Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    utmp, wtmp - zapisy o logowaniu

SK/LADNIA

    #include <utmp.h>

OPIS

    Plik utmp umoliwia znalezienie informacji o tym, kto w danej chwili
    korzysta z systemu. Z systemu moe korzysta wicej uytkownikow, poniewa
    nie wszystkie programy zapisuj informacje do utmp.

    Ostrzeenie:  utmp musi by niezapisywalnym plikiem, poniewa wiele
    programow systemowych (glupio) polega na jego integralnoci. Istnieje
    ryzyko sfalszowania logow systemowych i modyfikacji plikow systemowych,
    jeli utmp bdzie zapisywalny dla uytkownikow.

    Plik ten jest sekwencj wpisow o  postaci  nastpujcej  struktury
    zdeklarowanej w pliku naglowkowym (naley zwroci uwag, e jest to jedna z
    wielu definicji; szczegoly zale od wersji libc):

     #define UT_UNKNOWN   0
     #define RUN_LVL     1
     #define BOOT_TIME    2
     #define NEW_TIME    3
     #define OLD_TIME    4
     #define INIT_PROCESS  5
     #define LOGIN_PROCESS  6
     #define USER_PROCESS  7
     #define DEAD_PROCESS  8
     #define ACCOUNTING   9

     #define UT_LINESIZE   12
     #define UT_NAMESIZE   32
     #define UT_HOSTSIZE   256

     struct exit_status {
      short int e_termination;  /* kod przerwania procesu. */
      short int e_exit;      /* kod zakoczenia procesu. */
     };

     struct utmp {
      short ut_type;       /* rodzaj logowania */
      pid_t ut_pid;        /* PID procesu logujcego */
      char ut_line[UT_LINESIZE]; /* nazwa urzdzenia tty - "/dev/" */
      char ut_id[4];       /* id init lub skrot nazwy tty */
      char ut_user[UT_NAMESIZE]; /* nazwa uytkownika */
      char ut_host[UT_HOSTSIZE]; /* nazwa hosta dla zdalnego logowania */
      struct exit_status ut_exit; /* kod zakoczenia procesu
                      oznaczonego jako DEAD_PROCESS */

      /* Pola ut_session i ut_tv musz mie ten sam rozmiar, gdy s
        kompilowane 32- i 64-bitowo.Pozwala to dzielenie plikow danych
        pamici wspoldzielonej pomidzy aplikacjami 32- i 64-bitowymi*/
     #if __WORDSIZE == 64 && defined __WORDSIZE_COMPAT32
      int32_t ut_session;     /* ID sesji, sluy do okienkowania */
      struct {
       int32_t tv_sec;      /* Sekundy */
       int32_t tv_usec;     /* Mikrosekundy */
      } ut_tv;          /* Czas utworzenia wpisu */
     #else
       long int ut_session;    /* ID sesji, sluy do okienkowania */
       struct timeval ut_tv;   /* Czas utworzenia wpisu */
     #endif

      int32_t ut_addr_v6[4];   /* Adres IP zdalnego komputera */
      char __unused[20];     /* Zarezerwowane na przyszlo */
     };

     /* Dla zgodnoci w wczeniejszymi wersjami */
     #define ut_name ut_user
     #ifndef _NO_UT_TIME
     #define ut_time ut_tv.tv_sec
     #endif
     #define ut_xtime ut_tv.tv_sec
     #define ut_addr ut_addr_v6[0]

    Struktura ta podaje nazw pliku specjalnego skojarzonego z terminalem
    uytkownika, nazw uytkownika i czas zalogowania w postaci time(2). Pola
    tekstowe s zakoczone przez '\0', jeeli s krotsze ni rozmiar pola.

    Pierwsze wpisy, jakie kiedykolwiek utworzono, pochodz od init(8)
    przetwarzajcego inittab(5). Zanim jakikolwiek wpis zostanie utworzony,
    init(8) czyci utmp przez wpisanie DEAD_PROCESS do ut_type, wypelniajc
    ut_user, ut_host i ut_time bajtami null we wszystkich rekordach, w
    ktorych ut_type nie jest ustawione na DEAD_PROCESS lub RUN_LVL i dla
    ktorych nie istnieje proces o PID rownym ut_pid. Jeli nie znajdzie si
    aden pusty rekord z wymaganym ut_id, init tworzy nowy. Wpisuje do niego
    ut_id z inittab, ut_pid i ut_time nadaje biece wartoci, a ut_type
    nadaje warto INIT_PROCESS.

    getty(8) lokalizuje wpis po numerze  PID,  zmienia  ut_type  na
    LOGIN_PROCESS, zmienia ut_time, ustawia ut_line i czeka na zestawienie
    polczenia. Po autentykacji uytkownika, login(8) zmienia ut_type na
    USER_PROCESS, zmienia ut_time i nadaje wartoci ut_host i ut_addr.
    Zalenie od wersji getty(8) i login(8), rekordy mog by wyszukiwane na
    podstawie ut_line zamiast preferowanego ut_pid.

    Gdy init(8) stwierdzi, e proces zakoczyl prac, to znajduje jego wpis
    utmp wedlug ut_pid, ustawia ut_type na DEAD_PROCESS i wypelnia ut_user,
    ut_host oraz ut_time bajtami null.

    xterm(1)  i  inne  emulatory  terminali tworz bezporednio rekord
    USER_PROCESS i generuj ut_id, uywajc ostatnich dwoch liter /dev/ttyp%c
    lub  uywajc  p%d dla /dev/pts/%d. Jeli znajd dla tego id wpis
    DEAD_PROCESS, utylizuj go, w innym wypadku tworz nowy wpis. Jeli mog,
    zaznaczaj go jako DEAD_PROCESS podczas koczenia pracy i jest zalecane,
    by zerowaly rownie ut_line, ut_time, ut_user oraz ut_host.

    xdm(1) nie powinien tworzy rekordu  w  utmp,  poniewa  nie  ma
    przydzielonego  terminala.  Pozwalanie  mu na utworzenie takowego
    spowoduje bldy takie jak 'finger: cannot stat /dev/machine.dom'. Jednak
    powinien on tworzy wpisy wtmp, tak jak to czyni ftpd(8).

    telnetd(8) ustawia wpis LOGIN_PROCESS i zostawia po prostu reszt
    programowi login(8). Po zakoczeniu sesji telnetu, telnetd(8) czyci utmp
    w opisany sposob.

    Plik wtmp ledzi wszystkie zalogowania i wylogowania. Jego format jest
    taki jak utmp, poza tym, e pusta nazwa uytkownika wskazuje na jego
    wylogowanie z odpowiedniego terminala. Co wicej, nazwa terminala ~ w
    polczeniu z nazw uytkownika shutdown czy reboot wskazuje na zamknicie
    lub restart systemu, a para nazw terminali |/} loguje nowy/stary czas
    systemowy w przypadku jego zmiany za pomoc date(1). wtmp  jest
    obslugiwane przez login(1), init(1) oraz niektore wersje getty(1). aden
    z tych programow nie tworzy tego pliku, wic jeli zostanie on usunity,
    zapisy do niego zostan wylczone.

    Prosz zauway, e na platformach, ktore mog uruchamia zarowno 32-bitowe,
    jaki 64-bitowe aplikacje (x86-64, ppc64, s390x itd.), rozmiary pola
    ut_tvmusi by taki same w trybie 32-bitowym, co w 64-bitowym. Podobnie
    jest z polami ut_session i ut_time, jeli s obecne. Pozwala to na
    dzielenie plikow danych i pamici wspoldzielonej pomidzy aplikacjami 32-
    i 64-bitowymi. Poniewa ut_tv moe nie by takie samo jak struct timeval,
    to zamiast wywolywania:

       gettimeofday((struct timeval *) &ut.ut_tv, NULL);

    zaleca si uywanie poniszej metody do ustawiania wartoci w tym polu:

       struct utmp ut;
       struct timeval tv;

       gettimeofday(&tv, NULL);
       ut.ut_tv.tv_sec = tv.tv_sec;
       ut.ut_tv.tv_usec = tv.tv_usec;

PLIKI

    /var/run/utmp
    /var/log/wtmp

ZGODNE Z

    Wpisy utmp Linuksa nie s zgodne ani z v7/BSD ani z Systemem V, ale s
    mieszanin tych dwoch. v7/BSD ma mniej pol; najwaniejszym problemem jest
    brak ut_type, ktory powoduje e natywne programy v7/BSD wywietlaj (na
    przyklad) wpisy  dead  lub  login.  Co  wicej,  nie  ma  pliku
    konfiguracyjnego, ktory przydziela rekordy sesjom. BSD tak robi,
    poniewa nie ma on pol ut_id. W Linuksie (tak jak w Systemie V), pole
    ut_id rekordu nigdy nie ulega zmianie, kiedy raz zostanie mu nadana
    warto, co rezerwuje ten rekord bez potrzeby pliku konfiguracyjnego.
    Czyszczenie ut_id moe prowadzi do sytuacji wycigu, ktorych skutkiem bd
    uszkodzone wpisy w utmp i potencjalne dziury w  bezpieczestwie.
    Czyszczenie wymienionych wyej pol przez wypelnianie ich bajtami null
    nie jest wymagane przy semantyce Systemu V,  lecz  pozwala  na
    uruchamianie wielu programow, ktore zakladaj semantyk BSD a nie
    modyfikuj utmp. Linux uywa konwencji BSD dla zawartoci pola line, jak
    opisano wyej.

    System V uywa pola type tylko do ich zaznaczania i loguje komunikaty
    informacyjne, takie jak np. "new time" w polu line. UT_UNKNOWN wydaje
    si by wymylone w Linuksie. System V nie ma pol ut_host czy ut_addr_v6.

    W przeciwiestwie do wielu innych systemow, gdzie utmp mona wylczy przez
    usunicie tego pliku, w Linuksie utmp zawsze musi istnie. W celu
    wylczenia who(1) naley jedynie uniemoliwi odczyt utmp dla calego wiata.

    Trzeba zwroci uwag, e struktura utmp z libc5 ulegla zmianie w libc6. Z
    tego powodu binaria korzystajce ze starej struktury libc5 bd uszkadza
    /var/run/utmp i/lub /var/log/wtmp. System Debian zawiera polatan wersj
    libc5, ktora korzysta z nowego formatu utmp. Natomiast wci istnieje
    problem z wtmp, gdy dostp do tego pliku odbywa si w libc5 bezporednio.

OGRANICZENIA

    Format pliku jest zaleny od maszyny, wic jest zalecane, by plik byl
    przetwarzany tylko na maszynie na ktorej zostal utworzony.

    Prosz zauway, e na platformach, ktore mog uruchamia zarowno 32-bitowe,
    jaki 64-bitowe aplikacje (x86-64, ppc64, s390x itd.), rozmiary pol w
    strukturze utmp musz by takie same w trybie 32-bitowym, co  w
    64-bitowym, Osiga si to przez zmian typu ut_session na int32_t, ut_tv
    na struktur z dwoma polami typu int32_t: tv_sec i tv_usec (Dlatego, aby
    j wypelni, naley najpierw pobra czas do rzeczywistej struktury timeval,
    a nastpnie skopiowa oba pola do ut_tv.)

B/LDY

    Ta strona podrcznika zostala oparta na stronie z wersji libc5, rzeczy
    mog obecnie dziala inaczej.

ZOBACZ TAKE

    ac(1), date(1), last(1), login(1), who(1), getutent(3), updwtmp(3),
    init(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

Formaty plikow          2004-10-31              UTMP(5)