Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    locale - opis pliku definicji locale

OPIS

    Pliki definicji locale zawieraj wszelkie informacje potrzebne poleceniu
    localedef(1) do przeksztalcenia tych informacji w binarn baz danych
    locale.

    Pliki definicji skladaj si z sekcji opisujcych szczegolowo poszczegolne
    kategorie locale.

SK/LADNIA

    Na pocztku pliku definicji locale znajduje si od naglowek, ktory moe
    zawiera nastpujce slowa kluczowe:

    <escape_char>
       po ktorym nastpuje pewien znak. Znak ten powinien by uywany w
       pozostalej czci pliku jako znak cytyjcy, zaznaczajc znaki ktore
       naley  interpretowa w szczegolny sposob. Domylnie jest to
       odwrotny ukonik ( \ ).

    <comment_char>
       po ktorym nastpuje pewien znak. Znak ten bdzie uywany w
       pozostalej czci pliku jako znak komentarza. Domylnie jest to
       krzyyk (#).

    Definicje locale podzielone s na czci - jedna dla kadej kategorii
    locale.  Kada cz moe zosta skopiowana z innego istniejcego locale, lub
    moe zosta zdefiniowana od podstaw. Jeli kategori naley skopiowa,
    jedynym dozwolonym slowem kluczowym dla tej definicji jest slowo copy,
    po ktorym nastpuje nazwa locale, ktore naley skopiowa.

  LC_CTYPE
    Definicja kategorii LC_CTYPE zaczyna si od napisu LC_CTYPE w pierwszej
    kolumnie.

    Dozwolone s nastpujce slowa kluczowe:

    upper po ktorym nastpuje lista wielkich liter. Litery od A do Z s
       dolczane automatycznie. Znaki, ktore okrelono jednoczenie jako
       cntrl, digit, punct lub space s niedozwolone.

    lower po ktorym nastpuje lista malych liter. Litery od a do z s
       dolczane automatycznie. Znaki, ktore okrelono jednoczenie jako
       cntrl, digit, punct lub space s niedozwolone.

    alpha po ktorym nastpuje lista liter. Wszystkie znaki okrelone jako
       upper lub lower s dolczane automatycznie. Znaki, ktore okrelono
       jednoczenie jako cntrl, digit, punct lub space s niedozwolone.

    digit po ktorym nastpuje lista znakow klasyfikowanych jako cyfry.
       Dozwolone s tylko cyfry od 0 do 9. S one dolczane domylnie do
       tej klasy.

    space po ktorym nastpuje lista znakow klasyfikowanych jako biale
       znaki. Znaki ktore okrelone s jednoczenie jako upper, lower,
       alpha, digit, graph lub xdigit s niedozwolone. Znaki <spacja>,
       <nowa-strona>, <nowa-linia>, <powr'ot-karetki>, <tabulacja> i
       <tabulacja-pionowa> s dolczane domylnie.

    cntrl po  ktorym nastpuje lista znakow sterujcych. Znaki, ktore
       okrelono jednoczenie jako upper, lower, alpha, digit, punct,
       graph, print lub xdigit, s niedozwolone.

    punct po ktorym nastpuje lista znakow interpunkcyjnych. Znaki, ktore
       okrelono jednoczenie jako upper, lower, alpha, digit, cntrl,
       xdigit oraz znak <spacja> s niedozwolone.

    graph po ktorym nastpuje lista znakow widocznych, z wylczeniem znaku
       <spacja>. Znaki okrelone jako upper, lower, alpha, digit,
       xdigit  oraz punct s dolczane automatycznie. Znaki, ktore
       okrelono jednoczenie jako cntrl s niedozwolone.

    print po ktorym nastpuje lista znakow widocznych, lcznie ze znakiem
       <spacja>.  Znaki okrelone jako upper, lower, alpha, digit,
       xdigit, punct oraz znak <spacja> s dolczane automatycznie.
       Znaki, ktore okrelono jednoczenie jako cntrl s niedozwolone.

    xdigit po ktorym nastpuje lista znakow klasyfikowanych jako cyfry
       szesnastkowe.  Musz by podane cyfry dziesitne, po ktorych
       nastpuje jeden lub wicej zestawow szeciu znakow, w porzdku
       rosncym. Domylnie zawarte s nastpujce znaki: 0 do 9 , a do f , A
       do F .

    blank po ktorym nastpuje lista znakow klasyfikowanych jako puste .
       Znaki <spacja> i <tabulacja> s dolczane automatycznie.

    toupper
       po ktorym nastpuje lista odwzorowa liter malych na wielkie. Kade
       odwzorowanie to para skladajca si z malej i wielkiej litery,
       rozdzielonych , i zamknitych w nawiasach. Elementy tej listy
       rozdzielone s rednikami.

    tolower
       po ktorym nastpuje lista odwzorowa liter wielkich na male. Jeli
       nie wystpuje slowo kluczowe tolower,  to  stosowane  jest
       odwzorowanie odwrotne do listy toupper.

    Definicj LC_CTYPE koczy napis END LC_CTYPE.

  LC_COLLATE
    Kategoria LC_COLLATE definiuje reguly porownywania znakow. Z powodu
    ogranicze w libc nie wszystkie opcje POSIX zostaly zaimplementowane.

    Definicja zaczyna si od napisu LC_COLLATE w pierwszej kolumnie.

    Dozwolone s nastpujce slowa kluczowe:

    collating-element

    collating-symbol

    Definicja porzdku zaczyna si od linii:

    order_start

    po ktorej nastpuje lista slow kluczowych forward, backward  lub
    position.  Definicja porzdku sklada si z linii opisujcych kolejno, i
    zakoczona jest slowem kluczowym

    order_end.

    Wicej szczegolow mona znale w rodlach, w /usr/lib/nls/src zwlaszcza w
    przykladach POSIX, Example i Example2.

    Definicj LC_COLLATE koczy napis END LC_COLLATE.

  LC_MONETARY
    Definicja zaczyna si od napisu LC_MONETARY w pierwszej kolumnie.

    Dozwolone s nastpujce slowa kluczowe:

    int_curr_symbol
       po ktorym nastpuje midzynarodowy symbol waluty. Musi to by
       czteroznakowy lacuch zawierajcy midzynarodowy symbol waluty
       zdefiniowany w standardzie ISO 4217 (trzy znaki), po ktorych
       nastpuje separator.

    currency_symbol
       po ktorym nastpuje symbol waluty lokalnej.

    mon_decimal_point
       po ktorym nastpuje lacuch slucy do oddzielania czci calkowitej
       od ulamkowej w zapisie dziesitnym wielkoci pieninych.

    mon_thousands_sep
       po ktorym nastpuje lacuch slucy jako separator trzycyfrowych
       grup przy formatowaniu wielkoci pieninych.

    mon_grouping
       po ktorym nastpuje lacuch opisujcy sposob formatowania wielkoci
       numerycznych.

    positive_sign
       po ktorym nastpuje lacuch slucy jako znak dodatni dla wielkoci
       pieninych.

    negative_sign
       po ktorym nastpuje lacuch slucy jako znak ujemny dla wielkoci
       pieninych.

    int_frac_digits
       po ktorym nastpuje liczba cyfr dziesitnych, ktore powinny wystpi
       przy formatowaniu z int_curr_symbol.

    frac_digits
       po ktorym nastpuje liczba cyfr dziesitnych, ktore powinny wystpi
       przy formatowaniu z currency_symbol.

    p_cs_precedes
       po  ktorym  nastpuje  liczba calkowita o wartoci 1 jeeli
       currency_symbol lub int_curr_symbol maj poprzedza sformatowan
       wielko pienin, lub 0 jeli symbol ma wystpowa po tej wielkoci.

    p_sep_by_space
       po ktorym nastpuje liczba calkowita.

       0   oznacza, e pomidzy symbolem a wartoci nie powinna wystpi
           spacja.

       1   oznacza, e pomidzy symbolem a wartoci powinna wystpi
           spacja.

       2   oznacza, e pomidzy symbolem a lacuchem okrelajcym znak
           powinna wystpi spacja, jeli elementy te przylegaj do
           siebie.

    n_cs_precedes

       0   - jeli symbol nastpuje po wartoci

       1   - jeli symbol poprzedza warto

    n_sep_by_space
       Liczba  calkowita  o  wartoci  0 jeli currency_symbol lub
       int_curr_symbol nie jest oddzielony spacj od ujemnej wielkoci
       pieninej, o wartoci 1 jeeli symbol od wielkoci oddziela spacja,
       a o wartoci 2 jeeli spacja rodziela symbol i lacuch okrelajcy
       znak, gdy stoj obok siebie.

    p_sign_posn

       0   Wielko i currency_symbol lub int_curr_symbol s ujte w
           nawiasy.

       1   Lacuch okrelajcy znak poprzedza wielko i currency_symbol
           lub int_curr_symbol.

       2   Lacuch  okrelajcy  znak  nastpuje  po  wielkoci  i
           currency_symbol lub int_curr_symbol.

       3   Lacuch okrelajcy znak poprzedza currency_symbol  lub
           int_curr_symbol.

       4   Lacuch okrelajcy znak nastpuje po currency_symbol lub
           int_curr_symbol.

    n_sign_posn

       0   Wielko i currency_symbol lub int_curr_symbol s ujte w
           nawiasy.

       1   Lacuch okrelajcy znak poprzedza wielko i currency_symbol
           or the int_curr_symbol.

       2   Lacuch  okrelajcy  znak  nastpuje  po  wielkoci  i
           currency_symbol lub int_curr_symbol.

       3   Lacuch  okrelajcy znak poprzedza currency_symbol lub
           int_curr_symbol.

       4   Lacuch okrelajcy znak nastpuje po currency_symbol lub
           int_curr_symbol.

    Definicj LC_MONETARY koczy napis END LC_MONETARY.

  LC_NUMERIC
    Definicja zaczyna si od napisu LC_NUMERIC w pierwszej kolumnie.

    Dozwolone s nastpujce slowa kluczowe:

    decimal_point
       po ktorym nastpuje lacuch slucy przy formatowaniu wielkoci
       liczbowych do oddzielania czci calkowitej i ulamkowej liczb
       dziesitnych.

    thousands_sep
       po ktorym nastpuje lacuch slucy przy formatowaniu wielkoci
       liczbowych jako separator grup trzycyfrowych.

    grouping
       po ktorym nastpuje lacuch okrelajcy sposob formatowania wielkoci
       liczbowych.

    Definicj LC_NUMERIC koczy napis END LC_NUMERIC.

  LC_TIME
    Definicja zaczyna si od napisu LC_TIME w pierwszej kolumnie.

    Dozwolone s nastpujce slowa kluczowe:

    abday po ktorym nastpuje lista skrotow nazw dni tygodnia. Lista
       zaczyna si od niedzieli (lub jej tlumaczenia).

    day  po ktorym nastpuje lista nazw dni tygodnia. Lista zaczyna si od
       niedzieli.

    abmon po ktorym nastpuje lista skrotow nazw miesicy.

    mon  po ktorym nastpuje lista nazw miesicy.

    am_pm Odpowiednia reprezentacja lacuchow am (przed poludniem) i pm (po
       poludniu) .

    d_t_fmt
       Odpowiedni format daty i czasu.

    d_fmt Odpowiedni format daty.

    t_fmt Odpowiedni format czasu.

    t_fmt_ampm
       Odpowiedni format czasu dla zegara 12-godzinnego.

    Definicj LC_TIME koczy napis END LC_TIME.

  LC_MESSAGES
    Definicja zaczyna si od napisu LC_MESSAGES w pierwszej kolumnie.

    Dozwolone s nastpujce slowa kluczowe:

    yesexpr
       po ktorym nastpuje wyraenie regularne opisujce moliwe odpowiedzi
       na tak.

    noexpr po ktorym nastpuje wyraenie regularne opisujce moliwe odpowiedzi
       na nie.

    Definicj LC_MESSAGES koczy napis END LC_MESSAGES.

    Szczegoly mona znale w standardzie POSIX.2.

PLIKI

    /usr/lib/locale/ - baza danych biecych ustawie locale tej kategorii.
    /usr/lib/nls/charmap/* - pliki z zestawami znakow

B/LDY

    Ta strona podrcznika nie jest kompletna.

ZGODNE Z

    POSIX.2

ZOBACZ TAKE

    Opisy locale w dokumentacji info w pakietach libc, gettext oraz poza
    tym setlocale(3), localeconv(3), charmap(5), locale(1), localedef(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

Obsluga wielu jzykow       1994-11-09             locale(5)