Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    keytables - opisy tabeli klawiaturowych dla loadkeys i dumpkeys

OPIS

    Pliki te s uywane przez loadkeys(1) do modyfikowania tablic translacji
    uywanych przez sterownik klawiatury. Pliki te mog by generowane na
    podstawie tych tabel przez program dumpkeys(1).

    Format tych plikow jest doc podobny do formatu xmodmap(1). Plik sklada
    si z linii charsetu, definicji klawiszy lub napisow, przeplecionych
    komentarzami.

    Komentarze rozpoczynaj si od znakow ! lub # i trwaj do koca linii.
    Wszystko co nastpuje za tymi znakami jest ignorowane. Zauwa, e
    komentarze nie musz zaczyna si w pierwszej kolumnie jak w xmodmap(1).

    Skladnia  tablicy  klawiszy  jest zorientowana liniowo; calkowita
    definicja musi zmieci si w pojedynczej linii logicznej. Jednak linie
    logiczne mog dzieli si na wiele linii fizycznych dziki zastosowaniu
    znaku odwrotnego ukonika (\).

    Linia definiujca zestaw znakow (charset) ma posta:

       charset "iso-8859-x"

    Definiuje w jaki sposob interpretowa nastpujce keysymy.

    Kada kompletna definicja linii ma posta:

       keycode keynumber = keysym keysym keysym...

    keynumber jest wewntrznym numerem identyfikujcym klawisz, mniej wicej
    odpowiadajcym jego kodowi scancode.  keynumber moe zosta podany w
    postaci dziesitnej, osemkowej lub szesnastkowej. Posta osemkowa jest
    poprzedzona zerem, a szesnastkowa prefiksem 0x.

    Kady z keysym'ow reprezentuje akcj klawiaturow, z ktorych do 256 mona
    podwiza do pojedynczego klawisza. Dostpne akcje zawieraj kody znakow
    Latin1 lub sekwencje znakowe, przelczanie konsol lub keymap, bootowanie
    maszyny, itd. (kompletn list mona uzyska z dumpkeys(1) przez wydanie
    komendy dumpkeys -l .)

    Kady keysym moe zosta poprzedzony znakiem '+' (plus), w ktorym wypadku
    keysym jest traktowany jako "litera", czyli znak dotknity przez
    "CapsLock" w ten sam sposob jak przez "Shift" (aby by dokladnym,
    CapsLock odwraca stan Shift).  Znaki ASCII ('a'-'z' i 'A'-'Z') s
    domylnie CapsLock'owalne. Jesli Shift+CapsLock nie powinny produkowa
    "malych" liter, uyj linii o nastpujcej semantyce

       keycode 30 = +a A

    w pliku z map.

    To, ktora z akcji dla danego klawisza jest wybierana podczas jego
    wcinicia zaley od modyfikatorow, ktore s czynne w danej chwili.
    Sterownik klawiatury wspiera 8 modyfikatorow. Modyfikatory te  s
    oznaczone (zdecydowanie arbitralnie) jako Shift, AltGr, Controlm Alt,
    ShiftL, ShiftR, CtrlL, CtrlR. Kady z tych modyfikatorow ma zwizan wag,
    ktora jest poteg dwojki, wg nastpujcej tabeli:

       modyfikator       waga

       Shift
                    1
       AltGr
                    2
       Control
                    4
       Alt
                    8
       ShiftL
                    16
       ShiftR
                    32
       CtrlL
                    64
       CtrlR          128

    Efektywna akcja klawisza jest znajdywana przez dodawanie wag wszystkich
    modyfikatorow. Domylnie aden z nich nie jest uywany, wic podczas
    naciskania lub opuszczania klawisza pobierana jest np. akcja numer
    zero; ta w pierwszej kolumnie linii definicji klawisza. Gdy uyto np.
    klawiszy Shift+Alt, uyta zostaje akcja numer 9 (z 10 kolumny).

    Zmiana stanu tego, ktore modyfikatory jak dzialaj moe by dokonana przez
    powizanie odpowiednich akcji klawiszowych z danymi klawiszami. Np.
    przywizywanie symbolu Shift do klawisza ustawia modyfikator Shift
    podczas naciskania klawisza i uniewania dzialanie tego modyfikatora
    podczas zwolnienia klawisza. Przywizanie AltGr_Lock do klawisza ustawia
    AltGr po naciniciu tego klawisza, a anuluje to po ponownym naciniciu.
    (Domylnie, Shift, AltGr, Control i Alt s przywizane do klawiszy, ktore
    nosz podobn etykiet; AltGr moe oznaca prawy klawisz Alt.)

    Zauwa, e powiniene by bardzo ostronym podczas przywizywania klawiszy
    modyfikujcych. W przeciwnym wypadku moe si to skoczy bezuyteczn map
    klawiatury. Jeli na przyklad zdefiniujesz Control w jego pierwszej
    kolumnie i zostawisz reszt kolumn jako PusteSymbole (VoidSymbols), to
    masz problem.  Dlatego, e naciskanie klawisza wlcza  modyfikator
    Control, a nastpne akcje bd podgldane w pitej kolumnie (zobacz tabel
    powyej). Tak wic, jeli pucisz klawisz, pobierana bdzie akcja z pitej
    kolumny. Ma ona na sobie PustySymbol, wic nic si nie dzieje. Znaczy to,
    e modyfikator Control wci pracuje, chocia pucile klawisz. Ponowne
    naciskanie i opuszczanie klawisza nie daje rezultatow. Aby temu
    zapobiec, powiniene zawsze definiowa wszystkie kolumny tak, aby mialy
    ten sam symbol modyfikujcy. Istnieje dla tego porczna notacja short-
    hand, o ktorej niej.

    keysymy mog by podawane w notacji dziesitnej, osemkowej, szesnastkowej,
    lub symbolicznej. Numeryczne notacje uywaj tego samego formatu co
    keynumber. Notacja symboliczna jest podobna do tej z xmodmap(1).
    Zauwaalnymi ronicami s symbole numeryczne. Symbole '0', ..., '9' w
    xmodmap(1) s zamieniane na odpowiadajce slowa 'zero', 'one', ...,
    'nine' aby zapobiec niejednoznacznociom z notacj numeryczn.

    Powinno si zaznaczy, e uywanie notacji numerycznej dla keysym'ow jest
    mocno nieportowalne, jako e numery akcji klawiszy mog si roni z jednej
    wersji jdra na drug, z czego wynika powysze. Notacja ta moe by uywana
    tylko jeli wiesz, e istnieje okrelona akcja klawiaturowa w twoim jdrze,
    dla ktorej twoja wersja loadkeys(1) nie posiada nazwy symbolicznej.

    Jest wiele notacji short-hand, poprawiajcych czytelno i redukujcych
    prac i prawdopodobiestwo bldow przy wpisywaniu.

    Przede wszystkim, moesz poda lini specyfikacji mapy w postaci

       keymaps 0-2,4-5,8,12

    aby wskaza, e te linie mapy klawiaturowej nie bd wyszczegolnialy
    wszystkich 256 kolumn, lecz tylko jedn ze wskazanych. (Np: sam Shift,
    AltGr, Control, Control+Shift, Alt i Control+Alt, czyli 7 zamiast 256
    kolumn.)  Jeli nie poda si takiej linii, mapy klawiaturowe 0-M bd
    zdefiniowane. M+1 to maksymalna ilo wpisow linii definicyjnej.

    Nastpnie, moesz porzuci wszelkie kocowe wpisy  PustychSymboli  z
    definicji klawisza. PustySymbol oznacza akcj klawiaturow, ktora nie
    powoduje efektu. Np. aby zdefiniowa klawisz numer 30 do wyprowadzania
    'a' bez shiftu i 'A' z shiftem, niczego za przy wcinitym AltGr i innych
    modyfikatorach, moesz napisa

       keycode 30 = a   A

    zamiast bardziej "gadatliwego"

       keycode 30 = a   A  VoidSymbol   VoidSymbol \
            VoidSymbol VoidSymbol VoidSymbol ...

    Zwykle moesz uy jeszcze innych definicji. Jeli wprowadzisz lini
    definicji klawisza z tylko jednym kodem akcji po znaku rownoci, to ma
    to specjalne znaczenie. Jeli kod (numeryczny lub symboliczny) nie jest
    liter ASCII, znaczy to, e kod jest wyjtkowo replikowany na wszystkie
    zdefiniowane kolumny. Jeli, z drugiej strony, kod jest znakiem ASCII w
    zasigu 'a', ..., 'z' lub 'A', ..., 'Z', to robione s nastpujce
    definicje dla ronych kombinacji modyfikatorow. (Tabela listuje dwa
    moliwe przypadki: zarowno z pojedynczym kodem akcji dla malej litery,
    oznaczonej przez 'x', jak i dla duej litery, oznaczonej przez 'Y'.)

      modifier        symbol

      brak          x       Y
      Shift          X       y
      AltGr          x       Y
      Shift+AltGr       X       y
      Control         Control_x   Control_y
      Shift+Control      Control_x   Control_y
      AltGr+Control      Control_x   Control_y
      Shift+AltGr+Control   Control_x   Control_y
      Alt           Meta_x     Meta_Y
      Shift+Alt        Meta_X     Meta_y
      AltGr+Alt        Meta_x     Meta_Y
      Shift+AltGr+Alt     Meta_X     Meta_y
      Control+Alt       Meta_Control_x Meta_Control_y
      Shift+Control+Alt    Meta_Control_x Meta_Control_y
      AltGr+Control+Alt    Meta_Control_x Meta_Control_y
      Shift+AltGr+Control+Alt Meta_Control_x Meta_Control_y

    Wszystkie poprzednie formy linii definicji klawiszy zawsze definiowaly
    wszystkie M+1 moliwych kombinacji modyfikatorow, niezalenie od iloci
    rzeczywistych kodow akcji. Istnieje jednak wariacja skladni definicji
    dla  definiowania  pojedynczych  akcji  dla okrelonych kombinacji
    modyfikatora i klawisza. Jest to szczegolnie uyteczne, jeli ladujesz
    talic klawiaturow, ktora nie odpowiada twoim potrzebom w niektorych
    kombinacjach modyfikatorow, jak np.  AltGr+klawisze funkcyjne. Moesz
    utworzy wtedy maly lokalny plik, redefiniujcy tylko te kombinacje
    modyfikatorow i ladowa go po zaladowaniu pliku glownego. Skladnia tego
    formatu to:

    { plain | <sekwencja modyfikatorow> } keycode keynumber = keysym

    , n.p.,
       plain keycode 14 = BackSpace
       control alt keycode 83 = Boot
       alt keycode 105 = Decr_Console
       alt keycode 106 = Incr_Console
    Uycie "plain" zdefiniuje tylko podstawowy wpis klawisza (np. ten, przy
    ktorym nie ma wlczonych modyfikatorow), bez dotykania powiza innych
    kombinacji tego klawisza.

    Dodatkowo do komentarzy i linii definicji klawiszy, pliki tablic
    klawiaturowych mog zawiera definicje napisow. S one  uywane  do
    definiowania, co wysyla kod akcji kadego klawisza funkcyjnego. Skladnia
    definicji napisu to:

       string keysym = "tekst"

    tekst moe zawiera literalne znaki, kody osemkowe w formacie odwrotnego
    ukonika, za ktorym poda do trzech cyfr osemkowych, a take trzy
    sekwencje eskejpowe \n, \\, i \", odpowiednio dla nowej linii,
    odwrotnego ukonika i cytatu.

    Aby znale, ktore keysymy s dostpne do uytku w plikach klawiaturowych,
    uyj komendy

       dumpkeys --long-info

    Niestety, obecnie nie ma opisu, co ktory symbol robi. Trzeba to zgadywa
    z nazwy, wydedukowanej ze rodel jdra.

PRZYK/LADY

    Nastpujcy wpis wymienia ze sob lewy klawisz Control i CapsLock:

       keycode 58 = Control
       keycode 29 = Caps_Lock

    Klawisz o numerze 58 jest normalnie Caps Lockiem, a klawisz numer 29
    jest zwykle klawiszem Control.

    Nastpujcy wpis ustawia milsze zachowanie klawiszy Shift i Caps Lock,
    jak w starych maszynach do pisania. To znaczy, wcinicie klawiszu Caps
    Lock jeden, lub wicej razy, wlcza klawiatur w stan CapsLock, a wcinicie
    dowolnego z Shiftow wylcza go.

       keycode 42 = Uncaps_Shift
       keycode 54 = Uncaps_Shift
       keycode 58 = Caps_On

    Nastpujcy  wpis  ustawia uklad bloku edycyjnego na rozszerzonych
    klawiaturach, aby byly bardziej podobne do terminali serii VT200:

       keycode 102 = Insert
       keycode 104 = Remove
       keycode 107 = Prior
       shift keycode 107 = Scroll_Backward
       keycode 110 = Find
       keycode 111 = Select
       control alt  keycode 111 = Boot
       control altgr keycode 111 = Boot

    Oto przyklad na przywizanie napisu "du\ndf\n" do klawisza AltGr-D.
    Uywamy "wolnego" kodu akcji F100, nie przywizywanego normalnie do
    adnego klawisza.

       altgr keycode 32 = F100
       string F100 = "du\ndf\n"

ZOBACZ TAKE

    loadkeys(1), dumpkeys(1), showkey(1), xmodmap(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 30 Jan 1994           KEYTABLES(5)