Provided by: wesnoth-1.8-core_1.8.6-1_i386 bug

N'AZOV

    wesnoth - Bitka o Wesnoth, ahova strategicka fantasy hra

ZHRNUTIE

    wesnoth [MONOSTI] [CESTA_K_D'ATAM]

POPIS

    Bitka o Wesnoth je ahova strategicka fantasy hra.

    Poraz vetkych nepriateskych veliteov pomocou dobre zostavenej skupiny
    bojovych jednotiek; davaj pritom pozor na svoje zasoby zlata a dediny.
    Kada jednotka ma svoje silne a slabe stranky; aby si vyhral, uplatni
    vyhody svojich jednotiek a neumoni superovi urobi to iste. Ke jednotky
    ziskavaju skusenosti, dostavaju nove schopnosti a stavaju sa silnejimi.
    Hraj vo svojom vlastnom jazyku, otestuj svoje schopnosti  proti
    poitaovemu superovi alebo sa pripoj k rozsiahlej komunite internetovych
    hraov Wesnothu. Vytvor si vlastne jednotky, sceny alebo pribehy, a
    vymieaj si ich s ostatnymi hrami.

MONOSTI

    --bpp 'islo
       nastavi poet bitov na obrazovy bod (BitsPerPixel). Napriklad:
       --bpp 32

    -c, --campaign
       skoi priamo do menu vyberu vypravy.

    --config-dir n'azov
       nastavi adresar s pouivateskymi nastaveniami na meno pod $HOME
       alebo "My Documents\My Games" vo Windows.

    --config-path
       vypie nazov adresara s pouivateskymi nastaveniami a skoni.

    -d, --debug
       zapne alie monosti prikazoveho reimu hry (alie informacie o
       prikazovom reime na http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode).

    -e, --editor s'ubor
       priamo spusti zabudovany editor map. Ak je zadany s'ubor, potom
       je ekvivalentne s -e --load

    --fps zobrazi momentalnu rychlos hry, poet snimok za sekundu, v rohu
       obrazovky.

    -f, --fullscreen
       spusti hru na ploche celej obrazovky.

    --gunzip vstupn'y_s'ubor.gz
       rozbali subor, ktory by mal by vo formate gzip, a uloi ho bez
       pripony .gz. Subor vstupn'y_s'ubor.gz sa vymae.

    --gzip vstupn'y_s'ubor
       zbali uloenu hru do formatu gzip, uloi ju ako vstupn'y_s'ubor.gz a
       vymae vstupn'y_s'ubor.

    -h, --help
       vypie suhrn monosti prikazoveho riadku do tandardneho vystupu, a
       skoni.

    -l, --load s'ubor
       naita uloenu hru z s'ubor v tandardnom adresari uloenych hier. Ak
       je pouita aj voba -e alebo --editor, potom spusti editor s mapou
       zo s'ubor. Ak je to adresar, editor sa spusti s ponukou na vyber
       suboru mapy z tohto adresara.

    --log-level=dom'ena1,dom'ena2,...
       nastavi urove zavanosti zapisovacich domen. all znamena vetky
       zapisovacie domeny. Mone urovne: error, warning, info, debug.
       tandardne sa pouiva urove error.

    --logdomains
       Vypie zoznam vetkych domen logu a vypne sa.

    --max-fps
       poet snimok za sekundu, ktore moe hra zobrazi; hodnota by mala
       by medzi 1 a 1000, tandardne je 50.

    -m, --multiplayer
       spusti  hru pre viacerych hraov. alie monosti pouitene v
       kombinacii s --multiplayer su vysvetlene niie. Iba tieto voby
       mou nasledova za --multiplayer.

    --no-delay
       spusti hru bez akychkovek spomaleni, kvoli meraniu rychlosti
       grafiky. Toto je automaticky zahrnute pri --nogui.

    --nocache
       vypne ukladanie hernych dat do cache.

    --nomusic
       spusti hru bez hudby.

    --nosound
       spusti hru bez zvukov a hudby.

    --path vypie nazov datoveho adresara hry a skoni.

    -r XxY, --resolution XxY
       nastavi rozlienie obrazovky. Napriklad: -r 800x600

    --smallgui
       umoni poui male rozlienia obrazovky a 800x480 a zmeni niektore
       prvky uivateskeho rozhrania.

    -s, --server [hostitesk'y server]
       pripoji sa na server, ak je zadany, inak na prvy server uvedeny
       v nastaveniach. Priklad: --server server.wesnoth.org

    -t, --test
       spusti hru s malou testovacou scenou.

    --validcache
       predpoklada, e vyrovnavacia pama je platna. (nebezpene)

    -v, --version
       zobrazi islo verzie a skoni.

    -w, --windowed
       spusti hru v grafickom okne.

    --with-replay
       prehra zaznam hry naitanej cez vobu --load.

Monosti pre --multiplayer

    Pri monostiach ovplyvujucich konkretnu bojovu stranu je uvedene 'islo.
    Za 'islo treba dosadi islo bojovej strany. Zvyajne je to 1 alebo 2, ale
    zalei to na monom pote hraov vo vybranej scene.

    --ai_config'islo=hodnota
       zvoli konfigurany subor na naitanie pre poitaoveho hraa za danu
       stranu.

    --algorithm'islo=hodnota
       nastavi netandardny algoritmus poitaovemu hraovi za danu stranu.
       Mone hodnoty: idle_ai a sample_ai.

    --controller'islo=hodnota
       nastavi ovladanie pre danu stranu. Mone hodnoty: human (lovek) a
       ai (poita).

    --era=hodnota
       tato monos umouje hra v inej ako tandardnej (Default) ere. Era
       sa  zadava  pomocou  id.  Ery  su  definovane  v  subore
       data/multiplayer/eras.cfg.

    --exit-at-end
       vypne sa po skoneni sceny, bez zobrazenia dialogu o viazstve
       alebo porake, ktory by od pouivatea vyadoval kliknutie OK. Toto
       sa tie pouiva na automatizovane meranie rychlosti.

    --nogui
       spusti hru bez grafickeho uivateskeho rozhrania. Musi by uvedene
       pred --multiplayer, ak ma spravne fungova.

    --parm'islo=n'azov:hodnota
       nastavi tejto strane dodatone parametre. Tento parameter zavisi
       na monostiach uvedenych pri --controller a --algorithm. Je to
       uitone iba pri dizajnovani vlastnej umelej inteligencie. (nie je
       zatia celkom zdokumentovane)

    --scenario=hodnota
       nastavi scenu pre viacerych hraov pomocou id. tandardna scena ma
       id multiplayer_The_Freelands.

    --side'islo=hodnota
       nastavi frakciu danej ery pre tuto stranu. Frakcia sa vybera
       pomocou id. Frakcie su popisane v subore data/multiplayer.cfg.

    --turns=hodnota
       nastavi poet ahov pre danu scenu. tandardna hodnota je 50.

N'AVRATOV'Y K'OD

    Normalny navratovy kod je 0. Navratovy kod 1 znamena chybu pri
    inicializacii (SDL, grafiky, pisma, at.). Navratovy kod 2 znamena chybu
    v parametroch zadanych na prikazovom riadku.

AUTOR

    Napisal David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Editovali Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> a
    Soliton <soliton@gmail.com>. Preloil Viliam Bur <viliam@bur.sk>.
    Tuto  stranku  manualu  povodne  napisal   Cyril   Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Navtivte oficialnu stranku: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003-2009 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Toto je slobodny softver; tento softver je zverejnena pod Veobecnou
    verejnou licenciou (GPL) verzia 2, ako ju zverejnila Nadacia slobodneho
    softveru (Free Software Foundation). Nie je na IADNA zaruka; dokonca
    ani PREDATENOSTI i VHODNOSTI NA DANY UEL.

VI AJ

    wesnoth_editor(6), wesnothd(6)