Provided by: apt-forktracer_0.3_all bug

NAZWA

    forktracer.conf - konfiguracja programu apt-forktracer

OPIS

    Program apt-forktracer zglasza "niestandardowe" pakiety zainstalowane w
    systemie. Pliki konfiguracyjne tego programu umoliwiaj ignorowanie
    (pominicie zglaszania) wybranych z nich, o ile spelniaj pewne warunki.
    Program  czyta  plik  /etc/apt/forktracer.conf   oraz   pliki
    /etc/apt/forktracer.d/*.conf (za wyjtkiem plikow ukrytych).

    Plik konfiguracyjny sklada si z dowolnej iloci zwrotek, rozdzielonych
    jedn lub wieloma pustymi liniami. Format zwrotki jest nastpujcy:

      Package: pakiet
      Accept-Origin: rodlo1
      Track-Origin: rodlo2
      Track-Version: wersja

    Wszystkie linie w zwrotce s wymagane, a ich znaczenie jest nastpujce:

    pakiet nazwa pakietu, ktorego dotyczy dana zwrotka

    r'od/lo1 warto pola Origin rodla, z ktorego naley ignorowa dany pakiet.
       Pakiet  zostanie  zignorowany, jeli jego kandydujca wersja
       pochodzi ze r'od/la1, i jednoczenie spelniony jest warunek dany w
       polach Track-*.  Specjalna warto * oznacza, e naley ignorowa
       pakiet niezalenie od rodla z ktorego pochodzi wersja kandydujca.

    r'od/lo2 warto pola Origin rodla, ktorego najnowsz wersj naley ledzi.
       Specjalna warto * oznacza, e naley ledzi ogolnie najnowsz dostpn
       wersj.

    wersja to wymagany numer najnowszej wersji dostpnej ze rodla r'od/lo2.
       Oprocz doslownego numeru wersji, mona tu take uy jednej z dwoch
       wartoci specjalnych: =candidate - oznaczajca aktualn wersj
       kandydujc, oraz =candidate-base - oznaczajca wersj podstawow
       (patrz niej) aktualnej wersji kandydujcej.

    Powysza zwrotka powoduje pominicie pakietu pakiet z wyjcia programu, o
    ile kandydujca wersja pakietu pochodzi ze rodla r'od/lo1, i jednoczenie
    najnowsza wersja tego pakietu dostpna ze rodla r'od/lo2 jest rowna
    wersja.

    Jeli dla danego pakietu istnieje wicej ni jedna zwrotka, to jest on
    pomijany jeli cho jedna z nich pasuje do obecnej sytuacji.

  Definicja wersji podstawowej
    Wersj podstawow uzyskuje si poprzez obcicie z koca danej wersji
    najkrotszego napisu zaczynajcego si od tyldy. Na przyklad dla wersji
    1:1.2-3~4~5 wersja podstawowa to 1:1.2-3~4.

  Konfiguracja domylna
    Jeli dla pewnego pakietu pakiet nie ma adnej zwrotki w konfiguracji, to
    program dziala tak, jakby istnialy nastpujce dwie zwrotki:

      Package: pakiet
      Accept-Origin: *
      Track-Origin: dystrybutor
      Track-Version: =candidate

      Package: pakiet
      Accept-Origin: *
      Track-Origin: dystrybutor
      Track-Version: =candidate-base

    gdzie dystrybutor to identyfikator dystrybutora systemu, okrelony przez
    wynik komendy lsb_release --id lub przez pole DISTRIB_ID w pliku
    /etc/lsb-release.

PRZYK/LADY

  Nieoficjalny pakiet
    apt-forktracer zglasza pakiety niedostpne z adnego rodla oficjalnego,
    na przyklad:

      puppet-softwarelab (0.2) [SoftwareLab: 0.2 0.1]

    Aby tego unikn, naley doda do pliku konfiguracyjnego nastpujc zwrotk:

      Package: puppet-softwarelab
      Accept-Origin: SoftwareLab
      Track-Origin: *
      Track-Version: =candidate

    Jeli dodatkowo "przypniemy" pakiet do rodla "release o=Softwarelab", to
    taka konfiguracja spowoduje, e apt-forktracer ostrzee nas, jeli w jakim
    innym rodle pojawi si taki pakiet w wersji nowszej ni dostpne ze rodla
    SoftwareLab.

  Backport
    Instalacja  backportu  ma  podobny  efekt jak instalacja pakietu
    nieoficjalnego:

      spamc (3.2.3-0.volatile1) [Debian: 3.1.7-2] [volatile.debian.org: 3.2.3-0.volatile1]

    Aby wymusi pomijanie tego pakietu, naley doda analogiczn zwrotk do
    konfiguracji:

      Package: spamc
      Accept-Origin: volatile.debian.org
      Track-Origin: *
      Track-Version: =candidate

    W tej sytuacji niewielka zmiana wersji pakietu oficjalnego (na przyklad
    na 3.1.7-2etch1) pozostanie niezauwaona. Konfiguracja ta nadaje si wic
    wylcznie w przypadkach, gdy ufamy, e osoba udostpniajca zainstalowany
    przez nas backport ledzi zmiany wersji stabilnej i bdzie wydawa
    poprawione backporty, zawierajce niezbdne zmiany z edycji stabilnej.
    Jeli nie mamy takiego zaufania, naley uy nastpujcej konfiguracji.

  W/lasne poprawki
    Czasami pojawia si sytuacja, gdy wprowadzilimy do pakietu niewielkie
    poprawki, i chcemy wiedzie, gdy pojawi si nowsza wersja oficjalna, aby
    moc utworzy now wersj poprawion.

      policyd-weight (0.1.14-beta-6etch2.0.sl.1) [Debian: 0.1.14-beta-6etch2] [SoftwareLab: 0.1.14-beta-6etch2.0.sl.1]

    Jest wtedy przydatna ponisza konfiguracja:

      Package: policyd-weight
      Accept-Origin: SoftwareLab
      Track-Origin: Debian
      Track-Version: 0.1.14-beta-6etch2

    Warto zauway, e jeli tworzc poprawion wersj pakietu zastosujemy si do
    pewnej  konwencji numeracji wersji, to do uzyskania tego efektu
    wystarczy opisana wyej Konfiguracja domylna.  W  tym  przypadku
    wystarczyloby nada pakietowi wersj 0.1.14-beta-6etch2~sl.1 i powysza
    zwrotka konfiguracji stalaby si zbdna.  Co waniejsze, odpada wtedy
    konieczno  aktualizacji  konfiguracji przy wydawaniu nowej wersji
    pakietu, poniewa konfiguracja domylna jest generowana automatycznie na
    podstawie obecnej sytuacji.

PLIKI

    /etc/apt/forktracer.conf
    /etc/apt/forktracer.d/*.conf

PATRZ TE

    apt-cache(8), apt-forktracer(8), apt_preferences(5).