Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    nfs - format nfs fstab i opcje

SK/LADNIA

    /etc/fstab

OPIS

    Plik fstab zawiera informacje o tym, ktory system plikow gdzie
    podmontowa i z jakimi opcjami.  W przypadku NFS, zawiera on nazw
    serwera i montowany katalog eksportowany, lokalny katalog montowania
    (mount point) i specyficzne opcje NFS dotyczce sposobu podmontowania
    systemu plikow.

    Przyklad wpisu NFS z pliku /etc/fstab.

    server:/usr/local/pub  /pub  nfs  rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr

  Opcje
    rsize=n    Ilo bajtow uywanych przez NFS podczas odczytywania
           plikow z serwera NFS. Domylna warto zaley od wersji
           jdra,  aktualnie  1024 bajty.  (Jednake przepustowo
           znacznie si polepsza po zadaniu rsize=8192.)

    wsize=n    Ilo bajtow uywanych przez NFS podczas zapisywania plikow
           na serwer NFS.  Domylna warto zaley od wersji jdra,
           aktualnie 1024 bajty. (Jednake przepustowo znacznie si
           polepsza po zadaniu wsize=8192.)

    timeo=n    Warto w dziesitnych sekundy okrelajca czas poprzedzajcy
           wyslanie retransmisji po  czasie  oczekiwania  RPC.
           Domylnie 7 dziesitnych sekundy.  Po pierwszym czasie
           oczekiwania, czas oczekiwania jest podwajany po kadym
           kolejnym oczekiwaniu a osignie 60 sekund, lub nastpi do
           retransmisji do spowodowania glownego czasu oczekiwania.
           Wtedy, jeeli system plikow jest podmontowany na stale,
           kada nowa kaskada czasow oczekiwania restartuje przy
           podwojonej  pocztkowej  wartoci poprzedniej kaskady,
           ponownie dublujc przy kadej retransmisji. Maksymalny
           czas  oczekiwania zawsze wynosi 60 sekund. Poprzez
           zwikszenie tego parametru mona osign wiksz ogoln wydajno
           podczas poruszania si w obcionej sieci, do wolnego
           serwera, czy przez wiele routerow i bramek.

    retrans=n   Ilo podrzdnych czasow oczekiwania i retransmisji, ktore
           musz  wystpi  przed  wystpieniem  glownego  czasu
           oczekiwania. Domylna warto to 3 czasy oczekiwania. Jeli
           wystpi glowny czas oczekiwania, to albo przerywana jest
           operacja na plikach albo na konsoli jest wywietlana
           wiadomo "server not responding".

    acregmin=n   Minimalny czas w sekundach, przez ktory powinny by
           przechowywane atrybuty zwyklych plikow przed zadaniem
           wieych informacji z serwera. Domylnie 3 sekundy.

    acregmax=n   Maksymalny  czas  w sekundach, przez ktory mog by
           przechowywane atrybuty zwyklych plikow przed zadaniem
           wieych informacji z serwera. Domylnie 60 sekund.

    acdirmin=n   Minimalny czas w sekundach, przez ktory powinny by
           przechowywane atrybuty katalogu przed zadaniem wieych
           informacji z serwera. Domylnie 30 sekund.

    acdirmax=n   Maksymalny  czas  w sekundach, przez ktory mog by
           przechowywane atrybuty katalogu przed zadaniem wieych
           informacji z serwera. Domylnie 60 sekund.

    actimeo=n   Uycie actimeo ustawia acregmin, acregmax, acdirmin, i
           acdirmax na t sam warto. Nie ma wartoci domylnej.

    retry=n    Czas w minutach do ponowienia operacji montowania NFS na
           pierwszym  planie  lub w tle przed zrezygnowaniem.
           Domylna warto to 10000 minut, ktora wynosi ok. tygodnia.

    namlen=n    Jeli serwer NFS nie obsluguje drugiej wersji protokolu
           montowania RPC, ta opcja moe zosta uyta do okrelenia
           maksymalnej dlugoci nazwy pliku, obslugiwanej przez
           system  zdalny.  Opcja  ta jest uywana do obslugi
           POSIXowych funkcji pathconf. Domylnie 255 znakow.

    port=n     Numer portu, do ktorego mamy si podlczy na serwerze NFS.
           Jeli warto ta jest rowna 0 (domylnie), wtedy o numer
           portu, jaki ma by zastosowany bdzie odpytany portmapper
           zdalnego hosta. Jeli demon NFS zdalnego hosta nie jest
           zarejestrowany z portmapperem, zostanie uyty standardowy
           port NFS (2049).

    mountport=n  Numer portu mountd .

    mounthost=name Nazwa hosta, na ktorym chodzi mountd .

    mountprog=n  Uywa   alternatywnego  numeru  programu  podczas
           kontaktowania si z demonem montowania na zdalnym hocie.
           Opcja ta przydaje si dla hostow, na ktorych pracuje
           wiele serwerow NFS. Domylnie 100005, bdce standardowym
           numerem demona montowania RPC.

    mountvers=n  Uywa  alternatywnego  numeru  wersji  RPC  podczas
           kontaktowania si z demonem montowania na zdalnym hocie.
           Opcja przydaje si dla hostow, na ktorych pracuje wiele
           serwerow NFS. Domylnie - wersja 1.

    nfsprog=n   Uywa alternatywnego  numeru  programu  RPC  podczas
           kontaktowania si z demonem NFS na zdalnym hocie. Opcja
           ta przydaje si dla hostow, na ktorych pracuje wiele
           serwerow NFS. Domylnie 100003, bdce standardowym numerem
           demona NFS.

    nfsvers=n   Uywa  alternatywnego  numeru  wersji  RPC  podczas
           kontaktowania si z demonem NFS na zdalnym hocie. Opcja
           ta przydaje si dla hostow, na ktorych pracuje wiele
           serwerow NFS. Domylnie - wersja 2.

    bg       Jeli minie czas oczekiwania pierwszej proby montowania
           NFS, to ponawia montowanie w tle. Po umieszczeniu
           operacji montowania w tle, wszystkie dalsze montowania
           na tym samym serwerze NFS s  umieszczane  w  tle
           natychmiast, bez pierwszej proby montowania. Brakujcy
           punkt podmontowania (mount point) jest traktowany jako
           czas oczekiwania, aby pozwoli na zagniedone montowania
           NFS.

    fg       Jeli czas oczekiwania pierwszej proby podmontowania
           zostanie przekroczony, to ponawia prob na pierwszym
           planie. Jest to uzupelnienie opcji bg oraz domylne
           dzialanie.

    soft      Jeli glowny czas oczekiwania (major timeout) operacji
           plikowej NFS zostanie przekroczony, zakomunikuje bld
           we/wy programowi wywolujcemu. Domylnie system ponawia
           operacj plikow NFS w nieskoczono.

    hard      Jeli glowny czas oczekiwania (major timeout) operacji
           plikowej NFS zostanie przekroczony, wywietla "server not
           responding" na konsole i ponawia operacj w nieskoczono.
           To jest opcja domylna.

    intr      Jeli glowny czas oczekiwania (major timeout) operacji
           plikowej NFS zostanie przekroczony, a system plikow jest
           podmontowany (hard mounted), to zezwala sygnalom na
           przerwanie operacji plikowej i powoduje zwrocenie EINTR
           do programu wolajcego. Domylnie nie zezwala si na
           przerywanie operacji plikowych.

    posix     Zamontowuje system plikow NFS poslugujc si semantyk
           POSIX. Pozwala to systemowi NFS poprawnie obslugiwa
           POSIXowe polecenie pathconf przez odpytywanie serwera
           montowania o maksymaln dlugo nazw plikow. Do takiego
           montowania zdalny host musi obslugiwa wersj 2 protokolu
           montowania RPC. Wiele serwerow NSF obsluguje tylko wersj
           1.

    nocto     Nie pobiera nowych atrybutow podczas tworzenia pliku.

    noac      Wylcza  calkowicie  wszystkie  rodzaje  buforowania
           atrybutow.  Odbywa si to kosztem wydajnoci serwera, ale
           pozwala  dwom  ronym  klientom  NFS  na  osignicie
           przyzwoitych wynikow podczas wykonywania rownoczesnego
           zapisu na wspolnym systemie plikow serwera.

    tcp      Zamontowuje system plikow NFS przy uyciu protokolu TCP
           zamiast  domylnego  UDP.  Wiele serwerow obsluguje
           wylcznie UDP.

    udp      Zamontowuje system plikow NFS przy uyciu protokolu UDP.
           Zachowanie domylne.

    Wszystkie opcje bez wartoci posiadaj odpowiadajc im posta negujc. Na
    przyklad, nointr oznacza zakaz przerywania operacji plikowych.

PLIKI

    /etc/fstab

ZOBACZ TAKE

    fstab(5), mount(8), umount(8), exports(5)

AUTOR

    "Rick Sladkey" <jrs@world.std.com>

B/LDY

    Opcje posix i nocto s przetwarzane przez mount, ale obecnie s cichcem
    ignorowane.

    Opcje tcp i namlen s zaimplementowane, lecz nie s obecnie obslugiwane
    przez jdro Linuksa.

    Polecenie umount powinno powiadomi serwer o odmontowaniu systemu plikow
    NFS.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.