Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    shells - cieki do dozwolonych powlok zgloszeniowych

OPIS

    /etc/shells to plik tekstowy zawierajcy pelne cieki dozwolonych powlok
    zgloszeniowych. Pliku tego uywa chsh(1), ale mog z niego korzysta
    rownie inne programy.

    Trzeba wiedzie, e s programy, ktore na podstawie zawartoci tego pliku
    okrelaj, czy uytkownik jest zwyklym uytkownikiem. Np. demony ftp
    tradycyjnie  zabraniaj dostpu uytkownikom, ktorych powloki nie s
    wymienione w tym pliku.

PRZYK/LAD

    /etc/shells moe zawiera nastpujce cieki:

       /bin/sh
       /bin/csh

PLIKI

    /etc/shells

ZOBACZ TAKE

    chsh(1), getusershell(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1993-11-21             SHELLS(5)