Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAMN

    dpkg-gencontrol - skapa Debians kontrollfiler

SYNOPS

    dpkg-gencontrol [flaggor]

BESKRIVNING

    dpkg-gencontrol laser information fran ett uppackat Debiankallkodstrad
    och   genererar   en   binarpaketsstyrfil   (som   standard
    debian/tmp/DEBIAN/control). Relationsfalten kommer att forenklas.

    Falten Pre-Depends, Depends, Recommends och Suggests forenklas darmed,
    i den foljden, genom att ta bort beroenden som programmet vet
    tillhandahalls av starkare beroenden som redan tolkats. Det kommer aven
    ta bort eventuella egenberoenden (programmet tar bort alla beroenden
    som  ar  uppfyllda  nar  den nuvarande versionen av paketet ar
    installerat). Logiskt behalls snittet av multipla beroenden pa samma
    paket. Ordningsfoljden mellan beroendena behalls sa langt som mojligt:
    om ett beroende maste tas bort pa grund av att ett beroende aterkommer
    senare i faltet kommer det nya beroendet att ta platsen fran det som
    ersattes.

    Ovriga relationsfalt (Enhances, Conflicts, Breaks,  Replaces  och
    Provides) forenklas aven individuellt genom att berakna unionen av de
    olika beroendena nar ett paket forekommer flera ganger i samma falt.

    dpkg-gencontrol lagger dessutom till en post for binarpaketet i
    debian/files.

FLAGGOR

    -vversion
       Satter versionsnumret pa binarpaketet som skall skapas.

    -Vnamn=v"arde
       Staller in en utdatasubstitueringsvariabel. Se deb-substvars(5)
       for en beskrivning av utdatasubstituering.

    -Tsubstvars-fil
       Las substitutionsvariabler fran substvars-fil; standard  ar
       debian/substvars. Ingen variabelsubstitution utfors pa nagot av
       falten i utdata, men om den speciella variabeln Format anges
       kommer den overstyra faltet med samma namn. Flaggan kan anvandas
       flera ganger for att lasa substitutionsvariabler fran flera
       filer.

    -Df"alt=v"arde
       Ersatt eller lagg till ett falt i den genererade control-filen.

    -Uf"alt Ta bort ett falt ur den genererade control-filen.

    -ccontrol-fil
       Anger huvudkallkodskontrollfilen som information skall lasas
       fran. Standardvardet ar debian/control.

    -l"andringsloggfil
       Anger andringsloggfilen som information skall lasas  fran.
       Standardvardet ar debian/changelog.

    -ffillisfile
       Las eller skriv listan over filer som skall sandas in har,
       istallet for att anvanda debian/file.

    -F"andringsloggformat
       Anger format pa andringsloggen. Som standard lases formatet fran
       en speciell rad nara slutet av andringsloggen, eller sa anvands
       Debians standardformat om ingen information hittas.

    -ppaket
       Skapa information for det binara paketet paket. Om kallkodens
       control-fil bara innehaller ett binarpaket behover inte flaggan
       anges. I alla andra fall ar det nodvandigt att valja vilket
       binarpakets information som skall skapas.

    -nfilnamn
       Anta att filnamnet for paketet skalla vara filnamn istallet for
       det normala paket_version_ark.deb-filnamnet.

    -is, -ip, -isp
       Dessa flaggor ignoreras for kompatibilitet med aldre versioner
       av dpkg-dev men avrads numera ifran. De anvandes tidigare for
       att tala om for dpkg-gencontrol att inkludera Section- och
       Priority-falten   i  control-filen.  Detta  ar  numera
       standardbeteendet. Om du vill aterskapa det gamla beteendet kan
       du anvanda flaggan -U for att ta bort falten fran control-filen.

    -Ppaketbyggkatalog
       Talar om for dpkg-source att paketet byggs i paketbyggkatalog i
       stallet for debian/tmp. Vardet anvands for  att  bestamma
       standardvardet    for    substitueringsvariabeln    och
       control-filsfaltet Installed-Size (med hjalp av du), samt for
       att valja standardplacering av utdatafilen.

    -O   Skriv  control-filen  pa standard ut, i stallet for till
       debian/tmp/DEBIAN/control (eller paketbyggkatalog/DEBIAN/control
       om -P anvandes).

    -h, --help
       Visar hjalpskarm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FILER

    debian/control
       Huvudkallkodskontrollinformationsfil,   vilken   innehaller
       versionsoberoende information  om  kallkodspaketet  och  de
       binarpaket som kan skapas fran det.

    debian/files
       Listan over genererade filer som ingar i insandningen som
       skapas. dpkg-gencontrol lagger till de forutsatta filnamnen pa
       binarpaketen vars control-filer det genererar har.

F"ORFATTARE

    Upphovsrattsskyddat (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrattsskyddat (C) 2000 Wichert Akkerman
    Upphovsrattsskyddat (C) 2007-2008 Raphael Hertzog

    Detta ar fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare for kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.