Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mbox - plik zawierajcy wiadomoci pocztowe

WPROWADZENIE

    Najpopularniejszym formatem przechowywania wiadomoci pocztowych jest
    format mbox. mbox jest pojedynczym plikiem zawierajcym zero lub wicej
    listow.

FORMAT WIADOMOCI

    List zakodowany w formacie mbox zaczyna si od linii From_, po ktorej
    wystpuje cig linii innych ni From_ a koczy pust lini.  Linia From_
    oznacza dowoln lini zaczynajc si znakami F, r, o, m, spacja:

      From god@heaven.af.mil Sat Jan 3 01:05:34 1996
      Return-Path: <god@heaven.af.mil>
      Delivered-To: djb@silverton.berkeley.edu
      Date: 3 Jan 1996 01:05:34 -0000
      From: God <god@heaven.af.mil>
      To: djb@silverton.berkeley.edu (D. J. Bernstein)

      How's that mail system project coming along?

    Ostatnia linijka jest calkiem pusta (bez spacji czy tabulacji). Zauwa,
    e puste linie mog si te pojawi w dowolnym innym miejscu listu.

    Linia From_ zawsze ma posta From nadkopert data dalsze_info. nadkopert
    jest jednym wyrazem, bez spacji czy tabulacji. Jest to zwykle nadawca z
    koperty (envelope sender) listu. data jest dat dostarczenia listu.
    Zawiera zawsze dokladnie 24 znaki w formacie asctime. dalsze_info jest
    opcjonalne i moe zawiera dowolne informacje.

    Pomidzy lini From_ a pust lini jest wiadomo w formacie RFC 822 , jak to
    opisano w qmail-header(5), podlegajc cytowaniu >From, jak opisano
    poniej.

JAK LIST JEST DOSTARCZANY

    Oto, w jaki sposob program dopisuje list do pliku mbox.

    Najpierw tworzy lini From_ z danym nadawc kopertowym listu i biec dat.
    Jeli nadawca kopertowy jest pusty (tzn. jeli jest to poczta odbita), to
    zamiast tego program uywa nazwy MAILER-DAEMON.  Jeli nazwa nadawcy
    kopertowego zawiera spacje, tabulacje lub znaki nowej linii, to s one
    zamieniane na mylniki.

    Nastpnie program kopiuje wiadomo, do kadej linii stosujc cytowanie
    >From .  Takie postpowanie zapewnia, i powstale linie nie bd liniami
    From_: program poprzedza znakiem wikszoci > wszystkie linie From_,
    >From_, >>From_, >>>From_, itd.

    Na koniec do wiadomoci dopisywana jest pusta linia. Jeli ostatnia
    linia byla lini czciow [tj. nie zakoczon znakiem nowej linii - tlum.],
    to zapisywane s dwa znaki nowej linii. W przeciwnym razie - jeden.

JAK LIST JEST CZYTANY

    Czytnik przeglda plik mbox szukajc linii From_.  Kada taka linia
    oznacza pocztek wiadomoci. Czytnik nie powinien probowa wykorzystywa
    tego, e kada linia From_ (poza pocztkiem pliku) jest poprzedzana lini
    pust.

    Po znalezieniu listu, czytnik wydziela z linii From_ nazw nadawcy
    kopertowego (moe by uszkodzona) i dat dostarczenia. Nastpnie czyta a
    do nastpnej linii From_ lub do koca pliku, zaley co wystpi wczeniej.
    Odcina ostatni pust lini i usuwa cytowania z linii >From_, >>From_ i
    tak dalej. Wynikiem jest wiadomo zgodna z RFC 822.

POPULARNE ODMIANY MBOX

    Istnieje wiele odmian formatu mbox.  Wariant opisany powyej jest
    formatem mboxrd, spopularyzowanym przez Rahula Dhesi w czerwcu 1995.

    Oryginalny format mboxo cytuje tylko linie From_, nie >From_. W
    rezultacie nie sposob powiedzie, czy

      From: djb@silverton.berkeley.edu (D. J. Bernstein)
      To: god@heaven.af.mil

      >From now through August I'll be doing beta testing.
      Thanks for your interest.

    bylo cytowane w oryginalnym licie.  Czytnik mboxrd zawsze usunie
    cytowanie.

    Format mboxcl przypomina mboxo, ale zawiera pole Content-Length z liczb
    bajtow wiadomoci. Format mboxcl2 jest taki jak mboxcl, ale nie ma
    adnego  cytowania >From.  Te formaty s stosowane przez programy
    przesylajce poczt w SVR4. mboxcl2 nie moe by bezpiecznie czytane przez
    czytniki mboxrd.

NIE SKONKRETYZOWANE SZCZEG'O/LY

    Istnieje wiele mechanizmow blokowania plikow mbox. qmail-local zawsze
    uywa flock na systemach, ktore go maj, w przeciwnym razie lockf.

    Data dostarczenia w linii From_ nie podaje strefy czasowej.  qmail-
    local zawsze tworzy dat dostarczenia w GMT, dziki czemu pliki mbox mona
    bezpiecznie przenosi z jednej strefy czasowej do innej.

    Jeli mtime [czas modyfikacji] niepustego pliku mbox jest wiksze ni
    atime [czas dostpu], to plik zawiera nowe listy. Jeli mtime jest
    wiksze ni atime, to nowa poczta zostala przeczytana. Jeeli mtime jest
    rowne atime, nie da si w aden sposob stwierdzi czy w pliku s nowe
    wiadomoci, gdy uruchomienie qmail-local zabiera duo mniej ni sekund.
    Jednym z rozwiza jest sztuczne nadawanie przez czytnik czasowi atime
    wartoci mtime plus 1. Wowczas plik zawiera nowe listy wtedy i tylko
    wtedy, gdy atime jest mniejsze bd rowne mtime.

    Niektore czytniki umieszczaj w kadej wiadomoci pole Status, wskazujce,
    ktore listy zostaly ju przeczytane.

ZOBACZ TAKE

    maildir(5), qmail-header(5), qmail-local(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                    mbox(5)