Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    virtual - format tabeli virtual programu Postfix

SK/LADNIA

    postmap /etc/postfix/virtual

OPIS

    Opcjonalna tabela virtual okrela przeadresowania dla lokalnych i nie-
    lokalnych odbiorcow lub domen. Przeadresowania te s wykorzystywane
    przez demona cleanup(8). S one rekurencyjne.

    Przeadresowanie virtual stosowane jest tylko do adresu kopertowego
    odbiorcy i nie ma wplywu na naglowki wiadomoci. Mona to traktowa tak,
    jak zestaw regul S0 Sendmaila. Ogolne przepisanie adresow z naglowka i
    etykiety wykonuje si za pomoc odwzorowania canonical(5).

    Plik virtual sluy jako wejcie polecenia postmap(1). W wyniku jego
    dzialania  powstaje  zaindeksowany  plik w formacie dbm lub db,
    wykorzystywany do szybkiego wyszukiwania przez system pocztowy.  Po
    aktualizacji moe uplyn okolo minuty zanim zmiany stan si widoczne.
    Wydanie polecenia postfix reload eliminuje oponienie.

    Typowa realizacja domeny wirtualnej wyglda tak:

      domena.witrualna    cokolwiek (zawarto po prawej
                          bez znaczenia)
      uytk1@domena.witrualna adres1
      uytk2@domena.witrualna adres2, adres3

    Przy takim ustawieniu serwer SMTP akceptuje poczt do domena.witrualna i
    odrzuca  poczt  do  unknown@domena.witrualna  jako  niemoliw  do
    dostarczenia.

    Tabela virtual ma podany niej format, przy czym odwzorowania s
    probowane w takiej kolejnoci, w jakiej je tu wymieniono:

    odstpy i komentarze
       Puste linie s ignorowane, tak samo jak linie zaczynajce si od
       `#'.

    uytkownik@domena adres, adres, ...
       Poczta do uytkownik@domena jest przeadresowywana na adres.  Ta
       posta na najwyszy priorytet.

    uytkownik adres, adres, ...
       Poczta do uytkownik@miejsce jest przeadresowywana na adres gdy
       miejsce jest rowne $myorigin albo jeli jest wymienione w
       $mydestination lub w $inet_interfaces.

       Ten sposob dzialania naklada si na dzialanie lokalnej bazy
       alias(5). Roni si tym, e odwzorowanie virtual mona stosowa take
       do adresow, ktore nie s lokalne.

    @domena adres, adres, ...
       Poczta do kadego uytkownika z domeny zostanie przeadresowana na
       adres. Ta posta ma najniszy priorytet.

    We wszystkich powyszych postaciach, gdy adres ma posta @innadomena,
    wynikiem jest ten sam uytkownik w innejdomenie. Dziala to tylko dla
    pierwszego adresu w rozszerzeniu.

ROZSZERZANIE ADRES'OW

    Kiedy wyszukiwanie si nie powiedzie, a lokalna cz adresu zawiera
    opcjonalny ogranicznik odbiorcy (np. uzytk+foo@domena), to wyszukiwanie
    jest powtarzane dla adresu nierozszerzonego (np. uzytk@domena), a
    niedopasowane rozszerzenie adresu przenosi si na wynik rozwinicia.
    Kolejno dopasowa: uzytk+foo@domena, uzytk@domena, uzytk+foo, uzytk i
    @domena.

B/LDY

    W formacie tabeli nie s rozpoznawane konwencje cytowania.

PARAMETRY KONFIGURACYJNE

    Tego  zagadnienia  dotycz szczegolnie niszej wymienione parametry
    main.cf. W pliku main.cf Postfiksa mona znale szczegoly skladni i
    wartoci domylne. Po zmianie konfiguracji naley uy polecenia postfix
    reload.

    virtual_maps
       Lista tabel odwzorowa wirtualnych.

    Inne powizane parametry:

    inet_interfaces
       Adresy interfejsow sieciowych, na ktorych ten system otrzymuje
       poczt.

    mydestination
       Lista domen, ktore s przez ten system pocztowy uwaane za
       lokalne.

    myorigin
       Domena, ktora jest doklejana do lokalnie wysylanej poczty.

    owner_request_special
       Powoduje specjaln obrobk adresow owner-xxx i xxx-request.

ZOBACZ TAKE

    cleanup(8) sprowadza do postaci kanonicznej i kolejkuje poczt
    postmap(1) tworzy tablic odwzorowa

LICENCJA

    Z tym oprogramowaniem musi by rozpowszechniana licencja Secure Mailer.

AUTOR

    Wietse Venema IBM T.J. Watson Research P.O. Box 704 Yorktown Heights,
    NY 10598, USA

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                  VIRTUAL(5)