Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    magic - plik liczb magicznych polecenia file

OPIS

    Ta strona podrcznika systemowego opisuje format pliku magicznego,
    uywanego przez polecenie file(1) w wersji 3.37. Polecenie  file
    rozpoznaje typ pliku, korzystajc (poza innymi metodami) z testu,
    polegajcego na sprawdzeniu, czy plik nie rozpoczyna si od pewnej liczby
    magicznej.  Plik /usr/share/misc/magic okrela jakie liczby sprawdza i
    jakie komunikaty drukowa w wypadku znalezienia okrelonej  liczby
    magicznej oraz dodatkowe dane, ktore maj zosta pobrane z pliku.

    Kady wiersz pliku okrela test, ktore ma by wykonany. Test porownuje
    dane, rozpoczynajce si przy okrelonym przesuniciu wzgldem pocztku pliku
    z 1, 2 lub 4-bajtow wartoci numeryczn lub lacuchem. Jeli test zakoczy
    si pomylnie, wypisywany jest komunikat. Wiersz sklada si z nastpujcych
    pol:

    offset  Liczba, okrelajca w bajtach przesunicie wzgldem pocztku pliku,
        przy ktorym naley szuka testowanych danych.

    typ   Typ testowanych danych. Dopuszczalne wartoci to:

        byte   Warto jednobajtowa.

        short  Warto dwubajtowa (w wikszoci systemow) w natywnej
             kolejnoci bajtow maszyny.

        long   Warto czterobajtowa (w wikszoci systemow) w natywnej
             kolejnoci bajtow maszyny.

        string  Lacuch bajtow. Po specyfikacji typu lacucha moe
             opcjonalnie wystpi /[Bbc]*. Znacznik ,,B'' kondensuje
             biale znaki w testowanym tekcie, ktory musi zawiera
             co najmniej jeden bialy znak. Jeli liczba magiczna
             zawiera "n" kolejnych bialych znakow, to aby nastpilo
             dopasowanie, testowany tekst musi zawiera co najmniej
             "n" kolejnych bialych znakow. Znacznik ,,b'' powoduje
             traktowanie wszystkich bialych znakow w testowanym
             tekcie jako opcjonalne. Wreszcie, znacznik ,,c''
             okrela  dopasowanie ignorujce wielko liter: male
             litery w liczbie magicznej pasuj zarowno do malych,
             jak i do wielkich liter w testowanym tekcie, podczas
             gdy wielkie litery w liczbie magicznej pasuj tylko do
             wielkich liter.

        date   Czterobajtowa  warto,  interpretowana  jako  data
             uniksowa.

        ldate  Czterobajtowa warto, interpretowana jako data w stylu
             uniksowym, ale interpretowana jako czas lokalny, a
             nie UTC.

        beshort Warto dwubajtowa (w wikszoci systemow) w grubokocej
             (big-endian) kolejnoci bajtow.

        belong  Warto  czterobajtowa  (w  wikszoci  systemow)  w
             grubokocej kolejnoci bajtow.

        bedate  Warto  czterobajtowa  (w  wikszoci  systemow)  w
             grubokocej kolejnoci bajtow, interpretowana jako data
             uniksowa.

        leshort Warto dwubajtowa (w wikszoci systemow) w ostrokocej
             (little-endian) kolejnoci bajtow.

        lelong  Warto  czterobajtowa  (w  wikszoci  systemow)  w
             ostrokocej kolejnoci bajtow.

        ledate  Warto  czterobajtowa  (w  wikszoci  systemow)  w
             ostrokocej kolejnoci bajtow, interpretowana jako data
             uniksowa.

        leldate Warto  czterobajtowa  (w  wikszoci  systemow)  w
             ostrokocej kolejnoci bajtow, interpretowana jako data
             w stylu uniksowym, ale interpretowana jako czas
             lokalny, a nie UTC.

    Typy numeryczne mog wystpowa w parze z (nastpujcym po nich) znakiem & i
    wartoci numeryczn wskazujc, e dana warto ma by poddana operacji AND z
    zadan wartoci numeryczn przed dokonaniem porownania. Poprzedzenie typu
    przez u wskazuje, e porownane wartoci powinny by bez znaku.

    test  Warto, ktore ma by porownywana z wartoci z pliku. Jeli typ jest
       numeryczny, to warto jest podawana w postaci zgodnej z jzykiem
       C. Jeli typ jest lacuchowy, to warto jest podawana jako lacuch
       jzyka C z dozwolonymi znakami specjalnymi (np. \n dla nowej
       linii).

       Wartoci numeryczne mog by poprzedzone znakami  okrelajcymi
       operacj, jaka ma zosta wykonana. Znakiem operacji moe by =,
       okrelajcy, e warto z pliku musi si rowna wartoci podanej, <,
       okrelajcy, e warto z pliku musi by mniejsza od podanej, >,
       okrelajcy, e warto z pliku musi by wiksza od podanej, &,
       okrelajcy, e warto z pliku musi mie wszystkie bity, ktore s
       ustawione w podanej wartoci, ^, okrelajcy, e warto z pliku musi
       mie wyzerowane wszystkie bity, ktore s ustawione w podanej
       wartoci, lub x, okrelajcy, e pasowa moe dowolna warto. Jeli znak
       operacji jest pominity, uywany jest =.

       Wartoci numeryczne s podawane w postaci zgodnej z jzykiem C, np.
       13 to liczba dziesitna, 013 to liczba osemkowa, 0x13 to liczba
       szesnastkowa.

       Dla wartoci lacuchowych lacuch bajtow z pliku musi odpowiada
       podanemu lacuchowi bajtow. Do lacuchow mog  by  stosowane
       operatory =, < i > (lecz nie &). Dlugo, uywana do porownywania
       jest dlugoci argumentu lacuchowego z pliku magicznego. Znaczy
       to, e wiersz mona dopasowa do dowolnego lacucha i wypisa go,
       stosujc >\0 (poniewa wszystkie lacuchy s wiksze od lacucha
       zerowego).

    komunikat
       Komunikat, wypisywany po pomylnym dopasowaniu. Jeli lacuch
       zawiera specyfikacj formatu printf(3) to warto z pliku jest
       wypisywana (po odpowiednim maskowaniu) przy uyciu komunikatu
       jako lacucha formatujcego.

    Niektore formaty plikow zawieraj dodatkowe dane, ktore maj by wypisane
    razem z danym typem pliku. Wiersz, rozpoczynajcy si od znaku > oznacza
    dodatkowe testy i komunikaty. Liczba > w linii okrela poziom testu;
    wiersz bez > jest na poziomie 0. Kady wiersz w poziomie n+1 jest pod
    kontrol wiersza w poziomie n, poprzedzajcego go najbliej w pliku
    magicznym. Jeli test wiersza na poziomie n si powiedzie, dokonywane bd
    dalsze testy na poziomach n+1. Proces ten koczy nastpny wiersz na
    poziomie n.  Jeli pierwszy znak za ostatnim > to (, to lacuch za
    nawiasem jest interpretowany jako porednie przesunicie. Znaczy to, e
    liczba po nawiasie sluy jako przesunicie w pliku. Przy tym przesuniciu
    odczytywana jest warto uywana nastpnie jako przesunicie w pliku.
    Przesunicia porednie s postaci: (x[.[bslBSL]][+-][y]). Warto x jest
    uywana jako przesunicie w pliku. Nastpnie przy tym  przesuniciu
    odczytywany jest z niego bajt, slowo lub podwojne slowo, zalenie od
    specyfikatora typu [bslBSL].  Wielkie litery oznaczaj liczby jako
    wartoci grubokoce (big-endian), podczas gdy male litery oznaczaja
    wartoci (ostrokoce) little-endian. Do liczby tej dodawana jest warto y,
    a wynik sluy jako przesunicie w pliku. Domylnym typem przesunicia jest
    long.

    Czasami dokladne przesunicie nie jest znane, gdy moe ono zalee od
    dlugoci poprzednich pol. Mona poda przesunicie wzgldem koca ostatniego
    pola wyszego poziomu (oczywicie mona to wykona tylko przy testach na
    podpoziomach, tj. testach rozpoczynajcych si od >). Takie wzgldne
    przesunicie podawane jest za pomoc przedrostka & w przesunicia.

B/LDY

    Formaty long, belong, lelong, short, beshort, leshort, date, bedate i
    ledate zale od systemu; moe powinny by podawane jako liczba bajtow (2B,
    4B, itd), gdy rozpoznawane pliki zwykle pochodz z systemu, gdzie
    dlugoci s niezmienne.

    Nie ma (obecnie) obslugi dla korzystania z danych o okrelonej kocowoci
    (endianness) przy przesuniciach porednich.

ZOBACZ TAKE

    file(1) - polecenie, ktora czyta ten plik.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                Ogolnie dostpne            MAGIC(5)