Provided by: dpkg_1.16.0.3ubuntu5_i386 bug

NAMN

    dpkg-maintscript-helper  -  gar  runt  kanda dpkg-begransningar i
    paketskript

SYNOPS

    dpkg-maintscript-helper kommando [flaggor...] -- maint-script-flaggor

KOMMANDON OCH PARAMETRAR

    rm_conffile konffil [senasteversion [paket]]

    mv_conffile gammalkonffil nykonffil [senasteverison [paket]]

BESKRIVNING

    Programmet skrevs for att koras i paketskript for att utfora en del
    atgarder som dpkg (annu) inte sjalv kan hantera, antingen pa grund av
    designval eller pa grund av nuvarande begransningar.

    Manga av dessa atgarder kraver samordnade atgarder  fran  flera
    paketskript (preint, postinst, prerm, postrm). For att undvika misstag
    racker det att lagga in ett och samma anrop i alla skript, varpa
    programmet  anpassar  sitt  beteende  beroende  pa miljovariabeln
    DPKG_MAINTSCRIPT_NAME och pa paketskriptets parametrar, vilka du maste
    vidaresanda efter dubbla bindestreck.

KONFFIL-RELATERADE oATG"ARDER

    Nar ett paket uppgraders kommer dpkg inte att automatiskt ta bort en
    konffil (en konfigurationsfil for vilken dpkg skall behalla anvandarens
    andringar) om den inte finns i den nya versionen. Det finns tva
    grundlaggande skal till detta; den forsta ar att konffilen kan ha
    tappats av misstag och nasta version kan komma att aterstalla den,
    varpa anvandaren inte vill tappa sina andringar. Den andra ar att for
    att gora det mojligt for paket att ga over fran en dpkg-hanterad
    konffil till en fil som hanteras av paketets skript, vanligtvis genom
    ett verktyg som debconf eller ucf.

    Det innebar att, om paketet menar att byta namn eller ta bort en
    konfigurationsfil, sa maste det gora sa explicit, och  da  kan
    dpkg-maintscript-helper  anvandas for att implementera en elegant
    borttagning och flyttning av konffiler i paketscripten.

  TA BORT EN KONFFIL
    Om en konffil helt tas bort bor den tas bort fran disk, savida inte
    anvandaren har modifierat den. Om det finns lokala andringar bor de
    bibehallas. Om paketuppgraderingen avbryts bor inte konffilen som just
    blev foraldras forsvinna.

    Allt detta implementeras genom att lagga in foljande skalkod i
    paketskripten preinst, postinst och postrm:

      dpkg-maintscript-helper rm_conffile \
        konffil senasteversion paket -- "$@"

    konffil ar filnamnet pa den konffil som skall tas bort. senasteversion
    ar den senaste versionen av paketet som inneholl konffilen (eller den
    senaste versionen av paketet som inte tog hand om att ta bort den
    overblivna konffilen om detta inte omedelbart implementerades). Om
    senasteversion ar tomt eller inte angivits forsoks operationen varje
    gang paketet uppgraderas. paket ar paketnamnet, det ar frivilligt
    eftersom det faller tillbaka pa $DPKG_MAINSTCRIPT_PACKAGE (variabeln
    satts av dpkg till namnet pa det paket som behandlas). Alla paramerar
    till paketskriptet maste vidaresandas till programmet efter "--".

    Aktuell implementation: i preinst kontrolleras om konffilen andrades
    och i sa fall byts namnet pa den till antingen konffil.dpkg-remove (om
    inte modifierad) eller till konffil.dpkg-backup (om modifierad). I
    postinst byts namnet pa den sistnamnda filen till konffil.dpkg-bak och
    behalls som referens om den innehaller andringar av anvandaren, medan
    den tidigare kommer att tas bort. Om paketuppgraderingen avbryts kommer
    postrm att ominstallera den ursprungliga konffilen. Vid borttagning
    kommer postrm aven att ta bort .dpkg-bak-filen som behallits fram till
    dess.

  BYTA NAMN PoA EN KONFFIL
    Om en konffil flyttas fran en plats till en annan maste du se till att
    du flyttar med eventuella andringar gjorda av anvandaren. Detta kan
    forst verka vara en enkel andring av preinst-skriptet, men det kommer
    leda till att anvandaren ombeds att godkanna andringar i konffilen for
    dpkg, aven om denne inte ar ansvarig for dem.

    En elegant namnandring kan implementeras genom att lagga in foljande
    skalkod i paketskripten preinst, postinst och postrm:

      dpkg-maintscript-helper mv_conffile \
        gammalkonffil nykonffil senasteversion paket -- "$@"

    gammalkonffil och nykonffil ar det gamla och nya namnet pa konffilen
    vars namn skall bytas. senasteversion ar den senaste versionen av
    paketet som inneholl konffilen med dess gamla namn. Om senasteversion
    ar tom eller inte har angivits kommer operationen att forsokas varje
    gang paketet uppgraderas (observera: det ar sakrare att ange versionen
    och darmed endast utfora operationen en gang). paket ar paketnamnet,
    det   ar  frivilligt  eftersom  det  faller  tillbaka  pa
    $DPKG_MAINSTCRIPT_PACKAGE (variabeln satts av dpkg till namnet pa det
    paket  som  behandlas).  Alla paramerar till paketskriptet maste
    vidaresandas till programmet efter "--".

    Aktuell implementation: I preinst kontrolleras om konffilen  har
    andrats, om ja lamnas den kvar pa plats, annars byts namnet pa den till
    gammalkonffil.dpkg-remove. Vid  konfigurering  tar  postinst  bort
    gammalkonffil.dpkg-remove  och  byter  namn pa gammalkonffil till
    nykonffil om gammalkonffil fortfarande finns. Vid avbruten uppgradering
    eller   installation  byter  postrm  tillbaka  namnet  fran
    gammalkonffil.dpkg-remove till gammalkonffil om sa behovs.

INTEGRERA I PAKET

    Given that dpkg-maintscript-helper is used in the preinst, using it
    unconditionally requires a pre-dependency to ensure that the required
    version of dpkg has been unpacked before. The required version depends
    on the command used, for rm_conffile and mv_conffile it is 1.15.7.2:

      Pre-Depends: dpkg (>= 1.15.7.2)

    Men i manga fall ar operationen som utfors av programmet inte kritiskt
    for paketet, och istallet for att anvanda ett forhandsberoende kan vi
    anropa programmet endast om vi vet att det nodvandiga kommandot stods
    av den nu installerade dpkg:

      if dpkg-maintscript-helper supports <kommando>; then
        dpkg-maintscript-helper <kommando> ...
      fi

F"ORFATTARE

    Upphovsrattsskyddat (C) 2010 Raphael Hertzog
    Upphovsrattsskyddat (C) 2008 Joey Hess
    Upphovsrattsskyddat (C) 2007 Guillem Jover
    Upphovsrattsskyddat (C) 2005 Scott James Remnant

    Detta ar fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare for kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.