Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    uuencode - format zakodowanego pliku uuencode

OPIS

    Pliki ktore produkuje uuencode(1) skladaj si z linii naglowka, po
    ktorym nastpuje pewna liczba linii treci, oraz linia koczca.  Komenda
    uudecode(1)  zignoruje  wszelkie  linie poprzedzajce naglowek lub
    nastpujce po linii koczcej.  Linie poprzedzajce naglowek nie mog
    oczywicie wyglda jak naglowek.

    Linia naglowka odroniana jest po pierwszych szeciu znakach, ktore brzmi
    begin Po slowie begin nastpuj prawa dostpu (osemkowo), oraz lacuch
    bdcy  nazw  zakodowanego  pliku.  Wszystkie trzy elementy linii
    naglowkowej rozdziela spacja.

    Tre sklada si z pewnej liczby linii, kadej o dlugoci co najwyej 62
    znakow (lcznie z kocowym znakiem nowej linii).  Skladaj si one z
    licznika znakow, zakodowanych znakow i znaku nowej linii.  Licznik
    znakow to pojedynczy znak drukowalny reprezentujcy liczb calkowit bdc
    iloci bajtow, jakie posiada reszta linii.  Takie liczby s zawsze w
    zakresie od 0 do 63 i mona je okreli odejmujc znak spacji (40 osemkowo)
    od tego znaku.

    Grupy trzybajtowe przechowywane s w czterech znakach, sze bitow na
    znak.  Wszystkie s przesunite o spacj tak aby da znaki drukowalne.
    Ostatnia linia moe by krotsza ni zwykle 45 bajtow. Jeli wielko pliku
    nie jest wielokrotnoci trzech, fakt ten mona ustali liczc znaki w
    ostatniej linii. Dodatkowe miecie s dolczane aby liczba znakow byla
    wielokrotnoci czterech.

    Tre koczona jest lini o dlugoci zerowej. Linia ta sklada si z jednej
    spacji ASCII.

    Linia koczca sklada si ze slowa end w osobnej linii.

ZOBACZ TAKE

    uuencode(1), uudecode(1), uusend(1), uucp(1), mail(1)

HISTORIA

    Format plikow uuencode pojawil si w BSD 4.0

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                  uuencode(5)