Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    procmailrc - plik rc procmaila

SK/LADNIA

    $HOME/.procmailrc

OPIS

    Dla szybkiego startu obejrzyj sekcj UWAGI na kocu strony podrcznika
    procmail(1).

    Plik rc sklada si z przypisa zmiennych rodowiskowych (niektore z nich
    maj specjalne znaczenie dla procmaila) i regul. W najprostszej postaci,
    reguly s po prostu jednoliniowymi wyraeniami regularnymi, ktore s
    poszukiwane w naglowkach przychodzcej poczty; pierwsza regula, ktora
    zostanie dopasowana jest uywana do okrelenia gdzie dany list ma poj
    (zwykle do pliku). Jeli przetwarzanie dojdzie do koca pliku rc,
    procmail dostarczy poczt do $DEFAULT.

    Istniej dwa rodzaje regul: dostarczajce i niedostarczajce.  Jeli
    dopasowana zostanie regu/la dostarczajca, procmail zaklada, e poczta
    (zgadle) jest dostarczona i zakoczy przetwarzanie pliku rc po wykonaniu
    linii akcji reguly. Jeli dopasowana zostanie regu/la niedostarczajca,
    to przetwarzanie pliku rc bdzie kontynuowane nawet po wykonaniu akcji
    tej reguly.

    Reguly dostarczajce s tymi, ktore powoduj zapis naglowka lub ciala
    listu do pliku, jego zaabsorbowanie przez program lub przeforwardowanie
    do innego adresu pocztowego.

    Reguly niedostarczajce to te, ktore lapi wyjcie programu lub filtru z
    powrotem do procmaila, lub te, ktore rozpoczynaj zagniedony blok.

    Mona powiedzie procmailowi by traktowal regu/l  dostarczajc  jako
    niedostarczajc poprzez przekazanie takiej regule flagi `c'. Spowoduje
    to, e procmail wygeneruje kopi listu typu carboncopy, tj. dostarczajc
    go regule i dalej przetwarzajc plik rc.

    Uywajc dowolnej iloci regul, moesz posortowa swoj poczt wprost do
    okrelonych folderow pocztowych. Pamitaj jednak, e poczta moe wplywa do
    tych folderow w tym samym momencie (jeli kilka procmaili dziala naraz,
    co nie jest nieprawdopodobne przy duej iloci poczty). Aby upewni si, e
    nie narobi to balaganu, zalecane jest robienie wlaciwego uytku z plikow
    blokujcych.

    Inicjalizacje zmiennych rodowiskowych i regu/ly mog by  swobodnie
    przeplatane w pliku rc. Jeli zmienna rodowiskowa ma dla procmaila
    specjalne  znaczenie,  zostanie  uyta  odpowiednio  w  momencie
    przetwarzania. (np. moesz zmieni katalog biecy kiedy tylko chcesz przez
    podanie nowego MAILDIR, zamieni pliki blokujce przez podanie nowego
    LOCKFILE, zmieni umask, itd., moliwoci jest nieskoczenie wiele :-).

    Inicjalizacje i podstawienia tych zmiennych rodowiskowych s obslugiwane
    dokladnie jak w sh(1) (to wlcza wszystkie moliwe cytaty i sekwencje
    specjalne), z dodatkow premi, e puste miejsca dookola '=' s ignorowane
    i tym, e jeli zmienna pojawi si bez '=' na kocu, to zostanie usunita ze
    rodowiska. Kady program w odwrotnych apostrofach, uruchomiony przez
    procmail bdzie mial caly list na swoim stdin.

  Komentarze
    Slowo zaczynajce si od # i wszystkie podajce za nim znaki, a do nowej
    linii s ignorowane. Nie tyczy si to linii warunkowych, ktore nie mog by
    komentowane.

  Regu/ly
    Linia zaczynajca si od ':' oznacza pocztek reguly. Ma nastpujcy format:

       :0 [flagi] [ : [lokalnyplikblokujcy] ]
       <zero lub wicej warunkow (jeden na lini)>
       <dokladnie jedna linia akcji>

    Warunki zaczynaj si od `*' i wszystko co nastpuje po tym znaku jest
    przekazywane wewntrznemu egrepowi, poza pocztkowymi i kocowymi bialymi
    spacjami. Wyraenia regularne s ca/lkowicie kompatybilne z normalnymi
    wyraeniami regularnymi egrep(1).  Zobacz take Rozszerzone wyraenia
    regularne.

    Warunki s logicznie koniugowane; jeeli nie ma warunkow, wynik jest
    domylnie prawdziwy.

    Flagi mog by dowolnymi z nastpujcych:

    H  Egrepuj naglowek (domylnie).

    B  Egrepuj cialo.

    D  Powiedz wewntrznemu egrepowi aby rozronial due i male litery (w
      przeciwiestwie do wlaciwoci domylnej).

    A  Ta regula bdzie zalee od ostatniej poprzedzajcej reguly (na biecym
      poziomie zagniedenia) bez flagi `A' lub `a'. Umoliwia to wizanie
      akcji zalecych od wspolnego warunku.

    a  Ma takie samo znaczenie jak flaga `A', lecz zaley take od
      pomylnego zakoczenia poprzedzajcej reguly.

    E  Ta regula jest wykonywana tylko jeli bezporednio poprzedzajca
      regula nie byla wykonana. Wykonanie tej reguly wylcza take
      wszelkie bezporednio nastpujce reguly z flag 'E'. Umoliwia to
      stawianie akcji `else if'.

    e  Ta regula jest wykonywana tylko jeli bezporednio poprzedzajca
      regula si nie powiodla. Umoliwia to okrelanie akcji na bldy.

    h  Przelij naglowek listu do potoku (domylne).

    b  Przelij cialo listu do potoku (domylne).

    f  Zalo, e potok jest filtrem.

    c  Wygeneruj kopi carbon copy tego listu. Ma to tylko sens dla regul
      dostarczajcych Jedyn niedostarczajc regul, na ktorej flaga ta ma
      jaki skutek jest wypadek zagniedonego bloku, w celu wygenerowania
      kopii carbon copy proces procmaila zostanie sklonowany (pliki
      blokujce nie zostan odziedziczone), podczas gdy klon bdzie pracowa
      jak zwykle, rodzic przeskoczy blok.

    w  Czekaj na zakoczenie filtru lub programu i sprawd kod wyjcia
      (normalnie ignorowany); jeli filtr zwrocil bld, tekst nie bdzie
      filtrowany.

    W  Ma takie samo znaczenie jak flaga `w', lecz powstrzyma wszelkie
      informacje typu `Program failure'.

    i  Ignoruj wszelkie bldy zapisu na tej regule (np. zwykle przez
      wczenie zamknity potok).

    r  Tryb surowy: nie probuj zapewni, e list koczy si pust lini, zapisz
      go jakim jest.

    Istniej pewne warunki specjalne, ktorych moesz uy, a ktore nie s w
    pelni regularnymi wyraeniami. Aby wybra je, warunek musi zaczyna si od:

    !  Odwro warunek.

    $  Oszacuj reszt wedlug regul podstawiania sh(1) wewntrz podwojnych
      cudzyslowow, pomi pocztkowe biale spacje i przetworz ponownie.

    ?  Uyj kodu wyjcia podanego programu.

    <  Sprawd  czy  calkowita  dlugo listu jest krotsza ni podana
      (dziesitnie) ilo bajtow.

    >  Analogiczne do '<'.

    zmienna ??
      Porownaj reszt z wartoci tej zmiennej rodowiskowej (nie moe to by
      pseudozmienna). Specjalnymi wypadkami s `B', `H', `HB' i `BH',
      ktore  zwyczajnie  przeciaj  domylny  obszar  przeszukiwania
      naglowka/ciala (header/body) zdefiniowanego dla tej reguly.

    \  Aby zacytowa dowolny z powyszych znakow na pocztku linii.

  Lokalny plik blokujcy
    Jeli umiecisz drugi (koczcy) ':' w pierwszej linii reguly, to procmail
    uyje lokalnego pliku blokujcego (locallockfile) (tylko dla tej reguly).
    Opcjonalnie moesz poda jakiego pliku uy; jednak jeli tego nie uczynisz,
    procmail uyje nazwy pliku celu (lub nazwy pliku nastpujcej po pierwszym
    '>>') i dopisze do niej $LOCKEXT.

  Linia akcji regu/ly
    Linia akcji moe zaczyna si od nastpujcych znakow:

    !   Forwarduje do podanych adresow pocztowych.

    |   Uruchamia okrelony program, prawdopodobnie w $SHELL-u, jeli
       wykryto jaki ze znakow $SHELLMETAS. Moesz opcjonalnie poprzedzi
       ten symbol potoku znakiem variable=, ktory spowoduje, e stdout
       programu zostanie  przechwycony  do  zmiennej  rodowiskowej
       variable. Jeli podasz tylko symbol potoku, bez adnego programu,
       to procmail wrzuci list na stdout.

    {   Jeli nastpuje za tym przynajmniej jedna spacja, tabulacja, lub
       nowa linia, to oznacza to pocztek zagniedonego bloku. Wszystko,
       a do nastpnego nawiasu zamykajcego, bdzie zalee od warunkow
       podanych  dla  tej  reguly.  Dozwolone jest nieograniczone
       zagniedanie. Nawias zamykajcy istnieje zwyczajnie po to, by
       oddzieli blok; w adnym wypadku nie wywola zakoczenia procmaila.
       Po dotarciu do koca bloku, przetwarzanie bdzie kontynuowane, jak
       zwykle, po tym bloku.  W bloku zagniedonym flagi `H' i `B'
       dotycz tylko warunkow prowadzcych do tego bloku, flagi `h' i `b'
       nie dzialaj tak czy inaczej.

    Wszystko inne bdzie uznawane za nazw mailboxa (zarowno nazw pliku lub
    katalog--absolutny lub wzgldny do biecego katalogu (zobacz MAILDIR)).
    Jeli jest to (moliwe e jeszcze nie istniejca) nazwa pliku, poczta
    zostanie do niego doklejona.

    Jeli jest to katalog, poczta zostanie dostarczona do nowo utworzonego,
    unikalnego pliku o nazwie $MSGPREFIX* w podanym katalogu. Jeli nazwa
    katalogu koczy si "/.", to katalog ten jest uznawany za folder MH;
    procmail uyje nastpnego numeru, ktory bdzie dostpny. Gdy procmail
    dostarcza do katalogow, moesz poda wiele katalogow, do ktorych naley
    dostarczy (przy uyciu twardych dowiza).

  Domylne wartoci zmiennych rodowiskowych
    LOGNAME, HOME i SHELL Twoje (odbiorcy) wartoci domylne

    SHELLMETAS      &|<>~;?*[

    SHELLFLAGS      -c

    ORGMAIL        /var/spool/mail/$LOGNAME
               (Chyba,  e  podano -m, wtedy opcja ta jest
               nieustawiona)

    MAILDIR        $HOME/
               (Chyba, e nazwa pierwszego pomylnie otwartego
               pliku rc zaczyna si od ./, w ktorym wypadku
               wartoci domyln jest `.')

    DEFAULT        $ORGMAIL

    MSGPREFIX       msg.

    SENDMAIL       /usr/sbin/sendmail

    HOST         Bieca nazwa hosta

    COMSAT        no
               (Jeli plik rc jest podany w linii komend)

    LOCKEXT        .lock

    Inne czyszczone lub preustawiane zmienne rodowiskowe to IFS, ENV, PWD,
    PATH=$HOME/bin:/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/usr/local/bin
    :/usr/local/sbin:/usr/bin/X11 and USER=$LOGNAME.

  rodowisko
    Zanim zgubisz si w mtliku zmiennych rodowiskowych, pamitaj e wszystkie
    one maj sensowne wartoci domylne.

    MAILDIR   Biecy katalog w momencie gdy procmail jest uruchomiany
          (znaczy to, e wszystkie cieki s relatywne do $MAILDIR).

    DEFAULT   Domylny plik mailbox (jeli nie  powiedziano  inaczej,
          procmail  wrzuci  poczt  do tego mailboxa).  Procmail
          automatycznie uyje $DEFAULT$LOCKEXT jako pliku blokujcego
          przed zapisaniem czego do tego mailboxa. Nie musisz ustawia
          tej zmiennej, poniewa  standardowo  wskazuje  ona  na
          standardowy mailbox systemu.

    LOGFILE   Plik ten bdzie zawieral wszelkie komunikaty diagnostyczne i
          komunikaty o bldach od procmaila, lub od innych programow
          uruchomionych przez procmaila.  Jeli plik ten nie jest
          podany, komunikaty bd przesylane do wysylajcego.  Zobacz
          take LOGABSTRACT.

    VERBOSE   Ustawiajc  t  zmienn na `yes' lub `on', moesz wlczy
          rozszerzon diagnostyk, wylczy za mona j przez ustawienie
          jej na `no' lub `off'.

    LOGABSTRACT Zanim procmail zakoczy, raportuje dostarczon wiadomo w
          $LOGFILE, pokazujc pola `From ' i `Subject: ' naglowka,
          folder do ktorego poszla wiadomo, oraz jej dlugo (w
          bajtach). Ustawienie tej zmiennej na `no' powstrzymuje
          generowanie tych informacji. Jeli ustawisz j na `all',
          procmail bdzie logowal kad  pomylnie  zakoczon  regu/l
          dostarczenia, ktor przetworzy.

    LOG     Warto przyznana tej zmiennej bdzie dodana do $LOGFILE.

    ORGMAIL   Zazwyczaj mailbox systemowy (ORiGinal MAILbox). Jeli z
          jakiego powodu (jak przepelnienie systemu plikow), list nie
          mogl by dostarczony do tego mailboxa, to procmail dostarczy
          go tutaj. Jeli jednak nie bdzie mogl nawet tego uczyni, to
          list zostanie odbity do wysylajcego.

    LOCKFILE  Globalny plik semaforowy. Jeli plik ten ju istnieje,
          procmail bdzie czekal a zniknie i utworzy go samodzielnie
          (i wyczyci gdy skoczy). Jeli podano wicej ni jeden plik
          blokujcy, to poprzedni zostanie  usunity  przed  prob
          utworzenia nowego. Uywanie globalnego pliku blokujcego jest
          zl praktyk, lepiej uywa lokalnych.

    LOCKEXT   Domylne rozszerzenie, ktore jest dodawane  do  plikow
          docelowych,  aby  okreli,  ktorego z lokalnych plikow
          blokujcych uy.

    LOCKSLEEP  Liczba sekund, ktore procmail ma odespa przed drug prob
          pliku blokujcego (jeli taki ju istnial); jeli liczby nie
          podano, to wynosi ona 8 sekund.

    LOCKTIMEOUT Liczba sekund, ktore mijaj od ostatniej modyfikacji pliku
          blokujcego, zanim procmail zdecyduje, e musi to by bldnie
          pozostawiony plik blokujcy, ktory trzeba usun na sil. Warto
          zero mowi, e nie ma czasu oczekiwania i e procmail ma czeka
          do skutku. Jeli nie jest podany, to odpowiada  1024
          sekundom.  Warto  ta  jest  przydatna  w zapobieganiu
          niezdefiniowanym zawieszeniom sendmaila/procmaila.

    TIMEOUT   Ilo sekund, ktore musz min nim procmail zdecyduje, e
          dziecko,  ktore uruchomil musialo si zawiesi. Program
          odbierze od procmaila sygnal TERMINATE, a przetwarzanie
          pliku rc pojdzie dalej. Jeli podano zero, to nie bdzie tu
          uywany czas oczekiwania i procmail bdzie czeka do skutku;
          jeli zmienna nie jest podana, warto domylna odpowiada 960
          sekundom.

    MSGPREFIX  Przedrostek nazwy pliku, ktory jest uywany w wypadku
          dostarczania do katalogu (nie uywany w katalogach MH).

    HOST    jeli nie jest to nazwa hosta maszyny, przetwarzanie biecego
          pliku rc zostaje przerywane. Jeli w linii komend podano
          inne pliki rc, to przetwarzanie bdzie kontynuowane z
          nastpnym z nich. Jeli wykorzystane zostan wszystkie pliki
          rc, program zakoczy prac, lecz nie wygeneruje bldu (np.
          mailer bdzie sdzil, e wiadomo zostala dostarczona).

    UMASK    Nazwa mowi za siebie (jeli nie, zapomnij o tym :-).
          Wszystko przyznane zmiennej UMASK jest interpretowane jako
          warto 'osemkowa. Jeli nie jest podana, umaska ma warto 077.
          Jeli umaska zezwala na o+x, wszystkie mailboxy, do ktorych
          procmail dostarcza bezporednio, otrzymaj zmian trybu o+x.
          Moe to by uywane do sprawdzania, czy przybyla nowa poczta.

    SHELLMETAS Jeli jakikolwiek ze znakow SHELLMETAS pojawi si w linii
          okrelajcej filtr lub program, to linia zostanie przekazana
          $SHELL-owi, a nie zostanie wywolana bezporednio.

    SHELLFLAGS Kade wywolanie $SHELL-a bdzie nastpujce:
          "$SHELL" "$SHELLFLAGS" "$*";

    SENDMAIL  Jeli nie uywasz wlaciwoci forwardowania, nie martw si o to.
          Okrela to program wzywany do forwardowania poczty.
          Jest wywolywany jako: "$SENDMAIL" "$@";

    NORESRETRY Ilo powtorek, ktore maj by dokonane jeli pojawi si bld
          `process table full', `file table full', `out of memory'
          lub `out of swap space'. Jeli liczba ta jest ujemna,
          procmail bdzie probowal wiecznie; jeli nie jest podana,
          odpowiada wartoci 4. Powtorki zachodz co $SUSPEND sekund.
          Ide,  ktora  kryje si za tym, jest to, e jeli np.
          wykorzystany zostal obszar swap, lub wykorzystana jest
          tablica proces'ow, to wiele innych programow wykryje to take
          i przerwie dzialanie, lub 'padnie', zwalniajc cenne zasoby
          procmailowi.

    SUSPEND   Liczba sekund, podczas ktorych procmail bdzie pauzowal jeli
          musi czeka na co, co obecnie jest niedostpne (pami, fork,
          itd.); jeli nie podane, odpowiada 16 sekundom. Zobacz take:
          LOCKSLEEP.

    LINEBUF   Dlugo wewntrznych buforow liniowych, nie moe by mniejsza ni
          128.  Wszystkie linie odczytywane z pliku rc nie powinny
          mie wicej ni $LINEBUF znakow przed i po rozszerzeniu. Jeli
          warto nie jest podana, odpowiada 2048. Limit ten oczywicie
          nie stosuje si do samego listu, ktory moe mie okrelone
          dlugoci linii, lub moe by plikiem binarnym.

    DELIVERED  Jeli ustawione na `yes', to procmail bdzie udawal przed
          agentem pocztowym, e poczta zostala dostarczona. Jeli
          poczta  nie mogla by dostarczona, po napotkaniu tego
          ustawienia zostanie utracona (nie bdzie np. odbita).

    TRAP    Gdy procmail bdzie koczyl dzialanie, wywola zawarto tej
          zmiennej. Kopia listu moe by odczytana ze stdin. Wszelkie
          wyjcie wyprodukowane przez t komend bdzie dodane do pliku
          $LOGFILE. Przykladowe zastosowania TRAP to: usuwanie plikow
          tymczasowych, logowanie wlasnych uzupelnie, itp. Zobacz
          take EXITCODE i LOGABSTRACT.

    EXITCODE  Gdy  procmail  koczy dzialanie, a zmienna ta zostala
          ustawiona na dodatni warto numeryczn, procmail uyje jej
          jako kodu wyjcia. Jeli zmienna ta jest ustawiona, lecz
          pusta, procmail ustawi kod wyjcia na warto zwracan przez
          program TRAP.  Jeli zmienna ta nie zostala ustawiona,
          procmail ustawi j na krotko przed wywolaniem programu TRAP
          .

    LASTFOLDER Zmienna ta jest inicjalizowana przez procmail za kadym
          razem, gdy dostarcza co jakiemu folderowi lub programowi.
          Zawsze zawiera ona nazw ostatniego foldera (lub programu)
          do ktorego co dostarczano.

    MATCH    Zmienna ta jest inicjalizowana przez procmail za kadym
          razem, gdy ma on wycign tekst z wyraenia regularnego. Bdzie
          zawiera caly tekst odpowiadajcego wyraenia regularnego po
          etonie `\/'.

    SHIFT    Przyznanie dodatniej wartoci dla tej zmiennej daje taki sam
          rezultat, jak komenda `shift' w sh(1).  Komenda ta jest
          najbardziej uyteczna do wycigania dodatkowych argumentow
          podanych procmailowi, podczas gdy dziala  jako  filtr
          pocztowy.

    INCLUDERC  Nazywa  plik rc (wzgldny do biecego katalogu), ktory
          powinien by wlczony jako cz biecego pliku rc. Dozwolone
          jest nieograniczone zagniedanie.

    COMSAT   Notyfikacja Comsat(8)/biff(1) domylnie jest wlczona, lecz
          mona j wylczy przez ustawienie tej zmiennej na `no'.
          Alternatywnie,  uslug  biff  mona  dokonfigurowa przez
          ustawienie zmiennej  na  `service@',  `@hostname'  lub
          `sevice@hostname'.  Nie  podana warto oznacza przyjcie
          biff@localhost.

    DROPPRIVS  Jeli jest to ustawione na `yes', procmail porzuci wszelkie
          uprawnienia, jakie moe mie (suid lub sgid). Opcja ta jest
          uyteczna, jeli chcesz zagwarantowa, e dolna cz pliku
          /etc/procmailrc jest wywolywana w imieniu odbiorcy.

  Rozszerzone wyraenia regularne
    Nastpujce etony rozpoznawane s zarowno przez wewntrzny egrep procmaila,
    jak i przez standardowy egrep(1):

    ^     Pocztek linii.

    $     Koniec linii.

    .     Dowolny znak poza znakiem nowej linii.

    a*    Dowolna sekwencja zero lub wicej a.

    a+    Dowolna sekwencja jednego lub wicej a.

    a?    Albo zero, albo jedno a.

    [^-a-d]  Dowolny znak, ktory nie jest kresk, a, b, c, d, lub znakiem
         nowej linii.

    de|abc  Albo sekwencja `de', albo `abc'.

    (abc)*  Zero lub wicej sekwencji `abc'.

    Byly  to  tylko przyklady, bardziej zloone kombinacje sa rownie
    dozwolone.

    Nastpujce znaczenia etonow s znane tylko rozszerzeniom procmaila:

    ^ lub $  Dopasuj now lini (dla trafie wieloliniowych).

    ^^    Zakotwicz wyraenie na samym pocztku obszaru przeszukiwania,
         lub jeli napotkane na kocu wyraenia, na samym kocu obszaru
         przeszukiwa.

    \< lub \> Dopasuj znak przed, lub po slowie. S to ogolnie skroty dla
         `[^a-zA-Z0-9_]', lecz mog take dopasowywa znaki nowej linii.
         Poniewa odpowiadaj rzeczywistym znakom, nadaj si tylko do
         oddzielania  slow,  nie  do  oddzielania  przestrzeni
         midzyslownej.

    \/    Dzieli wyraenie na dwie czci. Wszystko odpowiadajce prawej
         stronie bdzie przyznane zmiennej rodowiskowej MATCH.

PRZYK/LADY

    Zajrzyj na stron podrcznika procmailex(5).

ZASTRZEENIA

    Kontynuowane linie w linii akcji, ktora okrela program, musz zawsze
    koczy si lewym ukonikiem, nawet jeli podlegla powloka nie potrzebuje
    lub nie chce lewego ukonika do wskazania kontynuacji. Jest tak z powodu
    dwustopniowego procesu przetwarzania (najpierw procmail, potem powloka
    (lub nie, zalenie od SHELLMETAS)).

    Nie  wstawiaj  komentarzy  w regule w liniach warunkowych wyrae
    regularnych, linie te s przekazywane wewntrznemu egrepowi wprost (z
    wyjtkiem lewych ukonikow kontynuacji znajdujcych si na kocu linii).

    Pocztkowe biale spacje w kontynuowanych wyraeniach regularnych s
    zazwyczaj ignorowane (wic mog by wstawiane), lecz nie jest tak w
    kontynuowanych wyraeniach warunkowych, ktore s odczytywane wedlug regul
    podstawiania sh(1) wewntrz podwojnych cytatow.

    Uwaaj na deadlocki podczas wykonywania  niezdrowych  rzeczy  jak
    forwardowanie poczty na swoje wlasne konto. Deadlocki mona zlama przez
    wlaciwe uycie LOCKTIMEOUT.

    Wszelkie domylne wartoci, ktorych procmail  uywa  dla  zmiennych
    rodowiskowych zawsze przeci te, ktore byly wczeniej zdefiniowane. Jeli
    naprawd chcesz przeciy wartoci domylne, wstaw je albo do pliku rc, albo
    wypisz w linii polece jako argumenty.

    Zmienne rodowiskowe, ustawiane wewntrz interpretowanej-przez-powlok-`|'
    czci akcji reguly nie zachowaj ich wartoci po zakoczeniu reguly, gdy s
    one ustawiane w podpowloce procmaila. Aby upewni si, e warto zostanie
    zachowana, musisz dokona przyznania przed pocztkowym `|' reguly, tak e
    moe przechwyci stdout programu.

    Jeli w regule dostarczajcej podasz tylko flag `h' lub `b' i regula ta
    zostanie dopasowana, to jeeli nie uyle flagi `c',  cialo listu lub
    (odpowiednio) jego naglowek zostan utracone.

ZOBACZ TAKE

    procmail(1), procmailsc(5), procmailex(5), sh(1), csh(1), mail(1),
    mailx(1), binmail(1), uucp(1), aliases(5), sendmail(8), egrep(1),
    grep(1), biff(1), comsat(8), lockfile(1), formail(1)

B/LDY

    Jedyne podstawienia zmiennych rodowiskowych, ktore mog by obslugiwane
    przez samego procmaila s typu $nazwa, ${nazwa}, ${nazwa:-tekst},
    ${nazwa:+tekst}, ${nazwa-tekst}, ${nazwa+tekst}, $#, $n, $$, $?, $_, $-
    i $=; gdzie $_ bdzie podmieniane nazw biecego pliku rc, $- przez
    $LASTFOLDER, a $= bdzie zawiera punktacj (score) ostatniej reguly. Gdy
    uyte s opcje -a lub -m to "$@" rozwinie si do kolejno podanego
    argumentu (listy); lecz tylko jeli przekazany jako lista argumentow do
    programu (?)

    Procmail nie wspiera rozwijania `~'.

    Do przetwarzania pliku rc uywany jest bufor liniowy dlugoci $LINEBUF i
    wszelkie rozwinicia musz zmieci si w tym limicie. W przeciwnym wypadku
    zachowanie jest niezdefiniowane.

    Jeli globalny plik blokujcy ma ciek relatywn a biecy katalog nie jest
    taki sam jak na pocztku, to lokalny plik blokujcy nie zostanie usunity
    jeli procmail zakoczy w tym momencie dzialanie (tak wic: uywaj dla
    globalnych plikow blokujcych cieek absolutnych).

    Lokalny plik blokujce reguly, ktory zaznacza pocztek zagniedonego bloku
    nie dziala jak by si tego oczekiwalo.

    Gdy przechwytuje si stdinu z reguly do zmiennej rodowiskowej, jeden,
    koczcy znak nowej linii zostanie obcity.

RONE

    Jeli wyraenie regularne zawiera `^TO', to zostanie to podmienione przez
    `(^((Original-)?(Resent-)?(To|Cc|Bcc)|(X-Envelope
    |Apparently(-Resent)?)-To):(.*[^a-zA-Z])?)', co powinno zlapa wszystkie
    specyfikacje celu.

    Jeli wyraenie regularne zawiera`^FROM_DAEMON' to zostanie przez
    `(^(Precedence:.*(junk|bulk|list)|(((Resent-)?(From|Sender)|X-Envelope-
    From):|>?From )(.*[^(.%@a-z0-9])?(Post(ma?(st(e?r)?|n)|office)
    |(send)?Mail(er)?|daemon|mmdf|root|n?uucp|smtp|response|LISTSERV|owner
    |request|bounce|serv(ices?|er)|Admin(istrator)?)([^).!:a-
    z0-9].*)?$[^>]))', co powinno wylapa listy pochodzce od wikszoci
    demonow (fajne wyraenie regularne? :-).

    Jeli wyraenie regularne zawiera `^FROM_MAILER' to zostanie podmienione
    przez `(^(((Resent-)?(From|Sender)|X-Envelope-From):|>?From
    )(.*[^(.%@a-z0-9])?(Post(ma(st(er)?|n)|office)|(send)?Mail(er)?|daemon
    |mmdf|root|n?uucp|smtp|response|serv(ices?|er)|Admin(istrator)?)([^).!
    :a-z0-9].*)?$[^>])' (obcita wersja `^FROM_DAEMON'), co powinno wylapa
    listy pochodzce od wikszoci demonow-mailerowych.

    Podczas przypisywania wartoci logicznych zmiennym takim jak VERBOSE,
    DELIVERED czy COMSAT, procmail przyjmuje  jako  prawdziwy  napis
    zaczynajcy si od: niezerowej wartoci, `on', `y', `t' lub `e'. Falsz
    jest kadym napisem zaczynajcym si od wartoci zero, `off', `n', `f' lub
    `d'.

    Jeli  linia  akcji  reguly  okrela  program, to pojedyncza para
    odwrotnyukonik-nowalinia w niej wystpujca, na pustej linii zostanie
    przeksztalcona w now lini.

UWAGI

    Poniewa niecytowane pocztkowe biale spacje s ogolnie ignorowane w
    plikach rc, moesz sobie wszystko powcina wedlug uznania.

    Prowadzce `|' linii akcji, wskazujce program lub filtr, jest obcinane
    przed sprawdzeniem $SHELLMETAS

    Pliki wlczane dyrektyw INCLUDERC zawierajce tylko przyznania wartoci
    zmiennym rodowiskowym mog by dzielone z sh.

    naprawd skomplikowanego przetwarzania moesz nawet rozway rekurencyjne
    wywolywanie procmaila.

AUTOR

    Stephen R. van den Berg w RWTH-Aachen, Germany
       berg@pool.informatik.rwth-aachen.de

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.