Provided by: man-db_2.6.0.2-2_i386 bug

NAZWA

    manpath - format pliku /etc/manpath.config

OPIS

    Plik konfiguracyjny cieek przeszukiwania stron podrcznika stosowany
    jest przez narzdzia obslugi stron podrcznika do oszacowania cieek
    manpath uytkownikow na bieco, podczas wykonywania programu. Wskazuje,
    jakie hierarchie stron man (manpaths) powinny by traktowane jako
    globalne oraz przypisuje im katalogi, ktore bd uyte do skladowania
    plikow cat.

    Jeeli jest ju ustawiona zmienna rodowiska $MANPATH, to informacja
    zawarta w /etc/manpath.config nie bdzie jej nadpisywa.

FORMAT

    Obecnie rozpoznawane s nastpujce typy pol:

    # komentarz
       Wiersze puste bd rozpoczynajce si znakiem # zostan uznane za
       komentarze i zignorowane.

    MANDATORY_MANPATH element_manpath
       Wiersze tej postaci wskazuj cieki man, ktore powinna zawiera
       kada automatycznie utworzona warto zmiennej $MANPATH. Zwykle
       obejmuje to /usr/man.

    MANPATH_MAP element_path element_manpath
       Wiersze tej postaci ustawiaj odwzorowania $PATH na $MANPATH. Dla
       kadego elementu_path znalezionego w ciece $PATH uytkownika do
       zmiennej $MANPATH zostanie dodany element_manpath.

    MANDB_MAP element_manpath [ element_catpath ]
       Wiersze tej postaci wskazuj, ktore cieki man powinny  by
       traktowane jako systemowe, i opcjonalnie, gdzie powinny by
       skladowane ich pliki cat. Ten typ pola jest szczegolnie wany,
       gdy man jest programem setuid, gdy (jeeli jest umieszczony w
       systemowym pliku konfiguracyjnym /etc/manpath.config, a nie w
       pliku konfiguracyjnym uytkownika .manpath) mowi, do ktorych
       hierarchii (katalogow) stron man naley siga jako uytkownik
       setuid, a do ktorych jako uytkownik wywolujcy program.

       Systemowe hierarchie stron man s zwykle skladowane wewntrz
       katalogu /usr jak na przyklad /usr/man, /usr/local/man czy
       /usr/X11R6/man.

       Jeli strony cat z danej cieki element_manpath maj nie by
       przechowywane albo maj by skladowane w tradycyjnym miejscu, to
       element_catpath mona pomin.

       Tradycyjne  umieszczanie  stron "cat" nie jest moliwe dla
       hierarchii stron man zamontowanych w trybie tylko do odczytu. Z
       tego powodu mona poda dowoln poprawn hierarchi katalogow dla ich
       skladowania. W celu przestrzegania linuksowego FSSTND (File
       System Standard Group - ustalenia standardu struktury drzewa
       katalogow Linuksa) mona posluy si slowem kluczowym `FSSTND' w
       miejscu faktycznego katalogu.

       Niestety, niezbdne jest podanie wszystkich systemowych cieek
       drzew man, lcznie ze ciekami kolejnych systemow, jak np.
       /usr/man/sun  czy  te  cieki  NLS  locale,  takie  jak
       /usr/man/de_DE.88591.

       Poniewa informacja jest analizowana wiersz po wierszu,  w
       kolejnoci zapisu, kada cieka manpath bdca podhierarchi innej
       hierarchii powinna by podana jako pierwsza. W przeciwnym razie
       zostan  wykonane  niepoprawne  dopasowania.  Na  przyklad
       /usr/man/de_DE.88591 musi wystpi przed /usr/man.

    DEFINE klucz warto
       Linie tej postaci definiuj ronorodne zmienne konfiguracyjne -
       domylny  plik  konfiguracyjny zawiera zmienne uywane przez
       programy uytkowe przegldarki stron man.  Zawieraj one domylne
       cieki do ronych programow (takich jak grep i tbl) oraz domylne
       argumenty wywola tych programow.

    SECTION sekcja ...
       Linie w tej postaci okrelaj porzdek przeszukiwania sekcji
       podrcznika ekranowego. Jeeli plik konfiguracyjny nie zawiera
       adnej dyrektywy SECTION, to domylny porzdek przeszukiwania
       sekcji jest nastpujcy:

           SECTION 1 n l 8 3 0 2 5 4 9 6 7

       Jeli podano wiele dyrektyw SECTION, podane w nich sekcje bd
       polczone.

       Jeli pewne rozszerzenie (na przyklad 1mh) nie wystpuje w licie
       sekcji, to bdzie wywietlane z pozostal czci sekcji, do ktorej
       naley. Tak wic nie ma potrzeby wymienia wszystkich sekcji w
       pliku  konfiguracyjnym,  aby  wymusi  okrelony  porzdek
       przeszukiwania sekcji. Sekcje z rozszerzeniami bd wystpowa po
       glownej sekcji (np. "1 1mh 8...").

       Mona uy slowa SECTIONS jako alternatywnej nazwy tej dyrektywy.

    MINCATWIDTH szeroko
       Jeeli  szeroko  terminalu  jest  mniejsza  ni szeroko, to
       preformatowane strony podrcznika nie bd ani tworzone (jeli ich
       nie ma), ani wywietlane. Domyln wartoci jest 80.

    MAXCATWIDTH szeroko
       Jeeli  szeroko  terminalu  jest  wiksza  ni  szeroko,  to
       preformatowane strony podrcznika nie bd ani tworzone (jeli ich
       nie ma), ani wywietlane. Domyln wartoci jest 80.

    CATWIDTH szeroko
       Jeeli szeroko jest wiksza od zera, to zawsze bd tworzone
       preformatowane strony podrcznika dla terminalu  o  podanej
       szerokoci, niezalenie od szerokoci obecnie uywanego terminalu.
       Warto tego ustawienia powinna by w zakresie od MINCATWIDTH do
       MAXCATWIDTH.

    NOCACHE
       Ta flaga zapobiega automatycznemu tworzeniu preformatowanych
       stron "cat" przez man.

B/LDY

    Jeeli nie s cile przestrzegane powysze reguly, to narzdzia przegldania
    stron man nie bd dziala w podany sposob.

T/LUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetlumaczyl cz stron podrcznika pakietu
    man-db i udostpnil je w ramach Projektu Tlumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tlumaczenie zaktualizowal i uzupelnil w roku 2008.