Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    fstab - statyczna informacja o systemach plikow

SK/LADNIA

    #include <fstab.h>

OPIS

    Plik fstab zawiera opisowe informacje na temat ronych systemow plikow.
    fstab jest wylcznie czytany przez programy i nie jest przez nie
    zapisywany.  Prawidlowe stworzenie tego pliku i zarzdzanie nim jest
    obowizkiem administratora. Kady system plikow jest opisywany przez
    osobn lini; pola w kadej linii s oddzielane przez znak spacji lub
    tabulacji. Kolejno rekordow w pliku fstab jest istotna, poniewa
    fsck(8), mount(8) i umount(8) w celu wykonania swoich zada dane z pliku
    fstab pobieraj sekwencyjnie.

    Pierwsze pole, (fs_spec), opisuje specjalne urzdzenie blokowe lub
    zdalny system plikow przeznaczony do zamontowania.

    Drugie pole, (fs_file), wskazuje na miejsce, w ktorym ma by zamontowany
    dany system plikow. Dla partycji wymiany (ang. "swap partition") to
    pole powinno zawiera warto ``none''.

    Trzecie pole, (fs_vfstype), opisuje typ systemu plikow. Obecnie system
    obsluguje ponisze rodzaje systemow plikow:

    minix lokalny system plikow, obslugujcy nazwy plikow o dlugoci 14, lub
       30 znakow.

    ext  lokalny system plikow z dluszymi nazwami plikow i wikszymi i-
       wzlmi. Ten system plikow zostal zastpiony systemem plikow ext2
       i nie powinien ju by uywany.

    ext2  lokalny system plikow z dluszymi nazwami plikow, wikszymi i-
       wzlami i wieloma innymi dodatkami.

    xiafs lokalny system plikow z dluszymi nazwami plikow, wikszymi i-
       wzlami i wieloma innymi dodatkami.

    msdos lokalny system plikow dla partycji MS-DOS.

    hpfs  lokalny system plikow dla partycji HPFS.

    iso9660
       lokalny system plikow uywany przez napdy CD-ROM.

    nfs  system plikow slucy do montowania partycji z systemow zdalnych.

    swap  partycja dysku uywana jako przestrze wymiany.

    Jeeli  vfs_fstype  jest ustawiony jako ``ignore'', to pole jest
    ignorowane. Jest to przydatne do wskazania, ktore partycje dysku s
    aktualnie nieuywane.

    Czwarte pole, (fs_mntops), opisuje opcje montowania zwizane z danymi
    systemami plikow.

    Jest sformatowane jako lista opcji, oddzielonych przecinkami. Zawiera
    co najmniej typ montowania oraz dodatkowe opcje, odpowiednie do danego
    typu systemu plikow. Aby uzyska dokumentacj dostpnych opcji dla nie-
    nfs'owych systemow plikow, zobacz mount(8). Aby uzyska dokumentacj
    wszystkich opcji specyficznych dla nfs, zobacz nfs(5). Wspoln opcj dla
    wszystkich typow systemow plikow jest opcja ``noauto'' (nie montuj gdy
    podano "mount -a", np. podczas ladowania systemu), i ``user'' (pozwala
    uytkownikowi na montowanie). Aby dowiedzie si wicej, zobacz mount(8).

    Pite pole, (fs_freq), jest uywane przez komend dump(8) aby wykry, ktory
    system plikow musi by odlczony. Jeeli nie ma informacji o tym polu,
    zwracana jest warto 0 i dump przyjmuje, e dany system plikow nie musi
    by odlczany.

    Szoste pole, (fs_passno), jest uywane przez program fsck(8) aby
    zadecydowa, jaka powinna by kolejno sprawdzania systemow plikow podczas
    ladowania systemu. Glowny system plikow powinien mie fs_passno rown 1,
    za inne systemy plikow powinny mie fs_passno rowne 2. Systemy plikow w
    obrbie dysku bd sprawdzane po kolei, natomiast systemy plikow na ronych
    dyskach  bd sprawdzane jednoczenie, aby wykorzysta wielozadaniowo
    udostpnian przez sprzt. Jeeli nie podano szostego pola, zostaje
    zwrocona warto zero i fsck zadecyduje, e dany system plikow nie musi by
    sprawdzany.

    Aby poprawnie czyta pola z fstab naley uywa getmntent(3).

PLIKI

    /etc/fstab Plik fstab jest przechowywany w /etc.

B/LDY

    Czciej aktualniejsza jest dokumentacja w mount(8).

ZOBACZ TAKE

    getmntent(3), mount(8), swapon(8), nfs(5)

HISTORIA

    Format pliku fstab pojawil si w 4.0BSD.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.