Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    lisp-tut - Wskazowki dla Common LISP

OPIS

    Uwaga: to wprowadzenie do Common Lisp zostalo napisane dla rodowiska
    CMU, wic niektore fragmenty pracy z lispem mog si troch roni w ronych
    miejscach.

Inne r'od/la informacji

    Najlepsza ksika o LISP, ktor znam, to

    Guy L. Steele Jr. _Common LISP: the Language_. Digital Press. 1984.

    Pierwsza edycja jest latwiejsza do czytania; druga opisuje troch nowszy
    standard. (Ronice midzy standardami nie powinny sprawia ronic zwyklym
    programistom).

    Polecano mi rownie ksik Dave'a Touretsky'ego, cho nie czytalem jej i
    nie mog o niej nic powiedzie.

Symbole

    Symbol to lacuch znakow. Istniej ograniczenia co do tego, co mona
    wstawi do symbolu i co moe by pierwszym znakiem, lecz tak dlugo jak
    uywasz prostych liter, cyfr i mylnikow, nic si nie stanie. (Poza tym,
    e jeli uywasz tylko cyfr i prawdopodobnie pocztkowego mylnika, to LISP
    moe pomyle, e to liczba calkowita, a nie symbol.) Przyklady symboli:

        a
        b
        c1
        foo
        bar
        baaz-quux-garply

    Dalej przedstawiamy kilka rzeczy, ktore mona zrobi z symbolami. (Rzeczy
    po znaku zachty ">" s tym, co naley wstuka do interpretera LISP,
    podczas gdy inne rzeczy s odpowiedziami, drukowanymi przez LISP. Znak
    ";" jest LISP-owym znakiem komentarza: wszystko od ";" do koca linii
    jest ignorowane.

    > (setq a 5)     ;zachowaj liczb jako warto symbolu
    5
    > a         ;pobierz warto symbolu
    5
    > (let ((a 6)) a)  ;przywi tymczasowo warto symbolu do 6
    6
    > a         ;po zakoczeniu let, warto wraca do 5
    5
    > (+ a 6)      ;uyj wartoci symbolu jako argumentu funkcji
    11
    > b         ;sprobuj pobra warto symbolu, ktory nie ma wartoci
    Error: Attempt to take the value of the unbound symbol B

    Istniej dwa symbole specjalne, `t' i `nil'. Warto `t' jest zdefiniowana
    zawsze jako `t', a warto `nil' jest zdefiniowana zawsze jako `nil'.
    LISP uywa `t' i `nil' do reprezentowania prawdy i falszu. Przykladowe
    uycie, opisane dokladniej dalej:

    > (if t 5 6)
    5
    > (if nil 5 6)
    6
    > (if 4 5 6)
    5

    Ostatni przyklad jest cudaczny, lecz prawidlowy: `nil' oznacza falsz, a
    wszystko inne oznacza prawd. (O ile nie mamy potrzeby robi inaczej,
    uywamy t do oznaczania prawdy, tak dla czystej prostoty.)

    Symbole takie jak `t' i `nil' s nazywane samorozwijajcymi, poniewa
    rozwijaj si same na siebie. Istnieje cala klasa samorozwijajcych si
    symboli, zwanych slowami kluczowymi; dowolny symbol, ktorego nazwa
    rozpoczyna si od dwukropka jest slowem kluczowym. (Zobacz  niej
    przyklady zastosowa slow kluczowych.) Przyklady:

    > :this-is-a-keyword
    :THIS-IS-A-KEYWORD
    > :so-is-this
    :SO-IS-THIS
    > :me-too
    :ME-TOO

Liczby

    Liczba ca/lkowita jest lacuchem cyfr, opcjonalnie poprzedzonych + lub -.
    Liczba rzeczywista wyglda jak liczba calkowita, lecz ma kropk dziesitn
    i moe by zapisana w notacji naukowej. Liczba wymierna wyglda jak dwie
    liczby calkowite z kresk ulamkow / midzy nimi. LISP obsluguje te
    liczbyzespolone, ktore s zapisywane jako #c(r i) (gdzie r jest czci
    rzeczywist, a i jest czci urojon). Liczb jest dowolny zapis z
    powyszych. Przyklady:

        5
        17
        -34
        +6
        3.1415
        1.722e-15
        #c(1.722e-15 0.75)

    Standardowe funkcje arytmetyczne s wci dostpne: +, -, *, /, floor,
    ceiling, mod, sin, cos, tan, sqrt, exp, expt, itd.  Wszystkie one
    przyjmuj dowolny rodzaj argumentu. +, -, * i / zwracaj liczb zgodnie z
    nastpujcymi zasadami: liczba calkowita plus wymierna daje wymiern,
    wymierna plus rzeczywist daje rzeczywist, a rzeczywista plus zespolona
    daje zespolon. Oto przyklady:

    > (+ 3 3/4)       ;determinacja typu wynikowego
    15/4
    > (exp 1)        ;e
    2.7182817
    > (exp 3)        ;e*e*e
    20.085537
    > (expt 3 4.2)     ;potga o podstawie innej ni e
    100.90418
    > (+ 5 6 7 (* 8 9 10)) ;funkcje +-*/ przyjmuj argumenty wielokrotne

    Nie ma ogranicze w absolutnej wartoci liczby calkowitej, poza rozmiarem
    pamici komputera. Ostrzegam jednak, e obliczenia na duych liczbach mog
    by wolne. (Podobnie jak obliczenia na liczbach wymiernych, szczegolnie
    w  porownaniu  do  oblicze  na  malych liczbach calkowitych lub
    rzeczywistych.)

Wagoniki (ang. conses)

    Wagonik jest zwyklym dwuelementowym rekordem. Z przyczyn historycznych
    jego pola s nazywane "car" i "cdr". (Na pierwszej maszynie, na ktorej
    zaimplementowano LISP istnialy dwie instrukcje, CAR i CDR, ktore
    oznaczaly "contents of address register" i "contents of decrement
    register". Wagoniki byly zaimplementowane przy uyciu tych rejestrow.)

    Wagoniki s latwe w uyciu:

    > (cons 4 5)      ;Zaalokuj wagonik. Ustaw car na 4 a cdr na 5.
    (4 . 5)
    > (cons (cons 4 5) 6)
    ((4 . 5) . 6)
    > (car (cons 4 5))
    4
    > (cdr (cons 4 5))
    5

Listy

    Z wagonikow mona budowa wiele struktur. Pewnie najprostsz jest lista
    powizana: car kadego wagonika wskazuje na jeden z elementow listy, a
    cdr albo na nastpny element, albo na nil. Moesz stworzy tak powizan
    list przy uyciu funkcji list:

    > (list 4 5 6)
    (4 5 6)

    Zauwa, e LISP drukuje powizane listy w szczegolny sposob: pomija
    niektore kropki i nawiasy. Zasada jest taka: jeli cdr wagonika to nil,
    LISP nie drukuje kropki, ani nil; jeli cdr wagonika A to wagonik B, to
    nie drukuje kropki dla wagonika A, ani nawiasow dla wagonika B. Wic:

    > (cons 4 nil)
    (4)
    > (cons 4 (cons 5 6))
    (4 5 . 6)
    > (cons 4 (cons 5 (cons 6 nil)))
    (4 5 6)

    Ostatni przyklad jest rownowany dokladnie wywolaniu (list 4 5 6).
    Zauwa, e nil oznacza teraz list bez elementow: cdr listy 2 elementowej
    (a b) to (b), lista o jednym elemencie; cdr 1 elementowego (b) to nil,
    ktory jest list bez elementow.

    Pusty (nil) car i cdr jest definiowany jako `nil'.

    Jeli zapisujesz swoj list w zmiennej, moesz spowodowa, e bdzie dziala
    jak stos:

    > (setq a nil)
    NIL
    > (push 4 a)
    (4)
    > (push 5 a)
    (5 4)
    > (pop a)
    5
    > a
    (4)
    > (pop a)
    4
    > (pop a)
    NIL
    > a
    NIL

Funkcje

    Powyej byl przyklad funkcji. Oto kilka innych:

    > (+ 3 4 5 6)         ;ta funkcja pobiera dowoln liczb argumentow
    18
    > (+ (+ 3 4) (+ (+ 4 5) 6))  ;czy notacja przedrostkowa nie jest super?
    22
    > (defun foo (x y) (+ x y 5)) ;definiowanie funkcji
    FOO
    > (foo 5 0)          ;wolanie funkcji
    10
    > (defun fact (x)       ;funkcja rekursywna
      (if (> x 0)
       (* x (fact (- x 1)))
       1
     ) )
    FACT
    > (fact 5)
    120
    > (defun a (x) (if (= x 0) t (b (- x))))  ;funkcje wzajemnie rekurencyjne
    A
    > (defun b (x) (if (> x 0) (a (- x 1)) (a (+ x 1))))
    B
    > (a 5)
    T
    > (defun bar (x)        ;funkcja o wielu instrukcjach w swoim
      (setq x (* x 3))      ;ciele -- zwroci warto, zwracan przez
      (setq x (/ x 2))      ;jej ostatni instrukcj
      (+ x 4)
     )
    BAR
    > (bar 6)
    13

    Gdy zdefiniowalimy `foo', nadalimy mu dwa argumenty, `x' i `y'. Teraz,
    gdy wolamy `foo', musimy poda dokladnie dwa argumenty: pierwszy stanie
    si na czas wywolania wartoci `x', a drugi stanie si wartoci `y'.  W
    lispie wikszo zmiennych jest zawona leksykalnie; to znaczy jeli `foo'
    wola `bar', a `bar' probuje odnie si do `x', to nie jest to moliwe.

    Proces przyznawania symbolowi wartoci na czas zawe leksykalnych jest
    nazywany wizaniem (binding).

    Dla swoich funkcji moesz podawa argumenty dodatkowe. Kady argument po
    symbolu &optional jest opcjonalny:

    > (defun bar (x &optional y) (if y x 0))
    BAR
    > (defun baaz (&optional (x 3) (z 10)) (+ x z))
    BAAZ
    > (bar 5)
    0
    > (bar 5 t)
    5
    > (baaz 5)
    15
    > (baaz 5 6)
    11
    > (baaz)
    13

    Funkcj `bar' mona wywola z jednym lub dwoma argumentami. Po wywolaniu z
    jednym argumentem, warto `x' jest ustawiana normalnie, natomiast `y'
    jest ustawiane na `nil'. Po wywolaniu z dwoma argumentami, warto `x' i
    `y' zostanie odpowiednio nimi zainicjalizowana.

    Funkcja `baaz' ma dwa argumenty opcjonalne. Dla kadego z nich daje
    warto domyln: jeli wolajcy poda tylko jeden argument, `z' zostanie
    zwizane nie z `nil', lecz z 10, a gdy wolajcy w ogole nie poda
    argumentow, `x' zostanie powizany z 3, a `z' z 10.

    Moesz spowodowa, e funkcja przyjmuje dowoln liczb argumentow, koczc jej
    argument parametrem &rest. LISP wtedy zbierze wszystkie argumenty do
    listy i przywie j do parametru &rest.

    > (defun foo (x &rest y) y)
    FOO
    > (foo 3)
    NIL
    > (foo 4 5 6)
    (5 6)

    W kocu, moesz poda  swojej  funkcji  dowolny  rodzaj  argumentu
    opcjonalnego, zwanego argumentem s/lowa kluczowego. Wolajcy moe podawa
    takie argumenty w dowolnej kolejnoci--s one etykietowane slowami
    kluczowymi.

    > (defun foo (&key x y) (cons x y))
    FOO
    > (foo :x 5 :y 3)
    (5 . 3)
    > (foo :y 3 :x 5)
    (5 . 3)
    > (foo :y 3)
    (NIL . 3)
    > (foo)
    (NIL)

    Parametr &key moe mie rownie warto domyln:

    > (defun foo (&key (x 5)) x)
    FOO
    > (foo :x 7)
    7
    > (foo)
    5

Drukowanie

    Niektore funkcje mog przesyla dane na wyjcie. Najprostsz jest print,
    ktora drukuje swoj argument i zwraca go.

    > (print 3)
    3
    3

    Pierwsze 3 zostalo wydrukowane, drugie zwrocone.

    Jeli oczekujesz bardziej zloonego wyjcia, musisz uy formatu. Oto
    przyklad:

    > (format t "An atom: ~S~%and a list: ~S~%and an integer: ~D~%"
         nil (list 5) 6)
    An atom: NIL
    and a list: (5)
    and an integer: 6

    Pierwszy argument instrukcji format to `t', `nil' lub strumie. `T'
    wskazuje na wyjcie na terminal. `Nil' oznacza, e niczego nie mona
    drukowa, a naley zamiast tego powroci do lacucha zawierajcego wyjcie.
    Strumienie s ogolnymi miejscami przeplywu wyjcia: wskazuj na pliki,
    terminale lub inne programy. Ten podrcznik nie bdzie si dokladniej
    zajmowal strumieniami.

    Kolejnym argumentem jest matryca formatujca, ktora jest lacuchem
    opcjonalnie zawierajcym dyrektywy formatujce.

    Wszystkie pozostale argumenty mog by uywane przez dyrektywy formatujce.
    LISP zamieni dyrektywy na odpowiednie znaki, w oparciu argumenty, do
    ktorych  (dyrektywy)  si  one  odnosz.  Nastpnie lacuch zostanie
    wydrukowany.

    Format zawsze zwraca `nil', chyba e jego pierwszym argumentem jest
    `nil'--wtedy nic nie drukuje i zwraca lacuch.

    W powyszym przykladzie istniej trzy rone dyrektywy: ~S, ~D i ~%.
    Pierwsza przyjmuje dowolny obiekt LISP i jest zamieniana drukowaln
    reprezentacj tego obiektu (tak sam, jak produkowana przez print).
    Druga przyjmuje tylko liczby calkowite. Ostatnia nie odnosi si do
    argumentu. Jest zawsze zamieniana na powrot karetki.

    Inn przydatn dyrektyw jest ~~, ktora jest zamieniana na pojedyncz `~'.

    Zajrzyj do podrcznika LISP, s tam rone inne dyrektywy formatujce.

Formy i ptla g/l'owna

    Wszystko, co wpisujesz do interpretera LISP okrelane jest mianem form;
    interpreter odczytuje tak form, analizuje j i drukuje wynik. Procedura
    ta jest nazywana ptl odczytu-analizy-drukowania.

    Niektore formy mog dawa bldy. Po bldzie, LISP przerzuci ci do
    debuggera, aby mogl znale bld. Kady debugger LISP jest inny; jednak
    wikszo z nich odpowiada na komend "help" lub ":help".

    Ogolnie, form jest zarowno atom (np. symbol, liczba calkowita, lacuch)
    jak lista. Jeli forma jest atomem, LISP analizuje j natychmiast. Jeli
    jest list, to jej pierwszy element jest traktowany jak nazwa funkcji;
    pozostale elementy analizowane s rekurencyjnie i wywoluje si t funkcj z
    wartociami pozostalych elementow jako argumentami.

    Na przyklad, jeli LISP widzi form (+ 3 4), traktuje `+' jako nazw
    funkcji. Potem analizuje 3 aby pobra 3 i 4 aby pobra 4; w kocu wola `+'
    z argumentami 3 i 4. Funkcja `+' zwraca 7, co jest drukowane jako
    wynik.

    Ptla glowna daje inne udogodnienia; szczegolnie wygodn rzecz jest
    moliwo mowienia o wynikach poprzednio wpisanych form. LISP zawsze
    udostpnia swoje trzy najwiesze wyniki; kryj si one pod symbolami *, **
    i ***. Na przyklad:

    > 3
    3
    > 4
    4
    > 5
    5
    > ***
    3
    > ***
    4
    > ***
    5
    > **
    4
    > *
    4

Formy specjalne

    Istnieje pewna liczba form specjalnych, ktore wygldaj jak wywolania
    funkcji, lecz nimi nie s. Zaliczaj si do nich konstrukcje sterujce,
    takie jak instrukcje if i ptle do; przypisania takie jak setq, setf,
    push i pop; definicje takie, jak defunidefstruct; a take konstrukcje
    wice, takie jak let. (Nie wszystkie te formy zostaly ju wymienione.
    Patrz niej.)

    Jedn przydatn form specjaln jest forma cytowania (quote): chroni ona
    argument przed zanalizowaniem. Na przyklad:

    > (setq a 3)
    3
    > a
    3
    > (quote a)
    A
    > 'a          ;'a jest skrotem dla (quote a)
    A

    Inn prost form specjaln jest forma funkcji (function): powoduje, e jej
    argument jest interpretowany jako funkcja:

    > (setq + 3)
    3
    > +
    3
    > '+
    +
    > (function +)
    #<Function + @ #x-fbef9de>
    > #'+          ;#'+ jest skrotem dla (function +)
    #<Function + @ #x-fbef9de>

    Ta forma specjalna jest przydatna gdy chcesz przekaza funkcj jako
    argument do innej funkcji. Niej s przyklady funkcji, biorcych argumenty
    funkcyjne.

Wizanie

    Wizanie to zawone leksykalnie przypisanie. Zachodzi na zmiennych w
    licie  parametrow  funkcji za kadym wywolaniem funkcji: formalne
    parametry s wizane do rzeczywistych parametrow na czas wywolania
    funkcji.  Zmienne mona wiza w dowolnym miejscu programu, uywajc
    specjalnej formy let, ktora wyglda tak:

        (let ((var1 val1)
           (var2 val2)
           ...
          )
         body
        )

    `Let' wie `var1' do `val1' i `var2' do `val2' (i tak dalej); potem
    wykonuje instrukcje swojego ciala. Cialo `let' podpada pod dokladnie te
    same reguly, co cialo funkcji. Przyklady:

    > (let ((a 3)) (+ a 1))
    4
    > (let ((a 2)
        (b 3)
        (c 0))
      (setq c (+ a b))
      c
     )
    5
    > (setq c 4)
    4
    > (let ((c 5)) c)
    5
    > c
    4

    Zamiast (let ((a nil) (b nil)) ...), moesz napisa (let (a b) ...).

    `Val1', `val2', itd. wewntrz `let' nie mog odnosi si do zmiennych
    `var1', `var2', itd., ktore s wizane. Na przyklad

    > (let ((x 1)
        (y (+ x 1)))
      y
     )
    Error: Attempt to take the value of the unbound symbol X

    Jeli symbol `x' ju ma warto globaln, wynikiem bd dziwne zdarzenia:

    > (setq x 7)
    7
    > (let ((x 1)
        (y (+ x 1)))
      y
     )
    8

    Forma specjalna let* jest podobna do `let', lecz zezwala wartociom na
    wskazywanie na zmienne, zdefiniowane w `let' wczeniej. Na przyklad:

    > (setq x 7)
    7
    > (let* ((x 1)
        (y (+ x 1)))
      y
     )
    2

    Forma

        (let* ((x a)
           (y b))
         ...
        )

    jest rownowana

        (let ((x a))
         (let ((y b))
          ...
        ) )

Zakresy dynamiczne

    Formy `let' i `let*' daj zawanie leksykalne, ktore jest rzecz, do
    ktorej mogle si przyzwyczai w C lub Pascalu. Zakresy (zawanie)
    dynamiczne s popularne w BASIC-u: jeli przypiszesz warto zmiennej
    dynamicznej, kade wspomnienie tej zmiennej zwraca nadan warto, a nie
    przyznasz nowej.

    W LISP-ie, zmienne dynamicznego  zakresu  s  nazywane  zmiennymi
    specjalnymi.  Moesz je deklarowa w formie defvar. Oto przyklady
    zmiennych dynamicznie i leksykalnie zawanych.

    W tym przykladzie, funkcja `check-regular' odnosi si do zmiennej
    `regular' (np. leksykalnej). Poniewa `check-regular' jest leksykalnie
    poza `let', ktory wie `regular', `check-regular' zwraca globaln warto
    zmiennej.

    > (setq regular 5)
    5
    > (defun check-regular () regular)
    CHECK-REGULAR
    > (check-regular)
    5
    > (let ((regular 6)) (check-regular))
    5

    W tym przykladzie, funkcja `check-special' odnosi si do zmiennej
    `special' (np. dynamicznie zawonej). Poniewa wywolanie `check-special'
    jest tymczasowo wewntrz `let', ktory wie `special', `check-special'
    zwraca lokaln warto zmiennej.

    > (defvar *special* 5)
    *SPECIAL*
    > (defun check-special () *special*)
    CHECK-SPECIAL
    > (check-special)
    5
    > (let ((*special* 6)) (check-special))
    6

    Tradycyjnie, nazwa zmiennej specjalnej rozpoczyna si od `*'. Zmienne
    specjalne s uywane glownie jako zmienne globalne, gdy programici
    zazwyczaj oczekuj dla zmiennych lokalnych zawania leksykalnego, a dla
    globalnych dynamicznego.

    Dla dalszych informacji o ronicach midzy zaweniami leksykalnymi i
    dynamicznymi, zobacz Common LISP: the Language.

Tablice

    Funkcja make-array tworzy tablic. Funkcja aref daje dostp do jej
    elementow. Wszystkie elementy tablicy s pocztkowo ustawione na `nil'.
    Na przyklad:

    > (make-array '(3 3))
    #2a((NIL NIL NIL) (NIL NIL NIL) (NIL NIL NIL))
    > (aref * 1 1)
    NIL
    > (make-array 4)    ;tablice 1D nie wymagaj dodatkowych nawiasow
    #(NIL NIL NIL NIL)

    Indeksy tablic zawsze rozpoczynaj si od 0.

    Jak ustawia elementy tablicy, opisano niej.

Napisy

    Napis jest sekwencj znakow w podwojnych cudzyslowach. W LISP napis jest
    reprezentowany jako tablica znakow o zmiennej dlugoci. Napis zawierajcy
    podwojne cudzyslowy mona zapisa, poprzedzajc cudzyslow znakiem lewego
    ukonika; podwojny lewy ukonik oznacza pojedynczy lewy ukonik. Na
    przyklad:

        "abcd" ma 4 znaki
        "\"" ma 1 znak
        "\\" ma 1 znak

    Oto kilka funkcji zajmujcych si napisami:

    > (concatenate 'string "abcd" "efg")
    "abcdefg"
    > (char "abc" 1)
    #\b           ;LISP zapisuje znaki poprzedzone #\
    > (aref "abc" 1)
    #\b           ;pamitaj, napisy w rzeczywistoci s tablicami

    Funkcja concatenate moe w rzeczywistoci dziala z dowolnym rodzajem
    sekwencji:

    > (concatenate 'string '(#\a #\b) '(#\c))
    "abc"
    > (concatenate 'list "abc" "de")
    (#\a #\b #\c #\d #\e)
    > (concatenate 'vector '#(3 3 3) '#(3 3 3))
    #(3 3 3 3 3 3)

Struktury

    Struktury LISP s analogiczne do struktur C lub rekordow Pascala. Oto
    przyklad:

    > (defstruct foo
      bar
      baaz
      quux
     )
    FOO

    Przyklad ten definiuje typ danych o nazwie `foo', ktory jest struktur,
    zawierajc 3 pola. Definiuje te 4 funkcje, ktore operuj na tym typie
    danych: make-foo, foo-bar, foo-baaz i foo-quux. Pierwsza tworzy nowy
    obiekt typu `foo'; pozostale daj dostp do poszczegolnych pol obiektu.
    Oto jak uywa tych funkcji:

    > (make-foo)
    #s(FOO :BAR NIL :BAAZ NIL :QUUX NIL)
    > (make-foo :baaz 3)
    #s(FOO :BAR NIL :BAAZ 3 :QUUX NIL)
    > (foo-bar *)
    NIL
    > (foo-baaz **)
    3

    Funkcja `make-foo' moe pobiera argument slowa kluczowego dla kadego
    pola struktury `foo'. Funkcje dostpu do pol pobieraj jeden argument,
    struktur typu `foo' i zwracaj odpowiedni warto.

    Zobacz niej jak ustawi pola struktury.

Setf

    Pewne formy w LISP-ie naturalnie definiuj pozycj w pamici. Na przyklad,
    jeli warto `x' jest struktur typu `foo', to (foo-bar x) definiuje pole
    `bar' o wartoci `x'. Lub jeli warto `y' jest jednowymiarow tablic,
    (aref y 2) definiuje trzeci element `y'.

    Specjalna forma setf uywa swojego pierwszego argumentu do zdefiniowania
    miejsca w pamici, analizuje drugi argument i zapisuje wynik w wynikowej
    pozycji pamici. Na przyklad,

    > (setq a (make-array 3))
    #(NIL NIL NIL)
    > (aref a 1)
    NIL
    > (setf (aref a 1) 3)
    3
    > a
    #(NIL 3 NIL)
    > (aref a 1)
    3
    > (defstruct foo bar)
    FOO
    > (setq a (make-foo))
    #s(FOO :BAR NIL)
    > (foo-bar a)
    NIL
    > (setf (foo-bar a) 3)
    3
    > a
    #s(FOO :BAR 3)
    > (foo-bar a)
    3

    Setf jest jedynym sposobem na ustawianie pol struktury lub tablicy.

    Oto kilka innych przykladow setf i zwizanych z nim funkcji.

    > (setf a (make-array 1))    ;setf na zmiennej jest rownowane setq
    #(NIL)
    > (push 5 (aref a 1))      ;push moe dziala jak setf
    (5)
    > (pop (aref a 1))       ;podobnie pop
    5
    > (setf (aref a 1) 5)
    5
    > (incf (aref a 1))       ;incf odczytuje z danego miejsca,
    6                ;inkrementuje i zapisuje z powrotem.
    > (aref a 1)
    6

Zmienne logiczne i warunki

    LISP do oznaczania falszu uywa symbolu `nil'. Wszystko inne ni `nil'
    oznacza prawd. O ile nie mamy specjalnych powodow, dla prawdy uywa si
    symbolu `t'.

    LISP daje standardowy zestaw funkcji logicznych, np. and, or i not.
    And i or s blisko-zwierajce: and nie zanalizuje adnych argumentow na
    prawo od pierwszego zrozumianego jako nil, a or nie zanalizuje adnych
    argumentow na prawo od pierwszego, zrozumianego jako t.

    LISP daje te specjalne formy dla wyrae warunkowych. Najprostsz jest if.
    Pierwszy argument tej formy okrela czy wywola argument drugi, czy
    trzeci.

    > (if t 5 6)
    5
    > (if nil 5 6)
    6
    > (if 4 5 6)
    5

    Jeli potrzebujesz wicej ni jednej instrukcji w klauzuli then lub else
    if'a, to moesz uy specjalnej formy progn. Progn wykonuje kad instrukcj
    swojego ciala i zwraca ostatni warto.

    > (setq a 7)
    7
    > (setq b 0)
    0
    > (setq c 5)
    5
    > (if (> a 5)
      (progn
       (setq a (+ b 7))
       (setq b (+ c 8)))
      (setq b 4)
     )
    13

    Instrukcja if, ktorej brak klauzuli then lub else, moe by zapisana przy
    uyciu specjalnej formy unless:

    > (when t 3)
    3
    > (when nil 3)
    NIL
    > (unless t 3)
    NIL
    > (unless nil 3)
    3

    When i unless w przeciwiestwie do if, zezwalaj na dowoln liczb
    instrukcji w swoich cialach. (Np. (when x a b c) jest rownowane (if x
    (progn a b c)).

    > (when t
      (setq a 5)
      (+ a 6)
     )
    11

    Bardziej zloone warunki mona definiujc przy uyciu formy specjalnej cond
    ktora jest rownowana konstrukcji if ... else if .. fi.

    Cond sklada si z symbolu `cond', za ktorym nastpuj  klauzule cond, z
    ktorych kada jest list. Pierwszy element klauzuli cond jest warunkiem;
    pozostale elementy (jeli istniej) s akcj. Forma cond szuka pierwszej
    klauzuli, ktorej warunek jest spelniony; potem wykonuje odpowiedni akcj
    i zwraca warto wynikow. aden pozostaly warunek nie jest ju analizowany;
    nie s te wykonywane inne akcje ni ta, odpowiadajca warunkowi. Na
    przyklad:

    > (setq a 3)
    3
    > (cond
     ((evenp a) a)    ;jeli a jest parzyste, zwro a
     ((> a 7) (/ a 2))  ;inaczej, jeli a jest > ni 7, zwro a/2
     ((< a 5) (- a 1))  ;inaczej, jeli a jest < ni 5, zwro a-1
     (t 17)        ;inaczej zwro 17
     )
    2

    Jeli w danej klauzuli cond brakuje akcji, cond zwraca warto, do ktorej
    zostal zredukowany warunek:

    > (cond ((+ 3 4)))
    7

    Oto mala sprytna rekurencyjna funkcja, uywajca cond. Moesz sprobowa
    udowodni, e koczy si dla wszystkich liczb calkowitych x wielkoci
    przynajmniej 1. (Jeli ci si uda, opublikuj rezultat.)

    > (defun hotpo (x steps)    ;hotpo oznacza Half Or Triple Plus One
      (cond
      ((= x 1) steps)
      ((oddp x) (hotpo (+ 1 (* x 3)) (+ 1 steps)))
      (t (hotpo (/ x 2) (+ 1 steps)))
     ) )
    A
    > (hotpo 7 0)
    16

    Instrukcja case w LISP jest podobna do instrukcji switch w C:

    > (setq x 'b)
    B
    > (case x
     (a 5)
     ((d e) 7)
     ((b f) 3)
     (otherwise 9)
     )
    3

    Klauzula otherwise oznacza, e jeli x nie jest a, b, d, e lub f,
    instrukcja case ma zwroci 9.

Iteracja

    Najprostsz konstrukcj iteracyjn w LISP jest ptla (loop): konstrukcja ta
    kolejno wykonuje swoje ciala, a nie natrafi na specjaln form return. Na
    przyklad

    > (setq a 4)
    4
    > (loop
     (setq a (+ a 1))
     (when (> a 7) (return a))
     )
    8
    > (loop
     (setq a (- a 1))
     (when (< a 3) (return))
     )
    NIL

    Kolejn najprostsz jest dolist: wie ona zmienn do elementow listy w
    kolejnoci i koczy gdy trafi na koniec listy.

    > (dolist (x '(a b c)) (print x))
    A
    B
    C
    NIL

    Dolist zawsze zwraca `nil'. Zauwa, e warto `x' w powyszym przykladzie
    nigdy nie byla `nil': NIL znajdujcy si po C byl wartoci zwracan przez
    dolist, drukowan przez ptl odczytu-analizy-drukowania.

    Najbardziej skomplikowanym rodzajem iteracji jest do. Instrukcja do
    wyglda nastpujco:

    > (do ((x 1 (+ x 1))
       (y 1 (* y 2)))
       ((> x 5) y)
      (print y)
      (print 'working)
     )
    1
    WORKING
    2
    WORKING
    4
    WORKING
    8
    WORKING
    16
    WORKING
    32

    Pierwsza cz `do' okrela, ktore zmienne naley zwiza, jakie s ich wartoci
    pocztkowe i jak je odwiea. Nastpna cz okrela warunek zakoczenia i warto
    zwracan. Ostatni czci jest cialo. Forma do wie jak `let' swoje zmienne
    do wartoci pocztkowych, a potem sprawdza warunek zakocznia. Dopoki
    warunek jest falszywy, wykonuje cialo; gdy warunek staje si prawdziwy,
    zwraca warto formy return-value.

    Forma do* jest analogiczna do `let*' w `let'.

Nielokalne wyjcia

    Forma specjalna return, wspomniana w poprzedniej sekcji o iteracji jest
    przykladem nielokalnego wyjcia. Innym przykladem jest forma return-
    form, ktora zwraca warto z otaczajcej funkcji:

    > (defun foo (x)
      (return-from foo 3)
      x
     )
    FOO
    > (foo 17)
    3

    Wlaciwie, forma return-form moe zwroci warto z dowolnego nazwanego
    bloku--po prostu funkcje s jedynymi blokami, ktore s domylnie nazwane.
    Blok nazwany moesz tworzy specjaln form block:

    > (block foo
      (return-from foo 7)
      3
     )
    7
    Forma specjalna return moe zwroci warto z dowolnego bloku o nazwie
    `nil'. Domylnie przez nil oznaczane s ptle, lecz moesz te tworzy
    wlasne bloki oznaczone `nil':

    > (block nil
      (return 7)
      3
     )
    7

    Inn form, ktora powoduje nielokalne wyjcie jest forma error:

    > (error "This is an error")
    Error: This is an error

    Forma error zalcza format do swoich argumentow, a potem umieszcza ci w
    debuggerze.

Funcall, Apply, i Mapcar

    Wczeniej obiecalem, e dam troch funkcji, ktore jako argumenty pobieraj
    funkcje. Oto one:

    > (funcall #'+ 3 4)
    7
    > (apply #'+ 3 4 '(3 4))
    14
    > (mapcar #'not '(t nil t nil t nil))
    (NIL T NIL T NIL T)

    Funcall wola swoj pierwszy argument z pozostalymi argumentami.

    Apply dziala podobnie do funcall, lecz jej ostatni argument powinien by
    list; elementy tej listy s traktowane tak, jakby byly dodatkowymi
    argumentami funcall.

    Pierwszy argument mapcar musi by funkcj jednoargumentow; mapcar stosuje
    t funkcj do kadego elementu listy i zbiera wyniki w innej licie.

    Funcall i apply s uywane czsto gdy ich pierwszym argumentem jest
    zmienna.  Na przyklad mechanizm przeszukiwania moe bra jako parametr
    funkcj heurystyczn i uywa funcall lub apply do wolania jej dla opisu
    stanu.  Funkcje sortowania, opisane dalej uywaj funcall do wolania
    funkcji porownawczych.

    Mapcar wraz funkcjami bez nazwy (patrz niej) moe zastpi wiele ptli.

Lambda

    Jeli chcesz utworzy funkcj tymczasow i nie chcesz nadawa jej nazwy, to
    moesz uy lambda.

    > #'(lambda (x) (+ x 3))
    (LAMBDA (X) (+ X 3))
    > (funcall * 5)
    8
    Polczenie lambda i mapcar moe zastpi wiele ptli. Na przyklad, nastpujce
    postacie s rownowane:

    > (do ((x '(1 2 3 4 5) (cdr x))
       (y nil))
       ((null x) (reverse y))
      (push (+ (car x) 2) y)
     )
    (3 4 5 6 7)
    > (mapcar #'(lambda (x) (+ x 2)) '(1 2 3 4 5))
    (3 4 5 6 7)

Sortowanie

    LISP daje do sortowania dwa prymitywy: sort i stable-sort.

    > (sort '(2 1 5 4 6) #'<)
    (1 2 4 5 6)
    > (sort '(2 1 5 4 6) #'>)
    (6 5 4 2 1)

    Pierwszym argumentem sort jest lista; drugim funkcja porownawcza.
    Funkcja sortujca nie gwarantuje stabilnoci: jeli s dwa elementy takie,
    e (and (not (< a b)) (not (< b a))) , to sort moe zaaranowa je w
    dowolnym porzdku. Funkcja stable-sort jest taka sama jak sort, lecz
    gwarantuje, e dwa rownowane elementy pojawi si w licie posortowanej w
    tej samej kolejnoci co na licie wejciowej.

    Uwaga: sort moe niszczy swoj argument, wic jeli sekwencja wejciowa jest
    dla ciebie wana, utworz jej kopi poleceniem copy lub copy-list czy
    copy-seq.

R'owno

    LISP ma wiele ronych wizji rownoci. Rowno numeryczna jest oznaczana
    przez =. Dwa symbole s eq tylko gdy s identyczne. Dwie kopie tej samej
    listy nie s eq, cho s rowne.

    > (eq 'a 'a)
    T
    > (eq 'a 'b)
    NIL
    > (= 3 4)
    T
    > (eq '(a b c) '(a b c))
    NIL
    > (equal '(a b c) '(a b c))
    T
    > (eql 'a 'a)
    T
    > (eql 3 3)
    T

    Eql jest rownowany eq dla symboli i = dla liczb.

    Equal jest r'ownowany eql dla symboli i liczb. Jest prawdziwy dla dwoch
    wagonikow tylko gdy ich car-y i cdr-y s sobie rowne. Jest prawdziwy dla
    dwoch struktur tylko gdy wszystkie ich pola s sobie rowne.

Przydatne funkcje listowe

    Oto funkcje, dzialajce na listach.

    > (append '(1 2 3) '(4 5 6))  ;lcz (konkatenuj) listy
    (1 2 3 4 5 6)
    > (reverse '(1 2 3))      ;odwro elementy listy
    (3 2 1)
    > (member 'a '(b d a c))    ;ustaw czlonkowstwo--zwraca pierwszy ogon
    (A C)              ;w ktorym car jest danym elemetem.
    > (find 'a '(b d a c))     ;inny sposob ustawiania czlonkowstwa
    A
    > (find '(a b) '((a d) (a d e) (a b d e) ()) :test #'subsetp)
    (A B D E)            ;find jest jednak bardziej elastyczny
    > (subsetp '(a b) '(a d e))   ;zawieranie si zbiorow
    NIL
    > (intersection '(a b c) '(b)) ;przekroj zbiorow
    (B)
    > (union '(a) '(b))       ;suma zbiorow
    (A B)
    > (set-difference '(a b) '(a)) ;ronica zbiorow
    (B)

    Subsetp, intersection, union i set-difference zakladaj, e aden z
    argumentow nie posiada zduplikowanych elementow. Np. (subsetp '(a a)
    '(a b b)) moe si nie powie.

    Find, subsetp, intersection, union i set-difference mog bra argument o
    slowie kluczowym :test; domylnie wszystkie uywaj eql.

Pocztki z Emacsem

    Do edycji kodu LISP moesz uywa  Emacsa:  wikszo  Emacsow  jest
    skonfigurowania na wchodzenie w tryb LISP za kadym razem gdy znajd
    plik, koczcy si na .lisp. Jeli u ciebie tak si nie dzieje, wpisz M-x
    lisp-mode.

    Pod Emacsem moesz te uruchamia LISP: upewnij si, e masz w ciece komend
    o nazwie lisp, ktora uruchamia twojego ulubionego LISP-a. Na przyklad
    moesz wpisa

        ln -s /usr/local/bin/clisp ~/bin/lisp

    Potem, w Emacsie wpisz M-x run-lisp. Moesz wtedy wysla kod LISP do
    interpretera i zrobi wiele innych fajnych rzeczy; dla  dalszych
    informacji wpisz C-h m z dowolnego bufora w trybie LISP.

    W rzeczywistoci nawet nie musisz tworzy dowizania. Emacs ma zmienn o
    nazwie inferior-lisp-program; wic jeli dodasz lini

        (setq inferior-lisp-program "/usr/local/bin/clisp")

    do swojego pliku .emacs, to Emacs bdzie wiedzial gdzie szuka CLISP-a
    dla komendy M-x run-lisp.

AUTORZY

    Geoffrey  J. Gordon <ggordon@cs.cmu.edu> (pitek, 5 lutego 1993).
    Poprawione  przez  Brunona  Haible'a  <haible@ma2s2.mathematik.uni-
    karlsruhe.de>.  Przetlumaczone na jzyk polski i przekonwertowane do
    postaci man przez Przemka Borysa <pborys@dione.ids.pl>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 wrzesie 1999           LISP-TUT(5)