Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    terminfo - baza wlaciwoci terminala

SK/LADNIA

    /usr/share/terminfo/*/*

OPIS

    Terminfo jes baz danych, opisujc terminale, uywan przez programy
    obslugujce ekran, takie jak nvi(1), rogue(1) i biblioteki takie, jak
    curses(3X).  Terminfo opisuje terminale przez podawanie zestawu ich
    wlaciwoci, opisujc jak wykonywa operacje ekranowe oraz podajc wymagania
    wypelniania i sekwencje inicjalizacji.

    Wpisy w terminfo skladaj si z sekwencji pol, rozdzielonych przecinkami
    (osadzane przecinki mona cytowa lewymi ukonikami, lub zapisywa jako
    \072).  Biale spacje po separatorze `,' s ignorowane. Pierwszy wpis
    kadego terminala podaje nazwy, pod ktorymi znany jest terminal,
    rozdzielone znakami `|'. Pierwsza podana nazwa jest najpopularniejszym
    skrotem terminala, a ostatnia nazwa jest dlug  nazw,  w  pelni
    identyfikujc terminal. Wszystkie nazwy s synonimiczne. Wszystkie nazwy
    poza ostatni powinny by pisane malymi literami i nie zawiera spacji;
    ostatnia nazwa moe je zawiera dla czytelnoci.

    Nazwy terminali (poza ostatnim, gadatliwym wpisem) powinny by wybierane
    wg.  nastpujcych konwencji: Sprzt, ktory sklada si na terminal,
    powinien tworzy korze nazwy, std ``hp2621''. Nazwa ta nie powinna
    zawiera mylnikow. Tryby,w ktorych sprzt moe si znajdowa powinny by
    wskazywane przez dodanie mylnika i przyrostka trybu. Tak wic vt100 w
    132 kolumnowym trybie to vt100-w.  Nastpujce przyrostki powinny by
    uywane tam gdzie to moliwe:

    Przyrostek          Znaczenie           przyk/lad
    -nn     Liczba wierszy ekranu              aaa-60
    -np     Liczba stron pamici               c100-4p
    -am     Z automarginesami (zwykle domylne)       vt100-am
    -m      Tryb mono; powstrzymuje kolor          ansi-m
    -mc     Magiczne ciasteczko; spacje przy podwietlaniu  wy30-mc
    -na     Brak klawiszy strzalek (zostaw je w lokalnym)  c100-na
    -nam     Bez automatycznych marginesow          vt100-nam
    -nl     Bez linii statusu                att4415-nl
    -ns     Bez linii statusu                hp2626-ns
    -rv     Odwrocone kolory                c100-rv
    -s      Wlcza lini statusu               vt100-s
    -vb     Uywa wizualnego dzwonka zamiast audio      wy370-vb
    -w      Szeroki tryb (> 80 kolumn, zwykle 132)     vt100-w

    Dla  dalszych informacji o konwencjach nazywania, poczytaj stron
    term(7).

  W/laciwoci
    Poniej znajduje si kompletna liczba wlaciwoci zalczanych w bloku opisu
    terminfo i dostpnych dla kodu, korzystajcego z terminfo. W kadej linii
    tabeli

    Zmienna jest nazw, poprzez ktor programista (na poziomie terminfo)
    dostaje si do wlaciwoci.

    Nazwaw/laciwoci jest krotk nazw, uywan w tekcie bazy danych, a korzysta
    z niej osoba aktualizujca baz.  Jeli to moliwe, nazwywlaciwoci s
    wybierane w standardzie (przynajmniej zblionym do) ANSI X3.64-1979
    (ktory jest obecnie wypierany przez ECMA-48, uywajcego jednak podobnych
    nazw). Semantyka powinna te odpowiada specyfikacji.

    Kod termcap jest star nazw wlaciwoci termcap (niektore wlasciwoci s
    nowe i maj nazwy nie pochodzce z termcap).

    Nazwy wlaciwoci nie maj sztywnego limitu dlugoci, lecz  przyjto
    nieformalny limit 5 znakowy, ktory zachowuje je w zwartej postaci i
    umoliwia tabulacjom w pliku Caps ladne zawijanie.

    Na koniec, pole opisu probuje przenie semantyk wlaciwoci. W polu opisu
    moesz znale pewne kody:

    (P)  okrela, e mona poda wypelnianie (padding)

    #[1-9] w polu opisu okrela, e lacuch jest przekazywany przez tparm z
       okrelonymi parametrami (#i). (patrz lib_tparm.c z  pakietu
       ncurses--przyp. tlum.)

    (P*)  okrela, e wypelnianie moe roni si w zalenoci do liczby objtych
       nim linii.

    (#i)  okrela ity parametr.

    Oto wlaciwoci logiczne:

        Zmienna       Nazwa-   Kod        Opis
        Booleans       w/la.    Tcap
    auto_left_margin       bw     bw    cub1 zawija z
                             kolumny 0 na ostatni
    auto_right_margin       am     am    terminal ma
                             marginesy
                             automatyczne
    back_color_erase       bce    ut    ekran jest
                             czyszczony kolorem
                             tla
    can_change          ccc    cc    terminal moe
                             redefiniowa
                             istniejce kolory
    ceol_standout_glitch     xhp    xs    tryb wyroniony nie
                             kasowany przez
                             nadpisywanie (hp)
    col_addr_glitch        xhpa    YA    jedynie ruchy
                             dodatnie dla
                             wlaciwoci hpa/mhpa
    cpi_changes_res        cpix    YF    zmienianie natenia
                             (pitch) znaku
                             zmienia rozdzielczo
    cr_cancels_micro_mode     crxm    YB    uywanie cr wylcza
                             tryb micro
    dest_tabs_magic_smso     xt     xt    tabulacje
                             destruktywne,
                             magiczny znak so
                             (t1061)
    eat_newline_glitch      xenl    xn    nowa linia jest
                             ignorowana po 80
                             kolumnach
    erase_overstrike       eo     eo    spacj mona kasowa
                             nadstuknicia
                             (overstrikes)
    generic_type         gn     gn    podstawowy rodzaj
                             linii
    hard_copy           hc     hc    terminal hardcopy
    hard_cursor          chts    HC    kursor jest trudny
                             do zobaczenia

    has_meta_key         km     km    ma klawisz meta
                             (ustawia bit
                             parzystoci)
    has_print_wheel        daisy   YC    drukarka wymaga do
                             zmiany zestawu
                             znakow operatora
    has_status_line        hs     hs    ma dodatkow lini
                             statusu
    hue_lightness_saturation   hls    hl    terminal uywa tylko
                             notacji HLS kolorow
                             (Tektronix)
    insert_null_glitch      in     in    tryb wstawiania
                             (insert) rozronia
                             zera (nulls)
    lpi_changes_res        lpix    YG    zmienianie natenia
                             (pitch) linii
                             zmienia rozdzielczo
    memory_above         da     da    wywietlacz moe by
                             zachowywany ponad
                             ekranem
    memory_below         db     db    wywietlacz moe by
                             zachowywany pod
                             ekranem
    move_insert_mode       mir    mi    w trybie wstawiania
                             mona si bezpiecznie
                             porusza
    move_standout_mode      msgr    ms    w trybie wyronienia
                             mona si bezpiecznie
                             porusza
    needs_xon_xoff        nxon    nx    wypelnianie nie
                             zadziala, potrzeba
                             xon/xoff
    no_esc_ctlc          xsb    xb    ul ([terminal]
                             beehive) (f1=escape,
                             f2=ctrl C)
    no_pad_char          npc    NP    znak dopelniania nie
                             istnieje
    non_dest_scroll_region    ndscr   ND    przewijanie regionu
                             nie jest
                             destruktywne
    non_rev_rmcup         nrrmc   NR    smcup nie odwraca
                             rmcup
    over_strike          os     os    terminal moe
                             nadstukiwa
    prtr_silent          mc5i    5i    drukarka nie daje
                             echa na ekran
    row_addr_glitch        xvpa    YD    daje tylko dodatnie
                             ruchy dla wla.
                             vpa/mvpa
    semi_auto_right_margin    sam    YE    drukowanie ostatniej
                             kolumny powoduje cr
    status_line_esc_ok      eslok   es    w linii statusu mona
                             uywa escape
    tilde_glitch         hz     hz    nie mona drukowa
                             znakow ~
    transparent_underline     ul     ul    podkrelony znak
                             nadstukuje
    xon_xoff           xon    xo    terminal uywa
                             potwierdzania
                             xon/xoff

    A oto wlaciwoci numeryczne:

        Zmienna       Nazwa-   Kod        Opis

       numeryczna       w/la.    tcap
    columns            cols    co    liczba kolumn w
                             linii
    init_tabs           it     it    pocztkowo tabulacje
                             co # spacji
    label_height         lh     lh    wiersze w kadej
                             etykiecie
    label_width          lw     lw    kolumny w kadej
                             etykiecie
    lines             lines   li    liczba linii na
                             ekranie lub stronie
    lines_of_memory        lm     lm    linie pamici w
                             wypadku gdy > linii
                             ekranu. 0 => roni si
    magic_cookie_glitch      xmc    sg    liczba spacji,
                             pozostawianych przez
                             smso lub rmso
    max_attributes        ma     ma    maksymalna liczba
                             polczonych
                             atrybutow, ktore
                             obsluguje terminal
    max_colors          colors   Co    maksymalna liczba
                             kolorow na ekranie
    max_pairs           pairs   pa    maksymalna liczba
                             par kolorow na
                             ekranie
    maximum_windows        wnum    MW    maksymalna liczna
                             definiowalnych okien
    no_color_video        ncv    NC    atrybuty wideo,
                             ktorych nie mona
                             uywa z kolorami
    num_labels          nlab    Nl    liczba etykiet na
                             ekranie
    padding_baud_rate       pb     pb    najnisza szybko
                             przesylu (baud rate)
                             gdy wymagane jest
                             wypelnianie
                             (padding).
    virtual_terminal       vt     vt    liczba terminali
                             wirtualnych
                             (CB/unix)
    width_status_line       wsl    ws    liczba kolumn w
                             linii statusu

    W strukturze term SVr4.0 istniej te nastpujce wlaciwoci numeryczne,
    lecz nie s one jeszcze udokumentowane w podrczniku. Pochodz one z
    SVr4-tego wsparcia dla drukarki.

        Zmienna       Nazwa-   Kod        Opis
       Numeryczna       w/la    Tcap
    bit_image_entwining      bitwin   Yo    liczba przej
                             (passes) dla kadego
                             wiersza obrazu
                             bitowego
    bit_image_type        bitype   Yp    rodzaj urzdzenia
                             obrazu bitowego
    buffer_capacity        bufsz   Ya    licza bajtow
                             buforowanych przed
                             drukowaniem
    buttons            btns    BT    liczba przyciskow
                             myszy

    dot_horz_spacing       spinh   Yc    odstpy poprzeczne
                             punktow wyraone w
                             punktach na cal
                             (DPI)
    dot_vert_spacing       spinv   Yb    odstpy pionowe igiel
                             (pins) w iglach na
                             cal
    max_micro_address       maddr   Yd    maksymalna warto w
                             micro_..._address
    max_micro_jump        mjump   Ye    maksymalna warto w
                             parm_..._micro
    micro_col_size        mcs    Yf    rozmiar kroku
                             znakowego w trybie
                             micro mode
    micro_line_size        mls    Yg    rozmiar kroku
                             liniowego w trybie
                             micro mode
    number_of_pins        npins   Yh    liczba igiel w
                             glowicy drukujcej
                             (print-head)
    output_res_char        orc    Yi    rozdzielczo
                             poprzeczna w
                             jednostkach na lini
    output_res_horz_inch     orhi    Yk    rozdzielczo
                             poprzeczna w
                             jednostkach na cal
    output_res_line        orl    Yj    rozdzielczo pionowa
                             w jednostkach na
                             lini
    output_res_vert_inch     orvi    Yl    rozdzielczo pionowa
                             w jednostkach na cal
    print_rate          cps    Ym    wydrukuj szybko
                             przesylu w znakach
                             na sekund
    wide_char_size        widcs   Yn    rozmiar kroku znaku
                             w trybie podwojonej
                             szerokoci

    A oto wlaciwoci napisowe:

        Zmienna       Nazwa-   Kod        Opis
        Napisowa       w/la.    Tcap
    acs_chars           acsc    ac    graficzne pary
                             zestawu znakow,
                             oparte o vt100
    back_tab           cbt    bt    wsteczna tabulacja
                             (P)
    bell             bel    bl    sygnal audiofoniczny
                             (dzwonek) (P)
    carriage_return        cr     cr    powrot karetki (P*)
                             (P*)
    change_char_pitch       cpi    ZA    Zmie liczb znakow na
                             cal
    change_line_pitch       lpi    ZB    Zmie liczb linii na
                             cal
    change_res_horz        chr    ZC    Zmie rozdzielczo
                             poprzeczn
    change_res_vert        cvr    ZD    Zmie rozdzielczo
                             pionow
    change_scroll_region     csr    cs    zmie region na lini
                             #1 do linii #2 (P)
    char_padding         rmp    rP    podobne do ip, lecz
                             w trybie wstawiania
                             (insert)

    clear_all_tabs        tbc    ct    czy wszystkie
                             tabulatory (tab
                             stops) (P)
    clear_margins         mgc    MC    czy wszystkie mikkie
                             lewe i prawe
                             marginesy
    clear_screen         clear   cl    czy ekran i wyzeruj
                             kursor (home cursor)
                             (P*)
    clr_bol            el1    cb    wyczy pocztek linii
    clr_eol            el     ce    wyczy do koca linii
                             (P)
    clr_eos            ed     cd    wyczy do koca ekranu
                             (P*)
    column_address        hpa    ch    pozycja pozioma #1
                             (P)
    command_character       cmdch   CC    ustawialny w
                             prototypie znak cmd
                             terminala !?
    create_window         cwin    CW    definiuj okno #1 od
                             #2,#3 do #4,#5
    cursor_address        cup    cm    przejd do wiersza #1
                             kolumny #2
    cursor_down          cud1    do    w dol o 1 lini
    cursor_home          home    ho    kursor do domu (jeli
                             bez cup)
    cursor_invisible       civis   vi    uczy kursor
                             niewidzialnym
    cursor_left          cub1    le    przejd jedn spacj w
                             lewo
    cursor_mem_address      mrcup   CM    adresowanie kursora
                             wzgldem pamici
    cursor_normal         cnorm   ve    spowoduj, e kursor
                             stanie si normalny
                             (odtworz zmiany
                             civis/cvvis)
    cursor_right         cuf1    nd    niedestruktywna
                             spacja (przejd w
                             prawo o spacj)
    cursor_to_ll         ll     ll    ostatnia linia,
                             pierwsza kolumna
                             (jeli bez cup)
    cursor_up           cuu1    up    w gor o 1 lini
    cursor_visible        cvvis   vs    uczy kursor bardzo
                             widzialnym
    define_char          defc    ZE    zdefiniuj znak
    delete_character       dch1    dc    usu znak (P*)
    delete_line          dl1    dl    usu lini (P*)
    dial_phone          dial    DI    wykr numer #1
    dis_status_line        dsl    ds    wylcz lini statusu
    display_clock         dclk    DK    wywietl w pozycji
                             (#1,#2) zegar
    down_half_line        hd     hd    pol linii w dol
    ena_acs            enacs   eA    wlcz alternatywny
                             zestaw znakow
    enter_alt_charset_mode    smacs   as    rozpocznij tryb
                             alternatywnego
                             zestawu znakow (P)
    enter_am_mode         smam    SA    wlcz automatyczne
                             marginesy
    enter_blink_mode       blink   mb    wlcz migotanie
    enter_bold_mode        bold    md    wlcz tryb
                             wytluszczenia
                             (dodatkowe
                             rozjanienie)

    enter_ca_mode         smcup   ti    lacuch do
                             rozpoczynania
                             programow, uywajcych
                             cup
    enter_delete_mode       smdc    dm    wejd w tryb
                             kasowania (delete)
    enter_dim_mode        dim    mh    wlcz tryb
                             pol-rozjanienia
    enter_doublewide_mode     swidm   ZF    wejd w tryb
                             podwojnej szerokoci
    enter_draft_quality      sdrfq   ZG    wejd w tryb jakoci
                             draft
    enter_insert_mode       smir    im    wejd w tryb
                             wstawiania (insert)
    enter_italics_mode      sitm    ZH    wejd w tryb kursywy
    enter_leftward_mode      slm    ZI    rozpocznij
                             lewokierunkowy ruch
                             karetki
    enter_micro_mode       smicm   ZJ    rozpocznij tryb
                             micro-motion (mikro
                             ruchow)
    enter_near_letter_quality   snlq    ZK    wejd w tryb NLQ
    enter_normal_quality     snrmq   ZL    wejd w tryb
                             normalnej jakoci
    enter_protected_mode     prot    mp    wlcz tryb chroniony
    enter_reverse_mode      rev    mr    wlcz tryb inwersyjny
                             wideo
    enter_secure_mode       invis   mk    wlcz tryb
                             niewidzialny (znaki
                             niewidoczne)
    enter_shadow_mode       sshm    ZM    wejd w tryb shadow-
                             print (cieniowego-
                             drukowania)
    enter_standout_mode      smso    so    rozpocznij tryb
                             wyroniony (standout)
    enter_subscript_mode     ssubm   ZN    wejd w tryb indeksu
                             dolnego
    enter_superscript_mode    ssupm   ZO    wejd w tryb indeksu
                             gornego
    enter_underline_mode     smul    us    rozpocznij tryb
                             podkrelenia
    enter_upward_mode       sum    ZP    rozpocznij
                             gornokierunkowy ruch
                             karetki
    enter_xon_mode        smxon   SX    wlcz potwierdzenia
                             xon/xoff
    erase_chars          ech    ec    wykasuj #1 znakow
                             (P)
    exit_alt_charset_mode     rmacs   ae    zakocz [dzialanie]
                             alternatywnego
                             zestawu znakow (P)
    exit_am_mode         rmam    RA    wylcz automatyczne
                             marginesy
    exit_attribute_mode      sgr0    me    wylcz wszystkie
                             atrybuty
    exit_ca_mode         rmcup   te    lacuchy do koczenia
                             programow, uywajcych
                             cup
    exit_delete_mode       rmdc    ed    zakocz tryb
                             kasowania
    exit_doublewide_mode     rwidm   ZQ    zakocz tryb
                             podwojonej szerokoci
    exit_insert_mode       rmir    ei    zakocz tryb
                             wstawiania
    exit_italics_mode       ritm    ZR    zakocz tryb kursywy

    exit_leftward_mode      rlm    ZS    zakocz tryb ruchu w
                             lewo
    exit_micro_mode        rmicm   ZT    zakocz tryb micro-
                             motion
    exit_shadow_mode       rshm    ZU    zakocz tryb shadow-
                             print
    exit_standout_mode      rmso    se    zakocz tryb
                             wyronienia
    exit_subscript_mode      rsubm   ZV    zakocz tryb indeksu
                             dolnego
    exit_superscript_mode     rsupm   ZW    zakocz tryb indeksu
                             gornego
    exit_underline_mode      rmul    ue    zakocz tryb
                             podkrelenia
    exit_upward_mode       rum    ZX    zakocz odwrocone
                             ruchy znakow
    exit_xon_mode         rmxon   RX    wylcz potwierdzenia
                             xon/xoff
    fixed_pause          pause   PA    pauzuj przez 2-3
                             sekundy
    flash_hook          hook    fh    zaczep przelcznika
                             rozblysku (flash
                             switch hook)
    flash_screen         flash   vb    widzialny dzwonek
                             (nie moe rusza
                             kursora)
    form_feed           ff     ff    Wyrzucenie strony z
                             terminala hardcopy
                             (P*)
    from_status_line       fsl    fs    powrot z linii
                             statusu
    goto_window          wingo   WG    id do okna #1
    hangup            hup    HU    odwie sluchawk
    init_1string         is1    i1    lacuch inicjalizacji
    init_2string         is2    is    lacuch inicjalizacji
    init_3string         is3    i3    lacuch inicjalizacji
    init_file           if     if    nazwa pliku
                             inicjalizacji
    init_prog           iprog   iP    cieka do programu do
                             inicjalizacji
    initialize_color       initc   Ic    inicjalizuj kolor #1
                             na (#2,#3,#4)
    initialize_pair        initp   Ip    inicjalizuj par #1
                             kolorow na
                             fg=(#2,#3,#4),
                             bg=(#5,#6,#7)
    insert_character       ich1    ic    wstaw znak (P)
    insert_line          il1    al    wstaw lini (P*)
    insert_padding        ip     ip    wstaw wypelnienie
                             (padding) po
                             wstawionym znaku
    key_a1            ka1    K1    lewy, gorny rog
                             keypadu
    key_a3            ka3    K3    prawy, gorny rog
                             keypadu
    key_b2            kb2    K2    rodek keypadu
    key_backspace         kbs    kb    klawisz backspace
    key_beg            kbeg    @1    klawisz begin
    key_btab           kcbt    kB    klawisz wstecznej
                             tabulacji
    key_c1            kc1    K4    lewy, dolny rog
                             keypadu
    key_c3            kc3    K5    prawy, dolny rog
                             keypadu

    key_cancel          kcan    @2    klawisz cancel
                             (anulowania)
    key_catab           ktbc    ka    klawisz czyszczenia
                             wszystkich tabulacji
    key_clear           kclr    kC    klawisz czyszczenia
                             ekranu lub
                             wymazywania
    key_close           kclo    @3    klawisz close
                             (zamykania)
    key_command          kcmd    @4    klawisz polece
    key_copy           kcpy    @5    klawisz copy
                             (kopiowania)
    key_create          kcrt    @6    klawisz create
                             (tworzenia)
    key_ctab           kctab   kt    klawisz czyszczenia
                             tabulacji
    key_dc            kdch1   kD    klawisz kasowania
                             znaku
    key_dl            kdl1    kL    klawisz kasowania
                             linii
    key_down           kcud1   kd    strzalka w dol
    key_eic            krmir   kM    wysylane przez rmir
                             lub smir w trybie
                             wstawiania
    key_end            kend    @7    klawisz end
    key_enter           kent    @8    klawisz enter/send
    key_eol            kel    kE    klawisz kasowania do
                             koca linii
    key_eos            ked    kS    klawisz kasowania do
                             koca ekranu
    key_exit           kext    @9    klawisz exit
                             (zakoczenia)
    key_f0            kf0    k0    klawisz funkcyjny F0
    key_f1            kf1    k1    klawisz funkcyjny F1
    key_f10            kf10    k;    klawisz funkcyjny
                             F10
    key_f11            kf11    F1    klawisz funkcyjny
                             F11
    key_f12            kf12    F2    klawisz funkcyjny
                             F12
    key_f13            kf13    F3    klawisz funkcyjny
                             F13
    key_f14            kf14    F4    klawisz funkcyjny
                             F14
    key_f15            kf15    F5    klawisz funkcyjny
                             F15
    key_f16            kf16    F6    klawisz funkcyjny
                             F16
    key_f17            kf17    F7    klawisz funkcyjny
                             F17
    key_f18            kf18    F8    klawisz funkcyjny
                             F18
    key_f19            kf19    F9    klawisz funkcyjny
                             F19
    key_f2            kf2    k2    klawisz funkcyjny F2
    key_f20            kf20    FA    klawisz funkcyjny
                             F20
    key_f21            kf21    FB    klawisz funkcyjny
                             F21
    key_f22            kf22    FC    klawisz funkcyjny
                             F22
    key_f23            kf23    FD    klawisz funkcyjny
                             F23
    key_f24            kf24    FE    klawisz funkcyjny
                             F24

    key_f25            kf25    FF    klawisz funkcyjny
                             F25
    key_f26            kf26    FG    klawisz funkcyjny
                             F26
    key_f27            kf27    FH    klawisz funkcyjny
                             F27
    key_f28            kf28    FI    klawisz funkcyjny
                             F28
    key_f29            kf29    FJ    klawisz funkcyjny
                             F29
    key_f3            kf3    k3    klawisz funkcyjny F3
    key_f30            kf30    FK    klawisz funkcyjny
                             F30
    key_f31            kf31    FL    klawisz funkcyjny
                             F31
    key_f32            kf32    FM    klawisz funkcyjny
                             F32
    key_f33            kf33    FN    klawisz funkcyjny
                             F33
    key_f34            kf34    FO    klawisz funkcyjny
                             F34
    key_f35            kf35    FP    klawisz funkcyjny
                             F35
    key_f36            kf36    FQ    klawisz funkcyjny
                             F36
    key_f37            kf37    FR    klawisz funkcyjny
                             F37
    key_f38            kf38    FS    klawisz funkcyjny
                             F38
    key_f39            kf39    FT    klawisz funkcyjny
                             F39
    key_f4            kf4    k4    klawisz funkcyjny F4
    key_f40            kf40    FU    klawisz funkcyjny
                             F40
    key_f41            kf41    FV    klawisz funkcyjny
                             F41
    key_f42            kf42    FW    klawisz funkcyjny
                             F42
    key_f43            kf43    FX    klawisz funkcyjny
                             F43
    key_f44            kf44    FY    klawisz funkcyjny
                             F44
    key_f45            kf45    FZ    klawisz funkcyjny
                             F45
    key_f46            kf46    Fa    klawisz funkcyjny
                             F46
    key_f47            kf47    Fb    klawisz funkcyjny
                             F47
    key_f48            kf48    Fc    klawisz funkcyjny
                             F48
    key_f49            kf49    Fd    klawisz funkcyjny
                             F49
    key_f5            kf5    k5    klawisz funkcyjny F5
    key_f50            kf50    Fe    klawisz funkcyjny
                             F50
    key_f51            kf51    Ff    klawisz funkcyjny
                             F51
    key_f52            kf52    Fg    klawisz funkcyjny
                             F52
    key_f53            kf53    Fh    klawisz funkcyjny
                             F53
    key_f54            kf54    Fi    klawisz funkcyjny
                             F54
    key_f55            kf55    Fj    klawisz funkcyjny
                             F55

    key_f56            kf56    Fk    klawisz funkcyjny
                             F56
    key_f57            kf57    Fl    klawisz funkcyjny
                             F57
    key_f58            kf58    Fm    klawisz funkcyjny
                             F58
    key_f59            kf59    Fn    klawisz funkcyjny
                             F59
    key_f6            kf6    k6    klawisz funkcyjny F6
    key_f60            kf60    Fo    klawisz funkcyjny
                             F60
    key_f61            kf61    Fp    klawisz funkcyjny
                             F61
    key_f62            kf62    Fq    klawisz funkcyjny
                             F62
    key_f63            kf63    Fr    klawisz funkcyjny
                             F63
    key_f7            kf7    k7    klawisz funkcyjny F7
    key_f8            kf8    k8    klawisz funkcyjny F8
    key_f9            kf9    k9    klawisz funkcyjny F9
    key_find           kfnd    @0    klawisz find
                             (szukania)
    key_help           khlp    %1    klawisz help
                             (pomocy)
    key_home           khome   kh    klawisz home
    key_ic            kich1   kI    klawisz wstawiania
                             znaku
    key_il            kil1    kA    klawisz wstawiania
                             linii
    key_left           kcub1   kl    strzalka w lewo
    key_ll            kll    kH    dolna strzalka w
                             lewo (home down)
    key_mark           kmrk    %2    klawisz mark
                             (zaznaczenia)
    key_message          kmsg    %3    klawisz message
                             (komunikatu)
    key_move           kmov    %4    klawisz move
                             (przemieszczenia)
    key_next           knxt    %5    klawisz next
                             (nastpny)
    key_npage           knp    kN    klawisz nastpnej-
                             strony
    key_open           kopn    %6    klawisz open
                             (otwarcia)
    key_options          kopt    %7    klawisz options
                             (opcji)
    key_ppage           kpp    kP    klawisz poprzedniej-
                             strony
    key_previous         kprv    %8    klawisz previous
                             (poprzedni)
    key_print           kprt    %9    klawisz print
                             (drukowania)
    key_redo           krdo    %0    klawisz redo
                             (odtworzenia)
    key_reference         kref    &1    klawisz reference
    key_refresh          krfr    &2    klawisz refresh
                             (odwieenia)
    key_replace          krpl    &3    klawisz replace
                             (podmienienia)
    key_restart          krst    &4    klawisz restart
    key_resume          kres    &5    klawisz resume
                             (wznowienia)
    key_right           kcuf1   kr    strzalka w prawo
    key_save           ksav    &6    klawisz save
                             (zapisania)

    key_sbeg           kBEG    &9    przesunity (shifted)
                             klawisz rozpoczcia
                             (begin key)
    key_scancel          kCAN    &0    przesunity klawisz
                             cancel (anulowania)
    key_scommand         kCMD    *1    przesunity klawisz
                             polecenia
    key_scopy           kCPY    *2    przesunity klawisz
                             copy (kopiowania)
    key_screate          kCRT    *3    przesunity klawisz
                             create (tworzenia)
    key_sdc            kDC    *4    przesunity klawisz
                             kasowania znaku
    key_sdl            kDL    *5    przesunity klawisz
                             kasowania linii
    key_select          kslt    *6    klawisz wybrania
                             (select key)
    key_send           kEND    *7    przesunity klawisz
                             end
    key_seol           kEOL    *8    przesunity klawisz
                             czyszczenia do koca
                             linii
    key_sexit           kEXT    *9    przesunity klawisz
                             exit (zakoczenia)
    key_sf            kind    kF    klawisz przewijania
                             w przod
    key_sfind           kFND    *0    przesunity klawisz
                             find (szukania)
    key_shelp           kHLP    #1    przesunity klawisz
                             help (pomocy)
    key_shome           kHOM    #2    przesunity klawisz
                             home
    key_sic            kIC    #3    przesunity klawisz
                             wstawiania znaku
    key_sleft           kLFT    #4    przesunita strzalka
                             w lewo
    key_smessage         kMSG    %a    przesunity klawisz
                             message (komunikatu)
    key_smove           kMOV    %b    przesunity klawisz
                             move
                             (przemieszczenia)
    key_snext           kNXT    %c    przesunity klawisz
                             next
    key_soptions         kOPT    %d    przesunity klawisz
                             options (opcji)
    key_sprevious         kPRV    %e    przesunity klawisz
                             previous (poprzedni)
    key_sprint          kPRT    %f    przesunity klawisz
                             print (drukowania)
    key_sr            kri    kR    klawisz przewijania
                             wstecz
    key_sredo           kRDO    %g    przesunity klawisz
                             redo (odtworzenia)
    key_sreplace         kRPL    %h    przesunity klawisz
                             replace
                             (podmienienia)
    key_sright          kRIT    %i    przesunita strzalka
                             w prawo
    key_srsume          kRES    %j    przesunity klawisz
                             resume (wznowienia)
    key_ssave           kSAV    !1    przesunity klawisz
                             save (zapisania)
    key_ssuspend         kSPD    !2    przesunity klawisz
                             suspend
                             (zawieszenia)

    key_stab           khts    kT    klawisz ustawienia
                             tabulacji (set-tab
                             key)
    key_sundo           kUND    !3    przesunity klawisz
                             undo (cofnicia)
    key_suspend          kspd    &7    klawisz suspend
                             (zawieszenia)
    key_undo           kund    &8    klawisz undo
                             (cofnicia)
    key_up            kcuu1   ku    strzalka w gor
    keypad_local         rmkx    ke    zakocz tryb
                             'keyboard_transmit'
    keypad_xmit          smkx    ks    wejd w tryb
                             'keyboard_transmit'
    lab_f0            lf0    l0    etykieta na klawiszu
                             f0 to nie f0
    lab_f1            lf1    l1    etykieta na klawiszu
                             f1 to nie f1
    lab_f10            lf10    la    etykieta na klawiszu
                             f10 to nie f10
    lab_f2            lf2    l2    etykieta na klawiszu
                             f2 to nie f2
    lab_f3            lf3    l3    etykieta na klawiszu
                             f3 to nie f3
    lab_f4            lf4    l4    etykieta na klawiszu
                             f4 to nie f4
    lab_f5            lf5    l5    etykieta na klawiszu
                             f5 to nie f5
    lab_f6            lf6    l6    etykieta na klawiszu
                             f6 to nie f6
    lab_f7            lf7    l7    etykieta na klawiszu
                             f7 to nie f7
    lab_f8            lf8    l8    etykieta na klawiszu
                             f8 to nie f8
    lab_f9            lf9    l9    etykieta na klawiszu
                             f9 to nie f9
    label_format         fln    Lf    format etykiety
    label_off           rmln    LF    wylcz mikkie
                             etykiety
    label_on           smln    LO    wlcz mikkie etykiety
    meta_off           rmm    mo    wylcz tryb meta
    meta_on            smm    mm    wlcz tryb meta
                             (wlczony 8 bit)
    micro_column_address     mhpa    ZY    podobne do
                             column_address w
                             trybie micro mode
    micro_down          mcud1   ZZ    podobne do
                             cursor_down w trybie
                             micro mode
    micro_left          mcub1   Za    podobne do
                             cursor_left w trybie
                             micro mode
    micro_right          mcuf1   Zb    podobne do
                             cursor_right w
                             trybie micro mode
    micro_row_address       mvpa    Zc    podobne do
                             row_address w trybie
                             micro mode
    micro_up           mcuu1   Zd    podobne do cursor_up
                             w trybie micro mode
    newline            nel    nw    nowa linia (zachowuj
                             si jak cr z lf)
    order_of_pins         porder   Ze    dopasuj bity
                             programowe do igiel
                             glowicy drukujcej

    orig_colors          oc     oc    ustaw wszystkie pary
                             kolorow na wartoci
                             oryginalne
    orig_pair           op     op    ustaw domyln par na
                             warto oryginaln
    pad_char           pad    pc    znak wypelniania
                             (zamiast zera)
    parm_dch           dch    DC    kasuj #1 znakow (P*)
    parm_delete_line       dl     DL    kasuj #1 linii (P*)
    parm_down_cursor       cud    DO    w dol o #1 linii
                             (P*)
    parm_down_micro        mcud    Zf    podobne do
                             parm_down_cursor w
                             trybie micro mode
    parm_ich           ich    IC    wstaw #1 znakow (P*)
    parm_index          indn    SF    przewi w przod o #1
                             linii (P)
    parm_insert_line       il     AL    wstaw #1 linii (P*)
    parm_left_cursor       cub    LE    przesu #1 znakow w
                             lewo (P)
    parm_left_micro        mcub    Zg    podobne do
                             parm_left_cursor w
                             trybie micro mode
    parm_right_cursor       cuf    RI    przesu #1 znakow w
                             prawo (P*)
    parm_right_micro       mcuf    Zh    podobne do
                             parm_right_cursor w
                             trybie micro mode
    parm_rindex          rin    SR    przewi wstecz o #1
                             linii (P)
    parm_up_cursor        cuu    UP    przejd w gor o #1
                             linii (P*)
    parm_up_micro         mcuu    Zi    podobne do
                             parm_up_cursor w
                             trybie micro mode
    pkey_key           pfkey   pk    zaprogramuj klawisz
                             funkcyjny #1 na
                             wysylanie lacucha #2
    pkey_local          pfloc   pl    zaprogramuj klawisz
                             funkcyjny #1 na
                             wykonywanie lacucha
                             #2
    pkey_xmit           pfx    px    zaprogramuj klawisz
                             funkcyjny #1 na
                             transmitowanie
                             lacucha #2
    plab_norm           pln    pn    zaprogramuj etykiet
                             #2 na pokazywanie
                             lacucha #2
    print_screen         mc0    ps    drukuj zawarto
                             ekranu
    prtr_non           mc5p    pO    wlcz drukark na #1
                             bajtow
    prtr_off           mc4    pf    wylcz drukark
    prtr_on            mc5    po    wlcz drukark
    pulse             pulse   PU    wybierz wydzwanianie
                             pulsowe
    quick_dial          qdial   QD    wykr numer #1 bez
                             sprawdzania
    remove_clock         rmclk   RC    usu zegarek
    repeat_char          rep    rp    powtorz znak #1 #2
                             razy (P*)
    req_for_input         rfi    RF    wylij nastpny znak
                             wejciowy (dla pty)
    reset_1string         rs1    r1    lacuch resetowania

    reset_2string         rs2    r2    lacuch resetowania
    reset_3string         rs3    r3    lacuch resetowania
    reset_file          rf     rf    nazwa pliku
                             resetowania
    restore_cursor        rc     rc    odtworz pozycj
                             kursora na ostatnie
                             save_cursor
    row_address          vpa    cv    absolutna pozycja
                             pionowa #1 (P)
    save_cursor          sc     sc    zapisz biec pozycj
                             kursora (P)
    scroll_forward        ind    sf    przewi tekst w gor
                             (P)
    scroll_reverse        ri     sr    przewi tekst w dol
                             (P)
    select_char_set        scs    Zj    wybierz zestaw
                             znakow
    set_attributes        sgr    sa    zdefiniuj atrybuty
                             wideo #1-#9 (PG9)
    set_background        setb    Sb    Ustaw kolor tla #1
    set_bottom_margin       smgb    Zk    ustaw dolny margines
                             na biecej linii
    set_bottom_margin_parm    smgbp   Zl    ustaw dolny margines
                             na linii #1 lub #2
                             linii od dolu
    set_clock           sclk    SC    ustaw zegarek na
                             godzin #1, minut #2,
                             #3 sekund
    set_color_pair        scp    sp    ustaw biec par
                             kolorow na #1
    set_foreground        setf    Sf    ustaw kolor #1
    set_left_margin        smgl    ML    ustaw lewy mikki
                             margines na biecej
                             kolumnie
    set_left_margin_parm     smglp   Zm    ustaw lewy (prawy)
                             margines na kolumnie
                             #1 (#2)
    set_right_margin       smgr    MR    ustaw prawy mikki
                             margines na biecej
                             kolumnie
    set_right_margin_parm     smgrp   Zn    ustaw prawy margines
                             na kolumnie #1
    set_tab            hts    st    ustaw tabulacj w
                             kadym wierszu, bieca
                             kolumna (?)
    set_top_margin        smgt    Zo    ustaw gorny margines
                             na biecej linii
    set_top_margin_parm      smgtp   Zp    ustaw gorny (dolny)
                             margines w wierszu
                             #1 (#2)
    set_window          wind    wi    biece okno to linie
                             #1-#2 i kolumny
                             #3-#4
    start_bit_image        sbim    Zq    zacznij drukowa
                             grafik bitow
    start_char_set_def      scsd    Zr    rozpocznij definicj
                             zestawu znakow
    stop_bit_image        rbim    Zs    przesta drukowa
                             grafik bitow
    stop_char_set_def       rcsd    Zt    zakocz definicj
                             zestawu znakow
    subscript_characters     subcs   Zu    lista indeksowalnych
                             dolnie znakow
    superscript_characters    supcs   Zv    lista indeksowalnych
                             gornie znakow

    tab              ht     ta    tabuluj do nastpnego
                             (sprztowego)
                             8-spacjowego
                             tabulatora
    these_cause_cr        docr    Zw    drukowanie dowolnego
                             z nich spowoduje CR
    to_status_line        tsl    ts    przemie si do linii
                             statusu
    tone             tone    TO    wybierz wydzwanianie
                             tonowe
    underline_char        uc     uc    podkrel znak i
                             przesu si za niego
    up_half_line         hu     hu    pol linii w gor
    user0             u0     u0    lacuch uytkownika #0
    user1             u1     u1    lacuch uytkownika #1
    user2             u2     u2    lacuch uytkownika #2
    user3             u3     u3    lacuch uytkownika #3
    user4             u4     u4    lacuch uytkownika #4
    user5             u5     u5    lacuch uytkownika #5
    user6             u6     u6    lacuch uytkownika #6
    user7             u7     u7    lacuch uytkownika #7
    user8             u8     u8    lacuch uytkownika #8
    user9             u9     u9    lacuch uytkownika #9
    wait_tone           wait    WA    czekaj na ton
                             dzwonienia
                             (dialtone)
    xoff_character        xoffc   XF    znak XOFF
    xon_character         xonc    XN    znak XON
    zero_motion          zerom   Zx    brak przemieszczenia
                             dla kolejnego znaku

    Nastpujce wlaciwoci lacuchowe istniej w strukturze term SVr4.0, lecz
    pocztkowo nie byly opisane w podrczniku man.

        Zmienna       Nazwa-    Kod       Opis
        /Lacuchowa       w/la.     TCap
    alt_scancode_esc       scesa    S8    alternatywny
                              escape dla
                              emulacji scancode
    bit_image_carriage_return   bicr     Yv    przemie si na
                              pocztek wiersza
    bit_image_newline       binel    Zz    przemie si do
                              nastpnego wiersza
                              obrazu bitowego
    bit_image_repeat       birep    Xy    powtorz komork #1
                              obrazu bitowego #2
                              razy
    char_set_names        csnm     Zy    wymie nazwy
                              zestawow znakow
    code_set_init         csin     ci    inicjalizuj
                              sekwencj dla
                              wielokrotnych
                              zestawow kodow
    color_names          colornm   Yw    podaj nazw dla
                              koloru #1
    define_bit_image_region    defbi    Yx    definiuj
                              prostoktny region
                              obrazu bitowego
    device_type          devt     dv    wska obslug
                              jzyka/zestawu
                              kodow
    display_pc_char        dispc    S1    wywietl znak PC
    end_bit_image_region     endbi    Yy    zakocz region
                              obrazu bitowego

    enter_pc_charset_mode     smpch    S2    wejd w tryb
                              wywietlania PC
    enter_scancode_mode      smsc     S4    wejd w tryb
                              scancode PC
    exit_pc_charset_mode     rmpch    S3    zakocz tryb
                              wywietlania znakow
                              PC
    exit_scancode_mode      rmsc     S5    zakocz tryb
                              scancode PC
    get_mouse           getm     Gm    curses powinny
                              odbiera zdarzenia
                              myszy
    key_mouse           kmous    Km    pojawilo si
                              zdarzenie myszy
    mouse_info          minfo    Mi    informacja o
                              statusie myszy
    pc_term_options        pctrm    S6    opcje terminala PC
    pkey_plab           pfxl     xl    zaprogramuj
                              klawisz funkcyjny
                              #1 na wpisywanie
                              lacucha #2 i
                              pokazywanie
                              lacucha #3.
    req_mouse_pos         reqmp    RQ    zadaj pozycji
                              myszy
    scancode_escape        scesc    S7    escape dla
                              emulacji scancode
    set0_des_seq         s0ds     s0    przesu do zestawu
                              kodow 0 (zestaw
                              EUC 0, ASCII)
    set1_des_seq         s1ds     s1    przesu do zestawu
                              kodow 1
    set2_des_seq         s2ds     s2    przesu do zestawu
                              kodow 2
    set3_des_seq         s3ds     s3    przesu do zestawu
                              kodow 3
    set_a_background       setab    AB    ustaw kolor tla
                              przy uyciu
                              sekwencji
                              specjalnej ANSI
    set_a_foreground       setaf    AF    ustaw kolor
                              pierwszego planu
                              przy uyciu
                              sekwencji
                              specjalnej ANSI
    set_color_band        setcolor   Yz    Change to ribbon
                              color #1 (?)
    set_lr_margin         smglr    ML    ustaw lewy i prawy
                              margines na #1, #2
    set_page_length        slines    YZ    ustaw rozmiar
                              strony na #1 linii
    set_tb_margin         smgtb    MT    ustawia gorny i
                              dolny margines na
                              #1, #2

    Standard XSI curses dodal te oto. Pochodz one z niektorych po-4.1
    wersji curses z Systemu V, np. Solaris 2.5 i IRIX 6.x. Nazwy termcapu
    ncurses zostaly dla nich wynalezione; wedlug standardu XSI nie maj one
    nazw termcap. Jeli twoje skompilowane wpisy terminfo ich uywaj, mog
    one nie by binarnie kompatybilne z wpisami System V po SVr4.1; Strze
    si!

         Zmienna       Nazwa-   Kod       Opis
        /lacuchowa       w/la.    Tcap

    enter_horizontal_hl_mode   ehhlm   Xh    wejd w tryb
                             poprzecznego
                             podwietlenia
    enter_left_hl_mode      elhlm   Xl    wejd w tryb lewego
                             podwietlenia
    enter_low_hl_mode       elohlm   Xo    wejd w tryb niskiego
                             podwietlenia
    enter_right_hl_mode      erhlm   Xr    wejd w tryb prawego
                             podwietlenia
    enter_top_hl_mode       ethlm   Xt    wejd w tryb gornego
                             podwietlenia
    enter_vertical_hl_mode    evhlm   Xv    wejd w tryb
                             podwietlenia
                             pionowego
    set_a_attributes       sgr1    sA    zdefiniuj drugi
                             zestaw atrybutow
                             wideo #1-#6
    set_pglen_inch        slength  sL    YI ustaw dlugo
                             strony na #1 setnej
                             cala

  Przyk/ladowy wpis
    Nastpujcy opis, przeznaczony dla terminala ANSI jest reprezentatywn
    probk opisu wygldu nowoczesnych terminali.

   ansi|ansi/pc-term compatible with color,
       mc5i,
       colors#8, ncv#3, pairs#64,
       cub=\E[%p1%dD, cud=\E[%p1%dB, cuf=\E[%p1%dC,
       cuu=\E[%p1%dA, dch=\E[%p1%dP, dl=\E[%p1%dM,
       ech=\E[%p1%dX, el1=\E[1K, hpa=\E[%p1%dG, ht=\E[I,
       ich=\E[%p1%d@, il=\E[%p1%dL, indn=\E[%p1%dS, .indn=\E[%p1%dT,
       kbs=^H, kcbt=\E[Z, kcub1=\E[D, kcud1=\E[B,
       kcuf1=\E[C, kcuu1=\E[A, kf1=\E[M, kf10=\E[V,
       kf11=\E[W, kf12=\E[X, kf2=\E[N, kf3=\E[O, kf4=\E[P,
       kf5=\E[Q, kf6=\E[R, kf7=\E[S, kf8=\E[T, kf9=\E[U,
       kich1=\E[L, mc4=\E[4i, mc5=\E[5i, nel=\r\E[S,
       op=\E[37;40m, rep=%p1%c\E[%p2%{1}%-%db,
       rin=\E[%p1%dT, s0ds=\E(B, s1ds=\E)B, s2ds=\E*B,
       s3ds=\E+B, setab=\E[4%p1%dm, setaf=\E[3%p1%dm,
       setb=\E[4%?%p1%{1}%=%t4%e%p1%{3}%=%t6%e%p1%{4}%=%t1%e%p1%{6}%=%t3%e%p1%d%;m,
       setf=\E[3%?%p1%{1}%=%t4%e%p1%{3}%=%t6%e%p1%{4}%=%t1%e%p1%{6}%=%t3%e%p1%d%;m,
       sgr=\E[0;10%?%p1%t;7%;%?%p2%t;4%;%?%p3%t;7%;%?%p4%t;5%;%?%p6%t;1%;%?%p7%t;8%;%?%p8%t;11%;%?%p9%t;12%;m,
       sgr0=\E[0;10m, tbc=\E[2g, u6=\E[%d;%dR, u7=\E[6n,
       u8=\E[?%[;0123456789]c, u9=\E[c, vpa=\E[%p1%dd,

    Wpisy mog si cign na wiele linii dziki poprzedzaniu kolejnych linii
    bialymi spacjami (poza pierwsz lini). Komentarze mona zalcza  w
    poszczegolnych liniach przy uyciu ``#''. Wlaciwoci w terminfo wystpuj
    jako trzy typy: Wlaciwoci logiczne, okreslajce czy terminal ma jak
    wlaciwo; wlaciwoci numeryczne, okrelajce rozmiar terminala, oponie;
    wlaciwoci lacuchowe, okrelajce sekwencje  uywane  do  dokonywania
    okrelonych operacji terminalowych.

  Typy w/laciwoci
    Wszystkie wlaciwoci maj nazwy. Na przyklad fakt, e terminale ANSI maj
    automatyczne marginesy (tj. automatyczny return i lf po osigniciu koca
    linii) jest okrelany wlaciwoci am. Z tej przyczyny opis ansi zawiera
    am. Wlaciwoci numeryczne maj doklejony znak `#' i warto dodatni.  Tak
    wic cols, okrelajce liczb kolumn terminala, w przypadku ansi ma `80'.
    Wartoci wlaciwoci numerycznych mona podawa dziesitnie, osemkowo lub
    szesnastkowo, uzywajc konwencji z jzyka C (np. 255, 0377, 0xff i 0xFF).

    Wlaciwoci napisowe, takie jak el (sekwencja czyszczenia do koca linii)
    s podawane w kodzie dwuznakowym--najpierw jest `=', potem lacuch,
    koczcyc si znakiem `,'.

    Dla latwego kodowania znakow udostpnione s we wlaciwociach o wartociach
    lacuchowych sekwencje specjalne. \E i \e odnosz si do znaku ESCAPE, ^x
    odnosi si do control-x, a sekwencje \n \l \r \t \b \f \s odpowiadaj
    nowej linii, line-feed, powrotowi karetki, tabulacji, kasownikowi
    (backspace), form-feed, i spacji. Inne sekwencje specjalne to m.in. \^
    dla ^, \\ dla \, \, dla przecinka, \: dla :, i \0 for zera (null). (\0
    daje \200, co nie koczy lacucha, lecz zachowuje si jak znak null na
    wikszoci terminali o ile podane jest CS7. Zobacz stty(1).)  Znaki mog
    by te podawane jako trzy cyfry osemkowe po \.

    We  wlaciwoci  lacuchowej  moe  wystpowa  oponienie,  wyraone  w
    milisekundach. Jest ono ujmowane w nawiasy $<..>, np. el=\EK$<5>.
    Znaki wypelnienia, zapewniajce oponienie produkuje tputs. Oponienie
    musi by liczb o maksymalnie jednym miejscu precyzji dziesitnej; moe
    zawiera przyrostki `*', `/' lub obydwa. `*' znaczy, e wymagane
    wypelnienie jest proporcjonalne do liczby linii, ktorych dotyczy
    operacja, a podany rozmiar wymagany jest na kad "dotknit jednostk". (w
    przypadku wstawiania znaku, wspolczynnik jest wci liczb dotknitych
    linii.)  Zazwyczaj wypelnianie jest zalecane jeli urzdzenie ma wlaciwo
    xon; jest ono [wtedy] uywane do obliczania kosztow, lecz nie wywoluje
    oponie.  Znak `/' wskazuje, e wypelnianie jest obowizkowe i wymusza
    oponienie danej liczby milisekund, nawet na urzdzeniach, w ktorych
    obecne jest xon, okrelajce sterowanie przeplywu.

    [Wypelnianie jest uywane na starych, wolnych terminalach bez sterowania
    przeplywem. Istnieje dlatego, e gdy nie ma sterowania, bufory wejciowe
    urzdzenia mog si przepelni i pewne znaki mog si zgubi. Wypelnienie
    takiego niepewnego okresu nieznaczcymi znakami wypelnienia zapewnia, e
    istotne  informacje  nie zostan utracone--utracone zostan jedynie
    ignorowane znaki wypelnienia. (przyp. tlum.)]

    Czasem pewne wlaciwoci musz by wykomentowane. Aby to zrobi, wystarczy
    przed nazw umieci kropk. Na przyklad zrobiono tak w drugim ind z
    powyszego przykladu.

  Pobieranie skompilowanych opis'ow
    Jeli ustawiona jest zmienna rodowiskowa TERMINFO, to jest ona uywana
    jako cieka do katalogu, zawierajcego skompilowany opis tego, nad czym
    pracujesz. Przeszukiwany jest tylko ten katalog.

    W przeciwnym przypadku, wersja ncurses czytnika terminfo bdzie szuka
    skompilowanego opisu w katalogu $HOME/.terminfo.  Jeli nic tam nie
    bdzie, dalsze poszukiwania  polec  wedlug  zmiennej  rodowiskowej
    TERMINFO_DIRS  (zawierajcej rozdzielon dwukropkami list katalogow)
    (pusty wpis jest rozumiany jako komenda szukania /usr/share/terminfo).
    Jeli  i  tu  nic  nie zostanie znalezione, pobieranie koczy si
    niepowodzeniem.

    Jeli nie ustawiono ani TERMINFO, ani TERMINFO_DIRS, szukanie odbdzie si
    w systemowym katalogu terminfo, /usr/share/terminfo.

    (Pod curses z Systemu V nie s obslugiwane pliki $HOME/.terminfo ani
    zmienna TERMINFO_DIRS.)

  Przygotowywanie opis'ow
    Wyjanimy teraz jak przygotowywa opisy terminali.  Najefektywniejszym
    sposobem jest wykorzystanie podobnego terminala z terminfo i budowanie
    opisu stopniowo, wykorzystujc czciowe opisy z uyciem vi lub innego
    zorientowanego ekranowo programu, sprawdzajc je w ten sposob. Miej
    wiadomo, e nietypowy terminal moe wykazywa ubytki w stosunku do
    opisujcego go pliku terminfo lub, e kod testujcego programu jest
    nieprawidlowy.

    Aby ustawi prawidlowo wypelnianie (padding) dla wstawiania linii (jeli
    producent terminala tego nie udokumentowal), mona wykona test: edytuj
    duy plik przy 9600 bodow, nastpnie skasuj ok. 16 linii ze rodka ekranu,
    potem nacinij kilka razy szybko `u'.  Jeli terminal si zamieci,
    wymagane jest wiksze wypelnianie. Podobny test mona zrobi do wstawiania
    znaku.

  Podstawowe w/laciwoci
    Liczba kolumn terminala jest okrelana wlaciwoci numeryczn cols. Jeli
    terminal jest CRT, to liczba linii ekranu jest podawana we wlaciwoci
    lines. Jeli terminal zawija linie po dojciu do prawego marignesu, to
    powinien posiada wlaciwo am. Jeli terminal moe czyci swoj ekran,
    pozostawiajc kursor w pozycji domowej, to powinno to by okrelone przez
    wlaciwo lacuchow clear. Jeli terminal wykonuje nadstukiwanie (a nie
    czyci pozycji nadstukiwanej), to powinien posiada wlaciwo os. Jeli
    terminal jest terminalem drukujcym, bez jednostki soft copy, to
    powinien mie zarowno hc jak i os. (os dotyczy terminali z zakresem
    przechowywania, jak w serii TEKTRONIX 4010 ale take czy w terminalach
    hardcopy i APL.) Jeli istnieje kod, przenoszcy kursor do lewego kraca
    biecego wiersza, to powinien by on podany jako cr.  (Zwykle jest to
    powrot karetki, control M.)  Jeli istnieje kod dzwonka (bell, beep,
    itp.), to powinien by on podany jako bel.

    Jeli istnieje kod, przesuwajcy kursor o jedn pozycj w lewo (jak
    backspace), to wlaciwo ta powinna by podana jako cub1. Podobnie, kod
    przesuwajcy w prawo, gor i dol powinien by podany jako cuf1, cuu1, i
    cud1.  Te lokalne ruchy kursora nie powinny zmienia tekstu, ktory
    mijaj, np. normalnie nie uywa si `cuf1= ', gdy spacja skasowala by
    znak.

    Wanym spostrzeeniem w tym momencie jest fakt, e lokalne ruchy kursora,
    zakodowane w terminfo nie s zdefiniowane w lewych i gornych kracach
    terminala CRT. Programy nie powinny wic uywa backspace na lewym kracu,
    chyba e podane jest bw. Podobnie, nie powinny probowa i w gor z
    pierwszej linii. Aby przewin tekst do gory, program powinien przej do
    dolnego, lewego naronika ekranu i wysla lacuch ind (index).

    Aby przewin tekst w dol, program idzie do lewego gornego naronika i
    wysyla lacuch ri (reverse index). Lacuchy ind i ri nie s zdefiniowane
    w przypadku przebywania w nieodpowiednich miejscach ekranu.

    Wersjami parametryzowanymi sekwencji przewijajcych s indn i rin, ktore
    maj tak sam semantyk jak ind i ri, lecz dodatkowo pobieraj parametr i
    przewijaj tyle wlanie linii.  S one  rownie  niezdefiniowane  w
    nieodpowiednich obszarach ekranu.

    Wlaciwo am mowi czy kursor trzyma si prawego kraca ekranu po wyslaniu
    tekstu, lecz niekoniecznie tyczy si cuf1 z ostatniej kolumny.  Jedyny
    ruch lokalny, ktory jest zdefiniowany z lewego kraca przy podaniu bw to
    cub1, ktory przejdzie do prawego kraca poprzedniego wiersza.  Jeli bw
    nie jest podane, efekt jest niezdefiniowany. Jest to przydatne np. do
    rysowania ramki wokol kracow ekranu. Jeli terminal ma przelczan wlaciwo
    automatycznych marginesow, to plik terminfo zwykle przyjmuje, e jest
    ona wlczona, tj. am. Jeli terminal ma polecenie, ktore przechodzi do
    pierwszej kolumny nastpnej linii, to komenda ta moe by podana jako nel
    (nowa linia). Nie ma znaczenia czy polecenie to czyci reszt biecej
    linii, wic jeli terminal nie posiada cr i lf to moe wci uda si zloy z
    czego dzialajcy nel.

    Wlaciwoci te wystarczaj do opisania terminala hard-copy i "glass-tty".
    W konsekwencji, model teletype 33 jest opisany jako

   33|tty33|tty|model 33 teletype,
   bel=^G, cols#72, cr=^M, cud1=^J, hc, ind=^J, os,

    a Lear Siegler ADM-3 jako

   adm3|3|lsi adm3,
   am, bel=^G, clear=^Z, cols#80, cr=^M, cub1=^H, cud1=^J,
   ind=^J, lines#24,

  /Lacuchy parametryzowane
    Adresowanie kursora i inne lacychy wymagajce parametrow terminala s
    opisaywane przez wlaciwo parametryzowanego lacucha, w ktorej wystpuj
    sekwencje specjalne typu printf(3S), jak %x. Na przyklad aby adresowa
    kursor, podana jest wlaciwo cup, uywajca dwoch parametrow: wiersza i
    kolumny adresowania. (wiersze i kolumny sa numerowane od zera i odnosz
    si do fizycznego ekranu, widzianego przez uytkownika, a nie do
    niewidzialnego obszaru pamici.) Jeli terminal posiada zwizane z pamici
    adresowanie kursora, to moe to by wskazywane przez mrcup.

    Mechanizm parametrow uywa stosu i specjalnych kodow % do jego obslugi.
    Zazwyczaj sekwencja powoduje wepchnicie jednego z parametrow na stos, a
    nastpnie jego wydrukowanie w pewnym formacie. Czsto wymagane s bardziej
    zloone operacje.

    Kodowania % maj nastpujce znaczenia:

      %%    daje `%'
      %[[:]flagi][szeroko[.precyzja]][doxXs]
           podobnie jak w printf, flagi to [-+#] i spacja
      %c    drukowanie pop() daje %c

      %p[1-9]  wepchnij i'ty parm
      %P[a-z]  ustaw zmienn dynamiczn [a-z] na pop()
      %g[a-z]  pobierz dynamiczn zmienn [a-z] i wepchnij j
      %P[A-Z]  ustaw zmienn statyczn [a-z] na pop()
      %g[A-Z]  pobierz zmienn statyczn [a-z] i wepchnij j
      %'c'   stala znakowa c
      %{nn}   stala calkowita nn
      %l    wepchnij strlen(pop)

      %+ %- %* %/ %m
            arytmetyka (%m to mod): push(pop() op pop())
      %& %| %^ operacje bitowe: push(pop() op pop())
      %= %> %< operacje logiczne: push(pop() op pop())
      %A, %O  operacje logiczne and i or (dla warunkow)
      %! %~   jednoargumentowe operacje push(op pop())
      %i    dodaj 1 do pierwszych dwoch parm (terminale ANSI)

      %? expr %t czthen %e czelse %;
           if-then-else, %e czelse jest opcjonalna.
           Dopuszalne s else-if a'la Algol 68:
           %? c1 %t b1 %e c2 %t b2 %e c3 %t b3 %e c4 %t b4 %e %;
           ci s warunkami, bi s cialami.

    Operacje binarne s w postaci postfiksowej, z operandami w typowej
    kolejnoci. Znaczy to, e aby uzyska x-5, mona uy "%gx%{5}%-". Zmienne %P
    i %g s stale podczas analizy lacucha specjalnego.

    Rozwa GP2645, w ktorym aby dosta si do 3 wiersza i 12 kolumny nalealo
    wysla \E&a12c03Y, wypelnionego na 6 milisekund. Zauwa, e kolejno
    wierszy i kolumn jest tu w inwersji i e s one drukowane jako dwie
    cyfry. W efekcie jego wlaciwo cup to "cup=6\E&%p2%2dc%p1%2dY".

    Microterm ACT-IV wymaga poprzedzenia biecego wiersza i kolumny znakiem
    ^T i zakodowania wiersza i kolumny binarnie, "cup=^T%p1%c%p2%c".
    Terminale, uywajce "%c" musz by w stanie cofn (backskpace) kursor
    (cub1) i przesuwa go o jedn lini w gor na ekranie (cuu1). Jest to
    konieczne, gdy nie zawsze bezpiecznie jest transmitowa \n, ^D i \r,
    poniewa system moe je zmieni lub pomin.  (funkcje biblioteczne,
    obslugujce terminfo ustawiaj tryby tty tak, aby tabulacje nigdy nie
    byly rozwijane, wic \t moe wysyla bez obaw. Jest to sprawa pierwszej
    wagi dla Ann Arbor 4080.)

    Ostatnim przykladem jest LSI ADM-3a, ktory uywa offsetow wiersza i
    kolumny ze spacj, "cup=\E=%p1%' '%+%c%p2%' '%+%c". Po wyslaniu `\E=',
    pierwszy parametr jest wpychany na stos, wpychana jest warto ASCII dla
    spacji (32), s one nastpnie dodawane (wpychanie na stos ich sumy i
    zamiana dwoch poprzednich wartoci) i produkowane jako znak.  Nastpnie
    to samo jest wykonywane dla drugiego parametru.  Moliwe s rownie
    bardziej zloone dzialania arytmetyczne na stosie.

  Ruchy kursora
    Jeli terminal posiada szybki sposob na zerowanie pozycji kursora (na
    lewy gorny naronik ekranu), to moe to by podane jako home; podobnie,
    szybkim sposobem dostania si do dolnego lewego naronika jest ll; moe to
    wykonywa przejcie w gor z pomoc cuu1 z pozycji zerowej, lecz program
    samodzielnie nie powinien tego robi (chyba e ll tak robi), gdy
    aplikacja nie moe nic zaklada o rezultacie przejcia w gor z pozycji
    zerowej. Zauwa, e zerowanie pozycji jest rownowane adresowaniu na
    (0,0): na lewy gorny naronik ekranu, a nie pamici. (Z tej przyczyny
    sekwencja \EH terminali HP nie moe by uywana jako home.)

    Jeli terminal posiada bezwzgldne (absolute) adresowanie wierszy lub
    kolumn, to moe to by podane jako pojedyncze wlaciwoci parametryczne,
    hpa (bezwzgldna pozycja pozioma) i vpa (bezwzgldna pozycja pionowa).
    Czasami s one krotsze ni bardziej ogolne sekwencje dwuparametrowe (np.
    dla hp2645) i mog by uywane chtniej  ni  cup.  Jeli  istniej
    sparametryzowane ruchy lokalne (np. przesu n spacji w prawo), to mog by
    one podane jako cud, cub, cuf i cuu z pojedynczym parametrem,
    okrelajcym ilo spacji przesunicia.  Sekwencje te s przydatne jeli
    terminal nie ma cup, tak jak np. TEKTRONIX 4025.

    Jeli terminal podczas przcy z programem, uywajcym wlaciwoci musi by w
    specjalnym trybie dzialania, to kody wchodzenia i wychodzenia z tego
    trybu mog by podane jako smcup i rmcup. Przyszlo to m.in. z terminali
    takich jak Concept, ktory mial wicej ni jedn stron pamici. Jeli
    terminal ma tylko zwizane z pamici adresowanie kursora (a nie zwizane z
    ekranem) to jednoekranowe okno musi by poprawione w celu wymuszenia
    poprawnego dzialania adresowania kursora. Jest to uywane rownie dla
    TEKTRONIX 4025, gdzie smcup ustawia znak komendy na ten, uywany przez
    terminfo. Jeli sekwencja smcup nie odtworzy ekranu po  wyslaniu
    sekwencji rmcup (do stanu sprzed wyslania rmcup), podaj nrrmc.

  Czyszczenie obszar'ow
    Jeli terminal moe czyci ekran od biecej pozycji do koca linii,
    pozostawiajc kursor na swoim miejscu, to powinno to by okrelone jako
    el. Jeli terminal moe czyci ekran od koca linii, do biecej pozycji,
    pozostawiajc kursor na miejscu, to powinno to by okrelone jako el1.
    Jeli terminal moe czyci ekran od biecej pozycji do koca wywietlacza, to
    powinno to by okrelane jako ed. Ed jest zdefiniowane jedynie dla
    pierwszej kolumny linii. (Moe wic by symulowane przez danie kasowania
    wielkiej liczby linii jeli prawidziwe ed nie jest dostpne.)

  Wstawianie/kasowanie linii i ruchy pionowe
    Jeli terminal moe otworzy now pust lini przed lini, w ktorej znajduje
    si kursor, to powinno to by okreslone jako il1; jest to obslugiwane
    tylko z pierwszej pozycji w linii. Kursor musi potem pojawi si na
    nowej, pustej linii. Jeli terminal moe kasowa lini, na ktorej znajduje
    si kursor, to powinno to by okrelone przez dl1; moe to by obslugiwane
    tylko z pierwszej pozycji na kasowanej linii. Wersje il1 i dl1, ktore
    mog pobiera parametr, okrelajcy ile linii skasowa lub wstawi, mog by
    podawane jako il i dl.

    Jeli terminal ma ustawialny region przewijania (jak vt100), to komenda
    ustawiajca to moe by opisana z pomoc wlaciwoci csr, pobierajcej dwa
    parametry: gorn i doln lini regionu przewijania. Pozycja kursora jest
    po uyciu tej komendy niestety niezdefiniowana.

    Efekt wstawienia lub skasowania linii mona osign z uyciem csr na
    odpowiednio  wybranym  regionie;  komendy sc i rc (zachowania i
    odtworzenia kursora) mog by wowczas przydatne do zapewnienia, e
    zestawiony  lacuch  nie  przesunie kursora. (Zauwa, e biblioteka
    ncurses(3X) dokonuje takiej syntezy automatycznie, wic nie musisz
    komponowa lacuchow wstawienia/skasowania z uyciem csr).

    Innym sposobem tworzenia wstawiania i kasowania moe by uycie kombinacji
    wlaciwoci index i memory-lock, obecnych na niektorych terminalach
    (takich, jak HP-700/90, ktore jednak posiadaj rownie insert/delete).

    Wstawianie linii na gorze lub u dolu ekranu moe by dokonywane rownie z
    uyciem ri lub ind, co czsto moe si okaza szybsze nawet od istniejcych
    wlaciwoci.

    Warto logiczna non_dest_scroll_region powinna by ustawiona jeli kade
    okno przewijajce jest efektywnie widokiem na obraz o rozmiarze ekranu.
    Aby przetestowa istnienie tej wlaciwoci, utworz w rodku ekranu region
    przewijania, napisz co na dolnej linii, przesu kursor na pocztek
    regionu i wykonaj ri, a nastpnie dl1 lub ind. Jeli dane przewijane z
    dolu regionu ri pojawi si ponownie, to  przewijanie  nie  jest
    destruktywne. Curses z Systemu V i XSI oczekuj, e ind, ri, indn i rin
    symuluj przewijanie destruktywne; ich dokumentacja ostrzega by nie
    definiowa csr, chyba e jest to prawda. Ta implementacja curses jest
    bardziej liberalna i dokona jawnego kasowania po przewiniciu, jeli
    zdefiniowane jest ndstr.

    Jeli terminal potrafi definiowa okno jako cz pamici, ktora wspolpracuje
    ze wszystkimi  komendami,  to  powinno  by  to  okrelone  przez
    parametryzowany lacuch wind. Cztery parametry to kolejno: pocztkowe i
    kocowe linie pamici, pocztkowe oraz koczce kolumny pamici.

    Jeli terminal potrafi zachowywa pami wywietlacza powyej, to podana
    powinna by wlaciwo da; jeli zachowana moe by pami wywietlacza poniej,
    to podana powinna by wlaciwo db. Wskazuj one, e kasowanie linii lub
    przewijanie moe spowodowa pojawienie si niezerowych linii z dolu i e
    przewijanie w tyl z pomoc ri moe przynie niezerowe linie z gory.

  Wstawianie/kasowanie znaku
    Istniej dwa podstawowe rodzaje inteligentnych terminali, jeli bra pod
    uwag  obslug  wstawiania/kasowania  znakow  opisywan  w terminfo.
    Najpopularniejsze operacje wstawiania/kasowania znakow tycz  tylko
    znakow w biecej linii i sztywno przesuwaj znaki w kierunku jej koca.
    Inne terminale, takie jak Concept 100 i Perkin Elmer Owl rozroniaj
    spacje wstukane i niewstukane, przesuwajc przy wstawianiu/kasowaniu a
    do najbliszej niewstukanej spacji, ktora jest nastpnie albo kasowana,
    albo rozwijana na dwie niewstukane spacje. Rodzaj terminala mona okreli
    przez wyczyszczenie ekranu i nastpnie wpisanie tekstu, rozdzielonego
    ruchami kursora. Wstukaj przy uyciu ruchow kursora (nie spacji)
    "abc  def". Nastpnie ustaw kursor przed "abc" i wlcz terminal w tryb
    wstawiania. Jeli wpisywanie znakow powoduje, e reszta linii sztywno
    przesuwa si w prawo, to terminal nie rozronia spacji wstukanych od
    niewstukancyh. Jeli "abc" przesunie si do "def" ktore nastpnie zacznie
    si posuwa wraz z nim a do koca linii, to masz drugi rodzaj terminala. W
    tym wypadku powiniene poda wlaciwo in, ktora oznacza "insert null".
    Chocia s to logicznie dwa oddzielne atrybuty (jednoliniowy  vs.
    wieloliniowy tryb wstawiania i specjalne traktowanie niewstukanych
    spacji), nie znalelimy terminala, ktorego tryb wstawiania nie moglby
    zosta opisany pojedynczym atrybutem.

    Terminfo moe opisywa zarowno terminale posiadajce tryb wstawiania, jak
    i terminale, ktore wysylaj prost sekwencj do otwierania pustej pozycji
    w biecej linii. Jako smir podaje si sekwencj wchodzenia w tryb
    wstawiania. Jako rmir podaje si sekwencje do wychodzenia z trybu
    wstawiania. Jako ich1 podaje si sekwencj, ktor naley wysla tu przed
    wyslaniem wstawianego znaku. Wikszo terminali z prawdziwym trybem
    wstawiania nie daje ich1; terminale, ktore wysylaj sekwencje do
    otwierania pozycji ekranu podaj j.

    Jeli twoj terminal posiada obydwie te wlaciwoci, to zwykle wybierany
    jest tryb wstawiania. Technicznie, nie powiniene podawa obydwu, chyba e
    terminal wymaga ich lcznego  dzialania.  Niektore  nie-curses-owe
    aplikacje mog si pogubi jeli podane s obydwie; symptomem s podwojone
    znaki we wstawianiu uywajcym odwieania. Wymaganie to jest obecnie
    rzadkie; wikszo sekwencji ich nie wymaga poprzedzajcego smir, a wikszo
    trybow wstawiania smir nie wymaga ich1 przed kadym znakiem. Dlatego
    curses zaklada, e tak wlanie jest i uywa albo rmir/smir albo ich/ich1
    (ale nie obydwu). Jeli musisz napisa opis dla ncurses, dla terminala,
    wymagajcego obydwu tych dziala, zalcz sekwencje rmir/smir w ich1.

    Jeli po wstawieniu wymagane jest dopelnienie, podaj je jako liczb
    milisekund w ip (opcja lacuchowa). Wszelkie inne sekwencje, ktore
    wymagaj wyslania po wstawieniu pojedynczego znaku rownie mog by podane
    w ip. Jeli twoj terminal wymaga zarowno umieszczenia w `trybie
    wstawiania' jak i specjalnego kodu do poprzedzania kadego wstawianego
    znaku, to podane mog by smir/rmir oraz ich1 i obydwie sekwencje zostan
    uyte.  Wlaciwo ich z jednym parametrem powtarza rezultat ich1 n-
    krotnie.

    Jeli midzy znakami wpisywanymi nie w trybie wstawiania wymagane jest
    wypelnianie, podaj je jako liczb milisekund wypelniania w rmp(???).

    Czasami konieczne jest przesunicie si w trybie wstawiania, aby usun
    znaki z tej samej linii (np. jeli za pozycj wstawiania znajduje si
    tabulacja). Jeli twoj terminal zezwala na ruchy podczas przebywania w
    trybie wstawiania, to powinien mie wlaciwo mir, przyspieszajc w tym
    przypadku wstawianie. Pominicie mir ma wplyw jedynie na szybko.
    Niektore terminale (np. Datamedia) nie mog mie mir, gdy ich tryb
    wstawiania dziala tak, e na to nie pozwala.

    Do kasowania pojedynczego znaku mona poda dch1, albo dch do kasowania z
    parametrem n, ktory mowi, by skasowa n znakow, lub sekwencje wchodzenia
    (smdc) i wychodzenia (rmdc) z trybu kasowania (dowolny tryb, ktorego
    terminal wymaga dla zadzialania dch1).

    Komenda do kasowania n znakow (rownowana wypuszczeniu n spacji bez
    przesuwania kursora) moe by okrelona jako ech z jednym parametrem.

  Podwietlanie, podkrelanie i wizualne dzwonki
    Jeli twoj terminal ma jeden lub wicej rodzajow atrybutow wywietlania,
    to mog one by reprezentowane na wiele ronych sposobow. Jedn z postaci
    wywietlacza  powiniene  okreli  jako  tryb  wyr'oniony (standout),
    reprezentujcy dobry, kontrastowy, latwy do odczytu format podwietlania
    komunikatow o bldach i innych rzeczy wymagajcych zwrocenia uwagi. (Jeli
    masz wybor, to dobrym pomyslem jest inwersja kolorow plus rednie
    rozjanienie,  lub te sama inwersja.)  Sekwencje, przeznaczone do
    wchodzenia i wychodzenia z trybu wyronionego s podawane jako smso i
    rmso. Jeli kod zmiany na tryb wyroniony pozostawia na ekranie jedn lub
    dwie spacje (jak w TVI 912 i Teleray 1061), to naley poda xmc,
    okrelajce ile spacji jest pozostawianych.

    Kody rozpoczynania podkrelenia i jego koczenia mog by podawane jako
    smul i rmul. Jeli terminal posiada kod podkrelania biecego znaku i
    przesuwania kursora o jedn pozycj w prawo (jak w Microterm Mime), to
    moe to by podane jako uc.

    Inne wlaciwoci wchodzenia w rone tryby  podwietlenia  to  blink
    (migotanie) bold (wytluszczenie, lub rozjanienie) dim (rednia-jasno)
    invis (tekst niewidzialny, lub `spacjowanie') prot (chronione) rev
    (inwersja kolorow) sgr0 (wylcz wszystkie tryby atrybutow) smacs (wejd w
    tryb alternatywnego zestawu  znakow)  i  rmacs  (wyjd  z  trybu
    alternatywnego zestawu znakow).  Wlczenie dowolnego z tych trybow w
    pojedynk moe lub moe nie wylczy innych trybow.

    Jeli istnieje sekwencja do ustawiania kombinacji trybow, to powinna by
    podana jako sgr (ustaw atrybuty), i pobiera 9 parametrow. Kady z
    parametrow moe by zerowy lub niezerowy, wskazujc tak czy odpowieni
    atrybut jest wlczony czy nie. 9 parametrow to kolejno: wyronienie,
    podkrelenie,  inwersja,  migotanie,  rednia-jasno,  wytluszczenie,
    spacjowanie, chornienie, alternatywny zestaw znakow. Nie wszystkie
    tryby musz by wspierane przez sgr, powinny by natomiast te, dla ktorych
    istniej oddzielne komendy atrybutow.

    Na przyklad DEC vt220 wspiera wikszo trybow:

parametr tparm atrybut sekwencja specjalna

p1               wyroniony    \E[0;1;7m
p6               wytluszczenie  \E[0;1m
    Kad sekwencj specjaln rozpoczynamy od wylczenia wszelkich istniejcych
    trybow, gdy nie ma prostego sposobu na okrelenie czy s aktywne. Tryb
    wyronienia jest zestawiany jako kombinacja inwersji i wytluszczenia.
    Terminal vt220 ma tryb ochronny, lecz nie jest on wykorzystywany w sgr,
    gdy  chroni rownie znaki ekranu przed kasowaniami stacji.  Tryb
    alternatywnego zestawu znakow jest te inny; roni si tym, e jest albo
    ^O, albo ^N, zalenie czy jest wylczony czy wlczony. Jeli wszystkie
    tryby s wlczone, to wynikow sekwencj jest \E[0;1;4;5;7;8m^N.

    Niektore sekwencje s wspolne dla ronych trybow. Na przyklad ;7 jest
    produkowane dla prawdziwych p1 lub p3, tj. jeli wlczony jest tryb
    standout lub inwersji.

    Spisanie powyszych sekwencji wraz z ich zalenociami daje

sekwencja kiedy wypuci translacja terminfo


\E[0              zawsze         \E[0
;1               gdy p1 lub p6      %?%p1%p6%|%t;1%;
;4               gdy p2         %?%p2%|%t;4%;
;5               gdy p4         %?%p4%|%t;5%;
;7               gdy p1 lub p3      %?%p1%p3%|%t;7%;
;8               gdy p7         %?%p7%|%t;8%;
^N lub ^O           gdy p9 ^N, inaczej ^O  %?%p9%t^N%e^O%;

    Wstawienie tego wszystkiego do sekwencji sgr daje:

      sgr=\E[0%?%p1%p6%|%t;1%;%?%p2%t;4%;%?%p1%p3%|%t;7%;
        %?%p4%t;5%;%?%p7%t;8%;m%?%p9%t\016%e\017%;,

    Pamitaj, e jeli podajesz sgr, to musisz te poda sgr0.

    Terminale z ``magic cookie'' (magiczne ciasteczko) (xmc) wystawiaj
    specjalne ``ciasteczka'' gdy odbieraj sekwencje ustawiania trybu, ktore
    w zasadzie wplywaj na algorytm wywietlania, a nie na dodatkowe bity dla
    kadego znaku. Niektore terminale, jak HP 2621 automatycznie wychodz z
    trybu wyronionego gdy kursor przechodzi do nowej linii, lub gdy jest
    przeadresowany.  Programy uywajce trybu wyronionego powinny z niego
    wychodzi przed przesuniciem kursora lub wyslaniem znaku nowej linii.
    Zwolnione  mog by z tego jedynie przy obecnoci wlaciwoci msgr,
    zapewniajcej, e przemieszczanie si w trybie wyronionym jest bezpieczne.

    Jeli terminal posiada mechanizm zapalania ekranu dla sygnalizacji bldu
    (zamiennik dzwonka), to moe to by podane jako flash. Nie moe to
    przemieszcza kursora.

    Jeli kursor moe by bardziej widoczny ni zwykle, to podaj t sekwencj
    jako cvvis.  Jeli istnieje sposob na uniewidzialnienie kursora, to
    podaj to jako wlaciwo civis. Wlaciwo cnorm powinna dawa moliwo powrotu
    do normalnego kursora.

    Jeli twoj terminal potrafi poprawnie generowa podkrelone znaki (bez
    specjalnych kodow), to jeli [nawet] nie wykonuje  nadstukiwania,
    powiniene naloy na niego wlaciwo ul. Jeli nadstukiwanie pozostawia
    widzialnym znak `pod spodem', to naley poda wlaciwo  os.  Jeli
    nadstukiwania s kasowalne spacj, to powinno to by wskazane wlaciwoci
    eo.

  Keypad i klawisze funkcyjne
    Jeli terminal posiada keypad, ktory przesyla kody przy naciskaniu
    klawiszy, to mona poda te informacje. Zauwa, e nie mona obslugiwa
    terminali gdzie keypad dziala tylko lokalnie (tyczy si to np. czci
    klawiszy HP 2621).  Jeli keypad mona ustawi na przesylanie, lub
    nieprzesylanie, to naley poda te kody jako smkx i rmkx.  W przeciwnym
    wypadku zaklada si, e keypad zawsze przesyla kody. Kody przesylane
    przez strzalki w lewo, prawo, gor, dol oraz klawisz home mog by
    podawane jako kcub1, kcuf1, kcuu1, kcud1, i khome. Jeli dostpne s
    klawisze funkcyjne, takie jak f0, f1, ..., f10, to ich kody mog by
    podane jako kf0, kf1, ..., kf10. Jeli klawisze te maj inne etykiety ni
    domylne f0 do f10, to mona je poda jako lf0, lf1, ...,fl10.  Mona
    rownie poda kody wysylane przez inne klawisze specjalne: kll (home
    down), kbs (backspace), ktbc (czy wszystkie tabulacje), kctab (czy
    tabulator w tej kolumnie), kclr (klawisz czyszczenia ekranu klub
    wymazywania), kdch1 (klawisz kasowania (delete)), kdl1 (kasowanie
    linii), krmir (wyjcie z trybu wstawiania), kel (czyszczenie do koca
    linii), ked (czyszczenie do koca ekranu), kich1 (wstaw znak, lub wejd w
    tryb wstawiania), kil1 (wstaw lini), knp (nastpna strona (next page)),
    kpp (poprzednia strona (previous page)), kind (przewijaj w przod), kri
    (przewijaj w tyl), khts (ustaw w tej kolumnie tabulator). Dodatkowo,
    jeli keypad posiada tablic 3x3 klawiszy, zawierajc 4 klawisze strzalek,
    to pozostale pi klawiszy mona okreli jako ka1, ka3, kb2, kc1 oraz kc3.
    Klawisze te s przydatne gdy potrzebne s efekty kierunkowego padu 3x3.

    Lacuchy programowania klawiszy funkcyjnych mog by podawane jako pfkey,
    pfloc oraz pfx. Lacuch do programowania etykiet ekranowych powinien by
    podawany jako pln. Kady z tych lacuchow pobiera dwa parametry: numer
    kalwisza funcyjnego do programowania (0 do 10) oraz lacuch, na ktory go
    zaprogramowa. Numery klawiszy funkcyjnych przekraczajce ten zakres mog
    programowa niezdefiniowane klawisze, w sposob zaleny od terminala.
    Ronica midzy wlaciwociami polega na tym, e pfkey powoduje i nacinicie
    klawisza jest rownowane wklepaniu przez uytkownika danego lacucha;
    pfloc powoduje, e lacuch jest wykonywany przez terminal lokalnie; pfx
    powoduje, e lacuch jest przesylany do komputera.

    Wlaciwoci  nlab, lw i lh definiuj liczb programowalnych etykiet
    ekranowych wraz z ich szerokoci i wysokoci. Jeli istniej komendy do
    wylczania etykiet, to powinny by podane w smln i rmln. smln jest
    zazwyczaj wysylane po jednej, lub wikszej iloci sekwencji pln, aby
    upewni si, e zmiana si uwidoczni.

  Tabulacje i inicjalizacja
    Jeli terminal posiada sprztowe tabulacje, to komenda przejcia do
    nastpnego tabulatora moe by podana jako ht (zwykle control I). Komenda
    ``lewej-tabulacji'', przenoszca w lewo do poprzedzajcego tabulatora moe
    by podana jako cbt. Konwencja mowi, e jeli tryby teletype wskazuj, e
    tabulacje s rozwijane przez komputer, a nie s przesylane do terminala,
    to programy nie powinny uywa ht czy cbt nawet jeli s one obecne, gdy
    uytkownik  moe nie mie prawidlowo ustawionych tabulatorow.  Jeli
    terminal posiada sprztowe tabulatory, ktore sa pocztkowo ustawiane co n
    spacji, to powinien by podany parametr numeryczny it, pokazujcy odstpy
    midzy tabulatorami. Zazwyczaj jest to uywane przez komend tset do
    okrelania czy ustawia tryb dla sprztowego rozwijania tabulacji i czy
    ustawia tabulatory.  Jeli terminal posiada tabulatory, ktore mona
    zachowa w nieulotnej pamici, to opis terminfo moe zaklada, e s one
    poprawnie ustawione.

    Inne wlaciwoci zawieraj lacuchy is1, is2 oraz  is3,  sluce  do
    inicjalizacji terminala, iprog, czyli ciek do programu, uywanego do
    inicjalizacji terminala oraz if, czyli nazw pliku, zawierajcego dlugie
    lacuchy inicjalizacyjne. Lacuchy te powinny ustawi terminal na tryby
    wspolpracujce z pozostalym opisem terminfo. S one zwykle przesylane do
    terminala  poprzez opcj init programu tput przy kadym logowaniu
    uytkownika. S one drukowane w nastpujcej kolejnoci: uruchom program
    iprog; wylij is1; is2; ustaw marginesy przy uyciu mgc, smgli smgr;
    ustaw tabulatory przy uyciu tbc i hts; wydrukuj plik if; i w kocu wylij
    is3.

    Wikszo inicjalizacji jest wykonywana w is2. Tryby specjalne terminala
    mona ustawia bez duplikowania lacuchow, wstawiajc wspolne sekwencje do
    is2, a specjalne elementy do is1 oraz is3. Para sekwencji, ktora
    dokonuje twardego resetu z kompletnie nieznanego stanu moe by podobnie
    podawana jako rs1, rs2, rf i rs3, analogicznie do is2 oraz if. Lacuchy
    te s wysylane przez program reset, slucy do naprawiania terminala gdy
    ten wejdzie w dziwny stan. Komendy zazwyczaj s umieszczane w rs1, rs2
    rs3 i rf jedynie jeli daj denerwujce efekty na ekranie i nie s
    konieczne podczas logowania sie. Na przyklad komenda ustawiania vt100
    na 80 kolumn normalnie jest czci is2, lecz powoduje denerwujce
    zaklocenie ekranu i zwykle nie jest wymagana, gdy terminal normalnie ju
    jest w trybie 80-kolumnowym.

    Jeli istniej komendy do ustawiania i czyszczenia tabulatorow, to mog by
    one podawane jako tbc (czy wszystkie tabulatory) i hts (ustaw tabulator
    w biecej kolumnie w kadym wierszu).  Jeli do ustawienia tabulatorow
    wymagana  jest  bardziej skomplikowana sekwencja, to moe by ona
    umieszczona w is2 lub if.

  Op'onienia i wype/lnianie
    Wiele starszych i wolniejszych terminali nie obsluguje ani XON/XOFF ani
    potwierdzania DTR. Wlicza w to mona terminale hardcopy i pewne
    archaiczne CRT (np, DEC VT100). Wymagaj one wypelniania znakow po
    pewnych ruchach kursora i zmianach ekranu.

    Jeli terminal uywa potwierdzania xon/xoff dla sterowania przeplywu (to
    znaczy automatycznie wysyla ^S do hosta gdy bufory wejciowe zbliaj si
    do  przepelnienia),  ustaw  xon.  Wlaciwo ta powstrzymuje emisj
    wypelniania. Moesz te ustawi j dla mapowanych  w  pami  urzdze
    konsolowych, ktore efektywnie nie maj ogranicze szybkoci. Informacje
    wypelniajce powinny wci by dolczane, aby procedury mogly lepiej
    decydowa o wzgldnych kosztach, lecz rzeczywiste znaki wypelnienia nie
    bd wysylane.

    Jeli podane jest pb (szybko wypelniania), to wypelnianie nie jest
    uywane przy szybkociach niszych ni pb. Jeli wpis nie zawiera szybkoci,
    to emisja wypelniania w pelni zaley od xon.

    Jeli terminal wymaga innych ni zero znakow wypelniania, to powinno to
    by podawane jako pad. Z lacucha pad uywany jest jedynie pierwszy znak.

  Linie statusu
    Niektore terminale posiadaj dodatkowe `linie statusu', ktore nie s
    normalnie uywane przez oprogramowanie (a wic nie licz si jako wlaciwo
    lines terminala).

    Najprostszym  przypadkiem jest linia statusu, ktor mona adresowa
    kursorem, lecz nie jest czci podstawowego regionu przewijania ekranu;
    tak lini statusu posiada Heathkit H19 oraz 24 liniowe VT100 z
    23-liniowym regionem przewijania ustawianym na starcie. Sytuacja ta
    jest wskazywana przez wlaciwo hs.

    Niektore terminale z liniami statusu wymagaj specjalnych sekwencji aby
    dosta si do tej linii. Mog one by wyraane jako lacuchy z pojedynczymi
    parametrami tsl, ktore pobieraj pozycj kursora wzgldem zerowej kolumny
    linii statusu. Wlaciwo fsl musi powraca do pozycji ekranu glownego,
    gdzie wywolano ostatnie tsl. Moliwe, e konieczne bdzie osadzenie
    wartoci lacuchowych sc (zachowanie kursora) i rc (odtworzenie kursora)
    w tsl i fsl.

    Linia statusu jest zazwyczaj tej samej szerokoci co szeroko terminala.
    Gdy nie jest to prawd, naley poda wlaciwo numeryczn wsl.

    Komend kasowania linii statusu moe by podawana jako dsl.

    Warto logiczna eslok okrela, e sekwencje specjalne, tabulacje itp.
    dzialaj w linii statusu normalnie.

    Implementacja ncurses nie uywa jeszcze adnej z tych wlaciwoci S one tu
    udokumentowane na wypadek, gdyby staly si istotne.

  Grafika liniowa
    Wiele terminali posiada alternatywne zestawy znakow, przydatne do
    rysowania figur. Terminfo i curses maj wsparcie do rysowania znakow
    wspieranych przez VT100 plus niektore znaki z AT&T 4410v1. Alternatywny
    zestaw znakow moe by okrelony wlaciwoci acsc.

         Nazwa       Nazwa    Ascii      Nazwa
         glifu       ACS     domylnie    VT100
    UK znak funta        ACS_STERLING f    }
    strzalka w dol        ACS_DARROW  v    .
    strzalka w lewo       ACS_LARROW  <    ,
    strzalka w prawo       ACS_RARROW  >    +
    strzalka w gor        ACS_UARROW  ^    -
    plansza kwadratow      ACS_BOARD  #    h
    kula             ACS_BULLET  o    ~
    plansza szachowa       ACS_CKBOARD :    a
    symbol stopnia        ACS_DEGREE  \    f
    diamond           ACS_DIAMOND +    `
    wikszylubrowny        ACS_GEQUAL  >    z
    greckie pi          ACS_PI    *    {
    linia poprzeczna       ACS_HLINE  -    q
    symbol latarni        ACS_LANTERN #    i
    duy plus/skrzyowanie     ACS_PLUS   +    n
    mniejszylubrowny       ACS_LEQUAL  <    y
    lewy niski naronik      ACS_LLCORNER +    m
    prawy niski naronik     ACS_LRCORNER +    j
    nierowny           ACS_NEQUAL  !    |
    plus/minus          ACS_PLMINUS #    g
    scan line 1         ACS_S1    ~    o
    scan line 3         ACS_S3    -    p
    scan line 7         ACS_S7    -    r
    scan line 9         ACS_S9    _    s
    czysty blok kwadratowy    ACS_BLOCK  #    0
    T wskazujce w dol      ACS_TTEE   +    w
    T wskazujce w lewo      ACS_RTEE   +    u
    T wskazujce w prawo     ACS_LTEE   +    t
    T wskazujce w gor      ACS_BTEE   +    v
    lewy wysoki naronik     ACS_ULCORNER +    l

    prawy wysoki naronik     ACS_URCORNER +    k
    linia pionowa        ACS_VLINE  |    x

    Najlepszym  sposobem  na zdefiniowanie zestawu graficznego nowego
    urzdzenia jest dodanie do kopii tej tabeli kolumny, podajcej znak, jaki
    (po emisji midzy smacs/rmacs) zostal wyrenderowany jako odpowiadajca
    [kodowi] grafika. Nastpnie przeczytaj pary VT100/twoj terminal z prawa
    na lewo--bdzie to twoj lacuch ACSC.

  Obs/luga kolor'ow
    Wikszo terminali kolorowych to albo terminale typu Tektronix, albo typu
    HP. Te pierwsze maj predefiniowany zestaw N kolorow (N zwykle wynosi 8)
    i mog ustawia w komorkach znakowych niezalenie kolor tla i pierwszego
    planu, tworzc N*N par kolorow. Na terminalach HP naley ustawia kad par
    kolorow osobno (tlo i pierwszy plan nie s ustawiane niezalenie). Mona
    zdefiniowa M par kolorow z 2*M dostpnych kolorow. Terminale zgodne z
    ANSI s typu Tektronix.

    Pewne podstawowe wlaciwoci kolorow s niezalene od metody kolorowania.
    Waciwoci numeryczne colors i pairs okrelaj maksymaln liczb kolorow i
    par kolorow, ktore mona naraz wywietla. Lacuch op (para oryginalna)
    ustawia tlo i pierwszy plan na domylne wartoci terminala.  Lacuch oc
    resetuje wszystkie kolory i pary kolorow na domylne wartoci terminala.
    Niektore terminala (wlcznie z wieloma emulatorami terminali PC) kasuje
    obszary ekranu z obecnym tlem, zamiast wlczy domylne tlo; powinny one
    posiada wlaciwo logiczn bce.

    Aby zmieni biecy kolor pierwszego planu lub tla na terminalu typu
    Tektronix, naley uy setaf (ustaw pierwszy plan ANSI) i setab (ustaw tlo
    ANSI). Pobieraj one jeden parametr--numer koloru. Dokumentacja SVr4
    opisuje tylko setaf/setab; draft XPG4 mowi, e "Jeli terminal obsluguje
    sekwencje specjalne ANSI do ustawiania tla i pierwszego planu, to
    powinny by one zakodowane odpowiednio jako setab i setaf. Jeli terminal
    obsluguje inne sekewencje specjalne ustawiania tla i pierwszego planu,
    to powinny by one kodowane jako setb i setf. Funkcja vidputs() i
    funkcje odwieania uywaj (o ile s zdefiniowane) setaf i setab."

    Wlaciwoci setaf/setab i setf/setb  pobieraj  pojedynczy  argument
    numeryczny. Wartoci 0-7 s przenonie zdefiniowane w sposob nastpujcy
    (rodkowa kolumna to symboliczne wartoci #define z naglowkow bibliotek
    curses). Sprzt terminala moe mapowa je jak chce, lecz wartoci RGB
    okrelaj normalne lokacje w przestrzeni kolorow. space.

          Kolor     #define    Warto    RGB
          czarny   COLOR_BLACK    0   0, 0, 0
          czerwony  COLOR_RED     1   max,0,0
          zielony   COLOR_GREEN    2   0,max,0
          olty    COLOR_YELLOW   3   max,max,0
          niebieski  COLOR_BLUE    4   0,0,max
          fioletowy  COLOR_MAGENTA   5   max,0,max
          cyjankowy  COLOR_CYAN    6   0,max,max
          bialy    COLOR_WHITE    7   max,max,max

    Na terminalu typu HP uywa si scp z numerem pary kolorow do ustawienia
    obecnej pary kolorow.

    Na terminalu Tektronix moe by obecna wlaciwo ccc. Wskazuje ona, e
    kolory mona modyfikowa. W tej sytuacji wlaciwo initc pobiera numer
    koloru (0 do colors-1) i trzy dalsze parametry, opisujce kolor.
    Parametry te s domylnie interpretowane jako RGB. Jeli obecna jest
    wlaciwo logiczna hls, to s one interpretowane jako parametry HLS (Hue,
    Lightness, Saturation). Zakresy zale od terminala.

    Na terminalu w rodzaju HP, initp moe dawa moliwo zmieniania wartoci
    pary  kolorow.  Pobiera 7 parametrow; numer pary kolorow (0 do
    max_pairs-1) oraz dwie trojki, opisujce najpierw tlo, a potem pierwszy
    plan. Parametry te okrelaj RGB lub HLS, zalenie od hls.

    Na niektorych terminalach kolorowych, kolory koliduj z podwietleniami.
    Mona zarejestrowa te kolizje we wlaciwoi ncv. Jest to maska bitowa
    atrybutow,  ktore  nie  mog  by uywane przy wlczonych kolorach.
    Odpowiednio midzy atrybutami rozumianymi przez curses jest nastpujca:

          Atrybut           Bit  Dziesitnie
          A_STANDOUT         0   1
          A_UNDERLINE         1   2
          A_REVERSE          2   4
          A_BLINK           3   8
          A_DIM            4   16
          A_BOLD           5   32
          A_INVIS           6   64
          A_PROTECT          7   128
          A_ALTCHARSET        8   256

    Na przyklad na wielu konsolach IBM PC atrybut podkrelenia koliduje z
    niebieskim kolorem pierwszego planu i nie jest dostpny w trybie
    kolorowym. Powinny wic mie ustawione wlaciwo ncv na 2.

    Curses SVr4 nie uywaj w ogole ncv, ncurses rozpoznaj je i optymalizuj
    wyjcie.

  R'onoci
    Jeli terminal wymaga innego znaku wypelniania ni zero, to jest on
    podawany jako pad. Z lacucha pad wykorzystywany jest tylko pierwszy
    znak. Jeli terminal nie obsluguje znaku wypelniania, podaj npc. Zauwa,
    e ncurses implementuje zgodn z termcap zmienn PC; dlatego aplikacje mog
    ustawia t warto na co innego ni zero, a ncurses sprobuje najpierw npc i
    uyje napms jeli terminal nie posiada znaku wypelnienia.

    Jeli terminal moe przesuwa w gor lub w dol o pol linii, to moe to by
    okrelone przez hu (pol-linii w gor) i hd (pol-linii w dol). Jest to
    przede wszystkim przydatne dla indeksow gornych i dolnych w terminalach
    hardcopy. Jeli terminal hardcopy potrafi przej na nastpn stron (eject
    to the next page) (tj. form feed), podaj to jako ff (zwykle control L).

    Jeli istnieje komenda do powtorzenia danego znaku podan liczb razy (aby
    zaoszczdzi na czasie transmisji duej liczby takich samych znakow), mona
    to okreli parametryzowanym lacuchem rep.  Pierwszy parametr jest
    powtarzanym  znakiem,  a  drugi  liczb  powtorze.  Tak  wic
    tparm(repeat_char, 'x', 10) jest rownowane `xxxxxxxxxx'.

    Jeli terminal posiada ustawiany znak komendy, jak w TEKTRONIX, mona to
    okreli przez cmdch. Wybierany jest prototypowy znak komendy, uywany we
    wszystkich wlaciwociach. Znak ten jest podawany przez wlaciwo cmdch.
    Na  niektorych  systemach  uniksowych  obslugiwana jest nastpujca
    konwencja: W rodowisku szukana jest zmienna CC i jeli zostanie
    znaleziona, wszystkie pojawienia znaku prototypowego s zamieniane na
    znak ze zmiennej rodowiskowej.

    Opisy terminala, ktore nie reprezentuj konkretnych rodzajow znanych
    terminali, takie jak switch, dialup, patch i network, powinny zawiera
    wlaciwo gn (generic), aby programy mogly stwierdzi, e nie wiedz jak
    rozmawia z terminalem. (Wlaciwo ta nie tyczy si opisow terminali
    virtual, dla ktorych znane s sekwencje specjalne.)

    Jeli terminal posiada klawisz ``meta'', ktory zachowuje si jak klawisz
    przesunicia, ustawiajcy osmy bit przesylanego znaku, to fakt ten mona
    wskaza z pomoc km. W przeciwnym wypadku, oprogramowanie zaloy, e 8-my
    bit jest bitem parzystoci i zazwyczaj bdzie czyszczony. Jeli istniej
    lacuchy, wlczajce i wylczajce ten tryb ``meta'', to powinny by one
    okrelone jako smm i rmm.

    Jeli terminal ma wicej linii pamici ni mieci si naraz na ekranie, to
    liczba tych linii powinna by okrelana przez lm. Nadanie wartoci lm#0
    okrela, e liczba linii nie jest ustalona, lecz mimo to jest wicej
    pamici ni linii ekranowych.

    Jeli terminal jest jednym z obslugiwanych przez uniksowy protokol
    wirtualnego terminala, to numer terminala moe by podany jako vt.

    Lacuchy media copy, sterujce zewntrzn drukark, podlczon do terminala
    mog by podawane jako mc0: drukuj zawarto ekranu, mc4: wylcz drukark i
    mc5: wlcz drukark.  Gdy drukarka jest wlczona, tekst przesylany do
    terminala bdzie przesylany na drukark. Nie jest zdefiniowane czy tekst
    ma by wtedy rownie wywietlany na ekranie terminala. Wariacja mc5p
    pobiera jeden parametr i pozostawia drukark wlczon na tyle znakow, ile
    podano w parametrze; wylczajc nastpnie drukark. Parametr nie powinien
    przekracza 255. Caly tekst, lcznie z mc4, jest podczas dzialania mc5p
    przezroczycie przekazywany drukarce.

  Zaburzenia i uszkodzenie m'ozgu
    Terminale, ktore nie zezwalaj na wywietlanie znakow tyldy, powinny
    wskazywa to przez hz.

    Terminale, ktore ignoruj line-feed po zawiniciu am, takie jak Concept i
    vt100 powinny wskazywa to przez xenl.

    Jeli do pozbycia si trybu wyronionego potrzebne jest el (zamiast
    zwyczajnego nadpisania na nim normalnego tekstu), naley poda xhp.

    Terminale teleray, gdzie tabulacje zmieniaj przesuwane znaki na spacje,
    powinny podawa xt (destruktywne tabulacje). Uwaga: zmienn, okrelajc to
    jest obecnie `dest_tabs_magic_smso'; w starszych wersjach bylo to
    teleray_glitch.  To zaburzenie oznacza rownie, e nie jest moliwe
    ustawienie kursora na ``magicznym ciasteczku'', e do skasowania trybu
    wyronionego naley skasowa lub wstawi lini. Implementacja ncurses
    ignoruje to.

    Terminal Beehive Superbee, ktory nie potrafi poprawnie przesyla znakow
    escape i control C ma wlaciwo xsb, okrelajc, e zamiast escape uywany
    jest klawisz f1, a zamiast control C uywane jest f2. (Problem ten
    wystpuje tylko w Superbee, zalenie od ROM.) Zauwa, e w starszych
    wersjach terminfo wlaciwo ta byla nazywana `beehive_glitch'; obecnie
    jest to `no_esc_ctl_c'.

    Inne problemy zwizane z konkretnymi terminalami mona naprawi dodajc
    dalsze wlaciwoci typu xx.

  Podobne terminale
    Jeli istniej dwa bardzo podobne terminale, gdzie jeden moe  by
    zdefiniowany tak samo jak drugi, z pewnymi wyjtkami, to mona wykorzysta
    wlaciwo use z nazw podobnego terminala.  Wlaciwoci podane przed use
    przeslaniaj te z typu wybranego przez use. Wlaciwoci mona anulowa
    poprzez umieszczanie na lewo od definicji wlaciwoci xx@, gdzie xx jest
    wlaciwoci. Na przyklad,

                2621-nl, smkx@, rmkx@, use=2621,

    definiuje 2621-nl, ktory nie posiada smkx, rmkx i z tego powodu nie
    wlcza etykiet klawiszy funkcyjnych w trybie wizualnym.  Jest to
    przydatne dla innych trybow terminala lub dla innych preferencji
    uytkownika.

  Pu/lapki d/lugich wpis'ow
    Dlugie wpisy terminfo rzadko s problemem; aden wpis terminfo nie osignl
    jeszcze nawet 4K maksimum przeznaczonego na tablic lacuchow. Niestety
    jednak, translacje termcap s bardziej ograniczone (do 1K). Z tego
    powodu,  translacje termcap dlugich wpisow terminfo mog powodowa
    problemy.

    Strony podrcznika man dla 4.3BSD i starszych wersji tgetent() mowi
    uytkownikowi, by alokowal 1K bufor na wpis termcap. Wpis jest zakoczony
    zerem przez bibliotek termcap, wic bezpieczn dlugoci wpisu termcap s
    1023 bajty. Zalenie od tego, co robi dana aplikacja i biblioteka
    termcap i od tego gdzie w pliku termcap znajduje typ terminala szukany
    przez tgetent(), mog dzia si rone rzeczy.

    Niektore biblioteki termcap drukuj komunikat ostrzegawczy i kocz
    dzialanie; inne nie; inne skracaj wpis do 1023 bajtow. Niektore
    aplikacje alokuj wicej ni wymagany 1K; inne nie.

    Kady wpis termcap zawiera zwizane ze sob dwa wane rozmiary: przed
    rozwiniciem "tc" i po rozwiniciu. "tc" jest wlaciwoci, ktora fastryguje
    inny wpis termcap do koca biecego, aby doda jego wlaciwoci. Jeli wpis
    termcap nie uywa wlaciwoci "tc", to oczywicie obydwa rozmiary s
    identyczne.

    Dlugo przed rozwiniciem tc jest nawjaniejsza, gdy dotyczy czego wicej
    ni tylko uytkownikow konkretnego terminala. Jest to dlugo wpisu
    istniejcego w /etc/termcap minus para lewy ukonik/nowa linia, ktore s
    pomijane przez tgetent() podczas odczytu. Niektore biblioteki termcap
    obcinaj rownie kocow now lini (GNU termcap tego nie robi). Zalo teraz,
    e:

    *  wpis termcap przed rozwiniciem ma wicej ni 1023 bajty,

    *  aplikacja zaalokowala jedynie 1K,

    *  biblioteka termcap (jak BSD/OS 1.1 i GNU) odczytuje caly wpis do
      bufora, niezalenie od dlugoci, aby zobaczy czy jest to ten wpis co
      trzeba,

    *  a tgetent() szuka typu terminala, ktory jest albo dlugim wpisem,
      jak i znajduje si w pliku termcap za dlugim wpisem, albo nie
      istnieje w pliku w ogole (wic tgetent() musi przeszukiwa caly plik
      termcap).

    W tej sytuacji tgetent() nadpisze pami, by moe rownie swoj stos i
    prawdopodobnie rzuci kor. Programy  typu  telnet  s  szczegolnie
    okaleczalne; nowoczesne telnety przekazuj wartoci jak typ terminala
    automatycznie. Wyniki s podobnie niechciane dla bibliotek termcap, jak
    SunOS 4.1.3 i Ultrix 4.4, ktore drukuj ostrzeenia gdy odczytuj zbyt
    dlugie wpisy termcap. Jeli biblioteka termcap obcina dlugie wpisy, jak
    OSF/1 3.0, to jest odporna na ten problem, lecz zwraca nieprawidlowe
    dane dla terminala.

    Rozmiar "po rozwiniciu tc" ma podobne dzialanie na powysze, lecz
    jedynie dla osob, ktore ustawily TERM na ten typ terminala, gdy
    tgetent() dokonuje rozwinicia "tc" tylko jeli znajdzie odpowiedni typ.

    Ogolnie, wpis termcap, ktory jest dluszy ni 1023 bajty moe spowodowa
    zrzut core, ostrzeenia lub nieprawidlowe dzialanie. Jeli jest zbyt
    dlugi przed rozwiniciem "tc", to bdzie tak dzialal  nawet  dla
    uytkownikow innych typow terminal, i tych ktorych zmienna TERM nie
    posiada opisu w pliku termcap.

    W trybie -C (tlumaczenia na termcap), implementacja tic(1) z ncurses
    daje ostrzeenia gdy dlugo przed-tc wpisu termcap jest zbyt wielka.
    Opcja -c (check) sprawdza rownie rozwinite (po tc) dlugoci.

  Kompatybilno binarna
    Nie jest mdre liczy na przenono binarnych opisow terminfo midzy
    komercyjnymi  wersjami uniksa. Problem polega na tym, e istniej
    przynajmniej dwie wersje terminfo (pod HP-UX i AUX), ktore pochodz z
    terminfo System V po SVr1 i dodaly rozszerzone wlaciwoci do tablicy
    lacuchow ktore (binarnie) koliduj z rozszerzeniami Systemu V i XSI
    Curses.

ROZSZERZENIA

    Operator  %x  parametryzowanych  lacuchow  jest typowy tylko dla
    implementacji tparm wykonanej w ncurses (jest wymagany do obslugi
    niefortunnego formatu initc na konsoli Linux).

    Niektore implementacje curses z SVr4 i wszystkie poprzednie nie
    interpretuj operatorow %A i %O z parametryzowanych lacuchow.

    SVr4/XPG4 nie okrelaj czy msgr zezwala na poruszanie w  trybie
    alternatywnego zestawu znakow (takie tryby mog midzy innymi mapowa CR
    oraz NL na znaki, ktore nie  pocigaj  lokalnych  przemieszcze).
    Implementacja ncurses ignoruje msgr w trybie ALTCHARSET. Przychodzi
    wic moliwo, e implementacja XPG4, robica odwrotne zaloenie moe wymaga
    wpisow terminfo z ncurses z wylczonym msgr.

    Biblioteka ncurses obsluguje tryby wstawiania znaku i wstawiania znakow
    w troch niestandardowy sposob, aby zyska na efektywnoci. Zobacz wyej
    sekcj Wstawianie/kasowanie znak'ow.

    Podstawienia  parametrow  dla  set_clock  i  display_clock nie s
    udokumentowane w SVr4 i w standardzie XSI. S one wydedukowane z
    dokumentacji terminala AT&T 505.

    Uwaaj z przyznawaniem wlasciwoci kmous. ncurses zechc interpretowa to
    jako KEY_MOUSE dla uytku w terminalach i w emulatorach (jak xterm),
    ktore potrafi zwraca informacje o ledzeniu myszy w strumieniu wejciowym
    klawiatury.

    Rone porty komercyjne terminfo i curses wspieraj rone podzbiory
    standardu  XSI  curses i (w niektorych przypadkach) rone zbiory
    rozszerze. Oto zestawienie, odpowiadajce padziernikowi 1995:

    SVR4, Solaris, ncurses -- Wspieraj wszystkie wlaciwoci SVr4.

    SGI -- Wspiera zestaw SVr4 i dodaje jedn nieudokumentowan wlaciwo
    lacuchow (set_pglen).

    SVr1, Ultrix -- Obsluguj one ograniczony podzbior wlaciwoci terminfo.
    Wartoci logiczne  kocz  si  z  xon_xof;  wartoci  numeryczne  z
    width_status_line; a lacuchowe z prtr_non.

    HP/UX -- Wspiera podzbior SVr1 plus numeryka z SVr[234], a konkretnie
    num_labels, label_height, label_width, plus klawisze funkcyjne 11 do
    63, plus plab_norm, label_on, i label_off, plus pewne niekompatybilne
    rozszerzenia tablicy lacuchow.

    AIX -- Wspiera podzbior SVr1 plus klawisze funkcyjne 11 do 63 plus
    niekompatybilne rozszerzenia tablicy lacuchow.

    OSF -- Wspiera zarowno zestaw SVr4 jak i rozszerzenia AIX.

PLIKI

    /usr/share/terminfo/?/* pliki zawierajce opisy terminala

ZOBACZ TAKE

    tic(1M), curses(3X), printf(3S), term(5).

AUTORZY

    Zeyd M. Ben-Halim, Eric S. Raymond.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                  TERMINFO(5)