Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    proc - pseudosystem plikow z informacjami o procesach

OPIS

    proc jest pseudosystemem plikow, ktory sluy jako lepszy interfejs do
    struktur jdra. Zazwyczaj jest montowany w katalogu /proc. Jest on w
    wikszoci przeznaczony tylko do odczytu, lecz niektore pliki umoliwiaj
    modyfikacje zmiennych jdra.

    Nastpujcy szkic ukazuje w szybki sposob hierarchi /proc.

    /proc/[numer]
       Kademu dzialajcemu procesowi odpowiada katalog o numerycznej
       nazwie; nazw t jest identyfikator procesu. Kady z tych katalogow
       zawiera nastpujce pseudopliki i podkatalogi:

    /proc/[numer]/cmdline
       Zawiera peln lini polecenia wydanego przy uruchamianiu procesu,
       chyba e caly proces ulegl wymianie lub jest to proces-duch
       (zombie). W obu tych przypadkach plik bdzie pusty, tzn. odczyt
       tego pliku zwroci zawsze 0 znakow. Argumenty linii polece
       wystpuj w tym pliku rozdzielone znakami NUL, z dodatkowym
       znakiem NUL po ostatnim lacuchu.

    /proc/[numer]/cwd
       Jest dowizaniem do biecego katalogu roboczego procesu. Aby
       dowiedzie si, jaki jest katalog roboczy procesu, na przyklad,
       20, mona wyda nastpujce polecenia:

       cd /proc/20/cwd; /bin/pwd

       Naley zauway, e polecenie pwd jest czsto wbudowanym poleceniem
       powloki i moe nie dziala w tym kontekcie w sposob wlaciwy. W
       bashu mona uy pwd -P.

       W procesie wielowtkowym zawarto tego linku symbolicznego nie
       jest  dostpna,  jeeli  wtek  glowny  ju  si  zakoczyl
       (najprawdopodobniej wywolujc pthread_exit(3)).

    /proc/[numer]/environ
       Plik ten zawiera rodowisko procesu. Wpisy s oddzielone znakami
       NUL ('\0'), mog take wystpi znaki NUL na kocu. Dlatego, aby
       wypisa zmienne rodowiskowe procesu 1, naley wykona:

       (cat /proc/1/environ; echo) | tr "\000" "\n"

       (Aby dowiedzie si, z jakiego powodu kto mialby chcie co takiego
       zrobi, zobacz lilo(8).)

    /proc/[numer]/exe
       W Linuksie 2.2 i wersjach poniejszych plik ten jest dowizaniem
       symbolicznym  zawierajcym rzeczywist nazw cieki dzialajcego
       polecenia. Dowizaniem symbolicznym mona si normalnie poslugiwa -
       proba jego otwarcia otworzy plik programu. Mona nawet wyda
       polecenie /proc/[numer]/exe, aby uruchomi kolejn kopi tego
       samego procesu co [numer].W procesie wielowtkowym zawarto tego
       linku symbolicznego nie jest dostpna, jeeli glowny wtek ju si
       zakoczyl (wywolujc zapewne pthread_exit(3)).

       W Linuksie 2.0 i wczeniejszych wersjach, /proc/[numer]/exe jest
       wskanikiem do uruchomionego pliku binarnego i ma posta dowizania
       symbolicznego. Wywolanie readlink(2) na tym pliku zwroci w
       Linuksie 2.0 lacuch znakowy postaci:

       [urzdzenie]:i-wzel

       Na przyklad, [0301]:1502 bdzie 1502 i-wzlem na urzdzeniu o
       numerze glownym 03 (IDE, MFM itp.) i pobocznym 01 (pierwsza
       partycja pierwszego dysku).

       Do zlokalizowania pliku, mona posluy si poleceniem find(1) z
       opcj -inum.

    /proc/[numer]/fd
       Jest to podkatalog zawierajcy po jednym wpisie dla kadego
       otwartego przez proces pliku; nazw tego wpisu jest deskryptor
       pliku i jest on dowizaniem symbolicznym do rzeczywistego pliku.
       Dlatego 0 jest standardowym wejciem, 1 jest  standardowym
       wyjciem, 2 jest standardow diagnostyk, itd.

       W procesie wielowtkowym zawarto tego katalogu nie jest dostpna,
       jeeli wtek glowny ju si zakoczyl (zazwyczaj przez wywolanie
       pthread_exit(3)).

       Mona to efektywnie wykorzysta do oszukania programow, ktore
       pobieraj dane wejciowe z pliku, lecz nie czytaj  swojego
       standardowego wejcia i ktore zapisuj do pliku, lecz nie wysylaj
       danych wyjciowych na standardowe wyjcie. Zakladajc, e opcja -i
       okrela plik wejciowy, a opcja -o okrela plik wyjciowy:

       foobar -i /proc/self/fd/0 -o /proc/self/fd/1 ...

       co daje dzialajcy filtr.

       /proc/self/fd/N jest w przyblieniu tym samym co /dev/fd/N na
       niektorych systemach uniksowych i  uniksopodobnych.  Wikszo
       linuksowych  skryptow  MAKEDEV tworzy dowizania symboliczne
       /dev/fd do /proc/self/fd.

    /proc/[numer]/maps
       Plik zawierajcy aktualnie zmapowane obszary pamici wraz z
       prawami dostpu do nich.

       Format pliku jest nastpujcy:

    address      perms offset  dev  inode   pathname
    08048000-08056000 r-xp 00000000 03:0c 64593   /usr/sbin/gpm
    08056000-08058000 rw-p 0000d000 03:0c 64593   /usr/sbin/gpm
    08058000-0805b000 rwxp 00000000 00:00 0
    40000000-40013000 r-xp 00000000 03:0c 4165    /lib/ld-2.2.4.so
    40013000-40015000 rw-p 00012000 03:0c 4165    /lib/ld-2.2.4.so
    4001f000-40135000 r-xp 00000000 03:0c 45494   /lib/libc-2.2.4.so
    40135000-4013e000 rw-p 00115000 03:0c 45494   /lib/libc-2.2.4.so
    4013e000-40142000 rw-p 00000000 00:00 0
    bffff000-c0000000 rwxp 00000000 00:00 0

       gdzie address jest przestrzeni adresemow procesu, ktory j
       zajmuje, perms jest zbiorem uprawnie:

          r = odczyt
          w = zapis
          x = wykonywanie
          s = wspolne
          p = prywatne (kopiowane przy zapisie)

       offset jest przesuniciem w pliku/czymkolwiek, dev zawiera numeru
       (glowny:poboczny)  urzdzenia, a inode jest i-wzlem na tym
       urzdzeniu. 0 wskazuje, e nie istnieje i-wzel zwizany z tym
       obszarem pamici, jak to ma miejsce z bss.

       W Linuksie 2.0 nie ma pola pathname podajcego nazw cieki.

    /proc/[numer]/mem
       Za porednictwem tego pliku mona korzystajc z open(2), read(2) i
       fseek(3) uzyska dostp do stron pamici procesu.

    /proc/[numer]/root
       UNIX i Linux wspieraj pomysl okrelonego dla kadego procesu
       osobno katalogu glownego systemu plikow, ustawianego przez
       wywolanie systemowe chroot(2). Plik ten wskazuje na katalog
       glowny systemu plikow i zachowuje si jak exe, fd/*, itp.

       W procesie wielowtkowym zawarto tego linku symbolicznego nie
       jest dostpna, jeeli wtek glowny ju si zakoczyl (zazwyczaj przez
       wywolanie pthread_exit(3)).

    /proc/[numer]/smaps (od wersji Linuksa 2.6.14)
       Plik ten pokazuje zuycie pamici dla kadego mapowania procesu.
       Dla kadego takiego mapowania pokazana jest lista nastpujcych
       linii:

        08048000-080bc000 r-xp 00000000 03:02 13130   /bin/bash
        Size:        464 kB
        Rss:        424 kB
        Shared_Clean:    424 kB
        Shared_Dirty:     0 kB
        Private_Clean:    0 kB
        Private_Dirty:    0 kB

       Pierwsza z tych linii pokazuje te same informacje o mapowaniach,
       co w /proc/[numer]/maps. Pozostale linie zawieraj  rozmiar
       mapowania, ilo mapowa obecnych w RAM, liczb czystych i brudnych
       stron wspoldzielonych w mapowaniu oraz liczb czystych i brudnych
       prywatnych stron w mapowaniu.

       Ten plik istnieje tylko jeli podczas kompilacji jdra wlczono
       opcj CONFIG_MMU.

    /proc/[numer]/stat
       Informacje o stanie procesu. Korzysta z tego ps(1). S one
       zdefiniowane w /usr/src/linux/fs/proc/array.c.

       Kolejne pola i ich wlaciwe specyfikatory formatu scanf(3) to:

       pid %d Identyfikator procesu (PID).

       comm %s
           Nazwa pliku wykonywalnego w nawiasach. Wida, czy plik
           jest ulegl wymianie.

       state %c
           Jeden znak sporod "RSDZTW", gdzie R oznacza proces
           dzialajcy, S - proces upiony w oczekiwaniu przerywalnym,
           D - proces upiony w oczekiwaniu nieprzerywalnym, Z -
           proces duch (zombie), T - ledzony lub zatrzymany (przez
           sygnal), a W - ktorego strony zastpiono.

       ppid %d
           PID procesu macierzystego.

       pgrp %d
           Identyfikator grupy procesow danego procesu.

       session %d
           Identyfikator sesji procesu.

       tty_nr %d
           Terminal (tty), z ktorego proces korzysta.

       tpgid %d
           Identyfikator grupy procesow, do ktorej naley proces bdcy
           wlacicielem terminala (tty), do ktorego dany proces jest
           podlczony.

       flags %lu
           Slowo  flag  jdra  dla  danego  procesu.  Znaczenie
           poszczegolnych bitow okrelaj definicje PF_* w pliku
           <linux/sched.h>. Szczegoly zale od wersji jdra.

       minflt %lu
           Liczba drobnych bldow, ktore popelnil proces, a ktore nie
           wymagaly zaladowania strony pamici z dysku.

       cminflt %lu
           Liczba drobnych bldow procesow potomnych.

       majflt %lu
           Liczba glownych bldow, ktore popelnil proces, a ktore
           wymagaly zaladowania strony pamici z dysku.

       cmajflt %lu
           Liczba glownych bldow procesow potomnych.

       utime %lu
           Liczba jiffies (przerwa zegarowych), podczas ktorych
           proces byl kolejkowany w trybie uytkownika.

       stime %lu
           Liczba jiffies, podczas ktorych proces byl kolejkowany w
           trybie jdra.

       cutime %ld
           Liczba jiffies, podczas ktorych procesy potomne byly
           kolejkowane w trybie uytkownika. (Zobacz take times(2)).

       cstime %ld
           Liczba jiffies, podczas ktorych procesy potomne byly
           kolejkowane w trybie jdra.

       priority %ld
           Standardowa warto nice plus pitnacie. Warto w jdrze jest
           zawsze nieujemna.

       nice %ld
           Warto nice znajduje si w zakresie od 19 (najmilszy) do
           -19 (niemily dla innych).

       0 %ld Trwale przypisana warto 0; jest to wypelniacz po usunitym
           polu.

       itrealvalue %ld
           Czas w jiffies poprzedzajcy wyslanie przez czasomierz do
           procesu nastpnego sygnalu SIGALRM.

       starttime %lu
           Czas uruchomienia  procesu  wyraony  w  jiffies  od
           uruchomienia systemu.

       vsize %lu
           Rozmiar pamici wirtualnej w bajtach.

       rss %ld
           Resident Set Size: liczba stron, ktore proces ma w
           rzeczywistej pamici minus 3 dla celow administracyjnych.
           S to po prostu strony, ktore obejmuj segment text,
           segment data i przestrze stosu. Nie obejmuje to stron,
           ktore nie byly ladowane na danie lub ktore ulegly
           wymianie.

       rlim %lu
           Aktualne ograniczenie rss procesu w bajtach (zwykle
           4294967295 na i386).

       startcode %lu
           Adres, pod ktorym zaczyna si kod programu.

       endcode %lu
           Adres, pod ktorym koczy si kod programu.

       startstack %lu
           Adres pocztku stosu.

       kstkesp %lu
           Aktualna  warto  esp  (wskanika stosu), okrelona na
           podstawie strony stosu jdra dla danego procesu.

       kstkeip %lu
           Aktualny EIP (wskanik instrukcji).

       signal %lu
           Mapa bitowa oczekujcych sygnalow.

       blocked %lu
           Mapa bitowa ignorowanych sygnalow.

       sigignore %lu
           Mapa bitowa ignorowanych sygnalow.

       sigcatch %lu
           Mapa bitowa przechwyconych sygnalow.

       wchan %lu
           Jest to "kanal", na ktorym oczekuje proces. Jest to adres
           funkcji systemowej i mona go znale na licie nazw, jeli
           potrzebna jest nazwa tekstowa. (Gdy /etc/psdatabase jest
           aktualne, mona zobaczy dzialanie pola WCHAN, probuj ps
           -l.)

       nswap %lu
           Liczba stron, ktore ulegly wymianie (nie konserwowane).

       cnswap %lu
           Lczna  warto  nswap  dla  procesow  potomnych  (nie
           konserwowane).

       exit_signal %d
           Sygnal wysylany przez gincy proces do jego procesu
           macierzystego.

       processor %d
           Numer CPU, na ktorym proces ostatnio dzialal.

       rt_priority %lu (od jdra 2.5.19)
           Priorytet  planowania  czasu  rzeczywistego  (patrz
           sched_setscheduler(2)).

       policy %lu (od wersji jdra 2.5.19)
           Polityka przydzielania zadaniom czasu procesora (patrz
           sched_setscheduler(2)).

    /proc/[numer]/statm
       Udostpnia informacje o liczbie stron pamici w danym stanie.
       Wystpuj nastpujce kolumny:
        size    lczny rozmiar programu
        resident  rozmiar czci rezydentnej
        share   strony wspolne
        text    text (kod)
        lib    biblioteki
        data    dane/stos
        dt     strony nieaktualne (dirty; nieuywane w Linuksie 2.6)

    /proc/[numer]/status
       Udostpnia  sporo  informacji  ze  /proc/[numer]/stat  i
       /proc/[numer]/statm w postaci latwiejszej do przeanalizowania
       przez czlowieka.

    /proc/[numer]/task (od wersji jdra 2.6.0-test6)
       Jest to katalog zawierajcy po jednym podkatalogu dla kadego wtku
       procesu. Nazw kadego podkatalogu jest numeryczne ID wtku (patrz
       gettid(2)). Kady z podkatalogow zawiera zbior plikow o tej samej
       nazwie i zawartoci, co katalogi /proc/[numer]. Dla atrybutow,
       ktore s wspoldzielone przez wszystkie wtki zawarto kadego z
       plikow w podkatalogach task/[ID-wtku] bdzie taka sama jak
       zawarto odpowiednich plikow w nadrzdnym katalogu /proc/[numer]
       (np. w procesie wielowtkowym wszystkie pliki task/[ID-wtku/cwd
       bd mialy tak sam zawarto, jak plik /proc/[numer]/cwd w katalogu
       nadrzdnym, poniewa wszystkie wtki procesu dziel katalog biecy).
       Dla atrybutow, ktore dla kadego wtku s rone, odpowiednie pliki
       wtask/[ID-wtku] mog mie rone wartoci (np. rone pola w kadym z
       plikow task/[ID-wtku]/status mog by inne dla kadego wtku).

       W procesie wielowtkowym zawarto katalogu /proc/[numer]/task nie
       jest  dostpna,  jeeli  wtek  glowny  ju  si  zakoczyl
       (najprawdopodobniej wywolujc pthread_exit(3)).

    /proc/apm
       Wersja APM (Zaawansowane zarzdzanie energi) oraz informacja o
       akumulatorach, gdy  CONFIG_APM  bylo  zdefiniowane  podczas
       kompilacji jdra.

    /proc/bus
       Zawiera podkatalogi odpowiadajce zainstalowanym magistralom.

    /proc/bus/pccard
       Podkatalog  dla  urzdze  pcmcia,  gdy  CONFIG_PCMCIA  bylo
       zdefiniowane podczas kompilacji jdra.

    /proc/bus/pccard/drivers

    /proc/bus/pci
       Zawiera rone podkatalogi magistral oraz pseudopliki zawierajce
       informacje o magistralach PCI, zainstalowanych urzdzeniach oraz
       sterownikach urzdze. Niektore z tych plikow nie s w postaci
       ASCII.

    /proc/bus/pci/devices
       Informacje o urzdzeniach PCI. Dostp do nich moe si odbywa
       poprzez lspci(8) i setpci(8).

    /proc/cmdline
       Argumenty przekazane jdru Linuksa podczas startu  systemu.
       Zazwyczaj odbywa si to poprzez zarzdc startu systemu, takiego
       jak lilo(1).

    /proc/cpuinfo
       Jest to zbior elementow zalenych od CPU i architektury systemu;
       dla kadej wspieranej architektury jest inna lista. Dwa popularne
       wpisy to: processor, ktory udostpnia numer CPU oraz bogomips;
       jest to stala systemowa, wyliczona podczas inicjalizacji jdra.
       Maszyny SMP zawieraj informacje o kadym z procesorow.

    /proc/devices
       Listing tekstowy numerow glownych oraz grup urzdze. Moe to sluy
       skryptom MAKEDEV do zachowania spojnoci z jdrem.

    /proc/diskstats (od wersji Linuksa 2.5.69)
       Plik  zawiera statystyki operacji wejcia/wyjcia dla kadego
       urzdzenia dyskowego. Dalsze informacje mona znale w pliku
       Documentation/iostats.txt w rodlach jdra.

    /proc/dma
       Jest list zarejestrowanych i uywanych kanalow DMA (direct memory
       access) szyny ISA.

    /proc/driver
       Pusty podkatalog.

    /proc/execdomains
       Lista domen uruchamiania (wciele ABI  [Application  Binary
       Interface - przyp. tlum.]).

    /proc/fb
       Informacje  o framebuferze, o ile podczas kompilacji jdra
       zdefiniowano CONFIG_FB.

    /proc/filesystems
       Listing tekstowy wkompilowanych w  jdro  systemow  plikow.
       Przypadkowo, informacje te s wykorzystywane przez mount(1) do
       kolejnego probowania ronych systemow plikow, gdy adnego nie
       podano.

    /proc/fs
       Pusty podkatalog.

    /proc/ide
       Katalog ten istnieje w systemach zawierajcych magistral IDE.
       Zawiera po jednym katalogu dla kadego kanalu IDE oraz dla
       przylczonych urzdze. Wrod plikow s:

       cache       rozmiar bufora w KB
       capacity      liczba sektorow
       driver       wersja sterownika
       geometry      geometria fizyczna i logiczna
       identify      szesnastkowo
       media       rodzaj nonika
       model       numer modelu producenta
       settings      ustawienia napdu
       smart_thresholds  szesnastkowo
       smart_values    szesnastkowo

       Dostp do tych informacji w przyjaznym formacie umoliwia program
       narzdziowy hdparm(8).

    /proc/interrupts
       Sluy do zapamitania liczby  przerwa  dla  kadego  IRQ  w
       (przynajmniej)  architekturze  i386.  Latwe  do  odczytu
       formatowanie, zrobione w ASCII.

    /proc/iomem
       Odwzorowanie portow we/wy w pamici w Linuksie 2.4.

    /proc/ioports
       Jest to lista obecnie zarejestrowanych i uywanych obszarow
       portow we/wy.

    /proc/kallsyms (od wersji Linuksa 2.5.71)
       Zawiera wyeksportowane przez jdro definicje symboli, ktore s
       uywane przez narzdzia modules(X) do dynamicznego podlczania
       ladowanych modulow. W wersji jdra Linuksa 2.5.47 i wczeniejszych
       podobny plik z troszk odmienn zawartoci byl nazwany ksyms.

    /proc/kcore
       Plik ten reprezentuje pami fizyczn systemu i jest zachowany w
       formacie pliku core dla ELF. Korzystajc z tego pseudoplikiem
       oraz  z   niezestripowanego   binarnego   pliku   jdra
       (/usr/src/linux/vmlinux), mona za pomoc GDB testowa aktualny
       stan dowolnej struktury danych jdra.

       Calkowity rozmiar tego pliku to rozmiar fizycznej pamici (RAM)
       plus 4KB.

    /proc/kmsg
       Plik ten moe sluy do odczytu komunikatow jdra, zamiast funkcji
       systemowej syslog(2). Aby odczyta ten plik, proces musi mie
       uprawnienia  superuytkownika i tylko jeden proces powinien
       dokonywa jego odczytu. Pliku tego nie naley czyta, gdy dziala
       proces syslog, korzystajcy z funkcji systemowej syslog(2) do
       rejestrowania komunikatow jdra.

       Z tego pliku pobiera komunikaty program dmesg(8).

    /proc/ksyms (Linux 1.1.23-2.5.47)
       Patrz /proc/kallsyms.

    /proc/loadavg
       Pierwsze trzy pola w tym pliku zawieraj rednie  obcienie
       (loadavg) podajc informacj o redniej liczbie zada uruchomionych
       (stan R) oraz czekajcych na dyskowe operacje wejcia/wyjcia (stan
       D)  w cigu ostatnich 1, 5 i 15 minut. S to te same wartoci
       redniego obcienia, ktore podaje uptime(1) i inne programy.
       Czwarte pole zawiera dwie liczby oddzielone od siebie znakiem
       ukonika (/). Pierwsza z nich jest liczb obecnie uruchomionych
       zada (procesow, wtkow); warto ta bdzie mniejsza lub rowna
       liczbie CPU. Warto za ukonikiem jest liczb zada, obecnych w
       systemie. Pite pole zawiera PID najnowszego ostatnio utworzonego
       procesu w systemie.

    /proc/locks
       Plik ten pokazuje aktualne blokady plikow (flock(2) i fcntl(2))
       oraz dzierawy (fcntl(2)).

    /proc/malloc
       Ten plik istnieje tylko jeli podczas kompilacji zdefiniowano
       CONFIGDEBUGMALLOC.

    /proc/meminfo
       Plik ten jest uywany przez free(1) do informowania o rozmiarze
       wolnej i zajtej pamici (zarowno fizycznej, jak i wymiany) w
       systemie, a take o pamici wspolnej i buforach uywanych przez
       jdro.

       Jest on w tym samym formacie co free(1), poza tym, e podawanie
       informacji odbywa si w bajtach, a nie w KB.

    /proc/mounts
       Jest to lista wszystkich systemow plikow obecnie zamontowanych w
       systemie. Format tego pliku jest udokumentowany w fstab(5). Od
       wersji 2.6.15 jdra Linuksa, ten plik moe by uyty w wywolaniu
       funkcji poll(): po otwarciu tego pliku do odczytu, zmiana w nim
       (np. montowanie lub odmontowanie systemu plikow) powoduje, e
       select(2) oznaczy deskryptor jako moliwy do odczytu, a poll(2) i
       epoll_wait(2) zaznacz, e w pliku wystpil bld.

    /proc/modules
       Tekstowa lista modulow, ktore zaladowano w systemie. Zobacz take
       lsmod(8).

    /proc/mtrr
       Memory  Type  Range  Registers.  Szczegoly  mona  znale w
       /usr/src/linux/Documentation/mtrr.txt.

    /proc/net
       Rone sieciowe pseudopliki, z ktorych wszystkie podaj stan pewnej
       czci warstwy sieciowej. Plik ten zawiera struktury ASCII i
       dlatego nadaje si do odczytu za pomoc cat. Jednak standardowy
       pakiet netstat(8) daje duo czystszy dostp do tych plikow.

    /proc/net/arp
       Zawiera zrzut tabeli ARP jdra uywanej do rozwizywania adresow, w
       czytelnej postaci ASCII. Pokazane zostan zarowno  wyuczone
       dynamicznie, jak i wstpnie zaprogramowane wpisy w tabeli ARP.
       Format jest nastpujcy:

    IP address   HW type  Flags   HW address     Mask  Device
    192.168.0.50  0x1    0x2    00:50:BF:25:68:F3  *   eth0
    192.168.0.250 0x1    0xc    00:00:00:00:00:00  *   eth0

       Gdzie 'IP address' jest adresem IPv4 maszyny, a 'HW type' jest
       rodzajem sprztu wg RFC 826. 'Flags' s to wewntrzne znaczniki
       struktury ARP (zdefiniowane w /usr/include/linux/if_arp.h), a
       'HW address' jest odwzorowaniem adresu IP w warstwie fizycznej,
       jeli jest ono okrelone.

    /proc/net/dev
       Pseudoplik dev zawiera informacje o stanie urzdzenia sieciowego.
       Zawieraj one liczb otrzymanych i wyslanych pakietow, liczb bldow
       i kolizji oraz inne podstawowe statystyki. Informacje te s
       wykorzystywane przez program ifconfig(8) do informowania o
       stanie urzdzenia. Format jest nastpujcy:

 Inter-|  Receive                        | Transmit
 face |bytes  packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes  packets errs drop fifo colls carrier compressed
   lo: 2776770  11307  0  0  0   0     0     0 2776770  11307  0  0  0   0    0     0
  eth0: 1215645  2751  0  0  0   0     0     0 1782404  4324  0  0  0  427    0     0
  ppp0: 1622270  5552  1  0  0   0     0     0  354130  5669  0  0  0   0    0     0
  tap0:  7714   81  0  0  0   0     0     0   7714   81  0  0  0   0    0     0

    /proc/net/dev_mcast
       Zdefiniowany w /usr/src/linux/net/core/dev_mcast.c:
          indx interface_name dmi_u dmi_g dmi_address
          2  eth0      1   0   01005e000001
          3  eth1      1   0   01005e000001
          4  eth2      1   0   01005e000001

    /proc/net/igmp
       Internetowy Protokol  Zarzdzania  Grupami.  Zdefiniowany  w
       /usr/src/linux/net/core/igmp.c.

    /proc/net/rarp
       Plik ten ma ten sam format, co plik arp i zawiera aktualn baz
       odwrotnych odwzorowa, uywan do udostpniania uslug odwrotnego
       poszukiwania adresow rarp(8). Jeli RARP nie jest skonfigurowane
       w jdrze, to plik ten nie bdzie istnial.

    /proc/net/raw
       Zawiera zrzut tabeli gniazd surowych (RAW). Wikszo informacji
       nie jest przeznaczona do uytku innego ni odpluskwiania. Warto
       ,,sl" jest slotem mieszania jdra dla gniazda, ,,local address"
       jest par skladajc si z lokalnego adresu i numeru protokolu.
       ,,st" jest stanem wewntrznym gniazda. ,,tx_queue" i ,,rx_queue"
       s kolejkami danych przychodzcych i wychodzcych, w sensie zuycia
       pamici jdra. Pola ,,tr", ,,tm->when" i ,,rexmits" nie s uywane
       przez gniazda surowe. Pole ,,uid" zawiera efektywny UID tworcy
       gniazda.

    /proc/net/snmp
       Ten plik zawiera dane ASCII potrzebne bazom agenta  snmp
       zarzdzajcym informacjami o IP, ICMP, TCP i UDP.

    /proc/net/tcp
       Zawiera zrzut tabeli gniazd TCP. Wiele informacji nie przydaje
       si do uytku poza odpluskwianiem. Warto "sl" jest  slotem
       mieszania jdra dla gniazda, "local address" jest par skladajc si
       z lokalnego adresu i numeru portu. "remote addres" jest par
       skladajc si ze zdalnego adresu i numeru portu (jeli gniazdo jest
       podlczone). ,,st" jest stanem wewntrznym gniazda. ,,tx_queue" i
       ,,rx_queue" s kolejkami danych przychodzcych i wychodzcych w
       sensie zuycia pamici jdra. Pola ,,tr", ,,tm-when" i ,,rexmits"
       zawieraj wewntrzne informacje o stanie gniazda w jdrze i s
       przydatne tylko do odpluskwiania. Pole ,,uid" zawiera efektywny
       UID tworcy gniazda.

    /proc/net/udp
       Zawiera zrzut tabeli gniazd UDP. Wiele informacji nie przydaje
       si do uytku poza odpluskwianiem. Warto ,,sl" jest slotem
       mieszania jdra dla gniazda, ,,local address" jest par skladajc
       si z lokalnego adresu i numeru portu. ,,remote addres" jest par
       skladajc si ze zdalnego adresu i numeru portu (jeli gniazdo jest
       podlczone). ,,st" jest stanem wewntrznym gniazda. ,,tx_queue" i
       ,,rx_queue" s kolejkami danych przychodzcych i wychodzcych w
       sensie zuycia pamici jdra. Pola ,,tr", ,,tm-when" i ,,rexmits"
       nie s uywane w gniazdach UDP. Pole ,,uid" zawiera efektywny UID
       tworcy gniazda. Format jest nastpujcy:

 sl local_address rem_address  st tx_queue rx_queue tr rexmits tm->when uid
 1: 01642C89:0201 0C642C89:03FF 01 00000000:00000001 01:000071BA 00000000 0
 1: 00000000:0801 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 6F000100 0
 1: 00000000:0201 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0

    /proc/net/unix
       Wymienia gniazda domeny UNIX, obecne w systemie oraz ich stan.
       Format jest nastpujcy:
       Num RefCount Protocol Flags  Type St Path
        0: 00000002 00000000 00000000 0001 03
        1: 00000001 00000000 00010000 0001 01 /dev/printer

       Gdzie ,,Num" jest numerem wpisu w tablicy jdra, ,,RefCount" jest
       liczb uytkownikow gniazda, ,,Protocol" obecnie jest zawsze
       zerem, ,,Flags" reprezentuje wewntrzne znaczniki jdra, okrelajce
       stan gniazda. ,,Type" jest zawsze rowne ,,1" (Nie ma na razie w
       jdrze wsparcia dla gniazd datagramowych domeny UNIX). ,,St" jest
       wewntrznym stanem gniazda, a cieka jest ciek (jeli istnieje)
       zwizan z gniazdem.

    /proc/partitions
       Zawiera liczby glowne i poboczne kadej z partycji oraz liczby
       blokow i nazwy partycji.

    /proc/pci
       Listing wszystkich urzdze PCI znalezionych podczas inicjalizacji
       jdra i ich konfiguracja.

    /proc/scsi
       Katalog z pseudoplikiem scsi na porednim poziomie i ronymi
       podkatalogami niskopoziomowych sterownikow SCSI, zawierajcymi po
       jednym pliku dla kadego kontrolera SCSI w danym systemie; kady z
       nich podaje stan jakiej czci podsystemu we/wy SCSI. Pliki te
       zawieraj struktury ASCII i dlatego nadaje si do odczytu za pomoc
       cat.

       Moliwy jest te zapis do niektorych z tych plikow, w celu
       rekonfiguracji podsystemu, lub przelczania ronych parametrow.

    /proc/scsi/scsi
       Jest listingiem wszystkich znanych jdru urzdze SCSI. Listing
       jest podobny do widzianego podczas ladowania systemu. scsi
       wspiera obecnie tylko polecenie add-single-device umoliwiajce
       rootowi dodanie do listy znanych urzdze urzdzenia wlczonego na
       gorco.

       Polecenie  echo  'scsi  add-single-device  1  0  5  0' >
       /proc/scsi/scsi spowoduje, e kontroler  scsi1  przeprowadzi
       skanowanie kanalu SCSI 0 w poszukiwaniu urzdzenia o ID 5 i LUN
       0. Jeli ju istnieje urzdzenie o takim adresie, lub adres jest
       nieprawidlowy, zostanie zwrocony bld.

    /proc/scsi/[drivername]
       [drivername] moe obecnie by jednym z: NCR53c7xx, aha152x,
       aha1542, aha1740, aic7xxx,  buslogic,  eata_dma,  eata_pio,
       fdomain, in2000, pas16, qlogic, scsi_debug, seagate, t128,
       u15-24f, ultrastore, or wd7000. Ukazuj si te z katalogow, dla
       ktorych odpowiednie sterowniki zarejestrowaly przynajmniej jeden
       kontroler SCSI. Kady katalog zawiera jeden plik dla kadego
       zarejestrowanego kontrolera. Kady z plikow kontrolera ma nazw
       odpowiadajc numerowi kontrolera, przyznanemu  podczas  jego
       inicjacji.

       Czytanie tych plikow zwykle pokae konfiguracj sterownika i
       kontrolera, statystyki itp.

       Pisanie do tych plikow umoliwia rone operacje na  ronych
       kontrolerach. Na przyklad za pomoc polece latency i nolatency
       root moe uaktywnia lub deaktywowa kod pomiaru czasu oczekiwania
       dla polece (command latency) w sterowniku eata_dma. Za pomoc
       polece lockup i unlock root moe sterowa symulowanym przez
       sterownik scsi_debug blokowaniem magistrali.

    /proc/self
       Ten katalog odnosi si do procesu korzystajcego z systemu plikow
       /proc i jest identyczny z katalogiem o nazwie bdcej jego PID-em.

    /proc/slabinfo
       Informacje dotyczce buforow (cache) jdra. Wystpuj nastpujce
       kolumny:
       cache-name
       num-active-objs
       total-objs
       object-size
       num-active-slabs
       total-slabs
       num-pages-per-slab
       Szczegoly mona znale w slabinfo(5).

    /proc/stat
       statystyki jdra/systemu. Roni si pomidzy architekturami. Wrod
       wspolnych wpisow s:

       cpu 3357 0 4313 1362393
           Ilo czasu, wyraona w USER_HZ (jedna setna sekundy na
           wikszoci architektur), ktore system spdzil w trybie
           uytkownika, trybie uytkownika o obnionym priorytecie
           (nice), trybie systemowym i w zadaniu idle. Ostatnia
           warto powinna by rowna iloczynowi wartoci USER_HZ z
           drugim wpisem w pseudopliku uptime.

           W  Linuksie  2.6  linia  ta zawiera trzy dodatkowe
           kolumny:iowait - czas oczekiwania na zakoczenie operacji
           I/O (od wersji 2.5.41); irq - czas obslugiwania przerwa
           (od 2.6.0-test4); softirq - cxzas obslugiwania mikkich
           przerwa (softirqs) (od 2.6.0-test4).

       page 5741 1808
           Liczba stron, ktore system wstronicowal i liczba tych,
           ktore wystronicowal (z dysku).

       swap 1 0
           Liczba stron wymiany, ktore wniesiono i wyniesiono.

       intr 1462898
           Linia ta pokazuje licznik przerwa obsluonych od czasu
           uruchomienia dla kadego moliwego przerwania systemowego.
           Pierwsza kolumna okrela  calkowit  liczb  wszystkich
           obsluonych przerwa, kada nastpna okrela calkowit warto
           dla danego przerwania.

       disk_io: (2,0):(31,30,5764,1,2) (3,0):...
           (major,minor):(noinfo,   read_io_ops,    blks_read,
           write_io_ops, blks_written)
           (tylko Linux 2.4)

       ctxt 115315
           Liczba przelcze kontekstu, ktore przeszedl system.

       btime 769041601
           Czas uruchomienia systemu, w sekundach, od epoki (1
           stycznia 1970).

       processes 86031
           Liczba rozwidle procesow od uruchomienia systemu.

       procs_running 6
           Liczba procesow w stanie runnable (Linux 2.5.45  i
           poniejsze).

       procs_blocked 2
           Liczba  procesow  oczekujcych na zakoczenie operacji
           wejcia/wyjcia (Linux 2.5.45 i poniejsze).

    /proc/swaps
       Uywane obszary wymiany. Zobacz take swapon(8).

    /proc/sys
       Katalog ten (obecny od 1.3.57) zawiera  wiele  plikow  i
       podkatalogow odpowiadajcych zmiennym jdra. Zmienne te mog by
       odczytywane i czasem modyfikowane za porednictwem systemu plikow
       proc, jak te przy wykorzystaniu funkcji systemowej sysctl(2).
       Istniej w nim aktualnie podkatalogi abi, debug, dev, fs, kernel,
       net, proc, rxrpc, sunrpc i vm, z ktorych kady zawiera wicej
       plikow i podkatalogow.

    /proc/sys/abi
       Ten katalog moe zawiera pliki z binarn informacj o aplikacji. W
       niektorych systemach nie wystpuje.

    /proc/sys/debug
       Ten katalog moe by pusty.

    /proc/sys/dev
       Ten katalog zawiera informacje specyficzne dla poszczegolnych
       urzdze. (np. dev/cdrom/info). W niektorych systemach moe by
       pusty.

    /proc/sys/fs
       Zawiera podkatalogi binfmt_misc, inotify, and mqueue oraz pliki
       dentry-state, dir-notify-enable, dquot-nr, file-max, file-nr,
       inode-max,   inode-nr,   inode-state,   lease-break-time,
       leases-enable,  overflowgid,  overflowuid,  suid_dumpable,
       super-max i super-nr.

    /proc/sys/fs/binfmt_misc
       Dokumentacja plikow z tego katalogu znajduje si w rodlach jdra w
       Documentation/binfmt_misc.txt.

    /proc/sys/fs/dentry-state
       Zawiera sze liczb: nr_dentry, nr_unused, age_limit (wiek w
       sekundach), want_pages (strony, ktorych zadal system) oraz dwie
       wartoci nieuywane. nr_dentry wydaje si by caly czas rowne 0.
       nr_unused wydaje si oznacza liczb nieuywanych dentry. age_limit
       jest wyraonym w sekundach wiekiem dentry, po osigniciu ktorego
       wpisy w cache'u dentry mog zosta odzyskane, gdy brakuje pamici i
       want_pages ma warto niezerow, podczas gdy  jdro  wywolalo
       shrink_dcache_pages() oraz cache dentry nie zostal jeszcze
       wyczyszczony.

    /proc/sys/fs/dir-notify-enable
       Plik ten moe sluy do wylczania lub wlczania interfejsu dnotify
       opisanego w fcntl(2) dla calego systemu. Warto 0 w tym pliku
       wylcza interfejs, a warto 1 go wlcza.

    /proc/sys/fs/dquot-max
       Zawiera maksymaln liczb buforowanych wpisow kwot dyskowych. W
       niektorych (2.4) systemach nie wystpuje. Gdy liczba wolnych
       zbuforowanych kwot dyskowych jest bardzo mala, a jest przeraajca
       liczba jednoczesnych uytkownikow systemu, moe istnie potrzeba
       zwikszenia tego ograniczenia.

    /proc/sys/fs/dquot-nr
       Zawiera liczb przydzielonych wpisow kwot dyskowych oraz liczb
       wolnych wpisow kwot dyskowych.

    /proc/sys/fs/file-max
       Zawiera ogolnosystemowe ograniczenie liczby plikow otwartych
       przez wszystkie procesy. (Zobacz take setrlimit(2), ktore moe
       sluy  procesom  do  ustawiania  ograniczenia  dla procesu,
       RLIMIT_NOFILE, jako liczby plikow, ktore proces moe otworzy).
       Gdy otrzymuje si mnostwo komunikatow o przekroczeniu liczby
       uchwytow plikow (file handles), to mona sprobowa zwikszy t
       warto:

       echo 100000 > /proc/sys/fs/file-max

       Stala jdra NR_OPEN narzuca gorne ograniczenie wartoci, ktora moe
       zosta umieszczona w file-max.

       Gdy zwiksza si /proc/sys/fs/file-max, naley pamita o zwikszeniu
       /proc/sys/fs/inode-max do wartoci 3-4 razy wikszej ni nowa warto
       /proc/sys/fs/file-max lub naley si liczy z tym, e zabraknie
       i-wzlow.

    /proc/sys/fs/file-nr
       Ten (tylko do odczytu) plik okrela liczb aktualnie otwartych
       plikow. Zawiera on trzy liczby: liczb przydzielonych uchwytow
       plikow, liczb wolnych uchwytow plikow oraz maksymaln liczb
       uchwytow plikow. Jdro przydziela uchwyty plikow dynamicznie, ale
       ich poniej nie zwalnia. Gdy liczba przydzielonych uchwytow
       plikow zblia si do

       maksimum, naley rozway zwikszenie tego maksimum. Gdy jest dua
       liczba  wolnych  uchwytow  plikow, oznacza to, e wystpilo
       przesilenie w wykorzystaniu uchwytow plikow i, prawdopodobnie,
       niema potrzeby zwikszania maksimum.

    /proc/sys/fs/inode-max
       Ten plik zawiera maksymaln liczb i-wzlow w pamici. W niektorych
       (2.4) systemach moe nie wystpowa. Warto ta powinna by 3-4 razy
       wiksza ni warto w file-max, gdy stdin, stdout i gniazda sieciowe
       rownie potrzebuj i-wzlow, aby mona bylo na nich operowa. Gdy
       systematycznie brakuje i-wzlow, istnieje potrzeba zwikszenia tej
       wartoci.

    /proc/sys/fs/inode-nr
       Zawiera dwie pierwsze wartoci z inode-state.

    /proc/sys/fs/inode-state
       Zawiera siedem liczb: nr_inodes, nr_free_inodes, preshrink i
       cztery wartoci nieuywane. nr_inodes jest liczb przydzielonych w
       systemie i-wzlow. Moe ona by nieco wiksza ni inode-max, gdy
       Linux przydziela je pelnymi stronami. nr_free_inodes przedstawia
       liczb wolnych i-wzlow. preshrink jest niezerowe, gdy nr_inodes >
       inode-max oraz w systemie wystpuje potrzeba wyczyszczenia listy
       i-wzlow zamiast przydzielania nowych.

    /proc/sys/fs/inotify (od wersji Linuksa 2.6.13)
       Ten katalog zawiera pliki max_queued_events, max_user_instances
       i max_user_watches, ktorych mona uy, aby ograniczy ilo pamici
       jdra uywanej przez interfejs inotify. Wicej szczegolow mona
       znale w inotify(7).

    /proc/sys/fs/lease-break-time
       Okrela okres ulgi, przez jaki jdro zapewnia procesowi utrzymanie
       dzierawy pliku (fcntl(2)), a po ktorym wyle do tego procesu
       sygnal zawiadamiajcy go, e inny proces oczekuje na otwarcie
       pliku. Jeli utrzymujcy dzieraw nie usunie jej lub nie ograniczy
       swoich praw do niej w przecigu tego czasu, jdro wymusi zerwanie
       dzierawy.

    /proc/sys/fs/leases-enable
       Ten plik moe sluy do ogolnosystemowego wlczania lub wylczania
       dzieraw plikow (fcntl(2)). Gdy plik ten zawiera warto 0,
       dzierawy s wylczone. Warto niezerowa wlcza dzierawy.

    /proc/sys/fs/mqueue (od wersji Linuksa 2.6.6)
       Ten katalog zawiera pliki msg_max, msgsize_max i queues_max,
       kontrolujce zasoby uywane przez kolejki komunikatow POSIX.
       Szczegolowe informacje mona znale w mq_overview(7).

    /proc/sys/fs/overflowgid and /proc/sys/fs/overflowuid
       Te pliki umoliwiaj zmian wartoci ustalonego UID-u i GID-u.
       Wartoci domyln jest 65534. Niektore systemy plikow wspieraj
       jedynie 16-bitowe UID-y i GID-y, podczas gdy linuksowe UID-y i
       GID-y s 32-bitowe. Gdy ktory z takich systemow plikow jest
       zamontowany z moliwoci zapisu, to wszystkie UID-y i GID-y
       przekraczajce 65535 s zastpowane podanymi tu wartociami przed
       zapisem na dysk.

    /proc/sys/fs/suid_dumpable (od wersji Linuksa 2.6.13)
       Warto w tym pliku okrela, czy pliki zrzutow pamici s tworzone
       dla programow majcych ustawiony bit set-user-ID albo chronionych
       w jaki inny sposob. Mona poda trzy rone wartoci liczbowe:

       0 (domylny). Jest to tradycyjne zachowanie (sprzed Linuksa
       2.6.13). Zrzut pamici nie bdzie tworzony dla procesu, ktory
       zmienil swoje uprawnienia (wywolujc seteuid(2), setgid(2) lub
       podobn funkcj albo gdy program mial ustawiony bit set-user-ID
       lub set-group-ID) albo gdy uprawnienia nadane plikowi binarnemu
       programu zabraniaj jego odczytywania.

       1 ("debug"). Jeeli jest to moliwe, to wszystkie procesy wykonuj
       zrzut pamici. Wlacicielem pliku zrzutu jest uytkownik, ktorego
       uprawnienia do systemu plikow ma proces wykonujcy zrzut. Nie s
       stosowane adne mechanizmy bezpieczestwa. Jest to przeznaczone
       tylko do celow debugowania. Ptrace nie jest sprawdzane.

       2 ("suidsafe"). Zrzut pamici programu, dla ktorego w normalnej
       sytuacji taki zrzut nie zostalby wykonany(patrz wyej "0"), moe
       by odczytany tylko przez administratora (root). Pozwala to
       uytkownikowi usun plik ze zrzutem, ale nie pozwala na jego
       odczytanie. Z powodow bezpieczestwa w tym trybie pliki zrzutu
       nie nadpisuj istniejcych plikow. Ten tryb jest odpowiedni, gdy
       administrator  bdzie chcial debugowa problemy w naturalnym
       rodowisku.

    /proc/sys/fs/super-max
       Plik steruje maksymaln liczb superblokow, a wic i maksymaln
       liczb systemow plikow, ktore jdro moe zamontowa. Potrzeba
       zwikszenia wartoci super-max wystpuje tylko wtedy, gdy chce si
       zamontowa wicej systemow plikow, ni na to pozwala aktualna warto
       super-max.

    /proc/sys/fs/super-nr
       Plik zawiera liczb obecnie zamontowanych systemow plikow.

    /proc/sys/kernel
       Ten  katalog  zawiera  pliki  acct,  cad_pid,  cap-bound,
       core_pattern,  core_uses_pid,  ctrl-alt-del,  dentry-state,
       domainname, hotplug, hostname, htab-reclaim (tylko PowerPC),
       java-appletviewer (binfmt_java, przestarzaly), java-interpreter
       (binfmt_java, przestarzaly), l2cr (tylko PowerPC), modprobe,
       msgmax,  msgmnb,  msgmni,  osrelease,  ostype, overflowgid,
       overflowuid, panic, panic_on_oops, pid_max, powersave-nap (tylko
       PowerPC ), printk, pty, random, real-root-dev, reboot-cmd (tylko
       SPARC), rtsig-max, rtsig-nr, sem, sg-big-buff, shmall, shmmax,
       shmmni, sysrq, tainted, threads-max, version i zero-paged (tylko
       PowerPC).

    /proc/sys/kernel/acct
       Plik zawiera trzy liczby: highwater, lowwater i frequency. Gdy
       wlczone jest rejestrowanie procesow w stylu BSD, wartoci te
       steruj jego zachowaniem. Gdy ilo wolnego miejsca w systemie
       plikow, na ktorym znajduj si logi, spada poniej wyraonej w
       procentach wartoci lowwater, rejestrowanie jest wstrzymywane.
       Gdy ilo wolnego miejsca stanie si wiksza ni wyraona w procentach
       warto highwater, rejestrowanie jest wznawiane. frequency okrela,
       jak czsto jadro bdzie sprawdza ilo wolnego miejsca (warto w
       sekundach). Wartociami domylnymi s 4, 2 i 30. Oznacza to, e
       rejestrowanie  procesow jest wstrzymywane, gdy ilo wolnego
       miejsca bdzie <= 2%; wznowione zostanie, gdy wolne bdzie >= 4%;
       zaklada si, e informacja o iloci wolnego miejsca jest wana przez
       30 sekund.

    /proc/sys/kernel/cap-bound
       Plik przechowuje warto capability bounding set dla jdra (wyraone
       jako liczba dziesitna ze znakiem). Warto ta jest mnoona (AND)
       bitowo z capabilities dozwolonymi dla procesu podczas exec().

    /proc/sys/kernel/core_pattern
       Patrz core(5). /proc/sys/kernel/core_uses_pid Patrz core(5).

    /proc/sys/kernel/ctrl-alt-del
       Ten plik steruje obslug kombinacji klawiszy Ctrl-Alt-Del. Gdy w
       pliku tym znajduje si warto 0, Ctrl-Alt-Del jest przechwytywane
       i przesylane do programu init(1) w celu wykonania wdzicznego
       restartu. Gdy warto jest > 0, reakcj Linuksa na Wulkanicznie
       Nerwowe Nkanie (Vulcan Nerve Pinch (tm)) bdzie natychmiastowy
       restart, nawet bez zrzucenia zmodyfikowanych buforow. Uwaga: gdy
       program (jak np. dosemu) korzysta z surowego trybu klawiatury,
       Ctrl-Alt-Del jest przechwytywane przez program, zanim dotrze do
       warstwy terminalowej jdra i decyzja, co z tym zrobi, zaley od
       programu.

    /proc/sys/kernel/hotplug
       Plik ten zawiera ciek do programu hotplug. Domyln wartoci w tym
       pliku jest "/sbin/hotplug".

    /proc/sys/kernel/domainname i /proc/sys/kernel/hostname
       Te pliki mog sluy do ustawiania nazwy domeny i hosta NIS/YP
       maszyny dokladnie w ten sam sposob, jak za pomoc polece
       domainname i hostname, np.:

       # echo "darkstar" > /proc/sys/kernel/hostname
       # echo "mydomain" > /proc/sys/kernel/domainname

       daje taki sam efekt, jak

       # hostname "darkstar"
       # domainname "mydomain"

       Naley tu zauway, e klasyczny darkstar.frop.org posiada nazw
       hosta "darkstar" i domen "frop.org" w DNS (Internetowej Usludze
       Nazw Domen - Internet Domain Name Service), ktorych nie naley
       myli z domen NIS (Sieciowej Uslugi Informacyjnej - Network
       Information Service) lub YP (Yellow Pages). Te dwa systemy nazw
       domenowych zasadniczo si roni. Szczegolowe informacje mona znale
       na stronie podrcznika hostname(1).

    /proc/sys/kernel/htab-reclaim
       (Tylko PowerPC) Jeli do tego pliku zostanie wpisana warto
       niezerowa,    htab    PowerPC    (zobacz:    plik
       Documentation/powerpc/ppc_htab.txt  w  rodlach  jdra)  jest
       czyszczony za kadym razem, gdy system natrafi na ptl oczekiwania
       ("idle").

    /proc/sys/kernel/l2cr
       (Tylko PowerPC) Plik zawiera znacznik sterujcy cache'em L2 plyt
       procesora G3. Jeli zawiera 0, cache jest wylczony. Cache jest
       wlczony, gdy plik zawiera warto ron od zera.

    /proc/sys/kernel/modprobe
       Plik opisano w rodlach jdra w pliku Documentation/kmod.txt.

    /proc/sys/kernel/msgmax
       Zawiera ogolnosystemowe ograniczenie maksymalnej liczby bajtow w
       pojedynczym  komunikacie zapisywanym do kolejki komunikatow
       Systemu V.

    /proc/sys/kernel/msgmni
       Okrela ogolnosystemowe ograniczenie  liczby  identyfikatorow
       kolejek komunikatow. (Plik ten wystpuje poczwszy od Linuksa
       2.4).

    /proc/sys/kernel/msgmnb
       Zawiera ogolnosystemowy parametr slucy do inicjacji ustawienia
       msg_qbytes tworzonych poniej kolejek komunikatow. Ustawienie
       msg_qbytes okrela maksymaln liczb bajtow, ktore mog zosta
       zapisane do kolejki komunikatow.

    /proc/sys/kernel/ostype i /proc/sys/kernel/osrelease
       Pliki te zawieraj poszczegolne czci z /proc/version.

    /proc/sys/kernel/overflowgid i /proc/sys/kernel/overflowuid
       Pliki  te  s  kopiami  plikow  /proc/sys/fs/overflowgid  i
       /proc/sys/fs/overflowuid.

    /proc/sys/kernel/panic
       Umoliwia dostp (odczyt i zapis) do zmiennej jdra panic_timeout.
       Jeli jest to zero, jdro bdzie si zaptla podczas paniki; jeli
       warto niezerowa, to okrela liczb sekund, po ktorej jdro powinno
       si automatycznie przeladowa. Jeli uywany jest software watchdog
       to zalecan wartoci jest 60.

    /proc/sys/kernel/panic_on_oops
       Plik ten (nowy w Linuksie 2.5) kontroluje zachowanie jdra, kiedy
       wystpi oops lub BLD. Jeli ten plik zawiera 0, to system probuje
       kontynuowa operacj. Jeli zawiera 1, to system czeka par sekund
       (aby da procesowi klogd czas na zapisanie wyjcia z oops), a
       nastpnie panikuje. Jeeli warto w pliku /proc/sys/kernel/panic
       rownie jest niezerowa, to nastpi restart komputera.

    /proc/sys/kernel/pid_max
       Ten plik (nowy w Linuksie 2.5) okrela warto po ktorej nastpi
       przewinicie licznika PID (tj. warto w tym pliku jest o 1 wiksza
       ni maksymalny PID). Domylna warto tego pliku, czyli 32768,
       okrela taki sam zakres wartoci PID, jak wczeniejsze wersje jdra.
       Dla platform 32-bitowych 32768 jest maksymaln wartoci, jak moe
       przyjmowa pid_max. W systemach 64-bitowych pid_max moe zosta
       ustawiony na dowoln warto, a do 2^22 (PID_MAX_LIMIT, okolo 4
       milionow).

    /proc/sys/kernel/powersave-nap (tylko PowerPC)
       Plik zawiera znacznik. Gdy jest on ustawiony, Linux-PPC uywa
       trybu oszczdzania energii 'nap', a w przeciwnym przypadku trybu
       'doze'.

    /proc/sys/kernel/printk
       Cztery  wartoci  w  pliku  printk  to:  console_loglevel,
       default_message_loglevel,     minimum_console_level    i
       default_console_loglevel. Wartoci te wplywaj na  zachowanie
       printk() podczas wypisywania lub logowania komunikatow bldow.
       Informacja o ronych poziomach logowania mona znale w syslog(2).
       Komunikaty  o  priorytecie  wyszym  ni console_loglevel bd
       wypisywane na konsoli. Komunikaty bez jawnego priorytetu bd
       wypisywane    z    priorytetem   default_message_level.
       minimum_console_loglevel jest najmniejsz (najwysz) wartoci, ktor
       mona ustawi jako console_loglevel. default_console_loglevel jest
       domyln wartoci dla console_loglevel.

    /proc/sys/kernel/pty (od wersji Linuksa 2.6.4)
       Ten katalog zawiera dwa pliki zwizane z liczb pseudoterminali
       Unix 98 (patrz pts(4)) w systemie.

    /proc/sys/kernel/pty/max
       Plik okrela maksymaln liczb pseudoterminali.

    /proc/sys/kernel/pty/nr
       Ten plik tylko do odczytu zawiera informacj o liczbie obecnie
       uywanych pseudoterminali.

    /proc/sys/kernel/random
       Katalog ten zawiera rone parametry sterujce dzialaniem pliku
       /dev/random. Dalsze informacje mona znale w random(4).

    /proc/sys/kernel/real-root-dev
       Plik ten jest udokumentowany w pliku Documentation/initrd.txt w
       rodlach jdra.

    /proc/sys/kernel/reboot-cmd (Sparc only)
       Ten plik wydaje si stanowi mechanizm podawania argumentow
       SPARC-owej ladowarce systemu w ROM/Flash. Moe przekazuje jej, co
       zrobi po restarcie?

    /proc/sys/kernel/rtsig-max
       (Tylko w wersjach jdra nie poniejszych ni  2.6.7;  patrz
       setrlimit(2)). Plik ten moe sluy do sterowania maksymaln liczb
       zgodnych z POSIX nieobsluonych (w kolejkach) sygnalow czasu
       rzeczywistego w systemie.

    /proc/sys/kernel/rtsig-nr
       (Tylko w wersjach jdra nie poniejszych ni 2.6.7). Plik ten
       podaje liczb zgodnych z POSIX sygnalow czasu rzeczywistego
       oczekujcych obecnie w kolejce.

    /proc/sys/kernel/sem (od wersji Linuksa 2.4)
       Plik ten zawiera 4 liczby definiujce ograniczenia semaforow
       Systemu V. S to w kolejnoci:

       SEMMSL Maksymalna liczba semaforow w zestawie semaforow.

       SEMMNS Ogolnosystemowe  ograniczenie  liczby  semaforow  we
           wszystkich zestawiach semaforow.

       SEMOPM Maksymalna liczba operacji, ktore mog zosta podane w
           wywolaniu semop(2).

       SEMMNI Ogolnosystemowe  ograniczenie  maksymalnej  liczby
           identyfikatorow semaforow.

    /proc/sys/kernel/sg-big-buff
       Plik ten zawiera rozmiar bufora niskopoziomowego urzdzenia SCSI
       (sg). Nie mona nim na razie sterowa, ale mona go zmieni podczas
       kompilacji poprzez edycj include/scsi/sg.h i zmian wartoci
       SG_BIG_BUFF. Jednake nie ma adnego powodu, aby to robi.

    /proc/sys/kernel/shmall
       Ten plik zawiera ogolnosystemowe ograniczenie calkowitej liczby
       stron pamici wspolnej Systemu V.

    /proc/sys/kernel/shmmax
       Ten plik moe sluy do odpytywania o aktualne ograniczenie
       maksymalnego rozmiaru tworzonego segmentu  pamici  wspolnej
       (System V IPC) oraz do zmiany tego ograniczenia. Jadro wspiera
       obecnie segmenty pamici wspolnej do 1GB. Wartoci domyln jest
       SHMMAX.

    /proc/sys/kernel/shmmni
       (dostpny poczwszy od Linuksa 2.4) Ten plik okrela ogolnosystemow
       maksymaln liczb segmentow pamici wspolnej Systemu V, ktore mona
       utworzy.

    /proc/sys/kernel/version
       zawiera tekst jak np.:

       #5 Wed Feb 25 21:49:24 MET 1998.TP

       '#5' oznacza, e jest to pite z kolei jdro zbudowane z tych
       samych rodel, a nastpujca dalej data okrela, kiedy jdro zostalo
       zbudowane.

    /proc/sys/kernel/zero-paged (PowerPC only)
       Plik zawiera znacznik. Gdy jest on ustawiony (niezerowy),
       Linux-PPC  wstpnie  zeruje  strony  w  ptli  bezczynnoci.
       Prawdopodobnie przyspiesza to get_free_pages.

    /proc/sys/net
       Ten katalog zawiera rzeczy zwizane z sieci. Wyjanienia dotyczce
       niektorych plikow zawartych w tym katalogu mona znale w tcp(7) i
       ip(7).

    /proc/sys/proc
       Ten katalog moe by pusty.

    /proc/sys/sunrpc
       Ten katalog obsluguje Sunowskie zdalne wywolywanie procedur dla
       sieciowego systemu plikowego (NFS). W niektorych systemach moe
       nie istnie.

    /proc/sys/vm
       Ten katalog zawiera pliki sterujce zarzdzaniem pamici, buforami
       i zarzdzaniem cachem.

    /proc/sys/vm/drop_caches (od wersji Linuksa 2.6.16)
       Zapis do tego pliki powoduj zwolnienie przez jdro czystych
       buforow, dentries ii-wzlow z pamici, zwalniajc t pami.

       Aby  zwolni  bufor  stronicowania,  naley  uy  echo  1 >
       /proc/sys/vm/drop_caches; aby zwolni dentries i i-wzly, naley uy
       echo  2  >  /proc/sys/vm/drop_caches;  aby  zwolni  bufor
       stronicowania, dentries i i-wzly,  naley  uy  echo  3  >
       /proc/sys/vm/drop_caches.

       Poniewa operacja ta nie jest destrukcyjna i brudne obiekty nie s
       zwalniane, uytkownik powinien wczeniej uruchomi sync(8).

    /proc/sys/vm/legacy_va_layout (od wersji Linuksa 2.6.9)
       Warto  niezerowa  oznacza  wylczenie  nowego,  32-bitowego
       rozmieszczenia mapowania pamici; jdro bdzie uywa starego (2.4)
       rozmieszczenia dla wszystkich procesow.

    /proc/sys/vm/overcommit_memory
       Plik zawiera tryb rozlicze pamici wirtualnej jdra. Dopuszczalne
       wartoci:
       0: heurystyczny overcommit (domylnie)
       1: zawsze robi overcommit, nigdy nie sprawdza
       2: zawsze sprawdza, nigdy nie robi overcommitu
       W trybie 0 nie s sprawdzane wywolania mmap(2) z MAP_NORESERVE, a
       domylne sprawdzenia s bardzo slabe, prowadzc do ryzyka zabicia
       procesu przez "OOM-killera". Pod Linuksem 2.4 jakakolwiek warto
       niezerowa oznacza tryb 1.W trybie 2 (dostpnym od Linuksa 2.6),
       calkowity  adres  przestrzeni  wirtualnej  w systemie jest
       ograniczony do (SS + RAM*(r/100)), gdzie SS jest rozmiarem
       przestrzeni wymiany, RAM jest rozmiarem fizycznej pamici, a r -
       zawartoci pliku /proc/sys/vm/overcommit_ratio.

    /proc/sys/vm/overcommit_ratio
       Zobacz opis /proc/sys/vm/overcommit_memory.

    /proc/sysvipc
       Podkatalog zawierajcy pseudopliki msg, sem i shm. Pliki te
       zawieraj  obiekty  komunikacji midzyprocesowej (Interprocess
       Communication  -  IPC)  Systemu  V  (odpowiednio:  kolejki
       komunikatow,  semafory i pami wspoln) obecnie istniejce w
       systemie, udostpniajc informacje podobne do tych, ktore s
       dostpne  poprzez ipcs(1). Pliki te zawieraj naglowki i s
       sformatowane (jeden obiekt IPC w wierszu) w celu latwiejszego
       zrozumienia. svipc(7) podaje dodatkowe informacje o zawartoci
       tych plikow.

    /proc/tty
       Podkatalog zawierajcy psuedopliki i podkatalogi sterownikow
       terminali  (tty)  oraz  protokolow  sterowania  lini (line
       discipline).

    /proc/uptime
       Ten plik zawiera dwie liczby: czas pracy systemu (w sekundach) i
       ilo czasu spdzonego na wykonywaniu procesu idle (w sekundach).

    /proc/version
       Ten napis okrela wersj obecnie dzialajcego jdra. Zawiera on w
       sobie  zawarto  /proc/sys/ostype,  /proc/sys/osrelease  i
       /proc/sys/version. Na przyklad:
      Linux version 1.0.9 (quinlan@phaze) #1 Sat May 14 01:51:54 EDT 1994

    /proc/vmstat (od wersji Linuksa 2.6)
       Plik ten wywietla rone statystyki pamici wirtualnej.

    /proc/zoneinfo (od wersji Linuksa 2.6.13)
       Plik zawiera informacje o strefach pamici. Moe by przydatny
       podczas analizowania zachowania pamici wirtualnej.

ZOBACZ TAKE

    cat(1), find(1), free(1), mount(1), ps(1), tr(1), uptime(1), chroot(2),
    mmap(2),  readlink(2),  syslog(2),  slabinfo(5),  hier(7), arp(8),
    dmesg(8), hdparm(8),  ifconfig(8),  init(8),  lsmod(8),  lspci(8),
    netstat(8), procinfo(8), route(8)
    /usr/src/linux/Documentation/filesystems/proc.txt

UWAGI

    Trzeba zauway, e wiele lacuchow znakowych (np. rodowisko czy linia
    polece) wystpuje w postaci wewntrznej, z polami zakoczonymi bajtami NUL
    ('\0'), wic jeli do ich czytania uyje si od -c lub tr "\000" "\n", to
    mog by bardziej czytelne. Alternatywnie, echo `cat <file>` dziala
    rownie dobrze.

    Ta strona podrcznika jest niekompletna, prawdopodobnie niedokladna i
    naley do tych, ktore powinny by bardzo czsto poprawiane.

PODZIKOWANIA

    Material dotyczcy /proc/sys/fs i /proc/sys/kernel jest cile oparty na
    plikach dokumentacji rodel jdra napisanych przez Rika van Riela.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2005-05-12              PROC(5)