Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    initscript - skrypt wykonujcy polecenia zawarte w inittab.

SK/LADNIA

    /bin/sh /etc/initscript id poziom dzialanie proces

OPIS

    Jeli w systemie znajduje si skrypt /etc/initscript, init sprobuje nim
    wykona polecenia zawarte w inittab.  Mona go wykorzysta np. do
    ustawienia domylnych wartoci ulimit i umask dla kadego procesu.

PRZYK/LADY

    Poniej znajduje si przykladowy skrypt startowy, ktory mogl zosta
    zainstalowany w systemie jako /etc/initscript.sample.

       #
       # initscript  Wykonywany przez init(8) dla kadego wywolanego
       #       przez niego programu w ten sposob:
       #
       #  /bin/sh /etc/initscript <id> <poziom> <dzialanie> <proces>
       #

       # Ustawiamy bezpieczn warto umask i ustawiamy zrzuty rdzenia:
       umask 022
       ulimit -c 2097151
       PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
       export PATH

       # Zwikszamy twardy limit deskryptora pliku dla wszystkich
       # procesow do 8192. Mikki limit wci wynosi 1024, jednak kady
       # nieuprzywilejowany proces moe zwikszy swoj mikki limit a do
       # wartoci twardego limitu za pomoc "ulimit -Sn xxx"
       # (niezbdne jest jdro 2.2.13

       ulimit -Hn 8192

       # Wykonujemy program.
       eval exec "$4"

PLIKI

    /etc/inittab, /etc/initscript.

AUTOR

    Miquel van Smoorenburg ,<miquels@cistron.nl>

ZOBACZ TAKE

    init(8), inittab(5).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                December 24, 1999         INITSCRIPT(5)