Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   printcap -- baza danych wlaciwoci drukarek

SK/LADNIA

   printcap

OPIS

   Plik Printcap jest uproszczon wersj bazy danych termcap(5) stosowan do
   opisu drukarek wierszowych. System buforowania druku siga do printcap za
   kadym razem, gdy jest uywany, umoliwiajc dynamiczne dodawanie i usuwanie
   drukarek. Kady wpis w bazie danych stosowany jest do opisania jednej
   drukarki. Tej bazy danych nie mona zastpi inn, jak jest to moliwe w
   przypadku termcap, gdy moe ona zezwala na ominicie rozliczania kosztow.

   Drukark domyln jest zwykle lp, cho mona zastosowa zmienn rodowiska
   PRINTER by to przesloni. Kade narzdzie obslugi buforowania wydrukow
   udostpnia opcj -P drukarka, pozwalajc na jawne nazwanie drukarki
   docelowej.

   W 4.3 BSD Line Printer Spooler Manual mona znale pelne omowienie sposobu
   konfiguracji bazy danych dla danej drukarki.

W/LACIWOCI

   Opis formatu pliku znale mona w termcap(5).

   Nazwa   Typ   Opis
   af     str   NULL        nazwa pliku rozliczeniowego
   br     num   none        jeli lp jest tty, ustawia prdko
                       transmisji" (funkcja ioctl(2))
   cf     str   NULL        filtr danych cifplot
   df     str   NULL        filtr danych tex (format DVI)
   fc     num   0          jeli lp jest tty, czyci bity flag
                       (sgtty.h)
   ff     str   '\f'        lacuch do wyslania dla wysuwu
                       strony
   fo     bool   false        drukuje wysuw strony przy
                       otwarciu urzdzenia
   fs     num   0          jak `fc', ale ustawia bity
   gf     str   NULL        filtr danych grafiki (format
                       plot(3))
   hl     bool   false        drukuje stron rozdzielajc jako
                       ostatni
   ic     bool   false        sterownik obsluguje (nie
                       standardowe) ioctl do wcicia
                       wydruku
   if     str   NULL        nazwa wejciowego filtru
                       tekstowego wykonujcego
                       rozliczanie
   lf     str   /dev/console    nazwa pliku, w ktorym
                       rejestrowane s bldy
   lo     str   lock        nazwa pliku blokujcego
   lp     str   /dev/lp       nazwa urzdzenie otwieranego jako
                       wyjcie
   mx     num   1000        maksymalny rozmiar pliku (w
                       blokach BUFSIZ), zero = bez
                       ogranicze
   nd     str   NULL        nastpny katalog z list kolejek
                       (niezaimplementowane)
   nf     str   NULL        filtr danych ditroff (device
                       independent troff)
   of     str   NULL        nazwa wyjciowego programu
                       filtrujcego
   pc     num   200         cena za stop lub stron w setnych
                       centow
   pl     num   66         dlugo strony (w wierszach)
   pw     num   132         szeroko strony (w znakach)
   px     num   0          szeroko strony w pikselach
                       (poziomo)
   py     num   0          dlugo strony w pikselach
                       (pionowo)
   rf     str   NULL        filtr dla drukowania plikow
                       tekstowych typu FORTRAN-u
   rg     str   NULL        grupa zastrzeona. Tylko jej
                       czlonkowie maj dozwolony dostp
   rm     str   NULL        nazwa maszyny dla drukarki
                       zdalnej
   rp     str   ``lp''       argument nazwy drukarki zdalnej
   rs     bool   false        ogranicza moliwych zdalnych
                       uytkownikow do posiadajcych konta
                       lokalne
   rw     bool   false        otwiera urzdzenie druku do
                       odczytu i zapisu
   sb     bool   false        krotki naglowek (tylko jeden
                       wiersz)
   sc     bool   false        eliminuje druk wielokrotnych
                       kopii
   sd     str   /var/spool/lpd   katalog buforowania wydrukow
   sf     bool   false        zaniechanie wysuwu strony
   sh     bool   false        zaniechanie naglowkowej strony
                       rozdzielajcej
   st     str   status       nazwa pliku statusu
   tf     str   NULL        filtr danych troff (cat
                       fotonawietlarki)
   tr     str   NULL        lacuch kocowy do wydruku po
                       opronieniu kolejki
   vf     str   NULL        filtr obrazu rastrowego

   Jeeli lokalna drukarka wierszowa obsluguje wcicia, to demon musi wiedzie
   jak to wywola.

FILTRY

   Demon lpd(8a) tworzy potok filtr'ow by przetworzy pliki dla rozmaitych
   typow drukarek. Wybrane filtry zale od flag przeslanych do lpr(1a).
   Ustawienie potoku to:

      p    pr | if zwykly tekst + pr(1)
      nic   if   zwykly tekst
      c    cf   cifplot
      d    df   DVI (tex)
      g    gf   plot(3)
      n    nf   ditroff
      f    rf   Fortran
      t    tf   troff
      v    vf   obraz rastrowy

   Flitr if wywolywany jest z argumentami:

      if [-c] -wszeroko -ld/lugo -iwcicie -n login -h host plik-rozlicze

   Flaga -c przekazywana jest tylko wtedy, gdy przy wywolaniu lpr podano
   flag -l (doslowne wysylanie znakow sterujcych). Szeroko i d/lugo podaj
   szeroko i dlugo strony (odpowiednio z pw i pl) w znakach. Parametry -n i
   -h okrelaj odpowiednio: nazw zgloszeniow i nazw hosta wlaciciela zadania.
   Argument plik-rozlicze przekazywany jest z af odpowiedniej pozycji w
   printcap.

   Jeeli nie podano if, to zamiast tego uywane jest of, z t ronic, e of
   otwierany jest tylko raz, podczas gdy if otwierany jest dla kadego
   poszczegolnego zadania. Zatem, if jest odpowiedniejsze do wykonywania
   rozlicze. of przyjmuje tylko flagi szeroko i d/lugo.

   Wszystkie pozostale filtry wolane s jako:

      filtr -xszeroko -yd/lugo -n login -h host plik-rozlicz

   gdzie szeroko i d/lugo przedstawiane s w pikselach, okrelone odpowiednio
   przez pozycje px i py.

   Wszystkie filtry bior stdin za plik, stdout za drukark, mog zapisywa
   raporty albo na stderr albo wykorzystujc syslog(3), i nie mog ignorowa
   SIGINT.

RAPORTOWANIE

   Komunikaty o bldach generowane przez same programy drukarki (to jest,
   programy lp*) rejestrowane s przez syslog(3) uywajc podsystemu LPR.
   Komunikaty wypisywane na stderr przez ktory z filtrow wysylane s do
   odpowiedniego pliku lf. Filtry mog, oczywicie, samodzielnie wykorzystywa
   syslog.

   Komunikaty o bldach wysylane na konsol maj na kocu dolczone znaki powrotu
   karetki i wysuwu wiersza zamiast po prostu wysuwu wiersza (LF - nowa
   linia.

ZOBACZ TAKE

   termcap(5), lpc(8a), lpd(8a), pac(8a), lpr(1a), lpq(1a), lprm(1a) 4.3 BSD
   Line Printer Spooler Manual.

HISTORIA

   Format pliku printcap pojawil si w 4.2BSD.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.