Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

       lilo.conf - plik konfiguracyjny lilo

OPIS

       Ten  plik,  domylnie  /etc/lilo.conf,  jest  odczytywany  przez program
       instalacyjny boot loadera lilo (patrz lilo(8)).

       Moe on wyglda tak jak poniej:

              boot = /dev/hda
              delay = 40
              compact
              vga = normal
              root = /dev/hda1
              read-only
              image = /zImage-2.5.99
                      label = try
              image = /zImage-1.0.9
                      label = 1.0.9
              image = /tamu/vmlinuz
                   label = tamu
                   root = /dev/hdb2
                   vga = ask
              other = /dev/hda3
                   label = dos
                   table = /dev/hda

       Ten plik konfiguracyjny mowi, e lilo korzysta z glownego  boot  rekordu
       (MBR)  na  /dev/hda  (zajrzyj  do pliku user.tex dokumentacji lilo, aby
       dowiedzie si wicej o ronych sposobach instalacji lilo  i  wspolpracy  z
       innymi systemami operacyjnymi).

       Podczas  startu  boot  loader  poczeka  cztery  sekundy (40 dziesitnych
       sekundy)  na  nacinicie  klawisza  Shift.  Jeli   tego   nie   zrobisz,
       wystartowane  zostanie  pierwsze  podane  jdro  (/zImage-1.5.99).  Jeli
       naciniesz klawisz, boot loader spyta, ktorego jdra  uy.  Gdy  zapomnisz
       jakie  jdra  s  do  wyboru, nacinij [TAB] (lub [?] na klawiaturze US) a
       pokae si menu. Bdziesz mogl wybra nowe jdro, stare i  zaufane,  jdro  z
       calkiem  innym  glownym systemem plikow (na wypadek problemow ze starym
       systemem plikow), lub calkiem inny system operacyjny. W pliku lilo.conf
       mona poda najwyej 16 obrazow.

       Jak  wida  powyej, plik konfiguracyjny rozpoczyna si opcjami globalnymi
       (w  tym  przykladzie  pierwszych  6  linii),  za  nimi  nastpuj   opcje
       specyficzne  dla  konkretnych  obrazow. Opcja w opisie obrazu nadpisuje
       opcj globaln dla danego obrazu.

OPCJE GLOBALNE

       Istnieje  wiele  moliwych  slow  kluczowych.  Poniszy   opis   pochodzi
       praktycznie  w  caloci  z  pliku  user.tex  (jest  jedynie  nieznacznie
       skrocony).

       backup=backup-file
              Kopiowanie oryginalnego boot sektora do pliku backup-file (ktory
              moe   by   take   urzdzeniem,   np.    /dev/null),   zamiast  do
              standardowego /boot/boot.NNNN.

       boot=boot-device
              Ustala  nazw  urzdzenia  (np.  partycji  dysku  twardego)  ktore
              zawiera  boot  sektor. Jeli to zlowo kluczowe zostanie pominite,
              boot  sektor  jest  odczytywany  (i  zapisywany)   z   urzdzenia
              aktualnie zamontowanego jako nadrzdne (root).

       change-rules
              Definiuje  zmiany  numerow  typu  partycji  podczas  startowania
              (`ukrywanie').  Zajrzyj do dzialu "Partition type change  rules"
              pliku user.tex aby dowiedzie si wicej.

       compact
              Stara  si  polczy  dania  odczytu  z  ssiednich sektorow w jedno
              danie.  Drastycznie zmniejsza  to  czas  ladowania  i  zmniejsza
              rozmiar  mapy.  Uycie  opcji `compact' jest szczegolnie zalecane
              podczas startu z dyskietki.

       default=name
              Wybranie podanego obrazu jako domylnego obrazu startowego.  Jeli
              opcja   `default'   zostanie  pominita,  domylnym  obrazem  jest
              pierwszy w pliku konfiguracyjnym.

       delay=tsecs
              Ustala ilo dziesitnych czci sekundy, jak  boot  loader  powinien
              odczeka przed wystartowaniem pierwszego obrazu. Jest to uyteczne
              w systemach, ktore od razu  po  wlczeniu  klawiatury  startuj  z
              dysku  twardego.   Boot  loader  nie  czeka,  jeli  ominito opcj
              `delay' lub zostala ona ustawiona na zero.

       disk=device-name
              Definiuje niestandardowe parametry dla podanego  dysku.  Zajrzyj
              do  dzialu  "Disk  geometry" pliku user.tex po wicej szczegolow.
              Szczegolnie uyteczny jest parametr `bios='. BIOS numeruje  dyski
              0x80,  0x81,  itd.  i  jest  niemoliwym stwierdzenie, ktory dysk
              Linux odpowiada danemu dyskowi BIOS (jako e zaley to od  rodzaju
              i   konfiguracji   BIOSu),   wic   jeli   dysponujesz   nietypow
              konfiguracj, musisz zapisa zaleno midzy dyskami Linux a BIOS. Na
              przyklad,

                  disk=/dev/sda
                          bios=0x80
                  disk=/dev/hda
                          bios=0x81

              oznacza,  e dysk SCSI to pierwszy dysk BIOS, a dysk IDE (primary
              master) jest drugim dyskiem BIOS.

       disktab=disktab-file
              Ustala  nazw  pliku  parametrow  dysku.   Jeli   pominito   opcj
              `disktab',    instalator    mapy   szuka   pliku   /etc/disktab.
              Korzystanie z plikow disktab nie jest zalecane.

       fix-table
              Ta opcja pozwala lilo dostoswa adrasy  3D  w  tablicy  partycji.
              Kady    wpis    w   tablicy   partycji   zawiera   trojwymiarowy
              (sektor/glowica/cylinder)   i   liniowy   adres   pierwszego   i
              ostatniego  sektora  partycji.  Jeli partycja nie jest uloona na
              granicy cieki i jeli pewne inne systemy operacyjne (np.   PC/MS-
              DOS  lub  OS/2)  korzystaj z tego samego dysku, mog zmieni adres
              3D.  lilo moe zapisa  swoj  boot  sektor  tylko  na  partycjach,
              ktorych oba adresy odpowiadaj sobie. Jeli opcja `fix-table' jest
              ustawiona, lilo dostosowuje niepoprawne startowe adresy 3D.

              UWAGA: Nie gwarantuje to,  e  inne  systemy  operacyjne  nie  bd
              staraly si zmieni tego adresu poniej. Jest take moliwe, e zmiana
              ta bdzie miala inne, niepodane efekty uboczne.  Sposobem  na  to
              jest  ponowne  przepartycjonowanie  dysku  przy  uyciu programu,
              ktory uklada partycje na granicy cieek. W pewnych  warunkach  na
              niektorych  dyskach  (np.  pewnych  duych  dyskach EIDE z wlczon
              translacj adresow), istnienie  konfliktowych  wpisow  w  tablicy
              partycji moe okaza si niezapobiegalne.

       force-backup=backup-file
              Tak  jak  `backup',  ale  zmusza  do nadpisania istniejcej kopii
              zapasowej.

       ignore-table
              Kae lilo ignorowa bldne tablice partycji.

       install=boot-sector
              Instaluje podany plik jako nowy boot sektor. Jeli pominito  opcj
              `install', plik /boot/boot.b jest uywany jako domylny.

       linear Generowanie      liniowych      adresow      zamiast     adresow
              sektora/glowicy/cylindra.   Adresy  liniowe  s  tlumaczone  przy
              starcie  systemu,  i  nie  zale  od  geometrii  dysku.  Zauwa, e
              dyskietki startowe mog sta si nieprzenone,  jeli  zostanie  uyta
              opcja  `linear', poniewa usluga BIOS sprawdzania geometrii dysku
              nie dziala calkiem poprawnie dla stacji dyskow. Przy uyciu opcji
              `linear'  na  duych dyskach, /sbin/lilo moe wygenerowa odwolania
              do niedostpnych obszarow  dysku,  poniewa  przed  przeladowaniem
              systemu nieznane s adresy 3D sektora.

       lock   Wlcza  automatyczne  zapisywanie  startowej  linii  polece  jako
              domylnej przy nastpnym  starcie.  W  ten  sposob  lilo  sugeruje
              wybor, dopoki nie zostanie on rcznie zmieniony.

       map=map-file
              Ustala  poloenie  pliku  mapy.  Jeli pominito opcj `map', uywany
              jest plik /boot/map.

       message=message-file
              Ustala plik  zawierajcy  komunikat,  ktory  zostanie  wywietlony
              przed  znakiem  zachty lilo. Wiadomo nie jest wywietlana podczas
              oczekiwania  na  nacinicie  klawisza  po  napisie  "LILO  ".   W
              wiadomoci   znak  FF  ([Ctrl  L])  czyci  ekran.  Rozmiar  pliku
              wiadomoci  jest  ograniczony  do  65535  bajtow.   Jeli  wiadomo
              zostanie zmieniona lub przeniesiona, mapa musi zosta odbudowana.

       nowarn Wylcza ostrzeenia o moliwych zagroeniach.

       optional
              Jak  specyficzna  dla obrazu opcja `optional' (patrz dalej), ale
              dotyczy wszystkich obrazow.

       password=password
              Jak specyficzna dla obrazu opcja `password=...'  (patrz  dalej),
              ale dotyczy wszystkich obrazow.

       prompt Wywietla  lini  zachty  bez  oczekiwania  na nacinicie klawisza.
              Przeladowanie systemu bez  udzialu  uytkownika  jest  niemoliwe,
              jeli opcja `prompt' jest ustawiona, a `timeout' nie.

       restricted
              Jak specyficzna dla obrazu opcja `restricted' (patrz dalej), ale
              dotyczy wszystkich obrazow.

       serial=parameters
              Wlcza kontrol przez lcze szeregowe. Podany port  szeregowy  jest
              inicjowany  i  boot  loader  akceptuje dane wyslane niego oraz z
              klawiatury  PC.  Wyslanie  znaku  `break'  na  linii   odpowiada
              naciniciu  klawisza shift na konsoli.  Jeli dostp szeregowy jest
              mniej bezpieczny ni dostp przez konsol, wszystke obrazy  powinne
              by  zabezpieczone  haslem,  tzn.  jeli  linia  jest podlczona do
              modemu. Cig parametrow ma nastpujc skladni:

                  <port>[,<bps>[<parity>[<bits>]]]

              <port>:  numer portu szeregowego, rozpoczynajcy si  od  zera;  0
              odpowiada   COM1,   czyli   /dev/ttyS0  itd;  mona  korzysta  ze
              wszystkich czterech portow (jeli s obecne)

              <bps>:  ilo bodow portu szeregowego;  nastpujce  iloci  bodow  s
              obslugiwane: 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 oraz 9600 bps;
              domylnie jest to 2400 bps

              <parity>:   parzysto  linii  szeregowej;  boot  loader  ignoruje
              parzysto  i  obcina  osmy  bit; nastpujce (male lub due) znaki s
              wykorzystywane do opisu parzystoci: `n' brak, `e' parzysta,  `o'
              nieparzysta

              <bits>:   ilo bitow danych na znak; obslugiwane jest jedynie 7 i
              8 bitow; domylnie jest to osiem, jeli brak  parzystoci,  7  jeli
              parzysta lub nieparzysta

              Jeli  wlczono  opcj  `serial',  warto `delay' jest automatycznie
              zwikszana do 20.

              Przyklad: serial=0,2400n8 inicjuje COM1 z domylnymi parametrami.

       timeout=tsecs
              Ustala  czas  oczekiwania  (w  dziesitych  czciach  sekundy)  na
              nacinicie  klawisza. Jeli po uplywie tego czasu aden klawisz nie
              zostanie nacinity, automatycznie wystartowany zostanie  pierwszy
              obraz.  Podobnie, jeli uytkownik nie nacinie klawisza przerywane
              jest oczekiwanie na haslo.  Domyln wartoci jest nieskoczono.

       verbose=level
              Wlcza informowanie o aktualnym stanie. Wiksza liczba daje  wicej
              informacji.  Poziom  ten jest take zwikszany przez podanie opcji
              -v w linii polece. Maksymalny poziom to 5.

       Dodatkowo, parametry konfiguracyjne jdra, takie  jak  append,  ramdisk,
       read-only,  read-write,  root  oraz  vga,  mog zosta ustawione w dziale
       opcji globalnych. S one wykorzystywane jako wartoci domylne, gdyby  nie
       podano ich w sekcji konfiguracji konkretnego obrazu.

DZIA/L SPECYFICZNY DLA OBRAZU

       Dzial specyficzny dla obrazu zaczyna si lini

           image=pathname

       (aby poda plik lub urzdzenie zawierajce obraz jdra Linuksa), lub lini

           other=pathname

       aby oznaczy dodatkowy system do wystartowania.

       W pierwszym przypadku, gdy linia image oznacza startowanie z urzdzenia,
       naley poda zasig mapowanych sektorow korzystajc z

       range=start-end

       W drugim przypadku (startowanie innego systemu) istniej trzy moliwoci

       loader=chain-loader
              Okrela program ladujcy, ktory ma zosta uyty.  Domylnie  jest  to
              /boot/chain.b.  Program ladujcy musi zosta podany, jeli obraz ma
              zosta wystartowany z urzdzenia innego ni  pierwszy  twardy  dysk
              lub stacja dyskow.

       table=device
              Okrela urzdzenie, ktore zawiera tablic partycji. Boot loader nie
              przele  informacji  o   partycjach   do   startowanego   systemu
              operacyjnego jeli ta zmienna zostanie pominita (niektore systemy
              operacyjne maj inne sposoby  na  okrelenie,  z  ktorej  partycji
              zostaly  wystartowane,  np.  MS-DOS  zwykle  przechowuje  dane o
              geometrii dysku startowego lub partycji w swoim boot  sektorze).
              Pamitaj,  e  /sbin/lilo  musi  zosta  uruchomiony ponownie, jeli
              tablica partycji do ktorej odwoluje si  opcja  `table'  zostanie
              zmieniona.

       unsafe Zapobiega  dostpowi  do  boot  sektora  podczas  tworzenia mapy.
              Wylcza to pewne testy, takie jak  test  tablicy  partycji.  Jeli
              boot sektor znajduje si w stacji dyskow o stalym formacie, uycie
              `unsafe' zapobiega potrzebie wkladania dyskietki do  napdu  przy
              kadym  uruchomieniu  instalatora mapy.  Opcje `unsafe' i `table'
              wykluczaj si wzajemnie.

       W obu przypadkach moliwe s ponisze opcje.

       label=name
              Boot loader aby zidentyfikowa obraz uywa nazwy pliku (bez cieki)
              tego  obrazu.  Odmienna  nazwa  moe  zosta podana za pomoc opcji
              `label'.

       alias=name
              Druga nazwa dla tego samego  obrazu  moe  zosta  podana  poprzez
              ustalenie aliasu.

       lock   (Patrz wczeniej).

       optional
              Ominicie obrazu jeli nie jest on dostpny podczas tworzenia mapy.
              Ta opcja jest przydatna do testowania jder ktore  nie  zawsze  s
              obecne.

       password=password
              Ochrona obrazu haslem.

       restricted
              Haslo jest wymagane jedynie jeli podano parametry w linii polece
              (np.  single).

OPCJE JDRA

       Jeli startowanym  obrazem  jest  jdro  Linux,  mona  do  niego  przesla
       parametry.

       append=string
              Dolcza  podane  opcje do linii parametrow przekazywanej do jdra.
              Na ogol jest to uywne do podania parametrow  sprztu,  ktore  nie
              mog  zosta  wykryte automatycznie, lub ktorych wykrywanie moe by
              niebezpieczne. Na przyklad:

                   append = "hd=64,32,202"

       literal=string
              Jak `append', ale anuluje wszystkie inne opcje  (np.  ustawienia
              nadrzdnego   urzdzenia).  Poniewa  przy  uyciu  opcji  `literal'
              przypadkowo mog zosta usunite wane opcje, ta opcja nie moe znale
              si w dziale opcji globalnych.

       ramdisk=size
              Ta  opcja  okrela  rozmiar  opcjonalnego  ramdysku.  Warto  zero
              oznacza, e ramdysk nie  powinien  by  tworzony.  Jeli  ta  opcja
              zostanie  pominita,  uywany  jest  rozmiar  ramdysku  zapisany w
              obrazie.

       read-only
              Okrela, e glowny system plikow powinien by zamontowany tylko  do
              odczytu.   Na  ogol  procedura  startowa systemu poniej ponownie
              montuje glowny system plikow do odczytu i zapisu  (np.  po  jego
              sprawdzeniu).

       read-write
              Okrela,  e  glowny  system  plikow powinien zosta zamontowany do
              odczytu i zapisu.

       root=root-device
              Okrela urzdzenie, ktore powinno zosta zamontowane  jako  katalog
              nadrzdny  (root).  Jeli  uyta  zostanie specjalna nazwa current,
              nadrzdnym urzdzeniem zostanie urzdzenie, ktorego  glowny  system
              plikow   jest   aktualnie  zamontowany.  Jeli  katalog  nadrzdny
              zostanie zmieniony za pomoc -r, odpowiednie  urzdzenie  zostanie
              uyte.  Jeli pominito opcj `root', uyte zostanie glowne urzdzenie
              ustalone przez jdro (i ktore zostalo okrelone przy kompilacji za
              pomoc  zmiennej  ROOT_DEV  w  Makefile jdra, lub zmienione przez
              program rdev(8)).

       vga=mode
              Okrela tryb tekstowy  VGA  ktory  powinien  zosta  wybrany  przy
              starcie systemu. Rozpoznawane s nastpujce wartoci (rozmiar liter
              jest nieistotny).:

              normal: standardowy tryb tekstowy 80x25

              extended (lub ext): tryb tekstowy 80x50

              ask: zapytanie uytkownika podczas startu systemu

              <number>:  uycie odpowiedniego trybu tekstowego; liste dostpnych
              trybow  mona  otrzyma startujc system z opcj vga=ask i naciskajc
              [Enter].

              Jeli pominito t opcj, uyty zostanie tryb graficzny VGA  ustalony
              przez  jdro  (i  ktory  zostal okrelony przy kompilacji za pomoc
              zmiennej SVGA_MODE w Makefile jdra, lub zmieniony przez  program
              rdev(8)).

PATRZ TAKE

       lilo(8), rdev(8).
       Dystrybucja lilo jest rozpowszechniana z bardzo szczegolow dokumentacj,
       ktorej powyszy dokument jest jedynie malym wycinkiem.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

       Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju  Projektu  Tlumaczenia
       Manuali  i  moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
       opisem a rzeczywistym zachowaniem  opisywanego  programu  lub  funkcji,
       prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                28 Lipiec 1995                    LILO.CONF(5)