Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAMN

    dpkg-source - Verktyg for att manipulera Debiankallkodspaket (.dsc)

SYNOPS

    dpkg-source [flaggor] oatg"ard

BESKRIVNING

    dpkg-source packar och packar upp Debiankallkodsarkiv.

    Inga av dessa kommandon tillater att flera flaggor kombineras till ett,
    och de tillater inte att vardet pa en flagga anges som ett separat
    argument.

KOMMANDON

    -x filnamn.dsc [utdatakatalog]
       Extrahera ett kallkodspaket. Ett argument som inte ar en flagga
       maste anges, namnet pa debiankallkodsstyrfilen (.dsc). Ett
       valfritt andra argument som inte ar en flagga kan anges for att
       bestamma vilken katalog kallkoden skall packas upp i, det far
       inte existera. Om du inte anger nagon utdatakatalog extraheras
       kallkodspaketet till en katalog som heter k"allkod-version i den
       aktuella arbetskatalogen.

       dpkg-source laser namnen pa de ovriga filer som ingar i
       kallkodspaketet fran styrfilen; de antas vara i samma katalog
       som .dsc-filen.

       Filerna i det extraherade paketet kommer att ha behorighet och
       agare satta till det som kunde forvantas om filerna och
       katalogerna bara hade skapats - kataloger och korbara filer
       kommer ha 0777 och enkla filer 0666, bada modifierade av
       uppackarens umask; om foraldrakatalogen ar setgid kommer de
       extraherade katalogerna ocksa att vara det, och samtliga filer
       och kataloger kommer arva dess gruppagarskap.

       Om kallkoden anvander ett annat format an standardformatet
       (galler for narvarande alla format forutom "1.0"), kommer dess
       namn att lagras som debian/source/format sa att det anvands som
       standard nar kallkodspaketet byggs pa nytt.

    -b katalog [formatspecifika-flaggor]
       Bygg ett kallkodpaket. Det forsta argumentet som inte ar en
       flagga  tas  som  namn  pa  katalogen som innehaller det
       debianiserade kallkodstradet (dvs. med underkatalogen "debian"
       och kanske andringar pa originalfilerna). Beroende pa vilket
       kallkodspaketformat som anvands for att bygga formatet kan
       ytterligare parametrar kanske godtas.

       dpkg-source kommer bygga kallkodspaketet med det forsta format
       som fungerar fran denna lista i denna ordning: formatet som
       anges med kommandoradsflaggan --format, formatet som anges i
       debian/source/format, "1.0". Standardvardet "1.0" rekommenderas
       ej och kommer att tas bort en gang i framtiden, du bor alltid
       dokumentera det onskade kallkodsformatet i debian/source/format.
       Se avsnittet FORMAT PoA K"ALLKODSPAKET for en utforlig beskrivning
       av de olika kallkodspaketformaten.

    --print-format katalog
       Visa formatet som skulle anvandas for att bygga kallkodspaketet
       om dpkg-source -b katalog skulle koras (under samma forhallanden
       och med samma parametrar).

    --before-build katalog
       Kommandot bor anropas innan paketet byggs (dpkg-buildpakcage
       anropar det valdigt tidigt, till och med fore debian/rules
       clean). Kommandot bor vara idempotent och kunna anropas flera
       ganger. Det ar inte alla kallkodsformat som implementerar nagot
       i den har kroken, och de som gor det forbereder oftast
       kallkodstradet for att byggas, till exempel genom att se till
       att Debianpatchar har applicerats.

    --after-build katalog
       Kommandot  bor  anropas  efter  paketet  har  byggts
       (dpkg-buildpackage  anropar  det sist). Kommandot bor vara
       idempotent och kunna anropas flera ganger. Det ar inte alla
       kallkodsformat som implementerar nagot i den har kroken, och de
       som gor det anvander den normalt for att aterstalla det som
       --before-build har gjort.

    -h, --help
       Visar hjalpskarm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

ALLM"ANNA BYGGFLAGGOR

    -ccontrol-fil
       Anger huvudkallkodsstyrfil som information skall lasas fran.
       Standardvarde ar debian/control. Om ett relativt sokvagsnamn
       anges tolkas det fran kallkodstradets toppnivakatalog.

    -l"andringsloggfil
       Anger  andringsloggsfil  som information skall lasas fran.
       Standardvarde ar debian/changelog. Om ett relativt sokvagsnamn
       anges tolkas det fran kallkodstradets toppnivakatalog.

    -F"andringsloggformat
       Anger format pa andringsloggen. Som standard lases formatet fran
       en speciell rad nara slutet av andringsloggen, eller sa anvands
       Debians standardformat om ingen information hittas.

    --format=v"arde
       Anvand det givna formatet for att bygga kallkodspaketet. Det
       overstyr  inte  ett  eventuellt  format  som  anges  i
       debian/source/format.

    -Vnamn=v"arde
       Staller in en utdatasubstitueringsvariabel. Se deb-substvars(5)
       for en beskrivning av utdatasubstituering.

    -Tsubstvars-fil
       Las substitueringsvariabler fran substvarfil; standardvarde ar
       att inte lasa nagon fil.Flaggan kan anvandas flera ganger for
       att lasa substitueringsvariabler fran flera filer.

    -Df"alt=v"arde
       Ersatt eller lagg till ett falt i den genererade control-filen.

    -Uf"alt Ta bort ett falt ur den genererade control-filen.

    -Zkomprimering, --compression=komprimering
       Anger vilken komprimering som skall anvandas for de skapade
       filerna (tar-bollar och diffar). Observera att flaggan inte gor
       att befintliga tar-bollar packas om, utan enbart paverkar nya
       filer. Varden som stods ar: gzip, bzip2, lzma samt xz. gzip ar
       forvalet. Stod for xz finns bara fran och med dpkg-dev 1.15.5.

    -znivoa, --compression-level=nivoa
       Komprimeringsniva att anvanda. Som med -Z paverkas bara filer
       som nyskapas. Varden som stods ar: 1 till 9, best (bast) och
       fast (snabb). 9 ar forval.

    -i[reg.uttr], --diff-ignore[=reg.uttr]
       Du kan ange ett reguljart uttryck i perlformat for att matcha
       filer som du vill skall filtreras ut ur listan over filer for
       diffen.  (Listan  skapas  av  ett  find-kommando.)  (Om
       kallkodspaketet byggs som ett version 3-paket med ett VCS kan
       detta anvandas for att ignorera andringar som inte har checkats
       in pa de angivna filerna. -i.* kommer att ignorera samtliga.) -i
       ensamt aktiverar funktionen, med ett standardvarde som filtrerar
       ut  styrfiler  och  kataloger  fran  de  flesta  vanliga
       versionshanteringssystem, sakerhetskopior, vaxlingsfiler  och
       Libtool-byggutdatakataloger.  Endast ett reguljart kan vara
       aktivt, om du anger flera -i-flaggor ar det den sista pa
       kommandoraden som galler.

       Flaggan ar mycket anvandbar for att utesluta extrafiler som
       kommer med i diffen, t.ex om du underhaller din kallkod i ett
       versionshanteringssystem och vill anvanda en utcheckning for att
       bygga ett kallkodspaket utan att ta med de ytterligare filer och
       det normalt innehaller (t.ex CVS/, .cvsignore, .svn/). Det
       forvalda reguljara uttrycket tacker redan in manga av dessa, men
       om du andrar det, kom ihag att det som standard kan traffa alla
       delar av filnamnet. Sa, om du traffa bara borjan av ett filnamn
       eller hela filnamn maste du sjalv lagga till de forankringar som
       ar nodvandiga (t.ex '(^|/)', '($|/)').

    --extend-diff-ignore=reg.uttr
       Det reguljara uttrycket i perlformat  som  angavs  utokar
       standarduttrycket for -i genom att lagga till "|reg.uttry" efter
       standarduttrycket. Flaggan ar nyttig for debian/source/options
       for att exkludera en del automatiskt genererade filer fran
       skapandet av automatiska patchar.

    -I[film"onster], --tar-ignore[=film"onster]
       Om flaggan anges kommer filnamnet att sandas vidare till
       tar(1):s --exclude-flagga nar det anropas for att skapa en
       .orig.tar.gz eller .tar.gz-fil. Till exempel kommer -ICVS att
       hoppa over CVS-kataloger nar tar.gz-filen skapas. Flaggan kan
       upprepas flera ganger for att lista flera filnamn som skall
       uteslutas.

       -i ensamt aktiverar funktionen, med ett standardvarde som
       filtrerar ut styrfiler och kataloger fran de flesta vanliga
       versionshanteringssystem,  sakerhetskopior, vaxlingsfiler och
       Libtool-byggutdatakataloger.

    Observera: Aven om de anvands till liknande andamal, sa har -i och -I
    valdigt olika syntax och semantik. -i kan endast anges en gang och tar
    ett perl-kompatibelt reguljart uttryck, vilket matchas  mot  den
    kompletta relativa sokvagen for varje fil. -I kan anges flera ganger
    och tar ett filnamnssokmanster med skaljokertecken. Monstret matchas
    mot den kompletta relativa sokvagen, men aven individuellt mot varje
    komponent i sokvagen. Den exakta semantiken for tar:s --exclude-flagga
    ar         nagot         komplicerad,        se
    http://www.gnu.org/software/tar/manual/tar.html#wildcards      for
    fullstandig dokumentation.

    Forvalt reguljart uttryck och sokmonster for de bagge flaggorna kan ses
    i utdata for --help-kommandot.

ALLM"ANNA UPPACKNINGSFLAGGOR

    --no-copy
       Kopiera inte original-tarbollar i narheten av det uppackade
       kallkodspaketet.

    --no-check
       Kontrollera inte signaturer och kontrollsummor fore uppackning.

    --require-valid-signature
       Vagra packa upp kallkodspaketet om det inte innehaller en
       OpenPGP-signatur som kan verifieras antingen med anvandarens
       trustedkeys.gpg-nyckelring,   en  av  de  saljarspecifka
       nyckelringarna, eller en av de officiella Debiannyckelringarna
       (/usr/share/keyrings/debian-keyring.gpg           och
       /usr/share/keyrings/debian-maintainers.gpg).

FORMAT PoA K"ALLKODSPAKET

    Om du inte vet vilket kallkodspaketformat du skall anvanda, bor du
    antagligen valja antingen "3.0 (quilt)" eller "3.0 (native)". Se
    http://wiki.debian.org/Projects/DebSrc3.0 for information om hur dessa
    format satts i produktion i Debian.

  Format: 1.0
    Ett kallkodspaket i detta format bestar antingen av en .orig.tar.gz,
    forbunden med en .diff.gz, eller en ensam .tar.gz (i sa fall anses
    paketet vara eget, "native").

    Uppackning

    Att packa upp ett Debianeget paket innebar att packa upp den ensamma
    tarbollen i malkatalogen. Att packa upp ett icke-eget paket innebar att
    forst packa upp .orig.tar.gz-filen och sedan genom att tillampa patchen
    som finns i .diff.gz-filen. Tidsstamplarna for alla filer nollstalls
    till den tidpunkt da kallkodspaketet extraherades (vilket undviker
    tidsstampelforskjutningar  som  kunde  leda  till  problem  nar
    autogenererade filer patchas). Diffen kan skapa nya filer (hela
    debian-katalogen skapas pa det sattet), men kan inte ta bort filer
    (tomma filer kommer lamnas kvar).

    Bygga

    Att bygga ett Debianeget paket innebar bara att skapa en ensam tarboll
    med kallkodskatalogen. Att bygga ett icke-eget paket innefattar att
    extrahera original-tarbollen i en separat ".orig"-katalog och skapa
    .diff.gz-filen pa nytt genom att jamfora kallkodspaketets katalog med
    .orig-katalogen.

    Byggflaggor (med -b):

    Om ett andra argument som inte ar en flagga anges skall det vara namnet
    pa originalkallkodskatalogen eller -tarfilen eller den tomma strangen
    om  paketet  ar  Debianspecifikt  och  darfor  inte  har  nagra
    Debianiserings-diffar. Om inget andra argument anges kommer dpkg-source
    att      leta      efter      originalkallkodstarfilen
    paket_uppstr"omsversion.orig.tar.gz  eller  originalkallkodskatalogen
    paket.orig beroende pa -sX-flaggorna.

    -sa, -sp, -sk, -su och -sr skriver inte over befintliga tar-filer och
    kataloger. Om det onskas bor -sA, -sP, -sK, -sU och -sR anges i
    stallet.

    -sk  Anger att den ursprungliga kallkoden ar en tar-fil, som standard
       paket_uppstr"omsversion.orig.tar.fil"andelse. Den  kommer  lata
       originalkallkodsfilen ligga kvar som en tarfil, eller kopiera
       den till den aktuella katalogen om den inte redan ar dar.
       Tarbollen kommer att packas upp i katalog.orig for att generera
       diffen.

    -sp  Som -sk, men tar bort katalogen igen efterat.

    -su  Anger att originalkallkoden ar en katalog,  som  standard
       paket-uppstr"omsversion.orig och att dpkg-source skall skapa ett
       nytt originalkallkodsarkiv fran den.

    -sr  Som -su, men tar bort katalogen nar den har anvants.

    -ss  Anger att originalkallkoden finns bade som en katalog och en
       tar-fil. Katalogen kommer att anvandas av dpkg-source for att
       skapa diffen, men tarfilen for att skapa .dsc-filen. Flaggan
       maste anvandas med tillforsikt - om katalogen och tarfilen inte
       stammer overens kommer ett trasigt kallkodsarkiv att skapas.

    -sn  Anger att dpkg-source inte skall leta efter nagot kallkodsarkiv
       och att ingen diff skall skapas. Det andra argumentet, om det
       anges, maste vara den tomma strangen. Flaggan anvands for
       Debianspecifika paket som inte har en separat uppstromskallkod
       och darfor inte har nagon debianiseringsdiff.

    -sa eller -sA
       Anger att originalkallkoden finns som en katalog eller en tarfil
       - det andra argumentet, om det anges, kan vara det ena eller det
       andra, eller den tomma strangen (motsvarar att anvanda -sn). Om
       en tarfil hittas kommer programmet att packa upp den for att
       skapa en diff och ta bort den efterat (motsvarar -sp). Om en
       katalog  hittas  kommer  den  att  packas  for att skapa
       originalkallkoden och ta bort den efterat (motsvarar -sn). Om
       bada hittas kommer dpkg-source att ignorera katalogen, och
       skriva over den om -sA angavs (detta motsvarar -sP) eller ge ett
       felmeddelande om -sa angavs. -sA ar standard.

    --abort-on-upstream-changes
       Processen  misslyckas  om den genererade diffen innehaller
       andringar av filer utanfor underkatalogen debian. Den har
       flaggan tillats inte i debian/source/options, men kan anvandas i
       debian/source/local-options.

    Extraheringsflaggor (med -x):

    Oavsett kommer ett befintligt kallkodstrad att tas bort.

    -sp  Anvands nar originalkallkoden som extraheras (om sadan finns)
       skall lamnas kvar som en tarfil. Om den inte redan finns i den
       aktuella katalogen, eller om en befintlig men annan fil finns
       dar, kommer den att kopieras dit. (Detta "ar standard.)

    -su  Packar upp originalkallkodstradet.

    -sn  Forsakrar att originalkallkoden varken kopieras till en aktuella
       katalogen eller packas upp. Eventuella originalkallkodstrad som
       finns i den aktuella katalogen tas fortfarande bort.

    Alla -sX-flaggor ar omsesidigt uteslutande. Om du anger mer an en
    kommer endast den sista att anvandas.

    --skip-debianization
       Hoppas  over   att   tillampa   debian-diffen   ovanpa
       uppstromskallkoden.

  Format: 2.0
    Aven kant som wig&pen. Detta format rekommenderas inte for allman
    anvandning, formatet "3.0 (quilt)" ersatter det. Wig&pen var den forsta
    specifikationen av en ny generation av kallkodspaketformat.

    Beteendet for detta format ar detsamma som for "3.0 (quilt)"-formatet,
    forutom att det inte anvander en explicit forteckning patchar. Alla
    filer i debian/patches/ som motsvarar det Perl-reguljara uttrycket
    [\w-]+ maste vara giltiga patchar: de appliceras nar paketet packas
    upp.

    Nar du bygger ett nytt kallkodspaket kommer eventuella andringar pa
    uppstromskallkoden  att  lagras  i  en  patch  som  kallas
    zz_debian-diff-auto.

  Format: 3.0 (eget)
    Detta format ar en utokning av det egna paketformatet som anges av
    1.0-formatet. Det stoder alla komprimeringsmetoder och kommer att som
    standard ignorera alla VCS-specifika filer och kataloger, samt manga
    temporarfiler (se standardvardet som ar knutet till flaggan -i i texten
    for --help).

  Format: 3.0 (quilt)
    Ett  kallkodspaket  i  detta  format  innehaller  atminstone  en
    original-tarboll (.orig.tar.ext, dar ext kan vara gz, bz2, lzma eller
    xz) och en Debiantarboll (.debian.tar.ext). Den kan aven innehalla
    ytterligare original-tarbollar (.orig-komponent.tar.ext). komponent kan
    endast innehalla alfanumeriska tecken och bindestreck ("-").

    Uppackning

    Huvud-originaltarbollen  packas  upp  forst, darefter packas alla
    ytterligare originaltarbollar upp i underkataloger med namn efter
    komponent-delen i sitt filnamn (eventuella redan befintliga kataloger
    ersatts). Debian-tarbollen packas sedan upp ovanpa kallkodskatalogen
    efter att en redan befintlig debian-katalog har tagits bort forst.
    Observera att debian-tarbollen maste besta av en debian-underkatalog,
    men att den aven kan innehalla binarfiler utanfor den katalogen (se
    flaggan --include-binaries).

    Alla  patchar  listade  i  debian/patches/debian.series  eller
    debian/patches/series tillampas sedan. Om den forstnamnda filen anvands
    och den sistnamnda inte existerar (eller ar en symbolisk lank), kommer
    den senare att ersattas av en symbolisk lank till den forsta. Tanken ar
    att gora det  enklare  att  anvanda  quilt  till  att  hantera
    patchuppsattningen. Observera att, aven om dpkg-source korrekt tolkar
    series-filer som anvander explicita flaggor till patch-programmet
    (lagrade pa kommandoraden efter patch-filnamnet och ett eller flera
    blanksteg), sa ignoreras dessa flaggor och det forvantar sig att
    patchar kan tillampas med flaggan -p1 till patch. Det kommer darfor
    visa en varning sadana flaggor upptacks, och bygget kommer troligen att
    misslyckas.

    Patchar kan aven ta bort filer, pa ungfar samma satt som quilt normalt
    fungerar.

    Filen .pc/applied-patchers  skapas  om  patchar  tillampades  vid
    uppackningen.

    Bygga

    Alla original-tarbollar som finns i den aktuella katalogen packas upp i
    en  temporar  katalog  med  samma  logik  som  i  uppackningen,
    debian-katalogen kopieras over i den temporara katalogen och alla
    patchar, forutom den automatiska patchen (debian-changesversion eller
    debian-changes,  beroende  pa  --single-debian-patch)  tillampas.
    Temporarkatalogen jamfors darefter mot kallkodskatalogen och diffen (om
    den inte ar tom) lagras i denautomatiska patchen. Om den automatiska
    patchen skapas/tas bort, laggs den till/tas bort fran series-filen och
    fran quilt-metadata.

    Eventuella andringar pa binarfiler kan inte representeras i en diff och
    kommer darmed att leda  till  ett  felmeddelande,  savida  inte
    paketansvariga medvetet valjer att inkludera den modifierade binarfilen
    i   debian-tarbollen   (genom   att   lista   den   i
    debian/source/include-binaries). Byggningen kommer aven att misslyckas
    om binarfiler upptacks i debian-underkatalogen, savida de inte har
    vitlistats i debian/source/include-binaries.

    Den uppdaterade debiankatalogen, och listan over modifierade binarer,
    anvands sedan for att skapa debian-tarbollen.

    Den automatiskt genererade diff-filen innehaller inte andringar for
    VCS-specifika filer eller for manga temporara filer (se standardvardet
    som ar knutet till flaggan -i i texten for --help). Detta galler
    speciellt katalogen .pc som anvands av quilt, katalogen kommer att
    ignoreras nar den automatiska patchen skapas.

    Observera: dpkg-source forvantar att kallkodspaketet har alla patchar
    som anges i seriefilen tillampade nar kallkodspaketet genereras. Detta
    galler inte nar kallkodstradet har hamtats genom att packa upp ett
    kallkodspaket med till exempel Format: 1.0. For att motverka detta
    problem kommer dpkg-source sjalvt att tillampa patchar om det tror att
    de annu inte har tillampats. For att upptacka om sa ar fallet anvands
    foljande heuristik: om en lista over formodligen ej applicerade patchar
    (de listas i series-filen men inte i .pc/applied-patches), och om den
    forsta patchen i listan kan tillampas utan fel kommer samtliga att
    tillampas. Flaggan --no-preparation kan anvandas for att sla av detta
    beteende. Operationen utfors normalt som en  del  av  kommandot
    --prepare-build.

    Byggflaggor

    --allow-version-of-quilt-db=version
       Tillat dpkg-source att bygga kallkodspaketet om versionen av
       quilt-metadata ar den som angavs, aven om dpkg-source inte
       kanner till den. Det betyder att den givna versionen av
       quilt-metadata ar kompatibel med version 2 som dpkg-source for
       narvarande  stoder.  Versionen  av quilt-metadata lagras i
       .pc/.version.

    --include-removal
       Ignorera inte borttagna filer och ta med dem i den automatiskt
       genererade patchen.

    --include-timestamp
       Ta med tidsstampel i den automatiskt genererade patchen.

    --include-binaries
       Lagg till alla modifierade binarer i debian-tarbollen. Lagg aven
       till dem i debian/source/include-binaries: de kommer att laggas
       till som standard i foljande byggen och du behover inte langre
       ange den har flaggan.

    --no-preparation
       Forsok inte att forbereda byggtradet genom att tillampa patchar
       som inte verkar ha tillampas for narvarande.

    --single-debian-patch
       Anvand   debian/patches/debian-changes   istallet   for
       debian/patches/debian-changes-version  som  namn  pa  den
       automatiska patch som genereras vid bygget. Denna flagga ar
       speciellt  nyttig  nar  paketet   hanteras   i   ett
       versionshanteringssystem och en patch inte kan skapas pa ett
       palitligt satt. Nar den har flaggan anvands rekommenderar vi att
       du skapar en debian/source/patch-header-fil som forklarar hur
       Debianandringarna  bast  kan  ses,  till  exempel  i  det
       versionshanteringssystem som anvands.

    --create-empty-orig
       Skapa huvud-originaltarbollen som tom automatiskt om den saknas
       och om det finns supplement-originaltarbollar. Flaggan ar tankt
       att anvandas nar kallkodspaketet bara ar en samling av flera
       uppstromsprogram och dar det inte finns nagot "huvud"-program.

    --unapply-patches
       Ta bort patchar i kroken --after-build. Flaggan ar huvudsakligen
       anvandbar nar du bygger direkt fran ett versionshanteringssystem
       som innehaller opatchad uppstromskod och du vill halla tradet
       opatchat aven efter ett paketbygge. Flaggan laggs normalt i
       debian/source/local-options  (den  ar  inte  tillaten  i
       debian/source/options sa att alla genererade kallkodspaket som
       standard har samma beteende).

    --abort-on-upstream-changes
       Processen misslyckas om en automatisk patch har genererats.
       Flaggan kan anvandas for att se till att alla andringar har
       lagrats  undan  korrekt  i  separata  quilt-patchar  innan
       kallkodspaketet   byggts.   Flaggan   tillats  inte  i
       debian/source/options,   men    kan    anvandas    i
       debian/source/local-options.

    Extraheringsflaggor

    --skip-debianization
       Hoppas  over  att  packa  upp  debian-tarbollen  ovanpa
       uppstromskallkoden.

    --skip-patches
       Applicera inte patchar i slutet av uppackningen.

  Format: 3.0 (skr"addarsytt)
    Detta  formatet  ar  speciellt.  Det  anger  inte  ett  riktigt
    kallkodspaketformat, utan kan anvandas for att skapa kallkodspaket med
    godtyckliga filer.

    Byggflaggor

    Alla argument som inte ar flaggor tas som filer som skall integreras i
    det skapade kallkodspaketet. De maste finnas, och helst i aktuell
    katalog. Atminstone en fil maste anges.

    --target-format=v"arde
       Kr"avs. Anger  det  riktiga  formatet  pa  det  genererade
       kallkodspaketet. Den skapade .dsc-filen kommer innehalla detta
       varde i sitt Format-falt och inte "3.0 (custom)".

  Format: 3.0 (git)
    Formatet ar experimentellt.

    Ett kallkodspaket i detta format bestar av en ensam "bundle" fran ett
    git-arkiv .git, vilket innehaller paketets kallkod. Filen .gitshallow,
    som innehaller revisioner for grunda git-kloner, kan aven forekomma.

    Uppackning

    "Bundle":n klonas som ett git-arkiv till malkatalogen. Om filen
    gitshallow finns installeras den som ".git/shallow" i det klonade
    git-arkivet.

    Observera att det nya arkivet som standard kommer att ha samma gren
    utcheckad som den som var utcheckad i det ursprungliga kallkodstradet.
    (Typiskt "master", men kan vara vad som helst.) Eventuella andra grenar
    kommer ocksa att vara tillgangliga, under "remotes/origin/".

    Bygga

    Innan uppackningen fortsatter kommer en del tester att utforas for att
    se till att vi inte har nagra ej ignorerade ej incheckade andringar.

    git-bundle(1) anvands for att generera en "bundle" fran git-arkivet.
    Som standard tas alla grenar och taggar i arkivet med i "bundle":n.

    Byggflaggor

    --git-ref=ref
       Gor det mojligt att ange en git-referens som skall tas med i
       "bundle":n. Om den anges overstyr den standardbeteendet som ar
       att ta med alla grenar och taggar. Kan anges flera ganger. ref
       kan vara namnet pa en gren eller tagg som skall tas med. Den kan
       aven vara vilken som helst annan parameter som kan sandas med
       till git-rev-list(1). For att, till exempel, endast ta med
       grenen "master", angand --git-ref=master. For att ta med alla
       taggar  och  grenar,  forutom  grenen  private,  anvand
       --git-ref=--all --git-ref=^private

    --git-depth=antal
       Skapar en grund klon med en historik som ar avhuggen vid det
       angivna antalet revisioner.

  Format: 3.0 (bzr)
    Detta format ar experimentellt. Det genererar en ensam tarboll som
    innehaller bzr-arkivet.

    Uppackning

    Tarbollen packas upp och bzr anvands sedan for att hamta ut den
    aktuella grenen.

    Bygga

    Innan uppackningen fortsatter kommer en del tester att utforas for att
    se till att vi inte har nagra ej ignorerade ej incheckade andringar.

    De VCS-specifika delarna av kallkodskatalogen kommer darefter att
    kopieras over till en temporar katalog. Innan den temporara katalogen
    packas i en tarboll utfors viss stadning for att spara plats.

VARNINGAR OCH FELMEDDELANDEN

  k"allkodsformat ej angivet i debian/source/format
    Filen debian/source/format bor alltid finnas och ange det onskade
    kallkodsformatet. For bakatkompatibilitet antar formatet "1.0" om filen
    inte finns, men du bor inte forlita dig pa detta: vid nagon punkt i
    framtiden kommer dpkg-source att justeras sa att det misslyckas om
    filen inte finns.

    Resonemanget bakom detta ar att formatet "1.0" inte langre ar det
    rekommenderade formatet, du bor normalt valja ett av de nyare formaten
    ("3.0 (quilt)", "3.0 (native)"), men dpkg-source gor inte detta
    automatiskt at dig. Om du vill fortsatta anvanda det gamla formatet bor
    du ange det explicit genom att skriva "1.0" i debian/source/format.

  diffen modifierar f"oljande uppstr"omsfiler
    Nar du anvander kallkodsformatet "1.0" ar det oftast inte nagon bra ide
    att modifiera uppstromsfiler direkt eftersom andringarna doljs och i
    huvudsak ar odokumenterade i diff.gz-filen. Du bor istallet spara dina
    andringar som patchar i debian-katalogen och applicera dem nar paketet
    skall byggas. For att undvika den har komplexiteten kan du aven anvanda
    formatet "3.0 (quilt)" som later dig gora det har automatiskt.

  kan inte representera "andringen f"or fil
    Andringar pa uppstromsfiler sparas normalt som patchfiler, men inte
    alla andringar kan representeras med patchar: de kan endast andra
    innehallet i vanliga textfiler. Om du forsoker ersatta en fil med nagot
    som har en annan typ (till exempel ersatta en vanlig fil med en
    symbolisk lank eller en katalog) far du det har felmeddelandet.

  den tomma filen fil som just skapats kommer inte representeras i diffen
    Tomma filer kan inte skapas med patchfiler. Andringen kommer darmed
    inte att sparas i kallkodspaketet och du far en varning om det.

  exekveringsl"age l"age poa fil kommer inte representeras i diffen
  speciall"aget l"age poa fil kommer inte representeras i diffen
    Patchfiler beskriver inte laget pa filer och andrade lagen sparas inte
    i kallkodspaketet. Den har varningen paminner dig om detta.

FILFORMAT

  debian/source/format
    Filen innehaller pa en ensam rad det format som skall anvandas for att
    bygga kallkodspaketet (mojliga format beskrivs ovan). Varken ledande
    eller avslutande blanksteg tillats.

  debian/source/include-binaries
    Filen innehaller en forteckning over binarfiler (en per rad) som skall
    tas med i debian-tarbollen. Inledande och avslutande blanksteg tas
    bort. Rader som borjar med "#" ar kommentarer och hoppas over. Tomma
    rader ignoreras.

  debian/source/options
    Filen innehaller en lista over langa flaggor som automatiskt satts in
    fore kommandoradsflaggorna som anges i ett anrop til dpkg-source -b
    eller  dpkg-source  --print-format. Flaggor som --compression och
    --compression-level ar passande att lagga in i den har filen.

    Ange varje flagga pa en egen rad. Tomma rader och rader som borjar med
    "#" ignoreras. Inledande "--" skall tas bort och korta flaggor ar inte
    tillatna. Blanksteg tillats runt "="-tecknet och citattecken tillats
    runt vardet. Har ar ett exempel pa en sadan fil:

     # lat dpkg-source skapa en debian.tar.bz2 med maximal komprimering
     compression = "bzip2"
     compression-level = 9
     # anvand debian/patches/debian-changes som en automatisk patch
     single-debian-patch

    Observera: format-flaggor tillats inte i den har filen, du bor anvanda
    filen debian/source/format istallet.

  debian/source/local-options
    Precis som debian/source/options forutom att filen inte inkluderas i
    det genererade kallkodspaketet. Det kan vara anvandbart for att spara
    ett  val  som  galler  for  paketansvariga  eller  VCS-systemet
    kallkodspaketet hanteras i.

  debian/source/patch-header
    Friformstext som laggs in pa toppen av den automatiskt genererade
    patchen i formaten "2.0" eller "3.0 (quilt)".

  debian/patches/series
    Listar alla patchar som maste tillampas (i den givna ordningen) ovanpa
    uppstromskallkodspaketet. Inledande och avslutande blanksteg tas bort.
    Rader som borjar med "#" ar kommentarer och ignoreras. Tomma rader
    ignoreras. De rader som ar kvar inleds med filnamnet pa en patchfil
    (relativt till debian/patches/-katalogen)  upp  till  det  forsta
    blankstegstecknet eller slutet pa raden. Valfria flaggor till quilt kan
    folja fram till slutet av raden eller det forsta "#" som foljer pa ett
    eller flera blanksteg (vilket anger borjan pa en kommentar fram till
    slutet av raden).

PROGRAMFEL

    Tidpunkten pa faltoverstyrning intraffar jamfort med installning av
    vissa standardutdatafalt ar ganska forvirrad.

SE "AVEN

    dpkg-deb(1), dpkg(1), dselect(1).

F"ORFATTARE

    Upphovsrattsskyddat (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrattsskyddat (C) 2000 Wichert Akkerman
    Upphovsrattsskyddat (C) 2008-2010 Raphael Hertzog

    Detta ar fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare for kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.