Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    procmailex - przyklady plikow rc procmaila

SK/LADNIA

    przyk/lady $HOME/.procmailrc

OPIS

    Dla opisu formatu pliku rc zobacz stron procmailrc(5).

    Technika  punktow  waonych  jest  opisana szczegolowo na stronie
    procmailsc(5).

    Ta strona podrcznika pokazuje kilka przykladowych regul. Przyklady
    kompletnych plikow rc znajdziesz w sekcji UWAGI podrcznika procmail(1),
    moesz te zajrze do przykladowych plikow rc, ktore s rozprowadzane wraz
    ze    rodlami    procmaila    jako    cz    dystrybucji
    (procmail*/examples/?procmailrc).

PRZYK/LADY

    Posortuj poczt przychodzc z listy dyskusyjnej scuba-dive do folderu
    pocztowego scubafile (uywa lokalnego pliku blokujcego scubafile.lock).

       :0:
       * ^TOscuba
       scubafile

    Forwarduj poczt o kompilatorach od petera do williama (i zachowaj kopi
    lokalnie, w petcompil).

       :0
       * ^From.*peter
       * ^Subject:.*compilers
       {
         :0 c
         ! william@somewhere.edu

         :0
         petcompil
       }

    Rownowane rozwizanie, ktore robi to samo:

       :0 c
       * ^From.*peter
       * ^Subject:.*compilers
       ! william@somewhere.edu

         :0 A
         petcompil

    Rownowane, lecz troch wolniejsze rozwizanie, robice to samo:

       :0 c
       * ^From.*peter
       * ^Subject:.*compilers
       ! william@somewhere.edu

       :0
       * ^From.*peter
       * ^Subject:.*compilers
       petcompil

    Jeli jeste nowy jeli chodzi  o  procmaila  i  planujesz  troch
    poeksperymentowa, to dobrze jest mie jaki rodzaj sieci bezpieczestwa.
    Wstawienie nastpujcych dwoch regul ponad wszystkimi innymi regulami,
    zapewni, e ostatnie 32 wiadomoci bd chronione. Aby dzialalo to zgodnie
    z oczekiwaniami, musisz utworzy w katalogu $MAILDIR katalog `backup'.

       :0 c
       backup

       :0 ic
       | cd backup && rm -f dummy `ls -t msg.* | sed -e 1,32d`

    Jeli twoj system nie generuje pocztkowych linii `From ', lub generuje
    je w nieprawidlowy sposob, moesz to naprawi wywolujc procmail z opcj
    -f-.  Innym sposobem naprawienia tego problemu  jest  wstawienie
    nastpujcych dwoch regul powyej wszystkich innych regul pliku rc. Bd one
    filtrowa naglowek dowolnego listu przez formail, ktory obetnie wszelkie
    pocztkowe `From ' i automatycznie je odtworzy.

       :0 fhw
       | formail -I "From " -a "From "

    Dodaj naglowki wszystkich wiadomoci, ktore nie przyszly od postmastera,
    do prywatnej kolekcji naglowkow (dla statystyk, lub debuggowania
    poczty); uyj pliku blokujcego `headc.lock'. Aby zapewni, e plik
    blokujcy nie zostanie usunity przed zakoczeniem potoku, trzeba poda
    opcj `w'; w przeciwnym wypadku plik blokujcy zostalby usunity w
    momencie przyjcia przez potok poczty.

       :0 hwc:
       * !^FROM_MAILER
       | uncompress headc.Z; cat >>headc; compress headc

    Lub jeli chcesz uy efektywniejszego gzip-a zamiast compress-a:

       :0 hwc:
       * !^FROM_MAILER
       | gzip >>headc.gz

    Forwarduj wszystkie wiadomoci krotsze ni 1000 bajtow na moj adres
    domowy (w tej regule nie potrzebny jest plik blokujcy).

       :0
       * < 1000
       ! myname@home

    Podziel nadchodzcy z listy dyskusyjnej surfing digest na pojedyncze
    wiadomoci i zachowaj je w surfing, uywajc lokalnego pliku lokujcego
    surfing.lock.

       :0:
       * ^Subject:.*surfing.*Digest
       | formail +1 -ds >>surfing

    Zachowaj w pliku postm wszystko pochodzce od postmastera, lub mailer-
    deamona. Uyj pliku postm.lock jako lokalnego pliku lokujcego.

       :0:
       * ^FROM_MAILER
       postm

    Prosta regula auto-odpowiadajca. Upewnia si, e nie odpowiada na poczt
    od jakiego demona (np. odbita poczta lub poczta z list dyskusyjnych),
    ani na listy pochodzce od ciebie samego. Jeli zabezpieczenia te nie
    zostan podjte, to moe si zdarzy katastrofa. Aby regula odpowiadala na
    poczt przychodzc, powiniene wstawi j przed wszystkie inne reguly pliku
    rc.  Radzi si jednak wstawia j za wszelkimi regulami, ktore obsluguj
    poczt pochodzc z list dyskusyjnych; zazwyczaj nie jest dobrym pomyslem
    generowanie automatycznych odpowiedzi na listy dyskusyjne (tak, regexp
    !^FROM_DAEMON powinien je wylapa, jednak jeli lista dyskusyjna nie
    pracuje zgodnie z konwencjami, to moe to by zbyt malo).

       :0 h c
       * !^FROM_DAEMON
       * !^X-Loop: twoj@wlasny.adres.pocztowy
       | (formail -r -A"Precedence: junk" \
         -A"X-Loop: twoj@wlasny.adres.pocztowy" ; \
         echo "Poczta odebrana.") | $SENDMAIL -t

    Bardziej skomplikowana regula auto-odpowiadajca, ktora implementuje
    funkcjonalno znanego programu vacation(1). Regula ta jest oparta na
    tych samych zasadach co poprzednia. Dodatkowo obsluguje baz vacation,
    wylczajc nazwisko nadawcy i wstawiajc je do pliku vacation.cache, o ile
    bylo ono nowe (plik vacation.cache jest obslugiwany przez formail,
    ktory bdzie si upewnial, e zawiera tylko najnowsze nazwiska; rozmiar
    pliku jest ograniczony do 8192 bajtow). Jeli nazwisko bylo nowe,
    wyslana zostanie auto-odpowied.

       SHELL=/bin/sh  # dla innych powlok trzeba to poprawi

       :0 Whc: vacation.lock
       * !^FROM_DAEMON
       * !^X-Loop: twoj@wlasny.adres.pocztowy
       | formail -rD 8192 vacation.cache

        :0 ehc     # jeli nazwiska nie bylo w cache
        | (formail -rA"Precedence: junk" \
           -A"X-Loop: twoj@wlasny.adres.pocztowy" ; \
          echo "Odebralem twoj list,"; \
          echo "lecz nie wroc do poniedzialku."; \
          echo "-- "; cat $HOME/.signature \
         ) | $SENDMAIL -oi -t

    Wszelkie wiadomoci dotyczce TeX-a zachowaj w oddzielnych, unikalnych
    nazwach pliku, w katalogu o nazwie texmail (katalog musi istnie); nie
    ma potrzeby uywa w tym wypadku plikow blokujcych, wic ich nie uywamy.

       :0
       * (^TO|^Subject:.*)TeX[^t]
       texmail

    To samo co powyej, lecz teraz zapisujemy listy w numerowanych plikach
    (folder pocztowy MH).

       :0
       * (^TO|^Subject:.*)TeX[^t]
       texmail/.

    Moesz te wprowadzi list do kilku folderow naraz. Nastpujca regula
    dostarczy poczt do dwoch folderow MH i jednego folderu katalogowego.
    Jest  to  w rzeczywistoci tylko jeden plik z dwoma dodatkowymi
    dowizaniami twardymi (hardlinks).

       :0
       * (^TO|^Subject:.*)TeX[^t]
       texmail/. wordprocessing dtp/.

    Zachowaj wszystkie listy o spotkaniach (meetings) w folderze, ktory
    jest w comiesicznie zmienianym katalogu . Np. jeli byl Stycze 1994,
    folder mialby nazw 94-01/meeting, a lokalny plik blokujcy nazywalby si
    `94-01/meeting.lock'.

       :0:
       * meeting
       `date +%y-%m`/meeting

    To  samo co wyej, lecz jeli katalog `94-01' nie istnialby, to
    automatycznie zostanie utworzony:

       MONTHFOLDER=`date +%y-%m`

       :0 ic
       * ? test ! -d $MONTHFOLDER
       | mkdir $MONTHFOLDER

       :0:
       * meeting
       ${MONTHFOLDER}/meeting

    To samo co powyej, lecz z uyciem innych rodkow:

       MONTHFOLDER=`date +%y-%m`
       DUMMY=`test -d $MONTHFOLDER || mkdir $MONTHFOLDER`

       :0:
       * meeting
       ${MONTHFOLDER}/meeting

    Jeli jeste podlczony do kilku list dyskusyjnych, a ludzie crosspostuj
    na niektore z nich, to moesz otrzymywa zduplikowane listy (po jednym z
    kadej listy). Nastpujca regula eliminuje powtorzone listy.  Mowi
    formailowi by trzymal 8KB plik cache, w ktorym bdzie zapisywal Message-
    ID ostatnio odbieranych listow. Poniewa elementy te musz by unikalne
    dla kadego nowego listu, to s idealnym rozwizaniem na duplikaty. Wstaw
    zwyczajnie nastpujc regul na pocztek swojego pliku rc i gotowe.

       :0 Wh: msgid.lock
       | formail -D 8192 msgid.cache

    Podczas bezporedniego dostarczania do folderow emacsa (np. folderow
    pocztowych obslugiwanych przez dowolny pocztowy pakiet emacsowy, np.
    RMAIL czy VM), powiniene uywa kompatybilnych z  emacsem  plikow
    blokujcych. Mailerom emacsowe brakuje pitej klepki pod tym wzgldem,
    denerwuj si bardzo jeli kto dostarcza poczt do folderow, ktore znajduj
    si ju w ich buforach wewntrznych. Nastpujca regula zaklada, e $HOME
    odpowiada /home/john.

       MAILDIR=Mail

       :0:/usr/local/lib/emacs/lock/!home!john!Mail!mailbox
       * ^Subject:.*cokolwiek
       mailbox

    Inaczej, moesz kaza procmailowi dostarcza poczt do swoich wlasnych
    mailboxow, a nastpnie periodycznie opronia je i kopiowa do plikow
    emacsowych przy uyciu movemail.  Movemail uywa lokalnych  plikow
    blokujcych mailbox.lock dla danego mailboxa.

    Aby wycign okrelone naglowki z listu i wstawi je do zmiennych
    rodowiskowych, moesz uy dowolnej z nastpujcych konstrukcji:

       SUBJECT=`formail -xSubject:`  # pole regularne
       FROM=`formail -rt -xTo:`    # przypadek specjalny

       :0 h              # metoda alternatywna
       KEYWORDS=| formail -xKeywords:

    Jeli uywasz w pliku procmailrc plikow tymczasowych i chcesz upewni si,
    e s one usuwane zaraz przed zakoczeniem pracy procmaila, moesz uy
    linijek podobnych do tych:

       TEMPORARY=$HOME/tmp/pmail.$$
       TRAP="/bin/rm -f $TEMPORARY"

    Slowo kluczowe TRAP moe by take uyte do zmiany kodu wyjcia procmaila.
    Np. jeli chcesz by procmail zakoczyl prac z kodem wyjcia `1' zamiast
    standardowego kodu, moesz uy:

       EXITCODE=""
       TRAP="exit 1;"  # Koczcy rednik jest istotny
                # gdy exit nie jest samodzielnym programem

    Albo te jeli kod wyjcia nie musi zalee od programow uruchamianych z
    TRAP, moesz uy zwyklego:

       EXITCODE=1

    Nastpujca regula drukuje kady nadchodzcy list, ktory wyglda jak plik
    postscriptowy.

       :0 Bb
       * ^^%!
       | lpr

    Nastpujca regula robi to samo, lecz jest troch bardziej selektywna.
    Drukuje tylko te pliki postscriptowe, ktore pochodz od print-serwera.
    Pierwszy warunek dopasowuje tylko jeli zostanie znaleziony w naglowku.
    Nastpny dopasowuje tylko na pocztku ciala wiadomoci.

       :0 b
       * ^From[ :].*print-server
       * B ?? ^^%!
       | lpr

    To samo co wyej, lecz z uyciem innych rodkow:

       :0
       * ^From[ :].*print-server
       {
        :0 B b
        * ^^%!
        | lpr
       }

    Podobnie:

       :0 HB b
       * ^^(.+$)*From[ :].*print-server
       * ^^(.+$)*^%!
       | lpr

    Zalomy, e masz dwa konta i e uywasz ich obu regularnie, lecz s one w
    ronych miejscach (np. moesz czyta poczt z tylko jednego z dwoch kont).
    Jeli chcialby forwardowa poczt przybywajc na konto jeden do konta dwa i
    odwrotnie. Pierwsz rzecz, ktora przychodzi na myl jest uycie na obydwu
    hostach plikow .forward; lecz to nie zadziala gdy utworzysz ptl
    pocztow. Moesz unikn ptli przez wstawienie nastpujcej reguly na
    pocztku wszystkich innych regul w plikach $HOME/.procmailrc obydwu
    hostow. Jeli upewnisz si, e dodale te samo pole X-Loop: na obydwu
    hostach, to poczta moe ju by spokojnie forwardowana na drugie konto.

       :0 c
       * !^X-Loop: twojlogin@twoj.adres.pocztowy
       | formail -A "X-Loop: twojlogin@twoj.adres.pocztowy" | \
         $SENDMAIL -oi twojlogin@drugie.konto

    Jeli kto przesyla ci poczt ze slowem `retrieve' w temacie, to nastpujca
    regula automatycznie odele z powrotem zawarto pliku info_file. Jak we
    wszystkich regulach, uwaamy na ptle pocztowe.

       :0
       * !^From +TWOJ_USERNAME
       * !^Subject:.*Re:
       * !^FROM_DAEMON
       * ^Subject:.*retrieve
       | (formail -r ; cat info_file) | $SENDMAIL -oi -t

    A teraz przyklad bardzo prostego serwera plikow dostpnego przez poczt.
    Dla bardziej wymagajcych aplikacji, sugeruj rzucenie okiem na SmartList
    (dostpne w tym samym miejscu co dystrybucja procmaila). Ten serwer
    plikow odsyla najwyej jeden plik na dane danie, ignoruje cialo
    nadchodzcych listow, a linia tematu Subject: musi wyglda jak "Subject:
    send file plik_ktorego_chcesz" (spacje s istotne), nie zwraca plikow,
    ktore maj nazwy rozpoczynajce si od kropki i nie umoliwia odbioru
    plikow spoza drzewa katalogow serwera plikow.

       :0
       * ^Subject: send file [0-9a-z]
       * !^X-Loop: twojlogin@twoj.adres.pocztowy
       * !^Subject:.*Re:
       * !^FROM_DAEMON
       * !^Subject: send file .*[/.]\.
       {
        MAILDIR=$HOME/fileserver # zmie katalog do katalogu serwera plikow

        :0 fhw          # odwro naglowek listu i wycignij nazw
        * ^Subject: send file \/[^ ]*
        | formail -rA "X-Loop: twojlogin@twoj.adres.pocztowy"

        FILE="$MATCH"      # dany plik

        :0 ah
        | cat - ./$FILE 2>&1 | $SENDMAIL -oi -t
       }

    Nastpujcy przyklad zamienia wstpnie wszystkie przychodzce listy w
    czystym  tekcie, kodowane w formatach MIME na ladniejszy format
    8-bitowy, ktory moe by uywany i wywietlany w prostszy sposob przez
    wikszo programow.  Program mimencode(1) jest czci pakietu metamail
    Nathaniela Borensteina.

       :0
       * ^Content-Type: *text/plain
       {
        :0 fbw
        * ^Content-Transfer-Encoding: *quoted-printable
        | mimencode -u -q

          :0 Afhw
          | formail -I "Content-Transfer-Encoding: 8bit"

        :0 fbw
        * ^Content-Transfer-Encoding: *base64
        | mimencode -u -b

          :0 Afhw
          | formail -I "Content-Transfer-Encoding: 8bit"
       }

    Nastpujcy przyklad jest raczej egzotyczny, lecz sluy tylko ilustracji
    wlaciwoci. Zalomy, e masz w swoim katalogu domowym plik o nazwie
    ".pilne", a osoba wymieniona w tym pliku jest wysylajcym  nadchodzcego
    listu i chcialby, by ten list byl zachowany w katalogu $MAILDIR.pilne
    zamiast w dowolnym z normalnych folderow pocztowych. Moesz wowczas
    zrobi tak (uwaaj, dlugo $HOME/.pilne powinna by nisza ni $LINEBUF, jeli
    to konieczne, zwiksz warto LINEBUF):

       URGMATCH=`cat $HOME/.pilne`

       :0 B:
       * $^From.*${URGMATCH}
       pilne

    Calkowicie innym zastosowaniem procmaila byloby warunkowe dolczanie
    filtrow  do niektorych (wychodzcych) tekstow lub listow. Typowym
    przykladem byloby filtrowanie, w ktorym uywasz potokow dla wszystkich
    wychodzcych list aby upewni si czy bdziemy kodowa w MIME tylko wtedy
    gdy to konieczne. Np. w tym wypadku moesz uruchomi procmaila wewntrz
    potoku rodzaju:

       cat newtext | procmail ./mimeconvert | mail chris@where.ever

    Plik rc mimeconvert powinien zawiera co w rodzaju (=0x80= i =0xff=
    powinny by zamienione prawdziwymi 8-bitowymi znakami):

       DEFAULT=|   # potok na stdout zamiast
              # dostarczania poczt jak zwykle
       :0 Bfbw
       * [=0x80=-=0xff=]
       | mimencode -q

        :0 Afhw
        | formail -I 'MIME-Version: 1.0' \
          -I 'Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1' \
          -I 'Content-Transfer-Encoding: quoted-printable'

ZOBACZ TAKE

    procmail(1), procmailrc(5), procmailsc(5), sh(1), csh(1), mail(1),
    mailx(1), binmail(1), uucp(1), aliases(5), sendmail(8), egrep(1),
    grep(1), biff(1), comsat(8), mimencode(1), lockfile(1), formail(1)

AUTOR

    Stephen R. van den Berg z RWTH-Aachen, Germany
       berg@pool.informatik.rwth-aachen.de

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.