Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    hosts - statyczna tablica nazw komputerow

SK/LADNIA

    /etc/hosts

OPIS

    Ta strona podrcznika ekranowego opisuje format pliku /etc/hosts. Jest
    to prosty plik testowy, ktory przypisuje adresy IP nazwom komputerow,
    kady adres w odobnej linii. Plik ten dla kadego komputera powinien
    zawiera osobn lini w nastpujcym formacie:

       adres_IP kanoniczna_nazwa_komputera [aliasy...]

    Pola s oddzielone dowoln liczb znakow spacji lub tabulacji. Wszystko od
    znaku "#" a do koca linii jest traktowane jako komentarz i ignorowane.
    Nazwy komputerow mog zawiera tylko znaki alfanumeryczne, znak minusa
    ("-") i kropki ("."). Musz zaczyna i koczy si znakiem alfanumerycznym.
    Opcjonalne aliasy slu wpisywaniu nazw zmienionych, alternatywnych,
    skroconych lub ogolnych (jak na przyklad localhost).

    Serwer nazw domen internetowych BIND (Berkeley Internet Name Domain)
    implementuje serwer nazw dla systemow UNIX. Zwiksza on moliwoci lub
    zastpuje plik /etc/hosts lub wyszukiwane nazw komputerow i uwalnia
    system od polegania na aktualnoci i kompletnoci pliku /etc/hosts.

    Mimo e tablica nazw komputerow zostala zastpiona przez DNS, nowoczesne
    systemy wci jej uywaj w nastpujcych sytuacjach:

    uruchamianie systemu
       Wikszo systemow ma mal tablic nazw komputerow zawierajc nazwy i
       adresy najwaniejszych komputerow z lokalnej sieci. Jest to
       uyteczne, gdy DNS nie dziala, na przyklad podczas uruchamiania
       systemu.

    NIS  Organizacje, ktore uywaj systemu NIS, uywaj te tablicy nazw
       komputerow jako danych wejciowych bazy danych NIS. Chocia NIS
       moe by uywany z DNS-em, wikszo firm uywajcych systemu NIS, wci
       uywa tablicy z nazwami wszystkich lokalnych komputerow jako
       kopii bezpieczestwa.

    komputery izolowane
       Bardzo male organizacje, izolowane od sieci, uywaj tablicy nazw
       komputerow zamiast DNS. Jeli lokalne informacje zmieniaj si
       rzadko, a sie nie jest podpita do Internetu, to DNS nie ma zbyt
       wiele do zaoferowania.

PRZYK/LAD

    127.0.0.1    localhost
    192.168.1.10  foo.mydomain.org foo
    192.168.1.13  bar.mydomain.org bar
    146.82.138.7  master.debian.org   master
    209.237.226.90 www.opensource.org

UWAGA

    Wszelkie modyfikacje tego pliku zazwyczaj wywoluj natychmiastowy efekt,
    z wyjtkiem sytuacji, gdy plik jest buforowany przez aplikacje.

UWAGI HISTORYCZNE

    Oryginalny format tablicy nazw komputerow zostal opisany w RFC 952,
    jednake od tego czasu si zmienil.

    Przed nastaniem DNS-u, tablica nazwa komputerow byla jedynym sposobem
    mapowania nazw komputerow na adresy w nowo powstalym Internecie. Ten
    plik mogl zosta utworzony na podstawie oficjalnej bazy komputerow
    zarzdzanej przez Centrum Kontroli Informacji Sieciowych  (Network
    Information Control Center - NIC), chocia lokalne zmiany byly czsto
    wymagane do aktualizowania tego pliku w zakresie nieoficjalnych aliasow
    i/lub nieznanych komputerow. NIC nie zarzdza ju plikiem hosts.txt,
    chocia w czasie pisania tej strony podrcznika (ok. 2000 r.) mona bylo
    znale historyczne pliki hosts.txt przez WWW. Wlanie znalazlem trzy - z
    lat 92, 94 i 95.

PLIKI

    /etc/hosts

ZOBACZ TAKE

    hostname(1), resolver(3), resolver(5), hostname(7), named(8), Internet
    RFC 952

AUTOR

    T stron podrcznika napisal Manoj Srivastava <srivasta@debian.org> dla
    systemu Debian GNU/Linux.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.