Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    locatedb - bazy nazw plikow z kompresj pocztkow

OPIS

    Ta strona podrcznika opisuje format baz danych nazw plikow dla locate w
    wersji GNU.

    Bazy nazw plikow zawieraj listy plikow, istniejcych w szczegolnych
    drzewach katalogow w momencie ostatniej aktualizacji baz.

    Moe istnie wiele baz danych nazw plikow. Uytkownicy mog wybra bazy,
    ktore przeszukuje locate, poslugujc si zmienn rodowiskow lub opcj
    wiersza polece; zobacz locate(1L).  Administrator systemu moe wybra
    czsto, z jak aktualizowane s bazy, oraz katalogi, dla ktorych zawieraj
    zapisy. Normalnie bazy nazw plikow zaktualizowane s przez okresowe
    uruchamianie programu updatedb, zwykle noc; zobacz updatedb(1L).

    updatedb uruchamia program o nazwie frcode kompresujcy list nazw plikow
    przy uyciu front-compression [kompresji pocztkow], redukujcej rozmiar
    bazy danych 4 do 5-krotnie. Front-compression (znana rownie jako
    incremental encoding [kodowanie przyrostowe]) dziala wedlug nastpujcych
    zasad.

    Pozycje w bazie danych stanowi posortowan list (dla wygody uytkownikow
    nie rozroniajcymi wielkoci znakow). Poniewa lista jest posortowana,
    prawdopodobnie kada z jej pozycji posiada wspolny przedrostek (lacuch
    pocztkowy) z pozycj poprzedni. Kada pozycja bazy rozpoczyna si bajtem
    licznika ronicy offsetu. Jest to dodatkowa liczba znakow przedrostka
    pochodzcego z poprzedniej pozycji bazy, jaka powinna by zastosowana
    ponad liczb znakow, jakiej uywa poprzednia pozycja w stosunku do jej z
    kolei poprzednika. (Licznik ten moe by ujemny.) Po liczniku nastpuje
    ograniczona znakiem null kocowka ASCII -- cz nazwy, ktora nastpuje po
    wspolnym przedrostku.

    Jeli licznik ronicy offsetu jest wikszy ni moliwy do przechowania w
    pojedynczym bajcie (+/-127), to bajt posiada warto 0x80, a licznik
    nastpuje w slowie dwubajtowym, z bajtem starszym jako pierwszym
    (sieciowy porzdek bajtow).

    Kada baza danych rozpoczyna si od sztucznej pozycji dla pliku o nazwie
    `LOCATE02'. locate sprawdza ten zapis, by upewni si, e plik bazy
    posiada poprawny format; ignoruje te pozycj podczas przeszukiwa.

    Bazy danych nie mog by sklejane (lczone), nawet jeli ze wszystkich baz
    oprocz pierwszej usunito pierwsz (sztuczn) pozycj. Wynika to std, e
    licznik ronicy offsetu pierwszego wpisu pochodzcego z drugiej i
    kolejnych baz bdzie nieprawidlowy.

    Istnieje rownie stary format bazy danych, uywany przez uniksowe
    programy locate i find oraz ich wczeniejsze wydania GNU.  W celu
    utworzenia baz w starym formacie updatedb uruchamia programy o nazwach
    bigram i code. Stary format roni si od powyszego opisu w nastpujcy
    sposob. W nowym formacie kada z pozycji zaczyna si od licznika ronicy
    offsetu i koczy si bajtem null. W starym formacie wartoci bajtu od 0 do
    28 wskazuj na licznik ronicy offsetu od -14 do 14. Wartoci bajtu
    wskazujc, na to e wystpuje po niej dlugi licznik jest 0x1e (30), nie za
    0x80. Dlugie liczniki przechowywane s w porzdku bajtow hosta, ktory
    niekoniecznie jest sieciowym porzdkiem bajtow, oraz o rozmiarze slowa
    integer hosta, zwykle majcym 4 znaki. One take reprezentuj licznik o 14
    mniejszy od ich wartoci. Wiersze bazy danych nie posiadaj bajtu
    ogranicznika; pocztek nastpnego wiersza wskazywany jest jego pierwszy
    bajt o wartoci <= 30.

    Poza tym, zamiast rozpoczynania si fikcyjn pozycj, stary format bazy
    danych rozpoczyna si od 256 bajtowej tablicy zawierajcej 128 najczciej
    wystpujcych dwuznakow (bigram) w licie plikow. Dwuznak w tym kontekcie
    jest par ssiednich bajtow. Bajty w bazie danych posiadajce ustawiony
    starszy bit s indeksami (z wyczyszczonym starszym bitem) do tablicy
    dwuznakow.  Kodowanie dwuznakow i liczniki ronicy offsetu powoduj, e
    bazy te s o 20-25% mniejsze w porownaniu z nowym formatem. Nie s jednak
    czysto 8-bitowe.  Kady z bajtow nazwy pliku, przypadajcy na zakres
    uywany dla kodow specjalnych, zastpowany jest w bazie przez znak
    zapytania, co nieprzypadkowo stanowi mask powloki dopasowujc pojedynczy
    znak.

PRZYK/LAD

    Dane wejciowe do frcode:
    /usr/src
    /usr/src/cmd/aardvark.c
    /usr/src/cmd/armadillo.c
    /usr/tmp/zoo

    Dlugo najdluszego wspolnego przedrostka z poprzedniego zapisu:
    0 /usr/src
    8 /cmd/aardvark.c
    14 rmadillo.c
    5 tmp/zoo

    Dane wynikowe z frcode, z kocowymi znakami null zamienionymi na znaki
    nowej linii i zmianie liczby bajtow na posta drukowaln:
    0 LOCATE02
    0 /usr/src
    8 /cmd/aardvark.c
    6 rmadillo.c
    -9 tmp/zoo

    (6 = 14 - 8, a -9 = 5 - 14)

ZOBACZ TAKE

    find(1L), locate(1L), locatedb(5L), xargs(1L).
    Znajdowanie plik'ow (dokumentacji Info on-line lub drukowanej)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                  LOCATEDB(5)