Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    resolv.conf - plik konfiguracyjny obslugi nazw (resolver)

SK/LADNIA

    /etc/resolv.conf

OPIS

    Obsluga nazw (resolver)  jest zbiorem funkcji biblioteki C, ktore
    umoliwiaj dostp do internetowego systemu serwerow nazw (DNS). Plik
    konfiguracyjny zawiera informacje, odczytywane przez procedury obslugi
    nazw podczas ich pierwszego wywolania przez proces. Plik ten jest
    czytelny zarowno dla maszyny, jak i dla czlowieka. Zawiera on list slow
    kluczowych z wartociami, ktore udostpniaj rone rodzaje informacji
    dotyczcej obslugi nazw.

    W  normalnie  skonfigurowanym systemie plik ten nie powinien by
    konieczny. Jedynym odpytywanym serwerem nazw jest wtedy ten z maszyny
    lokalnej,  nazwa  domeny  jest okrelana z nazwy hosta, a cieka
    poszukiwania domen jest konstruowana z nazwy domeny.

    Ronymi opcjami konfiguracji s:

    nameserver IP serwera nazw.
       Adres internetowy (w notacji kropkowej) serwera nazw, ktory
       powinien by odpytywany przez funkcje obslugi nazw. W pliku mona
       poda maksymalnie MAXNS (obecnie 3) serwery nazw, po jednym przy
       slowie kluczowym. Jeli jest kilka serwerow, biblioteka obslugi
       nazw odpytuje je w kolejnoci, w jakiej zostaly wymienione. Jeli
       nie ma adnego wpisu nameserver, domylnym zachowaniem jest
       korzystanie z serwera nazw na maszynie lokalnej.  (Stosowany
       algorytm polega na probie odpytania serwera nazw, a jeli
       przekroczy ona czas oczekiwania, nastpuje proba  odpytania
       nastpnego, a zabraknie serwerow nazw. Nastpnie nastpuje cile
       okrelona liczba ponownych odpyta wszystkich serwerow nazw.)

    domain Nazwa lokalnej domeny.
       Wikszo zapyta o nazwy wewntrz tej domeny moe odbywa si z
       zastosowaniem krotkich nazw; podanych wzgldem lokalnej domeny.
       Jeli pozycja domain nie jest obecna, jest ona okrelana na
       podstawie nazwy, zwroconej przez lokalny host dla funkcji
       gethostname(); za domen uwaa si wszystko po pierwszej `.'.
       Ostatecznie, jeli nazwa hosta nie zawiera czci domenowej,
       przyjmowana jest domena glowna.

    search Lista poszukiwania dla nazw hostow.
       Lista ta jest zwykle okrelana na podstawie lokalnej nazwy
       domeny; domylnie te zawiera tylko t nazw. Mona to zmieni, przez
       podanie danej cieki poszukiwania domeny po slowie kluczowym
       search,  uywajc spacji lub tabulacji do oddzielenia nazw.
       Funkcje obslugi nazw dla zapyta zawierajcych w sobie mniej ni
       ndots kropek (domylnie - 1) bd probowaly kolejnych skladnikow
       cieki poszukiwania, a do znalezienia. Dla rodowisk z wieloma
       poddomenami, prosz przeczyta poniej options ndots:n, aby unikn
       atakow typu man-in-the-middle oraz niepotrzebnego odpytywania
       glownych serwerow nazw.  Naley zauway, e proces ten moe by
       powolny i powodowa due obcienie sieciowy jeli serwery dla
       podanych domen nie s lokalne, a czas oczekiwania na odpowied po
       zapytaniu przekracza czas oczekiwania, gdy dla ktorej z domen
       wszystkie serwery s niedostpne.

       Lista poszukiwania jest obecnie ograniczona do szeciu domen z
       maksymaln iloci 256 znakow.

    sortlist
       Pole  to  umoliwia  sortowanie  adresow  zwracanych  przez
       gethostbyname.  Lista sortowania jest podawana przez pary
       adresow IP i masek sieci.  Maska sieci jest opcjonalna i
       domylnie ma warto naturalnej maski dla danej sieci. Adres IP
       jest oddzielany od maski sieci ukonikiem. W polu tym mona podawa
       do 10 par. Np.
        sortlist 130.155.160.0/255.255.240.0 130.155.0.0

    options
       Pole  to umoliwia modyfikacj pewnych wewntrznych zmiennych
       funkcji obslugi nazw. Jego skladnia to

           options opcja ...

       gdzie opcja jest jedn z nastpujcych:

       debug ustawia RES_DEBUG w _res.options.

       ndots:n
           ustawia prog liczby kropek, ktore musz pojawi si w nazwie
           podanej  do  res_query  (zobacz  resolver(3))  przed
           wykonaniem pocztkowego absolutnego zapytania.  Domyln
           wartoci jest ,,1", co oznacza, e jeli w nazwie znajduj si
           jakie kropki, to powinna by ona najpierw sprawdzona jako
           nazwa absolutna, bez dokonywania adnych podstawie listy
           poszukiwania.

       timeout:n
           ustawia czas, przez ktory funkcja obslugi nazw bdzie
           czeka  na  odpowied ze zdalnego serwera nazw przed
           wyslaniem zapytania do innego serwera nazw.  Wyraony w
           sekundach, domylnie - RES_TIMEOUT (obecnie 5, patrz
           <resolv.h>).

       attempts:n
           ustawia liczb prob wysylania przez funkcj obslugi nazw
           zapyta do serwerow nazw przed poddaniem si i zwroceniem
           bldu.  Domylnie - RES_DFLRETRY  (obecnie  2,  patrz
           <resolv.h>).

       rotate ustawia RES_ROTATE w _res.options, powodujc wybor serwera
           nazw sporod wymienionych serwerow za pomoc algorytmu
           round robin. Efektem tej opcji jest rozloenie obcienia
           zapytaniami wszystkich  wymienionych  serwerow  nazw,
           zamiast  odpytywania  za  kadym  razem  pierwszego
           wymienionego serwera.

       no-check-names
           ustawia RES_NOCHECKNAME w  _res.options,  co  wylcza
           sprawdzanie przez nowoczesne serwery BIND przychodzcych
           nazw komputerow i nazw pocztowych niepoprawnych znakow
           takich jak podkrelenie (_), znaki nie-ASCII lub znaki
           sterujce.

       inet6 ustawia RES_USE_INET6 w _res.options. Efektem tego jest
           probowanie  zapyta AAAA przed zapytaniami A wewntrz
           funkcji gethostbyname() i mapowanie odpowiedzi IPv4 na
           tunelnowan form IPv6, jeeli znaleziono tylko rekordy A,
           bez rekordow AAAA.

    Slowa kluczowe domain i search wzajemnie si wykluczaj.  Jeli istnieje
    wicej ni jedna ich instancja, uywana jest ostatnia z nich.

    Slowo kluczowe search systemowego resolv.conf mona przeciy dla danego
    procesu nadajc zmiennej  rodowiskowej  ,,LOCALDOMAIN"  warto  bdc
    rozdzielon spacjami list domen poszukiwania.

    Slowo kluczowe options systemowego resolv.conf mona poprawi dla danego
    procesu nadajc zmiennej  rodowiskowej  ,,RES_OPTIONS"  warto  bdc
    rozdzielon spacjami list opcji obslugi nazw (opcje opisano powyej, pod
    haslem options).

    Slowo kluczowe i warto musz pojawia si w tej samej linii oraz slowo
    kluczowe (np. nameserver) musi rozpoczyna lini. Warto jest elementem
    nastpujcym po slowie kluczowym, od ktorego jest on oddzielony bialym
    znakiem.

PLIKI

    /etc/resolv.conf, <resolv.h>

ZOBACZ TAKE

    gethostbyname(3), resolver(3), hostname(7), named(8)
    Name Server Operations Guide for BIND

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.