Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    keymaps - opisy tablic klawiaturowych dla loadkeys i dumpkeys

OPIS

    Pliki te s uywane przez loadkeys(1) do modyfikowania tablic translacji
    uywanych przez sterownik klawiatury. Pliki te mog by generowane na
    podstawie tablic translacji przez program dumpkeys(1).

    Format tych plikow jest do podobny do formatu xmodmap(1). Plik sklada
    si z linii charsetu, definicji klawiszy lub napisow, przeplecionych
    komentarzami.

    Komentarze rozpoczynaj si od znakow ! lub # i trwaj do koca linii.
    Wszystko co nastpuje za tymi znakami jest ignorowane. Zauwa, e
    komentarze nie musz zaczyna si w pierwszej kolumnie jak w xmodmap(1).

    Skladnia tablicy klawiszy jest zorientowana liniowo; cala definicja
    musi zmieci si w pojedynczej linii logicznej. Jednak linie logiczne mog
    dzieli si na wiele linii fizycznych dziki zastosowaniu znaku odwrotnego
    ukonika (\).

PLIKI W/LCZANE

    Tablica klawiaturowa moe wlcza do siebie inne tablice klawiaturowe przy
    uyciu skladni

       include "pathname"

DEFINICJE CHARSET'OW

    Linia definiujca zestaw znakow (charset) ma posta:

       charset "iso-8859-x"

    Definiuje ona w jaki sposob interpretowa nastpujce po niej symbole
    akcji klawiaturowych (keysym). Na przyklad w iso-8859-1 symbol mu (lub
    micro) ma kod 0265, podczas gdy w iso-8859-7 litera mu ma kod 0354.

PE/LNE DEFINICJE KOD'OW KLAWISZY

    Pelna linii definicji kodow klawisza ma posta:

       keycode keynumber = keysym keysym keysym...

    keynumber jest wewntrznym numerem identyfikujcym klawisz, na ogol
    odpowiadajcym jego kodowi scancode.  keynumber moe zosta podany w
    postaci dziesitnej, osemkowej lub szesnastkowej. Posta osemkowa jest
    poprzedzona zerem, a szesnastkowa prefiksem 0x.

    Kady z symboli keysym reprezentuje akcj klawiaturow. Do pojedynczego
    klawisza mona podwiza do 256 takich akcji. Dostpne akcje zawieraj kody
    znakow Latin1 lub cigi znakow, przelczanie  konsol  lub  tablic
    klawiaturowych, bootowanie maszyny, itd. (peln list mona uzyska z
    dumpkeys(1) przez wydanie polecenia dumpkeys -l.)

    Kady z symboli keysym moe zosta poprzedzony znakiem '+' (plus). W tym
    wypadku  keysym jest traktowany jako "litera", i na jego warto
    "CapsLock" wplywa w ten sam sposob jak "Shift" (dokladniej, CapsLock
    odwraca stan Shift).  Znaki ASCII ('a'-'z' i 'A'-'Z') s domylnie
    CapsLock'owalne. Jeli Shift+CapsLock nie powinny produkowa "malych"
    liter, naley uy linii o nastpujcej semantyce

       keycode 30 = +a A

    w pliku z taplic.

    To, ktora z akcji dla danego klawisza jest wybierana podczas jego
    wcinicia zaley od modyfikatorow, ktore s czynne w danej chwili.
    Sterownik  klawiatury wspiera 8 modyfikatorow. Modyfikatory te s
    oznaczone (zdecydowanie arbitralnie) jako Shift, AltGr, Control Alt,
    ShiftL, ShiftR, CtrlL, CtrlR.  Z kadym z tych modyfikatorow zwizana
    jest waga bdca poteg dwojki, wg nastpujcej tabeli:

       modyfikator       waga

       Shift
                    1
       AltGr
                    2
       Control
                    4
       Alt
                    8
       ShiftL
                    16
       ShiftR
                    32
       CtrlL
                    64
       CtrlR          128

    Efektywna akcja klawisza jest znajdywana przez dodawanie wag wszystkich
    modyfikatorow. Domylnie aden z nich nie jest uywany, wic podczas
    naciskania lub zwalniania klawisza pobierana jest akcja numer zero,
    czyli ta w pierwszej kolumnie linii definicji klawisza. Gdy uyto np.
    klawiszy Shift+Alt, uyta zostaje akcja numer 9 (z 10 kolumny).

    Zmiana stanu uywanych modyfikatorow moe by osignita przez powizanie
    odpowiednich  akcji  klawiszowych  z odpowiednimi klawiszami. Np.
    przypisanie symbolu Shift do klawisza ustawia modyfikator Shift podczas
    naciskania tego klawisza i uniewania dzialanie tego modyfikatora
    podczas zwolnienia klawisza.  Przypisanie AltGr_Lock do  klawisza
    ustawia AltGr po naciniciu tego klawisza, a anuluje po ponownym jego
    naciniciu. (Domylnie, Shift, AltGr, Control i Alt s przypisane do
    klawiszy, ktore maj podobne oznaczenia; AltGr moe oznacza prawy klawisz
    Alt.)

    Naley zauway, e powinno si zachowa daleko posunit ostrono podczas
    przypisywania modyfikatorow do klawiszy. W przeciwnym wypadku moe si to
    skoczy nieuywaln tablic klawiaturow. Jeli na przyklad zdefiniuje si
    klawisz jako Control w pierwszej kolumnie a zostawi reszt kolumn jako
    puste symbole (VoidSymbols), pojawi si problem. Problem wystpi dlatego,
    e nacinicie klawisza wlcza modyfikator Control, a nastpne akcje bd
    pobierane z pitej kolumny (zobacz tabel powyej). Tak wic, jeli klawisz
    zostanie zwolniony, pobierana bdzie akcja z pitej kolumny. Jest ona
    pustym symbolem, wic nic si nie dzieje. Oznacza to, e modyfikator
    Control jest wci aktywny, chocia klawisz zostal puszczony. Ponowne
    naciskanie i zwalnianie klawisza nie daje adnych rezultatow. Aby temu
    zapobiec, naley zawsze definiowa wszystkie kolumny tak, aby mialy ten
    sam symbol modyfikujcy. Istnieje do tego porczna skrotowa notacja, o
    ktorej niej.

    Symbole keysym mog by podawane w notacji dziesitnej, osemkowej,
    szesnastkowej, lub symbolicznej. Numeryczne notacje uywaj tego samego
    formatu co keynumber.  Notacja symboliczna jest podobna do tej z
    xmodmap(1).  Zauwaalne ronicei wystpuj dla symboli  numerycznych.
    Symbole '0', ..., '9' w xmodmap(1) s zamieniane na odpowiadajce slowa
    'zero', 'one', ..., 'nine' aby zapobiec niejednoznacznociom z notacj
    numeryczn.

    Powinno si zaznaczy, e uywanie notacji numerycznej dla symboli keysym
    jest wybitnie nieprzenone, jako e numery akcji klawiszy mog si roni z
    jednej wersji jdra na drug, z czego wynika powysze. Notacja ta moe by
    uywana tylko jeli wiadomo, e istnieje okrelona akcja klawiaturowa w
    uywanym jdrze, dla ktorej twoja wersja loadkeys(1) nie posiada nazwy
    symbolicznej.

    Jest wiele notacji skrotowych, poprawiajcych czytelno, a redukujcych
    pracochlonno i prawdopodobiestwo bldow przy wpisywaniu.

    Przede wszystkim, mona poda lini specyfikacji tablicy w postaci

       keymaps 0-2,4-5,8,12

    aby wskaza, e te linie tablicy klawiaturowej nie bd wyszczegolnialy
    wszystkich 256 kolumn, lecz tylko jedn ze wskazanych. (Np: sam Shift,
    AltGr, Control, Control+Shift, Alt i Control+Alt, czyli 7 zamiast 256
    kolumn.) Jeli nie poda si takiej linii, zdefiniowane bd tablice
    klawiaturowe 0-M, gdzie M+1 to maksymalna ilo wpisow w jakiejkolwiek
    linii definicyjnej.

    Nastpnie, mona porzuci wszelkie kocowe wpisy pustych symboli  z
    definicji klawisza. Pusty symbol oznacza akcj klawiaturow, ktora nie
    powoduje efektu. Np. aby zdefiniowa klawisz numer 30 do wyprowadzania
    'a' bez shiftu i 'A' z shiftem, niczego za przy wcinitym AltGr i innych
    modyfikatorach, mona napisa

       keycode 30 = a   A

    zamiast bardziej "gadatliwego"

       keycode 30 = a   A  VoidSymbol   VoidSymbol \
            VoidSymbol VoidSymbol VoidSymbol ...

    Jako dodatkowe udogodnienie, zwykle monz uywa jeszcze innych definicji.
    Jeli wprowadzona zostanie linia definicji klawisza z tylko jednym kodem
    akcji po znaku rownoci, to ma to specjalne znaczenie. Jeli kod
    (numeryczny lub symboliczny) nie jest liter ASCII, znaczy to, e kod
    jest w drodze wyjtku powielany na wszystkie zdefiniowane kolumny. Jeli,
    z drugiej strony, kod jest znakiem ASCII w zakresie 'a', ..., 'z' lub
    'A', ..., 'Z', to tworzone s nastpujce definicje dla ronych kombinacji
    modyfikatorow.  (Tabela pokazuje dwa moliwe przypadki: zarowno z
    pojedynczym kodem akcji dla malej litery, oznaczonej przez 'x', jak i
    dla duej litery, oznaczonej przez 'Y'.)

      modyfikator       symbol

      brak          x       Y
      Shift          X       y
      AltGr          x       Y
      Shift+AltGr       X       y
      Control         Control_x   Control_y
      Shift+Control      Control_x   Control_y
      AltGr+Control      Control_x   Control_y
      Shift+AltGr+Control   Control_x   Control_y
      Alt           Meta_x     Meta_Y
      Shift+Alt        Meta_X     Meta_y
      AltGr+Alt        Meta_x     Meta_Y
      Shift+AltGr+Alt     Meta_X     Meta_y
      Control+Alt       Meta_Control_x Meta_Control_y
      Shift+Control+Alt    Meta_Control_x Meta_Control_y
      AltGr+Control+Alt    Meta_Control_x Meta_Control_y
      Shift+AltGr+Control+Alt Meta_Control_x Meta_Control_y

DEFINICJE POJEDYNCZYCH MODYFIKATOR'OW

    Wszystkie  poprzednie  postacie  linii  definicji klawiszy zawsze
    definiowaly wszystkie M+1 moliwych kombinacji modyfikatorow, niezalenie
    od tego, czy tak ilo rzeczywistych kodow akcji, czy nie. Istnieje
    jednak wariant skladni definicji slucy do definiowania pojedynczych
    akcji  dla konkretnej kombinacji modyfikatorow klawisza. Jest to
    szczegolnie przydatne, jeli ladowana jest talica klawiaturow, ktora nie
    odpowiada potrzebom jedynie przy niektorych kombinacjach modyfikatorow,
    jak np. AltGr+klawisze funkcyjne. Mona wowczas utworzy maly lokalny
    plik przedefiniowujcy tylko te kombinacje modyfikatorow i ladowa go po
    zaladowaniu pliku glownego. Skladnia tego formatu jest nastpujca:

    { plain | <cig modyfikatorow> } keycode keynumber = keysym

    n.p.,
       plain keycode 14 = BackSpace
       control alt keycode 83 = Boot
       alt keycode 105 = Decr_Console
       alt keycode 106 = Incr_Console
    Uycie "plain" zdefiniuje tylko podstawowy wpis klawisza (np. ten, przy
    ktorym nie s wlczone adne modyfikatory), bez dotykania powiza innych
    kombinacji tego klawisza.

DEFINICJE /LACUCH'OW

    Oprocz komentarzy  i  linii  definicji  klawiszy,  pliki  tablic
    klawiaturowych  mog  zawiera definicje napisow. S one uywane do
    definiowania kodow akcji wysylanych przez  poszczegolne  klawisze
    funkcyjne. Skladnia definicji napisu to:

       /lacuch keysym = "tekst"

    tekst moe zawiera literalne znaki, kody osemkowe w formacie odwrotnego
    ukonika, za ktorym wystpuje do trzech cyfr osemkowych, a take trzy
    sekwencje eskejpowe \n, \\, i \", odpowiednio, dla nowej linii,
    odwrotnego ukonika i cytatu.

DEFINICJE Z/LOONE

    Mog rownie wystpowa definicje zloone. Maj one skladni

       compose 'znak' 'znak' to 'znak'
    i opisuj, w jaki sposob dwa bajty s polczone tworzc trzeci (gdy jest
    uywany samodzielny akcent lub klawisz kombinowany). Wykorzystuje si to
    do liter akcentowanych i podobnych znakow na standardowej klawiaturze.

SKR'OTY

    Z kbd-0.96 i poniejszymi mona uywa ronych skrotow.  strings as usual
    Definiuje zwykle wartoci dla lacuchow (ale nie dla klawiszy, do ktorych
    s one przypisane.

    compose as usual for "iso-8859-1"
       Definiuje zwykle kombinacje zloone.

    Aby znale, ktore symbole keysym s dostpne do uytku w tablicach
    klawiaturowych, naley uy polecenia

       dumpkeys --long-info

    Niestety, obecnie nie ma opisu, co ktory symbol robi. Trzeba to zgadywa
    z nazwy, wydedukowanej ze rodel jdra.

PRZYK/LADY

    Nastpujcy wpis zamienia lewy klawisz Control i CapsLock:

       keycode 58 = Control
       keycode 29 = Caps_Lock

    Klawisz o numerze 58 jest normalnie Caps Lockiem, a klawisz numer 29
    jest zwykle klawiszem Control.

    Nastpujcy wpis ustawia milsze zachowanie klawiszy Shift i Caps Lock,
    jak w starych maszynach do pisania. To znaczy, wcinicie klawiszu Caps
    Lock jeden, lub wicej razy, wlcza klawiatur w stan CapsLock, a wcinicie
    dowolnego z Shiftow wylcza go.

       keycode 42 = Uncaps_Shift
       keycode 54 = Uncaps_Shift
       keycode 58 = Caps_On

    Nastpujcy wpis ustawia uklad bloku edycyjnego  na  rozszerzonych
    klawiaturach, aby byly bardziej podobne do terminali serii VT200:

       keycode 102 = Insert
       keycode 104 = Remove
       keycode 107 = Prior
       shift keycode 107 = Scroll_Backward
       keycode 110 = Find
       keycode 111 = Select
       control alt  keycode 111 = Boot
       control altgr keycode 111 = Boot

    Oto przyklad na przypisanie napisu "du\ndf\n" do klawisza AltGr-D.
    Uywamy "wolnego" kodu akcji F100, nie przypisywanego normalnie do
    adnego klawisza.

       altgr keycode 32 = F100
       string F100 = "du\ndf\n"

ZOBACZ TAKE

    loadkeys(1), dumpkeys(1), showkey(1), xmodmap(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                24 kwietnia 1998           KEYMAPS(5)