Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    inittab - format pliku inittab uywanego przez proces init kompatybilny
    z sysv.

OPIS

    Plik inittab opisuje ktore procesy zostaly uruchomione podczas startu i
    podczas normalnego dzialania (np. /etc/rc, getty...). W inicie rozronia
    si rone poziomy pracy (runlevels), z ktorych kady moe mie swoj wlasny
    zestaw procesow uruchamianych na starcie. Dopuszczalne poziomy pracy to
    0-6 i A, B dla wpisow ondemand (na danie). Wpis w pliku inittab ma
    nastpujcy format:

       id:poziomy pracy:akcja:proces

    Linie rozpoczynajce si od `#' s ignorowane.

    id   jest unikaln sekwencj 1-4 znakow, ktora identyfikuje wpis (dla
       starszych wersji jego dlugo moe by ograniczona do dwoch znakow).

       Uwaga: Dla procesow getty, lub innych procesow loginowych, pole
       id powinno by kocowk odpowiadajcego im tty, np. 1 dla tty1. W
       innym wypadku login moe nie dziala prawidlowo.

    poziomy pracy
       opisuj, w ktorych poziomach pracy podj podan akcj.

    akcja opisuje jak akcj podj.

    proces podaje proces, ktory naley uruchomi.  Jeli  pole  procesu
       rozpoczyna si znakiem `+', init nie dokona dla niego wpisow wtmp
       i utmp. Jest to wymagane dla getty, ktore wol robi  to
       samodzielnie. Jest to te bld historyczny.

    Dopuszczalne akcje to:

    respawn
       Proces bdzie uruchomiony od nowa po kadym jego zakoczeniu (np.
       getty).

    wait  Proces bdzie uruchomiony raz (gdy nadejdzie wlaciwy poziom
       pracy), a init bdzie czekal na jego zakoczenie.

    once  Proces bdzie wywolany raz po wejciu we wlaciwy poziom pracy.

    boot  Proces zostanie wywolany podczas bootowania. Pole poziomy pracy
       jest ignorowane.

    bootwait
       Proces zostanie wywolany podczas bootowania, podczas gdy init
       czeka na jego zakoczenie (np. /etc/rc). Pole poziomy pracy jest
       ignorowane.

    off  Nie robi nic.

    ondemand
       Proces, ktory jest zaznaczony poziomem pracy ondemand bdzie
       wywolywany za kadym razem, gdy zostanie wywolany wskazany poziom
       dania. Mimo to jednak, nie nastpi zmiana poziomu pracy (poziomy
       pracy ondemand to 'a', 'b', 'c').

    initdefault
       Pole to okrela poziom pracy, ktory powinien by uruchomiony po
       bootowaniu. Jeli aden taki nie istnieje, init zapyta o poziom
       pracy na konsoli. Pole proces jest ignorowane.

    sysinit
       Proces zostanie wywolany podczas bootowania. Zostanie wywolany
       przed wszelkimi wpisami boot czy bootwait. Pole poziomy pracy
       jest ignorowane.

    powerwait
       Proces  zostanie wywolany gdy init otrzyma sygnal SIGPWR,
       wskazujcy na problemy z zasilaniem. init bdzie czekal na
       zakoczenie tego procesu przed dalsz kontynuacj.

    powerfail
       Podobne do powerwait, lecz init nie bdzie czekal na zakoczenie
       tego procesu.

    powerokwait
       Proces zostanie wywolany gdy init otrzyma sygnal SIGPWR, o ile
       istnienje plik o nazwie /etc/powerstatys, zawierajcy slowo OK.
       Znaczy to, e zasilanie zostalo przywrocone.

    ctrlaltdel
       Proces zostanie wykonany gdy init otrzyma sygnal SIGINT. Znaczy
       to, e kto na konsoli nacisnl kombinacj CTRL-ALT-DEL. Zazwyczaj
       wywoluje si wtedy co w rodzaju shutdown, zarowno w celu przejcia
       do poziomu jednouytkownikowego, jak i do rebootowania maszyny.

    kbrequest
       Proces zostanie wywolany gdy init otrzyma sygnal z sterownika
       klawiatury, mowicy e na konsoli zostala nacinita specjalna
       kombinacja klawiszy.
       Dokumentacja tej funkcji nie jest jeszcze kompletna; wicej
       danych mona znale w pakietach kbd-x.xx. Ogolnie, moesz mapowa
       niektore  kombinacje klawiszy do akcji "Spawn_Console". Na
       przyklad aby zmapowa na ten cel kombinacj alt plus strzalka w
       gor, uyj nastpujcego wpisu w swoim pliku keymap:

       alt keycode 103 = Spawn_Console

    Pole poziom pracy moe zawiera wiele znakow dla ronych poziomow pracy,
    np. 123 jeli proces powinien by uruchamianay w poziomach 1,2 i 3. Wpisy
    ondemand mog zawiera A, B, lub C. Poziom pracy wpisow sysinit, boot i
    bootwait jest ignorowany.

    Gdy zmieniany jest poziom pracy, wszelkie dzialajce procesy, ktore nie
    nale do noweg poziomu s ubijane. Robione to jest najpierw komend
    SIGTERM, a potem SIGKILL.

PRZYK/LADY

    Oto przyklad inittab, ktory zawiera stary inittab Linuksa:

       # inittab dla Linuksa
       id:1:initdefault:
       rc::bootwait:/etc/rc
       1:1:respawn:/etc/getty 9600 tty1
       2:1:respawn:/etc/getty 9600 tty2
       3:1:respawn:/etc/getty 9600 tty3
       4:1:respawn:/etc/getty 9600 tty4

    Ten plik inittab wywoluje podczas bootowania /etc/rc i uruchamia getty
    dla tty1-tty4.

    Bardziej  wykwintny  inittab,  z  ronymi poziomami pracy (zobacz
    komentarze):

       # Poziom, w ktorym startowa
       id:2:initdefault:

       # Inicjalizacja systemu przed wszystkim innym.
       si::sysinit:/etc/rc.d/bcheckrc

       # Poziom pracy 0,6 to halt i reboot, 1 jest trybem opieki.
       l0:0:wait:/etc/rc.d/rc.halt
       l1:1:wait:/etc/rc.d/rc.single
       l2:2345:wait:/etc/rc.d/rc.multi
       l6:6:wait:/etc/rc.d/rc.reboot

       # Co zrobi przy ctrl+alt+del.
       ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t5 -rf now

       # Poziomy 2 i 3: getty na konsoli, poziom 3 to getty na porcie modemu.
       1:23:respawn:/sbin/getty tty1 VC linux
       2:23:respawn:/sbin/getty tty2 VC linux
       3:23:respawn:/sbin/getty tty3 VC linux
       4:23:respawn:/sbin/getty tty4 VC linux
       S2:3:respawn:/sbin/uugetty ttyS2 M19200

PLIKI

    /etc/inittab

AUTOR

    Init  zostal  napisany  przez  Miquela   van   Smoorenburga
    (miquels@cistron.nl),  strona  podrcznika  zostala  napisana przez
    Sebastiana  Lederera  (lederer@francium.informatik.uni-bonn.de)  i
    zmodyfikowana przez Michaela Haardta (u31b3hs@pool.informatik.rwth-
    aachen.de).

ZOBACZ TAKE

    init(8), telinit(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 Jun 04, 1996            INITTAB(5)