Provided by: wesnoth-1.8-server_1.8.6-1_i386 bug

N'AZOV

    wesnothd - Demon na sieovu hru Bitky o Wesnoth

ZHRNUTIE

    wesnothd [-dv] [-c cesta] [-p port] [-t 'islo] [-T 'islo]
    wesnothd -V

POPIS

    Riadi sieove hry pre viacerych hraov Bitky o Wesnoth. Na stranke
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration su uvedene prikazy,
    ktore server prijima cez klienta (/query ...) alebo soket (fifo).

MONOSTI

    -c path, --config cesta
       povie wesnothd, kde ma hada konfigurany subor. Syntax, vi sekciu
       KONFIGUR'ACIA SERVERA niie.  Konfiguraciu  moete  znovunaita
       poslanim SIGHUP serverovemu procesu.

    -d, --daemon
       spusti wesnothd ako demona.

    -h, --help
       povie, o robia jednotlive monosti prikazoveho riadku.

    --log-level=dom'ena1,dom'ena2,...
       nastavi urove zavanosti zapisovacich domen. all znamena vetky
       zapisovacie domeny. Mone urovne: error, warning, info, debug.
       tandardne sa pouiva urove error a info pre domenu server.

    -p port, --port port
       zavesi server na dany port. Ak nie je dany port, pouije sa port
       15000.

    -t 'islo, --threads 'islo
       nastavi maximalny poet akajucich pracovnych vlakien pre sieove
       I/O (tandardne: 5, maximum: 30).

    -T 'islo, --max-threads 'islo
       nastavi maximalny poet vytvorenych pracovnych vlakien. Hodnota 0
       znamena bez obmedzenia (tandardne: 0).

    -V, --version
       vypie islo verzie a skoni.

    -v, --verbose
       zapne zaznamenavanie ladiacich informacii.

KONFIGUR'ACIA SERVERA

  Veobecn'a syntax je:
    [znaka]

       k'u="hodnota"

       k'u="hodnota,hodnota,..."

    [/znaka]

  Glob'alne k'ue:
    allow_remote_shutdown
       Ak je nastavene na no (predvolene), prikazy na vypnutie alebo
       retartovanie servera budu ignorovane ak neprichadzaju zo soketu
       (fifo). Nastavenie na yes povoli vypnutie servera po sieti cez
       /query od administratora.

    ban_save_file
       Plna alebo relativna cesta k suboru (komprimovanemu gzipom),
       ktory moe server ita a zapisova. Zakazy budu ukladane do tohto
       suboru a naitane pri tarte.

    compress_stored_rooms
       Uruje i sa ma subor s miestnosami uklada v komprimovanej forme.
       Predvolene je yes.

    connections_allowed
       Poet povolenych spojeni z rovnakej IP adresy. 0  znamena
       nekoneno. (tandardne: 5)

    disallow_names
       Mena/prezyvky, ktore server neprijima. Podporuju sa zastupne
       znaky * and ?. Pre alie podrobnosti pozri glob(7). tandardne
       hodnoty      (ak      sa      ni     nezada)
       su:*admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       Cesta k soketu (fifo), do ktoreho moete posiela prikazy pre
       server (rovnake ako /query ... z wesnoth). Ak nie je uvedena,
       pouije  sa  cesta  zadana  pri  kompilacii  (predvolena:
       /var/run/socket/wesnothd/socket).

    max_messages
       Poet povolenych sprav poas messages_time_period. (tandardne: 4)

    messages_time_period
       asove obdobie (v sekundach), v ktorom sa meria zasypavanie
       spravami. (tandardne: 10 sekund)

    motd  Sprava da.

    new_room_policy
       Uruje kto moe zaklada nove miestnosti na serveri. Povolene
       hodnoty su everyone, registered, admin a nobody, ktore davaju
       opravnenia kademu, registrovanym pouivateom, administratorom, a
       nikomu. Predvolena hodnota je everyone.

    passwd Heslo pouivane na ziskanie administratorskych prav (pomocou
       /query admin heslo) .

    replay_save_path
       Adresar kam server uklada zaznamy hier. (Nezabudnite na posledne
       /!) Predvolene je `', o znamena adresar, v ktorom bol wesnothd
       spusteny.

    restart_command
       Prikaz, ktory server pouije na spustenie noveho serverovskeho
       procesu po prikaze restart. (Moe by pouite iba cez soket (fifo).
       Pozri tie nastavenie allow_remote_shutdown.)

    room_save_file
       Cesta k suboru kam maju by uloene informacie o miestnostiach.
       Tento subor sa naita pri spusteni serveru a neskor zapisuje. Ak
       nie je zadany, miestnosti sa neukladaju ani nenaitavaju.

    save_replays
       Uruje  i  bude  server  automaticky  uklada zaznamy hier.
       (predvolene: false)

    versions_accepted
       iarkami oddeleny zoznam verzii, ktore ma server  prijima.
       Podporuju  sa  zastupne znaky * and ?. (tandardne je to
       zodpovedajuca verzia wesnothu)
       Napriklad: versions_accepted="*" prijme hocijaku verziu.

    user_handler
       Nazov obsluneho programu pre spravu pouivateov. V suasnosti
       dostupne programy su forum (na spojenie wesnothd s databazou pre
       forum v phpbb) a sample (ukakova implementaca rozhrania takehoto
       programu - ak toto pouivate v ostrej prevadzke, ste zrejme
       ialeny). Predvolena hodnota je forum. Musite prida aj sekciu
       [user_handler], poda nasledujucich pokynov.

  Glob'alne znaky:
    [redirect] Znaka urujuca server, na ktory sa presmeruju niektore vezie
    klientov.

       host  Adresa servera, kam sa presmeruju.

       port  Port, na ktory sa maju pripoji.

       version
           iarkami oddeleny zoznam verzii, ktore sa maju presmerova.
           Podporuje zastupne znaky rovnako ako versions_accepted.

    [ban_time] Znaka na pohodlne definovanie kuovych slov pre dku doasnych
    zakazov.

       name  Nazov pouity na pomenovanie asu zakazu.

       time  Definicia dky trvania. Format je: %d[%s[%d%s[...]]] kde
           %s su s (sekundy), m (minuty), h (hodiny), D (dni), M
           (mesiace) alebo Y (roky) a %d je islo. Ak nie je zadana
           jednotka  asu,  pouije  sa  minuta  (m).  Priklad:
           as="1D12h30m" znamena zakaz trvajuci 1 de, 12 hodin a 30
           minut.

    [proxy] Znaka, ktora povie serveru, aby sa spraval ako proxy a
    preposielal poiadavky pripojenych klientov na dany server. Podporuje
    rovnake kue ako [redirect].

    [user_handler] Nastavi obsluny program pre spravu pouivateov. Dostupne
    kue zavisia od zvoleneho programu v kui user_handler. Ak nie je sekcia
    [user_handler] vobec uvedena, server bude fungova bez sluby registracie
    prezyvok.

       db_host
           (pre user_handler=forum) Nazov poitaa s  databazovym
           serverom

       db_name
           (pre user_handler=forum) Nazov databazy

       db_user
           (pre user_handler=forum) Meno pouivatea, s ktorym sa
           prihlasuje do databazy

       db_password
           (pre user_handler=forum) Heslo  tohto  pouivatea  do
           databazy

       db_users_table
           (pre user_handler=forum) Nazov tabuky, v ktorej forum
           phpbb uklada udaje o pouivateoch. Najpravdepodobnejie to
           bude <predpona_tabuliek>_users (napr. phpbb3_users).

       db_extra_table
           (pre user_handler=forum) Nazov tabuky, v ktorej bude
           wesnothd uklada svoje udaje o pouivateoch. Tuto tabuku je
           potrebne  vopred  zaloi  rune,  napr.: CREATE TABLE
           <nazov-tabulky>(username  VARCHAR(255)  PRIMARY  KEY,
           user_lastvisit  INT  UNSIGNED  NOT  NULL DEFAULT 0,
           user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);

       user_expiration
           (pre user_handler=sample) as, za ktory vypri registrovana
           prezyvka/pouivateske meno (v doch).

    [mail] Nastavi SMTP server, cez ktory bude program na spravu pouivateov
    posiela potu. V suasnosti ho pouiva len ukakovy program (sample).

       server Nazov poitaa s potovym serverom

       username
           Pouivateske meno na prihlasenie do potoveho servera.

       password
           Heslo tohto pouivatea.

       from_address
           Adresa na odpovede (reply-to) v odosielanych spravach.

       mail_port
           Port na ktorom bei potovy server. tandardne 25.

N'AVRATOV'Y K'OD

    Normalny navratovy kod je 0, ke bol server spravne ukoneny. Navratovy
    kod 2 znamena chybu v parametroch zadanych na prikazovom riadku.

AUTOR

    Napisal David White <davidnwhite@verizon.net>. Editovali Nils Kneuper
    <crazy-ivanovic@gmx.net>,    ott    <ott@gaon.net>,    Soliton
    <soliton@gmail.com> a Thomas Baumhauer <thomas.baumhauer@gmail.com>.
    Preloil Viliam Bur <viliam@bur.sk>.  Tuto manualovu stranku povodne
    napisal Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Navtivte oficialnu stranku: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003-2009 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Toto je slobodny softver; tento softver je zverejnena pod Veobecnou
    verejnou licenciou (GPL) verzia 2, ako ju zverejnila Nadacia slobodneho
    softveru (Free Software Foundation). Nie je na IADNA zaruka; dokonca
    ani PREDATENOSTI i VHODNOSTI NA DANY UEL.

VI AJ

    wesnoth(6), wesnoth_editor(6)