Provided by: dpkg_1.16.0.3ubuntu5_i386 bug

NAMN

    dpkg-split - Verktyg for att dela/sla ihop Debianpaket

SYNOPS

    dpkg-split [flaggor] oatg"ard

BESKRIVNING

    dpkg-split delar upp binara Debianpaketfiler i mindre delar och slar
    samman dem igen, for att gora det mojligt att lagra stora paketfiler pa
    sma media, till exempel disketter.

    Programmet kan koras manuellt med flaggorna --split, --join och --info.

    Det har aven ett automatiskt lage, vilket aktiveras med flaggan --auto.
    I det laget hanterar det en ko av delar som setts men annu inte
    aterstallts, och aterstaller en paketfil nar den sett alla dess delar.
    Flaggorna --listq and --discard gor det mojligt att hantera kon.

    Alla funktioner for uppdelning, sammanslagning och koande  visar
    informativa meddelanden pa standard ut; dessa kan ignoreras.

KOMMANDON

    -s, --split helt-arkiv [prefix]
       Delar ett ensamt binart Debianpaket i flera delar.

       Delarna namnges som prefix.NofM.deb dar N ar numret pa delen,
       raknat fran 1, och M ar det totala antalet delar (bada angivna
       decimalt).

       Om inget prefix ges tas filnamnet for helt-arkiv, inklusive
       katalognamn, med den avslutande .deb borttagen.

    -j, --join del...
       Slar samman de olika  paketdelarna,  och  aterskapar  den
       ursprungliga filen som den sag ut innan den delades.

       Delfilerna som ges som argument maste alla vara delar av exakt
       samma ursprungliga binarfil. Varje maste finnas exakt en gang i
       argumentlistan, men de behover inte listas i ordning.

       Delarna  maste  naturligtvis alla ha genererats med samma
       delstorlek nar uppdelningen skedde, vilket betyder att de
       vanligtvis maste ha genererats vid samma korning av dpkg-split
       --split.

       Delarnas   filnamn   ar   inte   signifikanta   for
       sammanslagningsproceduren.

       Forvalt namn pa utdatafilen ar paket-version.deb.

    -I, --info del...
       Skriver ut information, i manniskolasbar form, om delfilerna som
       anges. Argument som inte ar delar av binarpaket resulterar i ett
       meddelande som talar om detta (men fortfarande pa standard ut).

    -a, --auto -o fullst"andig-utdata del
       Koa automatiskt delarna och aterskapa paketet om mojligt.

       Den del som anges undersoks och jamfors med andra delar av samma
       paket (om sadana existerar) i kon av delar av paket.

       Om alla delar av ett paket av vilket del ar en del av ar
       tillgangliga kommer paketet att aterskapas och skrivas till
       fullst"andig-utdata (vilken vanligtvis inte redan bor existera,
       aven om det inte vore ett fel om det gjorde det).

       Om inte kommer del att kopieras till kon och fullst"andig-utdata
       skapas inte.

       Om del inte ar en del av ett delat binarpaket kommer dpkg-split
       att avsluta med returvarde 1; om nagot annat fel uppstar
       avslutar det med returvarde 2.

       Flaggan --output eller -o maste ges da --autoanvands. (Om detta
       inte vore ett krav skulle det anropande programmet inte veta
       vilken utdatafil som forvantades.)

    -l, --listq
       Listar innehallet i kon over paket att aterstalla.

       For varje paketfil for vilken delar finns i kon visas i utdata
       namnet pa paketet, antal delar i kon, och det totala antalet
       byte som ar lagrade i kon.

    -d, --discard [paket...]
       Kastar bort delar fran kon over de som vantar pa aterstaende
       delar av paket.

       Om inget paket anges toms kon helt; om paket anges kastas bara
       delar for de(t) paket som anges.

    -h, --help
       Visar hjalpskarm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --depotdir katalog
       Anger en alternativ katalog for kon av delar som vantar pa
       automatisk sammanslagning. Forvalet ar /var/lib/dpkg.

    -S, --partsize kibibyte
       Anger maximal storlek vid delning, i kibibyte (1024 byte).
       Forval ar 450 KiB.

    -o, --output fullst"andig-utdata
       Anger filnamnet for utdata vid sammanslagning.

       Anvands istallet for forvalet vid  manuell  sammanslagning
       (--join) och kravs for automatisk koa-eller-sammansla (--auto).

    -Q, --npquiet
       Vid automatisk koa-eller-sammansla skriver dpkg-split normalt
       ett meddelande om den matas med en del som inte ar en binar
       paketdel. Denna flagga undertrycker meddelandet, vilket gor det
       mojligt for program sasom dpkg att hantera bade delade och
       odelade paket utan att producera felaktiga meddelanden.

    --msdos
       Tvingar  utdatafilnamn  skapade  av  --split  att  vara
       msdos-kompatibla.

       Misshandlar  prefixet  -  antingen  forvalet  taget  fran
       indatafilnamnet,  eller  det  som  angetts  som  argument:
       alfanumeriska tecken gors till gemener, plustecken ersatts med x
       och alla andra tecken kastas.

       Resultatet trunkeras sa langt som mojligt, och filnamn pa formen
       prefixNofM.deb genereras.

RETURV"ARDE

    Returvardet 0 betyder att den efterfragade funktionen  (delning,
    sammanslagning  eller annan) slutfordes lyckades. --info-kommandon
    lyckas aven om indatafilen inte ar en del av ett binarpaket.

    Returvardet 1 uppkommer endast med --auto och anger att delfilen inte
    var en del av ett binarpaket.

    Returvardet 2 indikerar att nagot har gatt fel, till exempel ett
    systemanrop, att en fil sag ut som en paketdel men var trasig, ett
    anvandningsfel, eller nagot annat problem.

PROGRAMFEL

    dpkg-split anvander nagra ganska gamla konventioner for filnamn pa
    Debianpaket.

    Kompletta detaljer for paket i kon kan inte fas utan att sjalv grava i
    ko-katalogen.

    Det finns inget latt satta att testa om en fil som kan vara en del av
    ett binarpaket faktiskt ar det.

    Arkitekturen  anges  inte  i  delfilernas  filhuvud,  bara  i
    kontrollinformationen i paketfilen som delarna innehaller, och den
    forekommer inte i de filnamn som genereras.

FILER

    /var/lib/dpkg/parts
       Forvald ko-katalog for delfiler som vantar pa  automatisk
       sammanslagning.

       Filnamnen som anvands i katalogen ar i ett internt format for
       dpkg-split och ar knappast anvandbara for andra program, och hur
       som helst kan inte formatet pa filnamnen litas pa.

SE "AVEN

    deb(5), deb-control(5), dpkg-deb(1), dpkg(1).

F"ORFATTARE

    Upphovsrattsskyddat (C) 1995-1996 Ian Jackson

    Detta ar fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare for kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.