Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    maildir - katalog na przychodzce wiadomoci pocztowe

WPROWADZENIE

    maildir  jest  struktur drzewiast katalogow listow przychodzcych.
    Rozwizuje problemy niezawodnoci, jakie trapily pliki mbox i katalogi
    pocztowe mh.

KWESTIE NIEZAWODNOCI

    Podczas przekazywania listu moe nastpi zalamanie si systemu.  W
    przypadku plikow mbox, jak i katalogow mh list ten zostanie wowczas
    milczco obcity. Co gorsza: przy formacie mbox, jeli list zostanie ucity
    w rodku linii, to milczco zostanie zlczony z nastpnym.  Agent
    transportu poczty (MTA) bdzie poniej probowal ponownie dostarczy list,
    ale jest niedopuszczalne, eby popsuta wiadomo w ogole si pojawiala.  W
    maildir kady list po przeslaniu jest z pewnoci kompletny.

    Na danej maszynie mog rownoczenie pracowa dwa programy dostarczajce
    poczt do tego samego uytkownika. Formaty mbox i mh wymagaj, by oba
    programy aktualizowaly jeden centralny plik. Jeli nie korzystaj one z
    jakiego mechanizmu blokowania, to plik ten zostanie  uszkodzony.
    Istnieje kilka mechanizmow blokowania mbox i mh, z ktorych aden nie
    dziala przenonie i niezawodnie. W przeciwiestwie do tego, przy maildir
    adne blokady nie s nigdy potrzebne. Rone procesy dostarczania nigdy
    nie tykaj tego samego pliku.

    Uytkownik moe probowa usun listy ze swojej skrzynki w tej samej chwili,
    gdy maszyna dostarcza nowy list.  Przy formatach mbox i mh czytnik
    poczty uytkownika musi wiedzie, jakiego mechanizmu blokowania uywaj
    programy dostarczajce poczt. Inaczej jest w przypadku maildir, gdzie
    czytnik poczty moe bezpiecznie  aktualizowa  lub  usuwa  dowolny
    dostarczony list.

    Wiele orodkow korzysta z Sunowego Network Failure System (NFS), zapewne
    dlatego, e dostawca systemu operacyjnego nie oferuje niczego innego.
    NFS pogarsza wszystkie powysze problemy. Niektore z implementacji NFS
    nie zapewniaj adnego solidnego mechanizmu blokowania.  Przy formatach
    mbox i mh, gdy dwie maszyny dostarczaj poczt do tego samego uytkownika
    lub gdy uytkownik czyta poczt gdzie poza maszyn dostarczajc, jego
    poczta jest zagroona. maildir dziala z NFS bez klopotow.

STRUKTURA MAILDIR

    Katalog w formacie maildir ma trzy podkatalogi, wszystkie na tym samym
    systemie plikow: tmp, new i cur.

    Kady plik w new jest wieo dostarczonym listem. Czas modyfikacji pliku
    jest czasem dostarczenia. List jest dostarczany bez dodatkowej linii
    From_ w stylu UUCP, bez adnego cytowania >From i bez dodatkowej pustej
    linii na kocu.  Wiadomo ma normalnie format RFC 822, zaczynajc si
    liniami Return-Path i Delivered-To, ale moe zawiera dowolne dane
    binarne. Moe nawet nie koczy si znakiem nowej linii.

    Pliki w cur s takie jak w new. Ronic stanowi to, e pliki w cur nie s
    ju nowymi listami: czytnik poczty uytkownika ju je widzial.

JAK LIST JEST DOSTARCZANY

    Do zapewnienia niezawodnoci dostarczania wykorzystuje si katalog tmp.

    Program dostarcza przesylk pocztow w szeciu etapach.  Najpierw,
    wykonuje chdir() do katalogu maildir. Potem pobiera za pomoc stat()
    informacje o pliku o nazwie tmp/time.pid.host, gdzie time to liczba
    sekund od pocztku 1970 GMT, pid to identyfikator procesu programu, a
    and host jest nazw hosta. W kroku trzecim, jeli stat() zwrocil co
    innego ni ENOENT [ENOENT=plik nie istnieje], program zasypia na dwie
    sekundy, aktualizuje time, i ponownie probuje stat(), ograniczon liczb
    razy.  W czwartym kroku program tworzy tmp/time.pid.host. W pitym
    zapisuje przez zapis-NFS przesylk do utworzonego pliku.  W szostym
    kroku program, za pomoc link() tworzy nowe dowizanie tego pliku,
    new/time.pid.host. W tym momencie list dostal pomylnie dostarczony.

    Program dostarczajcy przed utworzeniem tmp/time.pid.host  powinien
    uruchomi 24-godzinny licznik czasu i porzuci dostarczanie jeli licznik
    zostanie przekroczony. W przypadku wystpienia bldu, przekroczenia
    limitu czasu czy normalnego zakoczenia dzialania, program moe sprobowa
    uy unlink() do usunicia tmp/time.pid.host.

    Zapis-NFS oznacza (1) jak zwykle, sprawdzenie liczby bajtow zwracanych
    z kadego wywolania write(); (2) wywolanie fsync() i sprawdzenie
    zwroconej wartoci; (3) wywolanie close() i sprawdzenie zwroconej
    wartoci. (Standardowe implementacje NFS obsluguj fsync() niepoprawnie,
    ale poprawiaj to niewlaciwym uyciem close().)

JAK LIST JEST CZYTANY

    Czytnik poczty dziala jak nastpuje.

    Przeglda katalog new szukajc nowych wiadomoci. Powiedzmy, e mamy nowy
    list,  new/unikat.  Czytnik moe swobodnie wywietli zawarto pliku
    new/unikat, usun go lub zmieni mu nazw na cur/unikat:info.  Znaczenie
    info opisano na stronie http://pobox.com/~djb/proto/maildir.html.

    Oczekuje si rownie, e czytnik przegldnie katalog tmp i wyczyci
    ewentualne znalezione tam stare pliki. Plik w tmp mona bezpiecznie
    usun jeli nie sigano do niego w cigu ostatnich 36 godzin.

    Warto, by czytniki pomijaly wszystkie te pliki w new i cur, ktorych
    nazwy zaczynaj si od kropki. Czytniki nie powinny probowa analizowa
    innych nazw plikow.

ZMIENNE RODOWISKOWE

    Czytniki poczty obslugujce maildir korzystaj ze zmiennej rodowiskowej
    MAILDIR jako nazwy podstawowego katalogu pocztowego uytkownika.

ZOBACZ TAKE

    mbox(5), qmail-local(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                  maildir(5)