Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    services - lista uslug sieci Internet

OPIS

    services jest plikiem tekstowym umoliwiajcym wzajemne przyporzdkowanie
    pomidzy przyjaznymi nazwami uslug a odpowiednimi numerami portow i
    rodzajami protokolow. Kada aplikacja sieciowa powinna konsultowac z tym
    plikiem numer portu (i protokolu) dla okrelonej uslugi.  Funkcje
    biblioteki  C  getservent(3),  getservbyname(3),  getservbyport(3),
    setservent(3) i endservent(3) obsluguj zapytania dotyczce zawartoci
    tego pliku od programow.

    Numery portow s przydzielane przez IANA (Internet Assigned Numbers
    Authority), ich aktualna polityka to przydzielanie numeru  portu
    jednoczenie dla obu protokolow: TCP i UDP. Dlatego wikszo uslug w pliku
    services posiada podwojne rekordy, nawet w przypadku uslug dzialajcych
    tylko po TCP.

    Numery portow poniej 1024 (tzw. niskie porty, porty o niskich numerach)
    mog by otwierane jedynie przez administratora (patrz bind(2), tcp(7) i
    udp(7)).  Oznacza to, e klient lczcy si z niskim numerem portu moe mie
    pewno, e program obslugi na tym porcie jest standardowym programem
    systemowym, a nie dowolnym programem uytkownika danego komputera.
    Popularne numery portow okrelone przez IANA s zwykle umieszczane w tym
    wlanie przedziale portow administratora.

    Obecno pozycji dotyczcej uslugi w pliku services nie oznacza, e dana
    usluga jest  aktualnie  obslugiwana  przez  maszyn.  Konfiguracj
    obslugiwanych uslug internetowych mona znale w pliku inetd.conf(5).
    Naley rownie pamita, e nie wszystkie uslugi sieciowe s uruchamiane
    przez inetd(8), a zatem plik inetd.conf(5) nie zawiera wszystkich uslug
    wiadczonych przez dany komputer. W szczegolnoci serwery news (NNTP) i
    poczty (SMTP) s zwykle uruchamiane z systemowych skryptow startowych.

    Poloenie pliku services jest zdefiniowane jako _PATH_SERVICES w pliku
    /usr/include/netdb.h. Zwykle jest to /etc/services.

    Kady wiersz tego pliku opisuje jedn uslug i ma nastpujc posta:

       nazwa-us/lugi  port/protok'o/l  [aliasy ...]

    gdzie:

    nazwa-us/lugi
         jest to przyjazna dla czlowieka nazwa, pod ktor usluga jest
         znana i pod ktor jest poszukiwana. Rozronia si male i wielkie
         litery. Czsto program kliencki jest nazywany tak jak nazwa-
         us/lugi.

    port   numer portu (liczba dziesitna), z ktorego ma dana usluga
         korzysta.

    protok'o/l rodzaj protokolu, jaki ma by wykorzystywany. To pole powinno
         zawiera  jeden  z  protokolow  zdefiniowanych  w  pliku
         protocols(5). Zwykle jest to tcp lub udp.

    aliasy  jest to opcjonalna lista rozdzielonych spacjami lub znakami
         tabulacji innych nazw tej samej uslugi (ale zajrzyj te do
         sekcji BLDY, poniej). Tu te rozronia si male i wielkie
         litery.

    Poszczegolne pola mog by rozdzielane spacjami lub znakami tabulacji.

    Komentarze rozpoczynaj si od znaku krzyyka # a do koca wiersza. Puste
    wiersze s pomijane.

    nazwa-us/lugi powinna si rozpoczyna w pierwszej kolumnie pliku, poniewa
    pocztkowe spacje nie s pomijane.  nazwa-us/lugi moe si sklada z
    dowolnych widocznych znakow, z wyjtkiem spacji i znaku tabulacji.
    Jednake w celu zmniejszenia klopotow z przenonoci powinny by uyta znaki
    z bardziej ograniczonych zakresow. Np. a-z, 0-9 i mylnik (-) wydaje si
    by rozsdnym wyborem.

    Wiersze nie odpowiadajce temu formatowi nie powinny znajdowa si w
    pliku.  (Obecnie s one  pomijane  przez  funkcje  getservent(3),
    getservbyname(3) i getservbyport(3). Jednake nie naley polega na tym
    zachowaniu.)

    Jako cecha zgodnoci z poprzednimi wersjami, ukonik (/) pomidzy numerem
    portu a nazw protoko/lu moe by w rzeczywistoci rownie przecinkiem (,).
    Jednak stosowanie przecinka w nowych instalacjach nie jest zalecane.

    Plik ten moe by rozpowszechniany w sieci za porednictwem takich
    ogolnosieciowych  uslug  nazewnictwa,  jak  Yellow  Pages/NIS lub
    BIND/Hesiod.

    Przykladowy plik services moglby wyglda tak:

       netstat     15/tcp
       qotd      17/tcp     quote
       msp       18/tcp     # message send protocol
       msp       18/udp     # message send protocol
       chargen     19/tcp     ttytst source
       chargen     19/udp     ttytst source
       ftp       21/tcp
       # 22 - unassigned
       telnet     23/tcp

B/LDY

    Ze wzgldu na sposob, w jaki jest napisana funkcja getservent(3)
    istnieje ograniczenie liczby aliasow do 35.

    Wiersze dlusze ni BUFSIZ (obecnie 1024) bd ignorowane przez funkcje
    getservent(3), getservbyname(3) i getservbyport(3).  Spowoduje  to
    rownie bldne zinterpretowanie nastpnego wiersza.

PLIKI

    /etc/services
       lista uslug sieci Internet

    /usr/include/netdb.h
       definicja stalej _PATH_SERVICES

ZOBACZ TAKE

    listen(2),   endservent(3),  getservbyname(3),  getservbyport(3),
    getservent(3), setservent(3), inetd.conf(5), protocols(5), inetd(8).

    Przydzielone numery mona znale w RFC 1700 (inaczej, STD0002)

    Przewodnik po usludze Yellow Pages

    Przewodnik po usludze BIND/Hesiod

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.