Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mtools.conf - pliki konfiguracyjne mtools

OPIS

    Niniejsza  strona podrcznika opisuje pliki konfiguracyjne pakietu
    mtools. Pliki konfiguracyjne nosz nazwy /usr/local/etc/mtools.conf oraz
    ~/.mtoolsrc.

    Jeli okrelono zmienn rodowiska MTOOLSRC, to jej warto jest uywana jako
    nazwa trzeciego pliku konfiguracyjnego. Pliki konfiguracyjne opisuj
    nastpujce pozycje:

    * Ogolne flagi i zmienne konfiguracji

    * Flagi i zmienne dla napdu

    * Tablice translacji znakow

  Po/loenie plik'ow konfiguracyjnych
    Ogolnym,    systemowym    plikiem    konfiguracyjnym   jest
    /usr/local/etc/mtools.conf, za ~/.mtoolsrc jest prywatnym  plikiem
    konfiguracyjnym uytkownika.

    W  niektorych  systemach  plikiem  konfiguracyjnym  o  zasigu
    ogolnosystemowym jest jednak /etc/defaults/mtools.conf.

  Og'olna sk/ladnia pliku konfiguracyjnego
    Pliki konfiguracyjne zloone s z sekcji. Kada sekcja rozpoczyna si
    identyfikujcym  j  slowem  kluczowym  zakoczonym dwukropkiem.  Po
    identyfikacji sekcji nastpuj przypisania zmiennych i flag. Przypisania
    zmiennych posiadaj ponisz posta:
       nazwa=warto
    Flagi s pojedynczymi slowami kluczowymi bez znaku rownoci i przypisanej
    wartoci. Sekcja koczy si z kocem pliku lub z rozpoczciem kolejnej
    sekcji.

    Linie rozpoczynajce si od znaku krzyyka (#) s komentarzami. Znaki nowej
    linii s rownowane bialym znakom (z wyjtkiem koczcych komentarz).
    Wielko liter w pliku konfiguracyjnym nie ma znaczenia, z wyjtkiem
    pozycji ujtych w znaki cytowania (jak np. nazwy plikow).

  Domylne wartoci
    Dla wikszoci platform mtools posiadaj rozsdne wkompilowane parametry
    domylne dla napdow dyskietek. Zwykle zatem, nie ma potrzeby zajmowania
    si plikiem konfiguracyjnym, jeli chcemy jedynie wykorzystywa mtools do
    uzyskania  dostpu  do  dyskietek. Z drugiej strony jednak, plik
    konfiguracyjny jest niezbdny przy uyciu mtools rownie do partycji dysku
    twardego i plikow obrazu dosemu.

  Zmienne globalne
    Przelczniki (flagi) globalne mog by ustawione na 1 lub 0.

    Rozpoznawane s nastpujce flagi globalne:

    MTOOLS_SKIP_CHECK
       Ustawienie na 1 powoduje, e mtools pomijaj wikszo testow
       kontrolnych.  Potrzebne przy odczycie niektorych  dyskietek
       Atari, zrobionych z uyciem wczeniejszych wersji ROM, ktore w
       inny sposob nie bylyby rozpoznawane.

    MTOOLS_FAT_COMPATIBILITY
       Przy ustawieniu na 1, mtools pomijaj sprawdzenie rozmiaru FAT.
       Niektore dyski maj FAT wikszy ni faktycznie tego potrzebuj. S
       one odrzucane, jeli niniejsza opcja nie jest ustawiona.

    MTOOLS_LOWER_CASE
       Ustawienie na 1 powoduje, e mtools wywietlaj malymi literami
       krotkie  nazwy plikow, w ktorych wszystkie litery s due.
       Stworzone dla uzyskania zgodnoci z poprzednimi wersjami mtools,
       ktore nie rozpoznawaly bitu duych/malych liter (patrz mtools(1),
       sekcja Rozr'onianie duych i ma/lych liter w systemie VFAT).

    MTOOLS_NO_VFAT
       Przy ustawieniu na 1 mtools nie bd tworzy wpisow VFAT dla nazw
       plikow o mieszanych, duych/malych literach, ktore poza tym s
       poprawnymi nazwami plikow DOSu. Przydatne przy pracy z wersjami
       DOSu nie obslugujcymi dlugich nazw VFAT, jak np. FreeDos.

    MTOOLS_DOTTED_DIR
       Przy szerokim listowaniu katalogu, pokazuje nazwy plikow z kropk
       zamiast odstpow oddzielajcych nazw od rozszerzenia.

    MTOOLS_NAME_NUMERIC_TAIL
       Domylnie ustawione na jeden, decyduje o tworzeniu numerycznych
       przyrostkow  we  wszystkich  dlugich  nazwach plikow (~1).
       Ustawienie na zero oznacza, e przyrostki numeryczne nie bd
       tworzone, chyba e spowodowaloby to kolizj nazw.

    MTOOLS_TWENTY_FOUR_HOUR_CLOCK
       Przy ustawieniu na jeden uywany jest europejski sposob zapisu
       czasu (zegar 24-godzinny). W przeciwnym przypadku wykorzystywana
       jest notacja anglosaska (am/pm).

    Przyklad: Wstawienie poniszej linii do pliku konfiguracyjnego nakazuje
    mtools pominicie testow poprawnoci:
       MTOOLS_SKIP_CHECK=1
    Zmienne globalne mog by rownie ustawiane poprzez rodowisko:
       export MTOOLS_SKIP_CHECK=1

    Globalne zmienne znakowe mog mie przypisan dowoln warto:

    MTOOLS_DATE_STRING
       Format uywany do wywietlania dat plikow. Domylnie jest to dd-mm-
       yyyy.

  Flagi i zmienne napd'ow

  Informacje og'olne
    W sekcji napdu mog by uyte przelczniki i wartoci odnoszce si do tego
    napdu. Sekcja opisujca napd rozpoczyna si od napisu:
       drive litera_napdu:
    nastpnie wystpuj pary zmienna-warto oraz flagi. A oto przykladowy opis
    napdu:
       drive a:
        file="/dev/fd0" use_xdf=1

  Konfiguracja geometrii dysku
    Informacja o geometrii opisuje fizyczn charakterystyk dysku. Ma ona
    trojakie zastosowanie:

    formatowanie
       Informacja o geometrii zapisywana jest w sektorze startowym
       (boot-sector) nowo utworzonego dysku. Mona jednak opisa geometri
       dysku z linii polece (patrz polecenie mformat).

    filtrowanie
       W niektorych Unixach wzly urzdze (device nodes)  obsluguj
       wylcznie jedn geometri fizyczn. Na przyklad, moesz potrzebowa
       innego wzla dla dostpu do dyskietki duej gstoci ni do dyskietki
       o malej gstoci. Aby zapewni moliwo poprawnego odczytu dysku
       przez wzel, geometria porownywana jest z faktyczn geometri
       zapisan w sektorze startowym. Jeeli nie pasuj, to odpowiedni
       zapis charakteryzujcy napd zawodzi i testowany jest kolejny wpis
       z t sam liter napdu. Sekcja Wielokrotne opisy wyjania bliej
       poslugiwanie si wieloma opisami dla jednej litery napdu.

       Gdy w pliku konfiguracyjnym nie podano adnej informacji o
       geometrii, to akceptowane s wszystkie dyski. W Linuksie (rownie
       na Sparc) istniej wzly urzdze o konfigurowalnej geometrii
       (/dev/fd0, /dev/fd1 itd.), zatem filtrowanie napdow dyskowych
       jest zbdne (i jest ignorowane).  (mtools  wykonuj  jednak
       filtrowanie  plikow  zwyklych (obrazow dyskow) w Linuksie:
       przeznaczono to glownie do testowania, gdy nie mam dostpu do
       Unixa, ktory faktycznie potrzebowalby filtrowania).

       Jeli nie potrzebujesz filtrowania, a chcesz uywa domylnej
       geometrii przy formatowaniu (z uyciem mformat), moesz wylczy
       filtrowaniu flag mformat_only.

       Jeli chcesz filtrowania - powiniene uy flagi filter. Podajc
       geometri musisz poda rownie jedn z tych dwu flag.

    geometria pocztkowa
       W urzdzeniach obslugujcych t moliwo (zwykle napdy dyskietek),
       informacja o geometrii uywana jest te do ustawienia geometrii
       pocztkowej. Geometria pocztkowa stosowana jest przy odczycie
       sektora startowego, zawierajcego rzeczywist geometri. Pocztkowe
       konfigurowanie nie jest wykonywane, gdy w pliku konfiguracyjnym
       brak jest opisu geometrii lub gdy uyto flagi mformat_only.

       W Linuksie geometria pocztkowa nie jest faktycznie potrzebna,
       gdy  urzdzenia  konfigurowalne  potrafi  samoczynnie  wykry
       dostatecznie dokladnie typ dysku (dla wikszoci powszechnych
       formatow) by moc odczyta sektor startowy.

    Zly opis geometrii moe prowadzi do bardzo powanych bldow. Dlatego te
    usilnie zaleca si dodanie flagi mformat_only do opisu napdu, chyba i
    faktycznie wystpuje potrzeba filtrowania czy geometrii pocztkowej.

    Dostpne s nastpujce zmienne zwizane z geometri dyskow:

    cylinders [tracks]
       Liczba cylindrow. Forma zalecana; tracks (cieki) jest form
       przestarzal.

    heads Liczba glowic (stron).

    sectors
       Liczba sektorow na ciek.

    Przyklad: ponisza sekcja opisuje napd 1.44MB:
       drive a:
        file="/dev/fd0H1440"
        fat_bits=12
        cylinders=80 heads=2 sectors=18
        mformat_only

    Dostpne s nastpujce skrocone opisy geometrii:

    1.44m dyskietka  3,5"  wysokiej  gstoci.  Rownowane:  fat_bits=12
       cylinders=80 heads=2 sectors=18

    1.2m  dyskietka 5,25"  wysokiej  gstoci.  Rownowane:  fat_bits=12
       cylinders=80 heads=2 sectors=15

    720k  dyskietka  3,5"  podwojnej  gstoci.  Rownowane: fat_bits=12
       cylinders=80 heads=2 sectors=9

    360k  dyskietka 5,25" podwojnej  gstoci.  Rownowane:  fat_bits=12
       cylinders=40 heads=2 sectors=9

    Skrocone opisy formatow mog by zmieniane, zdefiniujc inny format. Na
    przyklad, 360k sectors=8 opisuje dyskietk 320k i jest rownowane
    zapisowi: fat_bits=12 cylinders=40 heads=2 sectors=8.

  Flagi otwarcia
    Dostpne s ponadto nastpujce flagi:

    sync  Wszystkie operacje wejcia/wyjcia wykonywane s synchronicznie.

    nodelay
       Urzdzenie lub plik jest otwierane z flag O_NDELAY. Niezbdne przy
       niektorych systemach nie-Linuksowych.

    exclusive
       Urzdzenie lub plik jest otwierane z flag O_EXCL. W Linuksie
       zapewnia to dostp do napdu dyskietek w trybie wylcznoci. W
       wikszoci innych architektur oraz dla zwyklych plikow nie daje
       adnego efektu.

  Og'olne zmienne napdu
    Dostpne s ponisze ogolne zmienne napdu. W zalenoci od typu, zmiennym
    tym moe by przypisany lacuch znakowy (file, precmd) lub liczba
    calkowita (pozostale).

    file  Nazwa pliku lub urzdzenia przechowujcego obraz dysku/dyskietki.
       Zmienna obowizkowa. Nazwa pliku powinna by ujta w cudzyslowy.

    partition
       Sygnalizuje  mtools  traktowanie  napdu  jak  urzdzenia
       spartycjonowanego i uycie zadanej partycji. Przy zastosowaniu
       tej metody dostpne s wylcznie partycje glowne  (primary),
       numerowane od 1 do 4. Dla partycji logicznych naley posluy si
       ogolniejsz zmienn offset. Zmienna partition przeznaczona jest do
       obslugi nonikow wyjmowalnych takich jak napdy Syquest, ZIP czy
       dyski maagneto-optyczne. Mimo, i tradycyjny DOS postrzega dyski
       Syquest i dyski magneto-optyczne jako ogromne dyskietki, ktore
       nie s partycjonowane, to OS/2 oraz Windows NT traktuj je jak
       dyski twarde, tj. urzdzenia partycjonowane. Flaga partition
       przydaje si dla obrazow dyskow twardych DOSEMU. Nie jest
       zalecana dla dyskow twardych, dla ktorych moliwy jest bezporedni
       dostp do partycji poprzez montowanie (mount).

    offset Opisuje, gdzie w pliku rozpoczyna si system plikow MS-DOS.
       Przydatna w obsludze partycji logicznych wewntrz obrazow dyskow
       twardych (hdimages) DOSEMU oraz ram-dyskow Atari. Domylnie
       ustawiona na zero, co oznacza, e system plikow zaczyna si na
       samym pocztku urzdzenia lub pliku.

    fat_bits
       Liczba bitow tablicy alokacji plikow (FAT). Moe to by 12 lub 16.
       Rzadko potrzebna, gdy prawie zawsze moe by uzyskana z informacji
       w sektorze startowym. I przeciwnie, podanie liczby bitow FAT moe
       by przyczyn klopotow, jeli jest ona zla. Powinna by uywana
       wylcznie w przypadku niewlaciwego rozpoznawania automatycznego
       przez  mtools  liczby  bitow  FAT.  Przydatna rownie przy
       formatowaniu z wykorzystaniem polecenia mformat dyskietki z
       nietypow liczb bitow FATu.

    precmd W niektorych odmianach Solaris niezbdne jest wywolanie volcheck
       -v przed otwarciem urzdzenia dyskietek, co ma na celu wymuszenie
       na systemie zauwaenia, e w napdzie rzeczywicie jest dyskietka.
       precmd="volcheck -v" umieszczone w sekcji  opisujcej  napd
       powoduje podane zachowanie.

    blocksize
       Parametr ten okrela domylny rozmiar bloku, jaki bdzie zawsze
       uywany dla danego urzdzenia. Wszystkie operacje wejcia/wyjcia
       wykonywane s z wielokrotnoci tego rozmiaru bloku, niezalenie od
       rozmiaru sektora zapisanego w sektorze startowym systemu plikow.
       Rozwizanie to jest przydatne do obslugi urzdze znakowych, gdzie
       rozmiar sektora jest inny ni 512, jak na przyklad napdy CD-ROM w
       systemie Solaris.

    Obowizkowa jest tylko zmienna file. Inne parametry mog zosta pominite.
    W takim przypadku przyjmowane s wartoci domylne lub automatycznie
    wykrywane.

  Og'olne flagi napdu
    Flaga moe by albo ustawiona na 1 (wlczone) albo na 0 (wylczone). Jeli
    pominito warto, to jest ona wlczana. Na przyklad, scsi jest rownowane
    scsi=1.

    nolock Poleca mtools nie uywa blokady (locking) dla tego napdu.
       Przydatne w systemach z nienajlepsz  semantyk  blokowania.
       Wlczenie tego przelcznika powoduje jednak, e operacje s mniej
       bezpieczne w przypadkach, gdy kilku uytkownikow moe korzysta z
       tego samego napdu w tym samym czasie.

    scsi  Ustawiona na 1 nakazuje mtools uycie przy dostpie do urzdzenia
       surowego wejcia/wyjcia SCSI (raw SCSI I/O) zamiast standardowych
       funkcji read/write. Obecnie jest to obslugiwane na HP/UX,
       Solaris i SunOs. Przelcznik jest tam niezbdny, gdy w niektorych
       architekturach, jak SunOS czy Solaris, nie mona korzysta z
       nonikow PC przy uyciu funkcji systemowych read i write, gdy
       system operacyjny oczekuje, e bd one zawiera specyficzn dla Suna
       "etykiet dysku".

       Poniewa surowy dostp do SCSI zawsze posluguje  si  calym
       urzdzeniem, musisz poda dodatkowo flag partition.

       Na niektorych systemach, jak Solaris, mtools potrzebuj uprawnie
       superuytkownika (root), by moc wykorzysta opcj scsi. Zatem, jeli
       chcesz korzysta z napdow Zip/Jaz w systemie Solaris, powiniene
       zainstalowa mtools z uprawnieniem SUID root. Std te, jeli podano
       flag scsi, to automatycznie uywana jest te privileged, chyba e
       zostanie jawnie wylczona przez privileged=0.

       mtools uywaj swoich uprawnie superuytkownika  do  otwarcia
       urzdzenia oraz wywolania rzeczywistych funkcji wejcia/wyjcia
       SCSI. Co wicej, uprawnienia roota uywane s wylcznie dla napdow
       opisanych w pliku konfiguracyjnym o zasigu ogolnosystemowym, jak
       /usr/local/mtools.conf, nie  za  dla  napdow  opisanych  w
       ~/.mtoolsrc czy te $MTOOLSRC.

    privileged
       Ustawiona na 1 nakazuje mtools uycie posiadanych przez nie
       uprawnie SUID oraz SGID przy otwieraniu danego napdu. Opcja ta
       jest poprawna tylko dla napdow opisanych w ogolnosystemowym
       pliku konfiguracyjnym (jak np. /usr/local/mtools.conf, nie za
       dla  napdow  opisanych  w  ~/.mtoolsrc czy te $MTOOLSRC).
       Naturalnie, opcja ta nie dziala rownie jeli mtools nie zostaly
       zainstalowane z ustawionym SUID lub SGID. Jest automatycznie
       ustawiana przez scsi=1, ale rownie  wylcznie  dla  napdow
       zdefiniowanych  w  plikach  konfiguracyjnych  o  zasigu
       ogolnosystemowym. Flaga ta moe by jawnie ustawiona na zero w
       celu zakazania mtools uywania uprawnie do danego napdu, nawet
       jeli ustawione jest scsi=1.

       mtools potrzebuj ustawienia dostpu SUID tylko wtedy, gdy planuje
       si wykorzystanie zmiennych privileged lub scsi dla ktorego z
       napdow. Jeeli opcje te nie s uywane, mtools dziala prawidlowo
       nawet bez ustawiania SUID root.

    vold  Poleca mtools interpretacj nazwy urzdzenia jako identyfikatora
       "vold" [tlum.:volume daemon - demon mechanizmu  zarzdzania
       woluminami  systemu  Solaris],  nie  za jako nazwy pliku.
       Identyfikator "vold" jest tlumaczony na faktyczn nazw pliku przy
       uyciu  funkcji  media_findname()  oraz media_oldaliases() z
       biblioteki volmgt. Przelcznik ten jest dostpny tylko w przypadku
       skonfigurowania mtools z opcj --enable-new-vold przed kompilacj.

    use_xdf
       Ustawienie na warto niezerow powoduje, e mtools probuje rownie
       dostpu do tej dyskietki jak do dyskietki XDF. XDF jest formatem
       duej gstoci wykorzystywanym przez OS/2. Przelcznik ten jest
       domylnie wylczony. Wicej informacji znajdziesz w sekcji XDF
       dokumentacji mtools(1).

    mformat_only
       mtools powinny uy geometrii tego napdu tylko do formatowania
       (mformat), ale nie do filtrowania.

    filter mtools uyj geometrii tego napdu zarowno do formatowania jak i do
       filtrowania.

    remote nakazuje mtools podlczenie si do floppyd (patrz floppyd(1)).

  Wielokrotne opisy napdu
    Moliwe jest podanie wielu opisow dla danego napdu. W takim przypadku,
    opisy s wyprobowywane po kolei, a do znalezienia pasujcego. Opisy mog
    nie pasowa z kilku powodow:
       1. nieodpowiednia geometria,
       2. brak dysku w napdzie,
       3. inne klopoty.
    Wielo opisow jest przydatna przy wykorzystywaniu urzdze fizycznych
    potraficych obslugiwa tylko  jedn  geometri  pojedynczego  dysku.
    Przyklad:
       drive a: file="/dev/fd0H1440" 1.44m
       drive a: file="/dev/fd0H720" 720k
    Powysze linie nakazuj mtools uycie /dev/fd0H1440 dla dyskietek 1.44MB
    (duej gstoci) oraz /dev/fd0H720 dla dyskietek 720KB (podwojnej gstoci).
    W Linuksie cecha ta nie jest faktycznie potrzebna, gdy urzdzenie
    /dev/fd0 jest w stanie obslugiwa dowoln geometri.

    Mona te uy wielu opisow napdu, by korzysta z obu napdow fizycznych za
    porednictwem jednej litery napdu:
       drive z: file="/dev/fd0"
       drive z: file="/dev/fd1"
    Z takim opisem mdir z: wykorzystuje pierwszy napd fizyczny, jeli
    zawiera on dyskietk. Jeli w pierwszym napdzie nie ma dyskietki, to
    mtools sprawdzaj drugi napd.

    Przy uyciu wielu plikow konfiguracyjnych opisy napdu wystpujce jako
    ostatnie przeslaniaj uprzednie opisy dla tego  samego  napdu  z
    wczeniejszych plikow. Mona tego unikn poslugujc si slowami kluczowymi
    drive+ lub +drive zamiast drive. Pierwsza skladnia dodaje opis na kocu
    listy (tzn.bdzie wyprobowany jako ostatni), za druga na pocztek listy.

  Tablice translacji zestaw'ow znak'ow
    Jeli mieszkasz w USA, Europie Zachodniej lub Australii, moesz pomin t
    sekcj.

  Dlaczego potrzebne s tablice translacji znak'ow
    DOS uywa odmiennego mapowania kodow znakow ni Unix. Znaki 7-bitowe maj
    to samo znaczenie, ronice dotycz tylko znakow z ustawionym osmym bitem.
    Co gorsza, istnieje kilkanacie tablic translacji, w zalenoci od kraju.
    Wygld znakow definiowany jest przy uyciu stron kodowych (code pages).
    Strony kodowe nie s takie same dla wszystkich krajow. Na przyklad,
    niektore strony kodowe nie zawieraj duych liter akcentowanych. Z
    drugiej strony, niektore z nich zawieraj znaki nie istniejce w Uniksie,
    jak znaki ramek czy "spolgloski akcentowane" uywane w niektorych
    krajach Europy Wschodniej. Dotyczy to dwu rzeczy zwizanych z nazwami
    plikow:

    due litery
       W nazwach krotkich dozwolone s tylko due znaki. Dotyczy to
       rownie znakow akcentowanych. Na przyklad, przy stronie kodowej,
       ktora  nie zawiera akcentowanych duych znakow, male znaki
       akcentowane  zostan  zamienione  na  ich  nieakcentowane
       odpowiedniki.

    dlugie nazwy plikow
       Micro$oft wreszcie si opamital i uywa bardziej standardowego
       mapowania w dlugich nazwach plikow. Uywaj Unicodu, ktory w
       uproszczeniu jest 32 bitow wersj ASCII. Pierwszych jego 256
       znakow jest identycznych z Uniksowym ASCII. Std te, strona
       kodowa ma rownie wplyw na powizania pomidzy kodami uytymi w
       dlugich nazwach plikow a kodami uytymi w krotkich nazwach.

    mtools uwaaj, e nazwy plikow wprowadzone w linii polece maj mapowanie
    unixowe i zamienia znaki dla uzyskania nazw krotkich. Domylnie uywana
    jest strona kodowa 850 ze szwajcarskim odwzorowaniem due liter na male.
    Wybrano t stron kodow gdy jej zestaw znakow jest najbliszy unixowemu.
    Ponadto, zawiera ona wikszo znakow uywanych w USA, Australii i Europie
    Zachodniej. Niemniej jednak, moliwy jest wybor innego odwzorowania.
    Istniej dwie metody: zmienna country (kraj) i bezporednie tablice.

  Konfiguracja przy uyciu zmiennej Country
    Zmienna COUNTRY polecana jest dla tych, ktorzy maj dostp do plikow
    systemowych MS-DOS i dokumentacji. Jeeli si ich nie posiada, to lepiej
    jest uy bezporednich tablic translacji.

    Skladnia:

    COUNTRY="country[,[codepage],country-file]"

    Zapis ten powoduje uycie przez mtools tablicy translacji Unix-na-DOS
    pasujcej do strony kodowej codepage i tablicy male-na-due dla kraju
    country oraz zastosowanie pliku country-file do uzyskania tablicy due-
    na-male. Kod kraju jest najczciej telefonicznym przedrostkiem tego
    kraju. Wicej szczegolow znale mona w pomocy DOS dla "country".
    Parametry codepage i country-file s opcjonalne. Plik country-file
    dostarczany jest z DOSem, zwykle nazywa si COUNTRY.SYS i znajduje si w
    katalogu C:\DOS. W wikszoci przypadkow bdzie zbdny, gdy najczciej
    wystpujce tablice translacji s wkompilowane w mtools. Nie ma zatem
    problemu, jeli w Uniksie brakuje tego pliku.

    Jeeli nie podano strony kodowej (codepage), to uywana jest domylna
    strona kodowa kodowa dla danego kraju. Jeli nie podano parametru
    country-file, to dla tablicy male-na-due uyte bd wkompilowane wartoci
    domylne. Cecha ta jest przydatna w Unixach innych ni Linuks, gdzie moe
    nie by dostpny plik COUNTRY.SYS.

    Tablice Unix-na-DOS nie s zawarte w COUNTRY.SYS, zatem mtools zawsze
    posluguj si wkompilowanymi wartociami domylnymi. Std te, obslugiwana
    jest tylko ograniczona ilo stron kodowych. Jeli brak jest uywanej przez
    ciebie strony kodowej lub jeli znasz  nazw  pliku  Windows  95
    przechowujcego to odwzorowanie, to napisz do autora: alain@linux.lu.

    Zmienna COUNTRY moe by take ustawiona przez zdefiniowanie jej w
    rodowisku.

  Konfiguracja przy uyciu bezporednich tablic translacji
    Tablice translacji mog by opisane wprost w pliku konfiguracyjnym.
    Niezbdne s dwie tablice: pierwsza to tablica DOS-na-Unix, druga to
    tablica male-na-due. tablica DOS_na-Unix zaczyna si od slowa kluczowego
    tounix  zakoczonego  dwukropkiem,  o  ktorym  nastpuje 128 liczb
    szesnastkowych. Tablica male-na-due rozpoczyna si slowem kluczowym
    fucase  zakoczonym  dwukropkiem,  po  ktorym  nastpuje 128 liczb
    szesnastkowych.

    Tablice okrelaj translacj dla znakow o kodach wikszych od 128, gdy
    translacja dla niszych kodow jest banalna.

    Przyklad:

        tounix:
         0xc7 0xfc 0xe9 0xe2 0xe4 0xe0 0xe5 0xe7
         0xea 0xeb 0xe8 0xef 0xee 0xec 0xc4 0xc5
         0xc9 0xe6 0xc6 0xf4 0xf6 0xf2 0xfb 0xf9
         0xff 0xd6 0xdc 0xf8 0xa3 0xd8 0xd7 0x5f
         0xe1 0xed 0xf3 0xfa 0xf1 0xd1 0xaa 0xba
         0xbf 0xae 0xac 0xbd 0xbc 0xa1 0xab 0xbb
         0x5f 0x5f 0x5f 0x5f 0x5f 0xc1 0xc2 0xc0
         0xa9 0x5f 0x5f 0x5f 0x5f 0xa2 0xa5 0xac
         0x5f 0x5f 0x5f 0x5f 0x5f 0x5f 0xe3 0xc3
         0x5f 0x5f 0x5f 0x5f 0x5f 0x5f 0x5f 0xa4
         0xf0 0xd0 0xc9 0xcb 0xc8 0x69 0xcd 0xce
         0xcf 0x5f 0x5f 0x5f 0x5f 0x7c 0x49 0x5f
         0xd3 0xdf 0xd4 0xd2 0xf5 0xd5 0xb5 0xfe
         0xde 0xda 0xd9 0xfd 0xdd 0xde 0xaf 0xb4
         0xad 0xb1 0x5f 0xbe 0xb6 0xa7 0xf7 0xb8
         0xb0 0xa8 0xb7 0xb9 0xb3 0xb2 0x5f 0x5f

        fucase:
         0x80 0x9a 0x90 0xb6 0x8e 0xb7 0x8f 0x80
         0xd2 0xd3 0xd4 0xd8 0xd7 0xde 0x8e 0x8f
         0x90 0x92 0x92 0xe2 0x99 0xe3 0xea 0xeb
         0x59 0x99 0x9a 0x9d 0x9c 0x9d 0x9e 0x9f
         0xb5 0xd6 0xe0 0xe9 0xa5 0xa5 0xa6 0xa7
         0xa8 0xa9 0xaa 0xab 0xac 0xad 0xae 0xaf
         0xb0 0xb1 0xb2 0xb3 0xb4 0xb5 0xb6 0xb7
         0xb8 0xb9 0xba 0xbb 0xbc 0xbd 0xbe 0xbf
         0xc0 0xc1 0xc2 0xc3 0xc4 0xc5 0xc7 0xc7
         0xc8 0xc9 0xca 0xcb 0xcc 0xcd 0xce 0xcf
         0xd1 0xd1 0xd2 0xd3 0xd4 0x49 0xd6 0xd7
         0xd8 0xd9 0xda 0xdb 0xdc 0xdd 0xde 0xdf
         0xe0 0xe1 0xe2 0xe3 0xe5 0xe5 0xe6 0xe8
         0xe8 0xe9 0xea 0xeb 0xed 0xed 0xee 0xef
         0xf0 0xf1 0xf2 0xf3 0xf4 0xf5 0xf6 0xf7
         0xf8 0xf9 0xfa 0xfb 0xfc 0xfd 0xfe 0xff

    Pierwsza tablica odwzorowuje kody znakow DOSu na kody znakow Unixa. Na
    przyklad, znak DOSu numer 129. Jest to litera u z kropkami nad ni. Aby
    wykona translacj do Unixa, szukamy znaku numer 1 w pierwszej tablicy
    (1=129-128). Jest to 0xfc. (Uwaga! numeracja zaczyna si od zera).
    Druga tablica odwzorowuje male znaki DOSu na due znaki DOSu. Ta sama
    mala litera u z kropkami przeksztalcona bdzie na 0x9a, co jest duym U z
    kropkami w DOSie.

  Znaki Unicodu wiksze ni 256
    Jeli istniejca nazwa MS-DOS zawiera znaki Unicodu wiksze ni 256, to s
    one tlumaczone na podkrelenia lub znaki wygldajce podobnie.  Na
    przyklad, spolgloski akcentowane odwzorowywane s na swe nieakcentowane
    odpowiedniki. Tlumaczenie to uywane jest przez mdir i unixowe nazwy
    plikow generowane przez mcopy. Linux rownie obsluguje Unicode, ale
    niestety zbyt malo aplikacji go jeszcze uywa, by zajmowa si tym w
    mtools. Co najistotniejsze, xterm nie potrafi jeszcze wywietla Unicodu.
    Jeli bdzie odpowiednie zapotrzebowanie, autor mtools dolczy obslug
    Unicodu rownie w unixowych nazwach plikow.

    Ostrzeenie: Przy usuwaniu plikow przez mtools znak podkrelenia oznacza
    wszystkie znaki, ktore nie mog by przedstawione w Unixie.  Ostronie z
    mdel !

  Po/loenie plik'ow konfiguracyjnych i kolejno przetwarzania
    Pliki konfiguracyjne przetwarzane s w nastpujcej kolejnoci:

    1. wkompilowane wartoci domylne

    2. /usr/local/etc/mtools.conf

    3. /etc/mtools
       Do celow zgodnoci wstecznej i wylcznie wtedy, gdy nie istnieje
       mtools.conf.

    4. ~/.mtoolsrc.

    5. $MTOOLSRC
       (plik wskazywany przez zawarto zmiennej rodowiska MTOOLSRC)

    Opcje opisywane w poniejszych plikach uniewaniaj opcje opisane w
    plikach  wczeniejszych.  Napdy zdefiniowane w poniejszych plikach
    pozostaj zdefiniowane jeli nie s uniewanione w plikach czytanych
    poniej. Na przyklad, napdy A i B mog by zdefiniowane w pliku
    /usr/local/etc/mtools.conf, za napdy C i D zdefiniowane w ~/.mtoolsrc.
    Jeeli jednak ~/.mtoolsrc definiuje rownie napd A, to ta nowa definicja
    uniewania poprzedni opis napdu A w /usr/local/etc/mtools.conf zamiast
    uzupelnienia go. W celu dodania nowego opisu do napdu ju opisanego we
    wczeniejszym pliku naley posluy si slowem kluczowym +drive bd drive+.

Wsteczna zgodno ze star sk/ladni plik'ow konfiguracyjnych

    Skladnia opisana w niniejszym dokumencie obowizuje w nowej wersji
    mtools-3.0. Stara zorientowana liniowo skladnia jest nadal obslugiwana.
    W starej skladni kada linia rozpoczynajca si pojedyncz liter uwaana
    jest za opis napdu. Sekcje napdow w starej i nowej skladni mog by
    mieszane w tym samym pliku konfiguracyjnym, co powinno ulatwi upgrade.
    Obsluga starej skladni bdzie z czasem zaniechana, a w celu zniechcenia
    do jej uywania celowo pominito tu jej opis.

ZOBACZ TAKE

    mtools(1).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.