Provided by: po4a_0.41-1_all bug

NAZWA

    po4a-build.conf - plik konfiguracyjny do budowania przetlumaczonej
    dokumentacji

Wstp

    po4a-build.conf opisuje sposob "po4a-build" budowania tlumaczonej i
    nietlumaczonej dokumentacji ze zbioru nieprzetlumaczonych dokumentow
    rodlowych i odpowiadajcych im plikow PO.

    Wszystkie dostpne formaty i wszystkie dostpne kombinacje mona zawrze w
    pojedynczym pliku konfiguracyjnym po4a-build.conf i w pojedynczym
    wywolaniu programu "po4a-build". Jednake mona rownie rozdzieli katalogi
    po/ i uywa oddzielnego pliku konfiguracji dla kadego uruchomienia
    (naley wtedy za kadym razem wywola "po4a-build -f PLIK").

    Prosz zauway, e chocia po4a-build umoliwia obslug tlumacze komunikatow
    wyjciowych skryptow powloki, to po4a-build.conf nie wspiera tego.
    po4a-build.conf jest zwizany tylko z tlumaczeniami statycznej
    zawartoci, na przyklad stron podrcznika ekranowego.

    Prosz przeczyta po4a-runtime(7), aby dowiedzie si o wspieraniu przez
    po4a-build tlumacze komunikatow skryptow powloki.

Obs/lugiwane formaty

    Obecnie "po4a-build" obsluguje nastpujce kombinacje:

    DocBook XML dla sekcji 1 i 3
      Zazwyczaj uywany przez strony podrcznika skryptow powloki lub
      innych interpreterow, ktore nie maj wlasnego formatu dokumentacji
      typu POD. Odpowiedni XML mona wygenerowa bezporednio z istniejcej
      strony podrcznika za pomoc "doclifter", a "po4a-build" wygeneruje
      wtedy plik POT. Plik POT mona wtedy zaoferowa do przetlumaczenia, a
      pliki PO mona doda do odpowiedniego katalogu po/. "po4a-build"
      przygotuje wtedy nie tylko nieprzetlumaczon stron podrcznika uywajc
      "doclifter", ale take wywola "po4a" do przygotowania
      przetlumaczonych XML-i z plikow PO i wygenerowania z niego
      przetlumaczonych stron podrcznika.

      Strony podrcznika s generowane przy uyciu domylnych ustawie
      docbook-xsl. Uyty arkusz stylow mona zmieni za pomoc ustawienia
      "XSLFILE" pliku konfiguracyjnego "po4a-build".

    DocBook XML dla HTML
      Arkusz stylow uywany do wygenerowania ostatecznego HTML-a mona
      zmieni za pomoc ustawienia "HTMLXSL" pliku konfiguracyjnego
      "po4a-build"; mona te uy domylnego arkusza.

    POD dla sekcji 1, 3, 5 oraz 7
      pod2man jest uywany do konwersji zawartoci POD dla kadej z
      obslugiwanych sekcji.

      Prosimy uy "PODFILE" dla sekcji 1, "PODMODULES" dla sekcji 3,
      "POD5FILES" dla sekcji 5, "POD7FILES" dla sekcji 7.

      W przypadku zawartoci sekcji 5 lub 7 (ktore zazwyczaj wymagaj nazwy
      pliku uywanego rownie w przypadku zawartoci sekcji 1), jeli czci
      nazwy pliku jest 5 lub 7, to zostan one automatycznie usunite z
      nazwy pliku (lcznie z jakimkolwiek rozszerzeniem nazwy pliku).

      Na przyklad, aby przygotowa /usr/share/man/man7/po4a.7.gz:

      # pliki POD dla sekcji 7
      POD7FILES="doc/po4a.7.pod"

Zawarto pliku

    Kolejno wystpowania zmiennych konfiguracji w pliku jest dowolna.

    Jakakolwiek zawarto po znaku "#" jest ignorowana.

    Wartoci, ktore zawsze bd puste, mona usun z pliku.

    Niektore pola konfiguracji s wymagane - po4a-build moe nic nie zrobi,
    jeli pola te nie bd wypelnione.

    CONFIG
      Wymagany.

      Nazwa i lokalizacja (tymczasowego) pliku konfiguracyjnego "po4a",
      ktory "po4a-build" wygeneruje i ktorym bdzie zarzdzal. Pliku tego
      nie trzeba dodawa do systemu kontroli wersji i moe by czyszczony
      podczas budowania pakietu.

      # nazwa i lokalizacja pliku konfiguracji
      CONFIG="_build/po4a.config"

    PODIR
      Wymagany.

      Katalog zawierajcy pliki PO WSZYSTKICH tlumacze obslugiwany przez
      ten plik konfiguracyjny. Wszystkie komunikaty bd polczone do
      jednego pliku POT w tym katalogu, a wszystkie pliki PO polczone z
      tym plikiem POT. Kady prog KEEP (patrz niej) bdzie stosowany do
      wszystkich komunikatow ze wszystkich plikow wejciowych podanych w
      tym pliku i do wszystkich plikow PO w tym katalogu. Katalog nie
      musi si nazywa "po".

      # pkatalog po stron podrcznika/dokumentacji
      PODIR="po/pod"

    POTFILE
      Wymagany.

      cieka do pliku POT (wzgldna w stosunku do lokalizacji tego pliku
      konfiguracyjnego), ktory bdzie generowany, zarzdzany i
      aktualizowany przez "po4a-build".

      # cieka do pliku POT
      POTFILE="po/pod/po4a-pod.pot"

    BASEDIR
      Wymagany.

      Katalog bazowy do zapisywania przetlumaczonej zawartoci.

      # katalog bazowy dla wygenerowanych plikow, np. plikow doc
      BASEDIR="_build"

    BINARIES
      Wymagany.

      Nawet jeli budowany jest tylko jeden pakiet, wymagane jest podanie
      co najmniej jednej wartoci w tej zmiennej.

      Warto tego pola moe by przypadkowa, ale zazwyczaj zawiera nazw
      pakietu. Wygenerowane dokumenty pojawi si w podkatalogach
      BASEDIR/BINARIES:

      _build/po4a/man/man1/foo.1

      Jeli pakiet buduje wicej ni jeden pakiet binarny (tj. jeden pakiet
      rodlowy i wiele plikow *.deb lub *.rpm), to to pole moe pomoc w
      rozdzielaniu zawartoci kadego pakietu, ulatwiajc tym samym
      automatyzacj procesu budowania.

      Lacuchy znakow naley rozdziela spacjami.

      # pakiety binarne, ktore bd zawiera wygenerowane strony podrcznika
      BINARIES="po4a"

    KEEP
      Warto przekazywana bezporednio do "po4a -k" okrelajca procentowy
      prog tlumacze pozwalajcy zachowa tlumaczenie (w przypadku
      nieprzekroczenia progu wygenerowany przetlumaczony dokument jest
      usuwany). Prosz zostawi to pole puste lub usun go, aby uy wartoci
      domylnej (80%), albo ustawi warto na zero, aby wymusi wlczenie
      pelnej zawartoci, nawet kompletnie nieprzetlumaczonej.

      Aby mie pelny wplyw na to zachowanie. prosimy ostronie przypisywa
      pliki do zmiennych w pliku konfiguracyjnym po4a-build.conf.

      Prosz zauway, e umieszczenie wielu plikow w jednym pliku POT moe by
      wygodniejsze dla tlumaczy, zwlaszcza jeeli pliki te maj wspolne
      akapity. Z drugiej za strony pliki POT z tysicami komunikatow do
      przetlumaczenia zniechcaj tlumaczy i prowadz do dlugotrwalego
      okresu wstrzymania zmian oryginalnych komunikatow.

      # minimalny procentowy prog tlumacze pozwalajcy zapisa plik wynikowy
      KEEP=

    XMLMAN1
      Nazwy plikow DocBook XML do wygenerowania w sekcji 1. Nazwy plikow
      powinny by rozdzielone spacjami. Wszystkie pliki powinny si
      znajdowa w katalogu XMLDIR.

      Powszechn praktyk jest skladanie wielu plikow XML w jedn ksik w
      celu dostarczenia spisu treci itp. Jeli ksika zawiera pliki podane
      rownie w XMLMAN3, tutaj naley poda tylko pliki nalece do sekcji 1,
      a nie plik z nazw calej ksiki. Jeli ksika sklada si tylko z tej
      sekcji, naley poda plik z nazw calej ksiki.

      # pliki DocBook XML do sekcji 1
      XMLMAN1="po4a-build.xml po4aman-display-po.xml po4apod-display-po.xml"

    XMLMAN3
      Nazwy plikow DocBook XML do wygenerowania w sekcji 3. Nazwy plikow
      powinny by rozdzielone spacjami. Wszystkie pliki powinny si
      znajdowa w katalogu XMLDIR.

      Powszechn praktyk jest skladanie wielu plikow XML w jedn ksik w
      celu dostarczenia spisu treci itp. Jeli ksika zawiera pliki podane
      rownie w XMLMAN1, tutaj naley poda tylko pliki nalece do sekcji 3,
      a nie plik z nazw calej ksiki. Jeli ksika sklada si tylko z tej
      sekcji, naley poda plik z nazw calej ksiki.

      # pliki DocBook XML do sekcji 3
      XMLMAN3=""

    XMLDIR
      Lokalizacja wszystkich plikow DocBook XML. Obecnie "po4a-build"
      oczekuje, e bdzie w stanie znale wszystkie pliki wymienione w
      XMLMAN1 i XMLMAN3, szukajc w tym katalogu plikow *.xml.

      Musi by podane, jeli uywa si XMLMAN1 lub XMLMAN3. cieki s wzgldne w
      stosunku do lokalizacji pliku konfiguracji.

      # lokalizacja plikow XML
      XMLDIR="share/doc/"

    XMLPACKAGES
      Ktore pakiety, z listy podanej w BINARIES, uywaj rodlowego XML-a.

      Jeli wypelniono XMLMAN1 lub XMLMAN3, naley wypelni rownie t zmienn.

      # pakiety binarne uywajce DocBook XML & xsltproc
      XMLPACKAGES="po4a"

    DOCBOOKDIR
      Podobne do XMLDIR, ale uywane tylko do utworzenie przetlumaczonych
      plikow DocBook. Jeli Twoj pakiet uywa plikow *.sgml, prosimy
      przedyskutowa sposob jego budowania na licie e-mailowej po4a-devel.

      # wzorzec wyszukiwania plikow .docbook
      DOCBOOKDIR=""

    XSLFILE
      Arkusz stylow XSL uywany do przygotowania przetlumaczonej i
      nieprzetlumaczonej zawartoci plikow DocBook XML.

      # plik XSL uywany w DocBook XML
      XSLFILE="http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/manpages/docbook.xsl"

    PODFILE
      Pliki POD tworzce sekcj 1 stron podrcznika ekranowego. Nazwy plikow
      POD powinny by rozdzielone spacjami. cieki, jeli s uywane, powinny
      by wzgldne w stosunku do lokalizacji podanego pliku konfiguracji.

      # pliki POD dla sekcji 1
      PODFILE="po4a po4a-gettextize po4a-normalize scripts/msguntypot"

    PODMODULES
      Specjalne wsparcie modulow Perla zawierajcych zawarto POD - nazwa
      modulu bdzie zbudowana ze cieki pliku (tak wic cieka powinna
      odzwierciedla typowy uklad cieek Perla), a strony podrcznika bd
      automatycznie umieszczone w sekcji 3.

      # pliki POD dla sekcji 3 - nazwy modulow utworzone ze cieki
      PODMODULES="lib/Locale/Po4a/*.pm"

    POD5FILES
      Dowolna zawarto POD tworzca strony podrcznika ekranowego w sekcji
      5. cieki, jeli s uywane, powinny by wzgldne w stosunku do
      lokalizacji podanego pliku konfiguracji.

      W przypadku zawartoci sekcji 5 lub 7 (ktore zazwyczaj wymagaj nazwy
      pliku uywanego rownie w przypadku zawartoci sekcji 1), jeli czci
      nazwy pliku jest 5 lub 7, to zostan one automatycznie usunite z
      nazwy pliku (lcznie z jakimkolwiek rozszerzeniem nazwy pliku).

      # pliki POD dla sekcji 5
      POD5FILES="doc/po4a-build.conf.5.pod"

    POD7FILES
      Dowolna zawarto POD tworzca strony podrcznika ekranowego w sekcji
      7. cieki, jeli s uywane, powinny by wzgldne w stosunku do
      lokalizacji podanego pliku konfiguracji.

      W przypadku zawartoci sekcji 5 lub 7 (ktore zazwyczaj wymagaj nazwy
      pliku uywanego rownie w przypadku zawartoci sekcji 1), jeli czci
      nazwy pliku jest 5 lub 7, to zostan one automatycznie usunite z
      nazwy pliku (lcznie z jakimkolwiek rozszerzeniem nazwy pliku).

      # pliki POD dla sekcji 7
      POD7FILES="doc/po4a.7.pod"

    PODPACKAGES
      Podobne do XMLPACKAGES - kady pakiet oczekujcy dokumentacji
      zbudowanej z plikow POD powinien by wymieniony w PODPACKAGES. Pole
      jest wymagane, jeli podano wartoci w PODFILE, PODMODULES, POD5FILES
      lub POD7FILES.

      # pakiety binarne uywajce POD
      PODPACKAGES="po4a"

    HTMLDIR
      Podkatalog katalogu BASEDIR, w ktorym bd umieszczone wynikowe pliki
      HTML, zarowno przetlumaczone, jak i nieprzetlumaczone.

      # wyjcie HTML (podkatalog BASEDIR)
      HTMLDIR=""

    HTMLFILE
      Plik DocBook jest konwertowany do HTML-a (moe by taki sam jak jeden
      z plikow w XMLMAN1 lub XMLMAN3). Sekcje nie maj znaczenia w
      przypadku wyjcia HTML, wic mona uy tutaj pojedynczego pliku ksiki,
      tak eby mial spis treci itp.

      # plik DocBook HTML
      HTMLFILE=""

    HTMLXSL
      Domylnie jest uywany jeden arkusz stylow XSL. Podanie wikszej
      liczby arkuszy stylow dla jednego przebiegu generowania HTML-a nie
      jest obecnie wspierane.

      # plik XSL uywany z HTML
      HTMLXSL="http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/html/chunk.xsl"

AUTORZY

    Neil Williams <linux@codehelp.co.uk>