Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    lilo.conf - plik konfiguracyjny lilo

OPIS

    Ten plik, domylnie /etc/lilo.conf, jest odczytywany przez program
    instalacyjny boot loadera lilo (patrz lilo(8)).

    Moe on wyglda tak jak poniej:

       boot = /dev/hda
       delay = 40
       compact
       vga = normal
       root = /dev/hda1
       read-only
       image = /zImage-2.5.99
           label = try
       image = /zImage-1.0.9
           label = 1.0.9
       image = /tamu/vmlinuz
          label = tamu
          root = /dev/hdb2
          vga = ask
       other = /dev/hda3
          label = dos
          table = /dev/hda

    Ten plik konfiguracyjny mowi, e lilo korzysta z glownego boot rekordu
    (MBR) na /dev/hda (zajrzyj do pliku user.tex dokumentacji lilo, aby
    dowiedzie si wicej o ronych sposobach instalacji lilo i wspolpracy z
    innymi systemami operacyjnymi).

    Podczas startu boot loader poczeka cztery sekundy (40 dziesitnych
    sekundy) na nacinicie klawisza Shift. Jeli  tego  nie  zrobisz,
    wystartowane zostanie pierwsze podane jdro (/zImage-1.5.99). Jeli
    naciniesz klawisz, boot loader spyta, ktorego jdra uy. Gdy zapomnisz
    jakie jdra s do wyboru, nacinij [TAB] (lub [?] na klawiaturze US) a
    pokae si menu. Bdziesz mogl wybra nowe jdro, stare i zaufane, jdro z
    calkiem innym glownym systemem plikow (na wypadek problemow ze starym
    systemem plikow), lub calkiem inny system operacyjny. W pliku lilo.conf
    mona poda najwyej 16 obrazow.

    Jak wida powyej, plik konfiguracyjny rozpoczyna si opcjami globalnymi
    (w tym przykladzie pierwszych 6 linii), za nimi nastpuj  opcje
    specyficzne dla konkretnych obrazow. Opcja w opisie obrazu nadpisuje
    opcj globaln dla danego obrazu.

OPCJE GLOBALNE

    Istnieje wiele moliwych slow kluczowych. Poniszy  opis  pochodzi
    praktycznie w caloci z pliku user.tex (jest jedynie nieznacznie
    skrocony).

    backup=backup-file
       Kopiowanie oryginalnego boot sektora do pliku backup-file (ktory
       moe  by  take  urzdzeniem,  np.  /dev/null),  zamiast do
       standardowego /boot/boot.NNNN.

    boot=boot-device
       Ustala nazw urzdzenia (np. partycji dysku twardego) ktore
       zawiera boot sektor. Jeli to zlowo kluczowe zostanie pominite,
       boot sektor jest odczytywany (i zapisywany)  z  urzdzenia
       aktualnie zamontowanego jako nadrzdne (root).

    change-rules
       Definiuje zmiany numerow typu partycji podczas startowania
       (`ukrywanie'). Zajrzyj do dzialu "Partition type change rules"
       pliku user.tex aby dowiedzie si wicej.

    compact
       Stara si polczy dania odczytu z ssiednich sektorow w jedno
       danie. Drastycznie zmniejsza to czas ladowania i zmniejsza
       rozmiar mapy. Uycie opcji `compact' jest szczegolnie zalecane
       podczas startu z dyskietki.

    default=name
       Wybranie podanego obrazu jako domylnego obrazu startowego. Jeli
       opcja  `default'  zostanie pominita, domylnym obrazem jest
       pierwszy w pliku konfiguracyjnym.

    delay=tsecs
       Ustala ilo dziesitnych czci sekundy, jak boot loader powinien
       odczeka przed wystartowaniem pierwszego obrazu. Jest to uyteczne
       w systemach, ktore od razu po wlczeniu klawiatury startuj z
       dysku twardego.  Boot loader nie czeka, jeli ominito opcj
       `delay' lub zostala ona ustawiona na zero.

    disk=device-name
       Definiuje niestandardowe parametry dla podanego dysku. Zajrzyj
       do dzialu "Disk geometry" pliku user.tex po wicej szczegolow.
       Szczegolnie uyteczny jest parametr `bios='. BIOS numeruje dyski
       0x80, 0x81, itd. i jest niemoliwym stwierdzenie, ktory dysk
       Linux odpowiada danemu dyskowi BIOS (jako e zaley to od rodzaju
       i  konfiguracji  BIOSu),  wic  jeli  dysponujesz  nietypow
       konfiguracj, musisz zapisa zaleno midzy dyskami Linux a BIOS. Na
       przyklad,

         disk=/dev/sda
             bios=0x80
         disk=/dev/hda
             bios=0x81

       oznacza, e dysk SCSI to pierwszy dysk BIOS, a dysk IDE (primary
       master) jest drugim dyskiem BIOS.

    disktab=disktab-file
       Ustala nazw pliku parametrow dysku.  Jeli  pominito  opcj
       `disktab',  instalator  mapy  szuka  pliku  /etc/disktab.
       Korzystanie z plikow disktab nie jest zalecane.

    fix-table
       Ta opcja pozwala lilo dostoswa adrasy 3D w tablicy partycji.
       Kady  wpis  w  tablicy  partycji  zawiera  trojwymiarowy
       (sektor/glowica/cylinder)  i  liniowy  adres  pierwszego  i
       ostatniego sektora partycji. Jeli partycja nie jest uloona na
       granicy cieki i jeli pewne inne systemy operacyjne (np.  PC/MS-
       DOS lub OS/2) korzystaj z tego samego dysku, mog zmieni adres
       3D. lilo moe zapisa swoj boot sektor tylko na partycjach,
       ktorych oba adresy odpowiadaj sobie. Jeli opcja `fix-table' jest
       ustawiona, lilo dostosowuje niepoprawne startowe adresy 3D.

       UWAGA: Nie gwarantuje to, e inne systemy operacyjne nie bd
       staraly si zmieni tego adresu poniej. Jest take moliwe, e zmiana
       ta bdzie miala inne, niepodane efekty uboczne. Sposobem na to
       jest ponowne przepartycjonowanie dysku przy uyciu programu,
       ktory uklada partycje na granicy cieek. W pewnych warunkach na
       niektorych dyskach (np. pewnych duych dyskach EIDE z wlczon
       translacj adresow), istnienie konfliktowych wpisow w tablicy
       partycji moe okaza si niezapobiegalne.

    force-backup=backup-file
       Tak jak `backup', ale zmusza do nadpisania istniejcej kopii
       zapasowej.

    ignore-table
       Kae lilo ignorowa bldne tablice partycji.

    install=boot-sector
       Instaluje podany plik jako nowy boot sektor. Jeli pominito opcj
       `install', plik /boot/boot.b jest uywany jako domylny.

    linear Generowanie   liniowych   adresow   zamiast   adresow
       sektora/glowicy/cylindra.  Adresy liniowe s tlumaczone przy
       starcie systemu, i nie zale od geometrii dysku. Zauwa, e
       dyskietki startowe mog sta si nieprzenone, jeli zostanie uyta
       opcja `linear', poniewa usluga BIOS sprawdzania geometrii dysku
       nie dziala calkiem poprawnie dla stacji dyskow. Przy uyciu opcji
       `linear' na duych dyskach, /sbin/lilo moe wygenerowa odwolania
       do niedostpnych obszarow dysku, poniewa przed przeladowaniem
       systemu nieznane s adresy 3D sektora.

    lock  Wlcza automatyczne zapisywanie startowej linii polece jako
       domylnej przy nastpnym starcie. W ten sposob lilo sugeruje
       wybor, dopoki nie zostanie on rcznie zmieniony.

    map=map-file
       Ustala poloenie pliku mapy. Jeli pominito opcj `map', uywany
       jest plik /boot/map.

    message=message-file
       Ustala plik zawierajcy komunikat, ktory zostanie wywietlony
       przed znakiem zachty lilo. Wiadomo nie jest wywietlana podczas
       oczekiwania na nacinicie klawisza po napisie "LILO ".  W
       wiadomoci  znak FF ([Ctrl L]) czyci ekran. Rozmiar pliku
       wiadomoci jest ograniczony do 65535 bajtow.  Jeli wiadomo
       zostanie zmieniona lub przeniesiona, mapa musi zosta odbudowana.

    nowarn Wylcza ostrzeenia o moliwych zagroeniach.

    optional
       Jak specyficzna dla obrazu opcja `optional' (patrz dalej), ale
       dotyczy wszystkich obrazow.

    password=password
       Jak specyficzna dla obrazu opcja `password=...' (patrz dalej),
       ale dotyczy wszystkich obrazow.

    prompt Wywietla lini zachty bez oczekiwania na nacinicie klawisza.
       Przeladowanie systemu bez udzialu uytkownika jest niemoliwe,
       jeli opcja `prompt' jest ustawiona, a `timeout' nie.

    restricted
       Jak specyficzna dla obrazu opcja `restricted' (patrz dalej), ale
       dotyczy wszystkich obrazow.

    serial=parameters
       Wlcza kontrol przez lcze szeregowe. Podany port szeregowy jest
       inicjowany i boot loader akceptuje dane wyslane niego oraz z
       klawiatury PC. Wyslanie znaku `break' na linii  odpowiada
       naciniciu klawisza shift na konsoli. Jeli dostp szeregowy jest
       mniej bezpieczny ni dostp przez konsol, wszystke obrazy powinne
       by zabezpieczone haslem, tzn. jeli linia jest podlczona do
       modemu. Cig parametrow ma nastpujc skladni:

         <port>[,<bps>[<parity>[<bits>]]]

       <port>: numer portu szeregowego, rozpoczynajcy si od zera; 0
       odpowiada  COM1,  czyli  /dev/ttyS0 itd; mona korzysta ze
       wszystkich czterech portow (jeli s obecne)

       <bps>: ilo bodow portu szeregowego; nastpujce iloci bodow s
       obslugiwane: 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 oraz 9600 bps;
       domylnie jest to 2400 bps

       <parity>:  parzysto linii szeregowej; boot loader ignoruje
       parzysto i obcina osmy bit; nastpujce (male lub due) znaki s
       wykorzystywane do opisu parzystoci: `n' brak, `e' parzysta, `o'
       nieparzysta

       <bits>:  ilo bitow danych na znak; obslugiwane jest jedynie 7 i
       8 bitow; domylnie jest to osiem, jeli brak parzystoci, 7 jeli
       parzysta lub nieparzysta

       Jeli wlczono opcj `serial', warto `delay' jest automatycznie
       zwikszana do 20.

       Przyklad: serial=0,2400n8 inicjuje COM1 z domylnymi parametrami.

    timeout=tsecs
       Ustala czas oczekiwania (w dziesitych czciach sekundy) na
       nacinicie klawisza. Jeli po uplywie tego czasu aden klawisz nie
       zostanie nacinity, automatycznie wystartowany zostanie pierwszy
       obraz. Podobnie, jeli uytkownik nie nacinie klawisza przerywane
       jest oczekiwanie na haslo. Domyln wartoci jest nieskoczono.

    verbose=level
       Wlcza informowanie o aktualnym stanie. Wiksza liczba daje wicej
       informacji. Poziom ten jest take zwikszany przez podanie opcji
       -v w linii polece. Maksymalny poziom to 5.

    Dodatkowo, parametry konfiguracyjne jdra, takie jak append, ramdisk,
    read-only, read-write, root oraz vga, mog zosta ustawione w dziale
    opcji globalnych. S one wykorzystywane jako wartoci domylne, gdyby nie
    podano ich w sekcji konfiguracji konkretnego obrazu.

DZIA/L SPECYFICZNY DLA OBRAZU

    Dzial specyficzny dla obrazu zaczyna si lini

      image=pathname

    (aby poda plik lub urzdzenie zawierajce obraz jdra Linuksa), lub lini

      other=pathname

    aby oznaczy dodatkowy system do wystartowania.

    W pierwszym przypadku, gdy linia image oznacza startowanie z urzdzenia,
    naley poda zasig mapowanych sektorow korzystajc z

    range=start-end

    W drugim przypadku (startowanie innego systemu) istniej trzy moliwoci

    loader=chain-loader
       Okrela program ladujcy, ktory ma zosta uyty. Domylnie jest to
       /boot/chain.b. Program ladujcy musi zosta podany, jeli obraz ma
       zosta wystartowany z urzdzenia innego ni pierwszy twardy dysk
       lub stacja dyskow.

    table=device
       Okrela urzdzenie, ktore zawiera tablic partycji. Boot loader nie
       przele informacji o  partycjach  do  startowanego  systemu
       operacyjnego jeli ta zmienna zostanie pominita (niektore systemy
       operacyjne maj inne sposoby na okrelenie, z ktorej partycji
       zostaly wystartowane, np. MS-DOS zwykle przechowuje dane o
       geometrii dysku startowego lub partycji w swoim boot sektorze).
       Pamitaj, e /sbin/lilo musi zosta uruchomiony ponownie, jeli
       tablica partycji do ktorej odwoluje si opcja `table' zostanie
       zmieniona.

    unsafe Zapobiega dostpowi do boot sektora podczas tworzenia mapy.
       Wylcza to pewne testy, takie jak test tablicy partycji. Jeli
       boot sektor znajduje si w stacji dyskow o stalym formacie, uycie
       `unsafe' zapobiega potrzebie wkladania dyskietki do napdu przy
       kadym uruchomieniu instalatora mapy. Opcje `unsafe' i `table'
       wykluczaj si wzajemnie.

    W obu przypadkach moliwe s ponisze opcje.

    label=name
       Boot loader aby zidentyfikowa obraz uywa nazwy pliku (bez cieki)
       tego obrazu. Odmienna nazwa moe zosta podana za pomoc opcji
       `label'.

    alias=name
       Druga nazwa dla tego samego obrazu moe zosta podana poprzez
       ustalenie aliasu.

    lock  (Patrz wczeniej).

    optional
       Ominicie obrazu jeli nie jest on dostpny podczas tworzenia mapy.
       Ta opcja jest przydatna do testowania jder ktore nie zawsze s
       obecne.

    password=password
       Ochrona obrazu haslem.

    restricted
       Haslo jest wymagane jedynie jeli podano parametry w linii polece
       (np. single).

OPCJE JDRA

    Jeli startowanym obrazem jest jdro Linux, mona do niego przesla
    parametry.

    append=string
       Dolcza podane opcje do linii parametrow przekazywanej do jdra.
       Na ogol jest to uywne do podania parametrow sprztu, ktore nie
       mog zosta wykryte automatycznie, lub ktorych wykrywanie moe by
       niebezpieczne. Na przyklad:

          append = "hd=64,32,202"

    literal=string
       Jak `append', ale anuluje wszystkie inne opcje (np. ustawienia
       nadrzdnego  urzdzenia). Poniewa przy uyciu opcji `literal'
       przypadkowo mog zosta usunite wane opcje, ta opcja nie moe znale
       si w dziale opcji globalnych.

    ramdisk=size
       Ta opcja okrela rozmiar opcjonalnego ramdysku. Warto zero
       oznacza, e ramdysk nie powinien by tworzony. Jeli ta opcja
       zostanie pominita, uywany jest rozmiar ramdysku zapisany w
       obrazie.

    read-only
       Okrela, e glowny system plikow powinien by zamontowany tylko do
       odczytu.  Na ogol procedura startowa systemu poniej ponownie
       montuje glowny system plikow do odczytu i zapisu (np. po jego
       sprawdzeniu).

    read-write
       Okrela, e glowny system plikow powinien zosta zamontowany do
       odczytu i zapisu.

    root=root-device
       Okrela urzdzenie, ktore powinno zosta zamontowane jako katalog
       nadrzdny (root). Jeli uyta zostanie specjalna nazwa current,
       nadrzdnym urzdzeniem zostanie urzdzenie, ktorego glowny system
       plikow  jest  aktualnie zamontowany. Jeli katalog nadrzdny
       zostanie zmieniony za pomoc -r, odpowiednie urzdzenie zostanie
       uyte. Jeli pominito opcj `root', uyte zostanie glowne urzdzenie
       ustalone przez jdro (i ktore zostalo okrelone przy kompilacji za
       pomoc zmiennej ROOT_DEV w Makefile jdra, lub zmienione przez
       program rdev(8)).

    vga=mode
       Okrela tryb tekstowy VGA ktory powinien zosta wybrany przy
       starcie systemu. Rozpoznawane s nastpujce wartoci (rozmiar liter
       jest nieistotny).:

       normal: standardowy tryb tekstowy 80x25

       extended (lub ext): tryb tekstowy 80x50

       ask: zapytanie uytkownika podczas startu systemu

       <number>: uycie odpowiedniego trybu tekstowego; liste dostpnych
       trybow mona otrzyma startujc system z opcj vga=ask i naciskajc
       [Enter].

       Jeli pominito t opcj, uyty zostanie tryb graficzny VGA ustalony
       przez jdro (i ktory zostal okrelony przy kompilacji za pomoc
       zmiennej SVGA_MODE w Makefile jdra, lub zmieniony przez program
       rdev(8)).

PATRZ TAKE

    lilo(8), rdev(8).
    Dystrybucja lilo jest rozpowszechniana z bardzo szczegolow dokumentacj,
    ktorej powyszy dokument jest jedynie malym wycinkiem.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                28 Lipiec 1995          LILO.CONF(5)