Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAMN

    dpkg-gensymbols  -  generera  symbolfiler  (information om delade
    bibliotek)

SYNOPS

    dpkg-gensymbols [flaggor]

BESKRIVNING

    dpkg-gensymbols soker genom en temporart byggtrad (som  standard
    debian/tmp) efter bibliotek och skapar en symbols-fil som beskriver
    dem. Denna fil kommer sedan, savida den inte ar tom, att installeras i
    DEBIAN-underkatalogen  i  byggtradet  sa  att  den  hamnar  i
    styrinformationen i paketet.

    Nar dessa filer skapas, anvands ett par symbolfiler fran paketansvariga
    som indata. Programmet soker efter foljande filer (och anvander den
    forsta det finner):

    o  debian/paket.symbols.arkitektur

    o  debian/symbols.arkitektur

    o  debian/paket.symbols

    o  debian/symbols

    Dessa filer ar i huvudsak intressanta for att kunna tillhandahalla den
    minimala version associerad med varje symbol i biblioteken. Detta
    motsvarar normalt den forsta version av paketet som tillhandaholl
    symbolen, men det kan manuellt inkrementeras av de ansvariga om
    symbolens ABI utokas med bibehallen bakatkompatibilitet. Det ar den
    ansvarigas ansvar att halla dessa filer ajourforda och korrekta, men
    dpkg-gensymbols kan hjalpa till.

    Nar den genererade symbolfilen skiljer sig mot den version som
    tillhandahallits av de paketansvariga kommer dpkg-gensymbols att skriva
    ut en differens mellan de tva versionerna. Om andringarna ar for stora
    kommer programmet dessutom att misslyckas (du kan justera hur stora
    andringar du kan tolerera, se flaggan -c).

UNDERHoALLA SYMBOLFILER

    Symbolfilerna ar bara riktigt nyttiga om de motsvarar hur paketet har
    utvecklats  over flera versioner. De paketansvariga maste darfor
    uppdatera dem varje gang en ny symbol laggs till sa att dess
    associerade minimala version motsvarar verkligheten. For att gora detta
    pa ett riktigt satt finns det differensfiler i byggloggarna. I de
    flesta fall kan differensfilen appliceras direkt pa filen debian/paket.
    Med det i atanke sa behovs det oftast ytterligare justeringar: det
    rekommenderas  att  skippa  Debianrevisionen  fran  det  minimala
    versionsnummer  sa  att  den  bakatanpassningar  med  ett  lagre
    versionsnummer, men fran samma uppstromsversion, fortfarande uppfyller
    de genererade beroendena. Om Debianrevisionen inte kan tas bort pa
    grund av att en symbol faktiskt lades till av en Debianspecifik andring
    sa bor ett "~" laggs till i slutet av versionen.

    Innan man applicerar en patch pa symbolfilen bor de  ansvariga
    dubbelchecka  att den ar korrekt. Publicerade symboler bor inte
    forsvinna, sa patchen bor ideellt sett bara lagga till nya rader.

  Anv"anda #PACKAGE#-substituering
    I nagra sallsynta fall skiljer sig namnet pa biblioteket mellan
    arkitekturer. For att undvika att hardkoda namnet pa paketet i
    symbolfilen kan du anvanda markoren #PACKAGE#. Den ersatts av det
    faktiska paketnamnet nar symbolfilen installeras. Till skillnad fran
    #MINVER#-markoren kommer #PACKAGE# aldrig att dyka upp i en symbolfil i
    ett binarpaket.

  Anv"anda symboltaggar
    Symboltaggning ar nyttigt for att markera symboler som ar speciella pa
    nagot satt. Alla symboler kan ha ett godtyckligt antal  taggar
    associerade med sig. Medan alla taggar tolkas och lagras ar det bara
    ett par av dem som forstas av dpkg-gensymbols och som utloser
    specialhantering av symbolerna. Se undersymbolen Standardsymboltaggar
    for mer information om dessa taggar.

    Taggarna anges precis fore symbolnamnet (inga blanksteg  tillats
    mellan). Den borjar alltid med en vansterparentes (, slutar med en
    hogerparentes ), och maste innehalla minst en tagg. Ytterligare taggar
    avdelas med tecknet |. En tagg kan ha ett varde, vilket separeras fran
    taggnamnet med tecknet =. Taggnamn och varden kan vara godtyckliga
    strangar, forutom att de inte kan innehalla de speciella tecknen ) | =.
    Symbolnamn som foljer en taggangivelse kan, om sa onskas, citeras med
    antingen ' eller " for att tillata blanksteg. Om inga taggar anges for
    symbolen tolkas dock citattecken som en del av symbolnamnet, vilket
    fortsatter till det forsta blanksteget.

    (tag1=jag  ar  markerad|taggnamn  med  blanksteg)"taggad  citerad
    symbol"@Bas 1.0
    (optional)taggad_ociterad_symbol@Bas 1.0 1
    ociterad_symbol@Bas 1.0

    Den forsta symbolen i exemplet ar heter taggad citerad symbol och har
    tva taggar: tag1 med vardet jag "ar markerad och taggnamn med blanksteg
    som  inte  har  nagot  varde.  Den  andra  symbolen  heter
    taggad_ociterad_symbol  och ar bara taggad med taggen som heter
    optional. Den sista symbolen ar ett exempel pa en normal, otaggad
    symbol.

    Eftersom symboltaggar er en utokning av formatet i deb-symbols(5) kan
    de bara anvandas i symbolfiler i kallkodspaket (dessa filer ar att anse
    som mallar som anvands for att bygga symbolfilerna som finns i
    binarpaketen). Nar dpkg-gensymbols anropas utan flaggan -t kommer det
    att mata ut symbolfiler kompatibla med deb-symbols(5)-formatet: det
    hanterar symboler helt beroende pa vad som beskrivs av standardtaggarna
    och tar bort alla taggar fran utdata. I mall-lage (-t) kommer daremot
    alla symboler och deras taggar (bade standard och okanda) att behallas
    i utdata och skrivas i sin originalform sa som de lastes in.

  Standardsymboltaggar
    optional
       En symbol markerad som valfri (optional) kan forsvinna fran
       bibliotektet nar som helst och kommer aldrig gora sa att
       dpkg-gensymbols  misslyckas. Forsvunna symboler kommer dock
       fortfarande visas som saknade (MISSING) i differensen for varje
       ny paketversion. Detta beteende fungerar som en paminnelse for
       de paketansvariga om att symbolen maste  tas  bort  fran
       symbolfilen eller laggas tillbaka till biblioteket. Nar en
       valfri symbol som tidigare markerats som saknad (MISSING)
       plotsligt dyker upp igen i en senare version kommer den att
       uppgraderas tillbaka till befintligstatus ("existing") med den
       minsta tillgangliga versionen oforandrad.

       Taggen ar anvandbar for symboler som ar privata och vars
       forsvinnande inte gor att ABI:et gar sonder.  De  flesta
       C++-mallinstansieringar faller till exempel in under denna
       kategori. Som andra taggar kan den har aven ha ett godtyckligt
       varde: det kan anvandas for att indikera varfor symbolen ar att
       anse som valfri.

    arch=arkitekturlista
       Denna tag gor det mojligt att begransa vilken uppsattning
       arkitekturer symbolen ar tankt att finnas for. Nar symbollistan
       uppdateras med symboler som upptacks i biblioteket behandlas
       alla arkitekturspecifika symboler som inte galler den aktuella
       vardarkitekturen som om de inte fanns. Om en arkitekturspecifik
       symbol  som  motsvarar  den aktuella vardarkitekturen inte
       existerar i biblioteket galler de vanliga reglerna for saknade
       symboler, och kan fa dpkg-gensymbols att misslyckas. A andra
       sidan, om en arkitekturspecifik symbol hittas dar den inte var
       menad att finnas (da den aktuella vardarkitekturen inte ar
       listad i taggen), gors den arkitekturneutral (dvs. "arch"-taggen
       tas bort och symbolen kommer finnas med i differensen pa grund
       av denna andring), men den anses inte som ny.

       I  det  vanliga  icke-mall-laget  skrivs  endast  de
       arkitekturspecifika  symboler  som  motsvarar  den aktuella
       vardarkitekturen till symbolfilen. A andra sidan skrivs alla
       arkitekturspecifika  symboler  (inklusive  de  fran  andra
       arkitekturer) till symbolfilen i mall-laget.

       Formatet pa arkitekturlista ar detsamma som det som anvands i
       Build-Depends-faltet  i  debian/control  (bortsett  fran de
       omslutande hakparenteserna []). Den forsta symbolen fran listan
       nedan, till exempel, kommer endast att tas med pa arkitekturerna
       alpha, amd64, kfreebsd-amd64 och ia64, medan den andra tas med
       overallt forutom pa armel.

        (arch=alpha         amd64        kfreebsd-amd64
       ia64)en_64bit-specifik_symbol@Base 1.0
        (arch=!armel)symbol_armel_inte_har@Base 1.0

    ignore-blacklist
       dpkg-gensymbols har en intern svartlista over symboler som inte
       skall forekomma i symbolfiler eftersom de oftast bara ar
       sidoeffekter fran implementationsdetaljer i verktygskedjan. Om
       du, av nagon orsak, verkligen vill att en av dessa symboler
       skall tas med i symbolfilen maste du tagga symbolen med
       ignore-blacklist.   Det   kan   vara   nodvandigt  for
       lagniva-verktygskedjebibliotek som libgcc.

    c++  Betecknar c++-symbolmonster. Se stycket Anv"anda symbolm"onster
       nedan.

    symver Anger symver (symbolversion)-symbolmonstret. Se stycket Anv"anda
       symbolm"onster nedan.

    regex Anger regex-symbolmonstret. Se stycket Anv"anda symbolm"onster
       nedan.

  Anv"anda symbolm"onster
    Till skillnad fran vanliga symbolspecifikationer kan ett monster tacka
    flera faktiska symboler fran biblioteket. dpkg-gensymbols  kommer
    forsoka matcha varje monster mot varje faktisk symbol som inte har en
    motsvarande specifik symbol definierad i symbolfilen. Sa fort det
    forsta monster som motsvarar symbolen hittas kommer alla dess taggar
    och egenskaper att anvandas som en basspecifikation for symbolen. Om
    inget monster motsvarar symbolen kommer den att tolkas som ny.

    Ett monster anses som tappat om det inte motsvarar nagra symboler i
    biblioteket. Som standard kommer detta  fa  dpkg-genchanges  att
    misslyckas om -c1 eller hogre anges. Om ett sadant misslyckande inte ar
    onskvart kan monstret dock markas med taggen optional. Om monstret da
    inte motsvarar nagonting kommer det bara dyka upp i differensen som
    saknas (MISSING). Monstret kan dessutom, precis som andra symboler,
    begransas till specifika arkitekturer med hjalp av arch-taggen. Se
    stycket Standardsymboltaggar ovan for mer information.

    Monster ar en utokning av deb-symbols(5)-formatet och ar darfor endast
    tillatna i symbolfilmallar. Syntax for angivelse av monster skiljer sig
    inte fran den  for  en  specifik  symbol.  Symbolnamnsdelen  av
    specifikationen fungerar dock som ett uttryck som skall jamforas mot
    namn@version for den faktiska symbolen. For att skilja mellan olika
    sorters monster, taggas monster normalt med en speciell tagg.

    For narvarande stoder dpkg-gensymbols tre grundlaggande monstertyper:

    c++
     Detta monster anges med taggen c++. Den matchar enbart C++-symboler
     med deras  avmanglade  symbolnamn  (som  det  skrivs  ut  av
     c++filt(1)-verktyget). Det har monstret ar valdigt nyttigt for att
     matcha symboler vars manglade namn kan skilja sig mellan olika
     arkitekturer, medan deras avmanglade namn ar desamma. En grupp
     dylika  symboler  ar  icke-virtuella  "thunks"  som  har
     arkitekturspecifika offsetvarden inbyggda i sina manglade namn. En
     vanlig instans av detta fall ar en virtuell destruktor som under
     diamantarv behover en icke-virtuell "thunk"-symbol. Aven om till
     exempel  ZThn8_N3NSB6ClassDD1Ev@Base  pa  32-bitarsarkitekturer
     troligtvis ar _ZThn16_N3NSB6ClassDD1Ev@Base pa64-bitarsarkitekturer,
     sa kan de matchas med ett enda c++-monster:

     libdummy.so.1 libdummy1 #MINVER#
      [...]
      (c++)"non-virtual thunk to NSB::ClassD::~ClassD()@Base" 1.0
      [...]

     Det avmanglade namnet ovan kan hamtas genom att utfora foljande
     kommando:

      $ echo '_ZThn8_N3NSB6ClassDD1Ev@Base' | c++filt

     Observera att aven om det manglade namnet per definition ar unikt i
     biblioteket galler inte detta for avmanglade namn. Flera distinkta
     verkliga symboler kan ha samma avmanglade namn. Det galler till
     exempel for icke-virtuella "thunk"-symboler i konfigurationer med
     komplexa arv eller for de flesta konstruktorer och destruktorer
     (eftersom g++ normalt genererar tva symboler for dem). Eftersom
     dessa  kollisioner sker pa ABI-nivan bor de dock inte sanka
     kvaliteten pa symbolfilen.

    symver
     Detta monster anges med taggen symver. Valunderhallna bibliotek har
     versionshanterade  symboler  dar  varje  version  motsvarar
     uppstromsversionen dar symbolen lades till. Om det ar fallet kan du
     anvanda ett symver-moster for att matcha alla symboler som matchar
     den specifika versionen. Till exempel:

     libc.so.6 libc6 #MINVER#
      (symver)GLIBC_2.0 2.0
      [...]
      (symver)GLIBC_2.7 2.7
      access@GLIBC_2.0 2.2

     Alla symboler associerade med versionerna GLIBC_2.0 och GLIBC_2.7
     kommer leda till den minimal version 2.0 respektive 2.7, med
     undantag av symbolen access@GLIBC_2.0. Den sistnamnda kommer leda
     till ett minsta beroende pa libc6 version 2.2 trots att den
     motsvarar monstret "(symver)GLIBC_2.0"-monstret, eftersom specifika
     symboler galler fore monster.

     Observera att aven om den gamla sortens jokerteckenmonster (anges
     med  "*@version"  i  symbolnamnfaltet)  fortfarande  stods  sa
     rekommenderas de inte langre i och med den nya sortens syntax
     "(symver|optional)version". Till exempel bor "*@GLIBC_2.0  2.0"
     skrivas som "(symver|optional)GLIBC_2.0 2.0" om samma beteende
     behovs.

    regex
     Monster med reguljara uttryck anges med taggen regex. De matchar med
     det reguljara uttrycket pa perl-form som anges i symbolnamnsfaltet.
     Ett reguljart uttryck matchar som det star, glom darfor inte att
     inleda det med tecknet ^, annars kommer det matcha godtycklig del av
     den verkliga symbolens namn@version-strang. Till exempel:

     libdummy.so.1 libdummy1 #MINVER#
      (regex)"^mystack_.*@Base$" 1.0
      (regex|optional)"private" 1.0

     Symboler   som   "mystack_new@Base",   "mystack_push@Base",
     "mystack_pop@Base" osv. kommer att traffas av det forsta monstret
     medan t.ex "ng_mystack_new@Base" inte gor det. Det andra monstret
     motsvarar alla symbolen som innehaller strangen "private" i sina
     namn och traffar kommer att arva optional-taggen fran monstret.

    Grundlaggande monster som anges ovan kan kombineras dar det ar vettigt.
    I sa fall behandlas de i den ordning taggarna anges. Till exempel
    kommer bade

    (c++|regex)"^NSA::ClassA::Private::privmethod\d\(int\)@Base" 1.0
    (regex|c++)N3NSA6ClassA7Private11privmethod\dEi@Base 1.0

    att traffa symbolerna "_ZN3NSA6ClassA7Private11privmethod1Ei@Base" och
    "_ZN3NSA6ClassA7Private11privmethod2Ei@Base". Nar det forsta monstret
    jamfors avmanglas forst symbolen som en C++-symbol, varefter det
    avmanglade namnet jamfors med det reguljara uttrycket. Nar det andra
    monstret jamfors, a andra sidan, jamfors det reguljara uttrycket mot
    det raa symbolnamnet, varefter symbolen testas for att se om det ar av
    C++-typ genom att forsoka avmangla det. Om ett grundlaggande monster
    misslyckas kommer hela uttrycket att misslyckas. Darfor kommer, till
    exempel "__N3NSA6ClassA7Private11privmethod\dEi@Base" inte att traffas
    av nagot av monstrena eftersom det inte ar en giltig C++-symbol.

    I allmanhet delas alla monster in i tva grupper. alias (grundlaggande
    c++ och symver) och generella monster (regex, samtliga kombinationer av
    multipla  grundlaggande  monster).  Det  gar  snabbt  att traffa
    grundlaggande aliasbaserade monster (O(1)) medan generella monster ar
    O(N) (N - antal generella monster) for varje symbol. Det rekommenderas
    darfor inte att anvanda for manga generella monster.

    Nar flera monster traffar samma verkliga symbol foredras alias (forst
    c++, sedan symver) framfor generella monster. Generella monster traffas
    i den ordning de upptacktes i symbolfilmallen fram till den forsta
    lyckade traffen. Observera dock att manuell omsortering av poster i
    mallfilen  inte  rekommenderas  da  dpkg-gensymbols  genererar
    differensfiler baserad pa den alfanumeriska sorteringsordningen av dess
    namn.

  Anv"anda inkluderingar
    Nar uppsattningen av exporterade  symboler  skiljer  sig  mellan
    arkitekturer kan det vara ineffektivt att anvanda en enda symbolfil. I
    dessa fall kan ett inkluderingsdirektiv vara nyttigt pa flera satt:

    o  Du kan faktorisera de gemensamma delarna i en extern fil och
      inkludera den filen i din paket.symbols.arkitektur-fil genom att
      anvanda ett inkluderingsdirektiv som detta:

      #include "paket.symbols.common"

    o  Inkluderingsdirektivet kan aven taggas som alla andra symboler:

      (tag|..|tagN)#include "fil_att_inkludera"

      Alla symboler som inkluderas fran fil_att_inkludera kommer att
      anses som standard vara taggade med tag .. tagN. Du kan anvanda
      denna funktion for att skapa en gemensam paket.symbols-fil som
      inkluderar arkitekturspecifika filer:

       gemensam_symbol1@Base 1.0
      (arch=amd64 ia64 alpha)#include "paket.symbols.64bit"
      (arch=!amd64 !ia64 !alpha)#include "paket.symbols.32bit"
       gemensam_symbol2@Base 1.0

    Symbolfilerna lases radvis, och inkluderingsdirektiv utfors sa fort de
    upptacks. Det betyder att innehallet i den inkluderade filen kan
    overstyra allt innehall som forekom fore inkluderingsdirektivet och att
    innehall efter direktivet kan overstyra allt fran den inkluderade
    filen. Alla symboler (aven andra #include-direktiv) i den inkluderade
    filen kan ange ytterligare taggar eller overstyra varden for de arvda
    taggarna i sin taggspecifikation. Det finns dock inte nagot satt for en
    symbol att ta bort nagon av sina arvda taggar.

    En inkluderad fil kan repetera huvudraden som innehaller SONAMNet for
    biblioteket. I sa fall overstyr den en eventuell huvudrad som lasts in
    tidigare. Det ar vanligtvis dock bast att undvika att duplicera
    huvudrader. Ett satt att gora det ar som foljer:

    #include "libnagonting1.symbols.common"
    arkitekturspecifik_symbol@Base 1.0

  God hantering av bibliotek
    Ett valunderhallet bibliotek har foljande funktioner:

    o  dess API ar stabilt (publika symboler tas aldrig bort, endast nya
      publika symboler laggs till) och inkompatibla andringar gors endast
      nar SONAMNet andras;

    o  ideellt  anvander  det  en versionhanterade symboler for att
      uppratthalla  ABI-stabilitet  trots  interna  andringar  och
      API-utokningar;

    o  det exporterar inte privata symboler (sadana symboler kan taggas
      med "optional" for att ga runt detta).

    Nar man underhaller symbolfilen ar det latt att upptacka symboler som
    dyker upp och forsvinner. Det ar svarare att upptacka inkompatibla API-
    och ABI-andringar. Den paketansvarige bor darfor noggrant lasa igenom
    uppstromsandringsloggen for fall da reglerna for god hantering av
    bibliotek bryts. Om ett mojligt fel upptacks bor uppstromsforfattaren
    meddelas, da det alltid ar battre att problemet rattas uppstroms an
    specifikt i Debian.

FLAGGOR

    -Ppaketbyggkatalog
       Sok paketbyggkatalog istallet for debian/tmp.

    -ppaket
       Definiera paketnamnet. Kravs om mer an ett binarpaket listas i
       debian/control   (eller  om  det  inte  finns  nagon
       debian/control-fil).

    -vversion
       Definiera paketversion. Standardvardet ar versionen som hamtas
       fran debian/changelog. Kravs om programmet anropas utanfor ett
       kallkodspakettrad.

    -ebiblioteksfil
       Analyserar endast bibliotek som listats explicit istallet for
       att hitta alla publika bibliotek. Du kan anvanda ett reguljart
       uttryck i biblioteksfil for att traffa multipla bibliotek med
       ett enda argument (annars behover du flera -e).

    -Ifilnamn
       Anvand filnamn som referensfil for att generera symbolfilen som
       integreras i sjalva paketet.

    -O   Skriv den genererade symbolfilen pa standard ut, i stallet for
       att lagra den i paketets byggtrad.

    -Ofilnamn
       Lagra den genererade symbolfilen som filnamn. Om filnamn redan
       existerar kommer dess innehall att anvandas som bas for den
       genererade symbolfilen. Du kan anvanda den har funktionen for
       att uppdatera en symbolfil sa att den motsvarar en nyare
       uppstromsversion av ditt bibliotek.

    -t   Skriv  symbolfilen  i  mall-lage  istallet for i formatet
       kompatibelt  med  deb-symbols(5).  Huvudskillnaden  ar  att
       symbolnamn och taggar skrivs i sin originalform i mall-laget,
       till skillnad fran de efterbehandlade symbolnamnen med borttagna
       taggar som skrivs i det kompatibla laget. Dessutom kan vissa
       symboler uteslutas nar en vanlig deb-symbols(5)-fil skrivs (i
       enlighet med tagghanteringsreglerna) medan alla symboler alltid
       skrivs till symbolfilsmallen.

    -c[0-4]
       Definiera vilka kontroller som skall utforas nar den genererade
       symbolfilen jamfors med den mallfil som anvands som startpunkt.
       Som standard ar nivan 1. Genom att oka nivan utfors flera
       kontroller, inklusive alla kontroller pa lagre niva. Niva 2
       misslyckas om nya symboler har introducerats. Niva 3 misslyckas
       om nagra bibliotek har forsvunnit. Niva 4 misslyckas om nagra
       bibliotek har introducerats.

       Vardet    kan    overstyras    med    miljovariabeln
       DPKG_GENSYMBOLS_CHECK_LEVEL.

    -q   Hall tyst och generera aldrig en differens mellan den genererade
       symbolfilen och mallfilen som anvandes som startpunkt eller visa
       varningar  om  nya/forlorade  bibliotek eller nya/forlorade
       symboler. Den har flaggan tar endast bort informationsutdata,
       inte sjalva kontrolleran (se flaggan -c).

    -aarkitektur
       Anta arkitektur som vardarkitektur vid hantering av symbolfiler.
       Anvand den har flaggan for att generera en symbolfil eller
       differens for valfri arkitektur sa lange dess binarer ar
       tillgangliga.

    -d   Aktiverar felsokningslage. Flera meddelanden visas for att
       forklara vad dpkg-gensymbols gor.

    -V   Aktivera pratsamt lage. Den genererade symbolfilen innehaller ej
       langre rekommenderade symboler som kommentarer. I mall-lage
       foljs dessutom monstersymboler av kommentarer som visar vilka
       verkliga symboler som har traffats av monstret.

    -h, --help
       Visar hjalpskarm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

SE "AVEN

    http://people.redhat.com/drepper/symbol-versioning
    http://people.redhat.com/drepper/goodpractice.pdf
    http://people.redhat.com/drepper/dsohowto.pdf
    deb-symbols(5), dpkg-shlibdeps(1).

F"ORFATTARE

    Upphovsrattsskyddat (C) 2007-2009 Raphael Hertzog

    Detta ar fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare for kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.