Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    rpc - baza numerow programow rpc

SK/LADNIA

    /etc/rpc

OPIS

    Plik rpc zawiera czytelne dla uytkownika nazwy, ktore mog by uywane
    zamiast numerow programow RPC.  Kady  wiersz  zawiera  nastpujce
    informacje:

    nazwa serwera dla programu RPC
    numer programu RPC
    aliasy

    Elementy  s  rozdzielone przez dowoln liczb znakow spacji i/lub
    tabulacji. Znak '#' okrela pocztek komentarza; znaki od '#' do koca
    wiersza nie s interpretowane przez funkcje, ktore przeszukuj plik.

    Oto przyklad pliku /etc/rpc pochdzcy z dystrybucji rodel RPC firmy Sun.
    #
    # rpc 88/08/01 4.0 RPCSRC; from 1.12  88/02/07 SMI
    #
    portmapper     100000  portmap sunrpc
    rstatd       100001  rstat rstat_svc rup perfmeter
    rusersd       100002  rusers
    nfs         100003  nfsprog
    ypserv       100004  ypprog
    mountd       100005  mount showmount
    ypbind       100007
    walld        100008  rwall shutdown
    yppasswdd      100009  yppasswd
    etherstatd     100010  etherstat
    rquotad       100011  rquotaprog quota rquota
    sprayd       100012  spray
    3270_mapper     100013
    rje_mapper     100014
    selection_svc    100015  selnsvc
    database_svc    100016
    rexd        100017  rex
    alis        100018
    sched        100019
    llockmgr      100020
    nlockmgr      100021
    x25.inr       100022
    statmon       100023
    status       100024
    bootparam      100026
    ypupdated      100028  ypupdate
    keyserv       100029  keyserver
    tfsd        100037
    nsed        100038
    nsemntd       100039

PLIKI

    /etc/rpc
       baza numerow programow rpc

ZOBACZ TAKE

    getrpcent(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1985-09-26              RPC(5)