Provided by: dselect_1.16.0.3ubuntu5_i386 bug

NAMN

    dselect - Debians pakethanteringsskal

SYNOPS

    dselect  [--admindir  <katalog>]  [--help]  [--version] [--expert]
    [--debug|-D<fil>]      [<handling>]       [--colour|--color
    sk"armdel:[f"orgrund],[bakgrund][:attr[+attr+..]]]

BESKRIVNING

    dselect ar ett av det primara anvandargranssnitten for att hantera
    paket  pa  ett  Debiansystem.  I  dselects  huvudmeny  kan
    systemadministratoren:
    - Uppdatera listan over tillgangliga paketversioner,
    - Visa status for installerade och tillgangliga paket,
    - Andra paketval och hantera beroenden,
    - Installera nya paket eller uppgradera till nyare versioner.

    dselect  arbetar  som  ett  skal  runt  dpkg(1),  Debians
    lagnivapakethanteringsverktyg. Det har en fullskarmspaketvalshanterare
    som hanterar beroenden och konflikter mellan paket. Nar det kors med
    administratorsbehorighet kan paket installeras, uppgraderas och tas
    bort. Olika atkomstmetoder kan konfigureras for att hamta tillganglig
    information  om  paketversioner  och  installerbara  paket  fran
    paketsamlingar. Beroende pa atkomstmetoden kan dessa samlingar vara
    oppna arkivservrar pa Internet, lokala arkivservrar eller finnas pa
    cd-rom. Den rekommenderade atkomstmetoden ar apt, vilken tillhandahalls
    av paketet apt.

    Vanligtvis anropas dselect utan parametrar. En interaktiv meny visas
    da, vilken ger anvandaren ett antal handlingsmojligheter. Om en
    handling ges som kommandoradsflagga startas denna med en gang. Flera
    kommandoradsflaggor finns anda att tillga for att forandra hur dselect
    arbetar eller for att visa ytterligare information om programmet.

FLAGGOR

    Alla flaggorna kan ges bade pa kommandoraden  och  i  dselects
    konfigurationsfil   /etc/dpkg/dselect.cfg   eller   filerna   i
    konfigurationskatalogen   /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/.   En   rad   i
    konfigurationsfilen  ar antingen en flagga (precis samma som pa
    kommandoraden, men utan inledande bindestreck) eller en kommentar (om
    den borjar med ett #).

    --admindir <katalog>
       Andrar  namnet pa katalogen dar dpkg letar efter filerna
       "status", "available" m.fl. Forval ar /var/lib/dpkg och du bor
       normalt sett inte behova andra det.

    --debug <fil> | -D<fil>
       Sla pa felsokningslage. Felsokningsinformation lagras i <fil>.

    --expert
       Slar pa expertlage, dvs. visar inte hjalpmeddelanden som kanske
       kan vara irriterande.

    --colour|--color sk"armdel:[f"orgrund],[bakgrund][:attr[+attr+..]]
       Staller in skarmfarger. Detta fungerar bara om din skarm kan
       visa farger. Flaggan kan anvandas flera ganger (och fungerar
       bast i dselect.cfg). Varje anvandning andrar fargen (och kanske
       andra attribut) for en del av skarmen. Skarmdelarna ar, uppifran
       och ner:

       title Skarmtiteln.

       listhead
           Huvudraden ovanfor paketlistan.

       list  Den rullande paketlistan (och aven viss hjalptext).

       listsel
           Den valda posten i listan.

       pkgstate
           I listan over paket ar det har texten som anger aktuellt
           tillstand for varje paket.

       pkgstatesel
           I listan over paket ar det har texten som anger aktuellt
           tillstand for det nu markerade paketet.

       infohead
           Huvudraden som visar information om tillstandet for det
           nu markerade paketet.

       infodesc
           Paketets korta beskrivning.

       info  Anvands for att visa paketinformation, sasom paketets
           beskrivning.

       infofoot
           Den sista raden pa skarmen nar paket valjs.

       query Anvands for att visa fragor.

       helpscreen
           Farg pa hjalpskarmar.

    Efter skarmdelen foljer ett kolon och fargangivelsen. Du kan ange
    antingen forgrundsfargen, bakgrundsfargen eller bada tva, vilka kommer
    att ersatta de inkompilerade fargerna. Anvand de normala curses-namnen
    for fargerna.

    Du kan aven ange ytterligare ett kolon efter fargangivelsen och dar ge
    attribut. Detta ar en lista med ett eller flera attribut, avdelade med
    plustecken ("+"). Tillgangliga attribut ar (alla fungerar inte pa alla
    terminaler): normal, standout (uthavd), underline  (understruken),
    reverse (omvand), blink, bright (ljus), dim (mork), bold (fet)

    --help Visar en kort hjalptext och ger lyckat avslut.

    --version
       Visar versionsinformation och ger lyckat avslut.

ANV"ANDNING

    Nar dselect startas interaktivt visas en meny for anvandaren med
    tillgangliga handlingar:

  Access (oAtkomst)
    Valjer och konfigurerar en  "atkomstmetod"  for  att  komma  at
    paketsamlingen.

    Som standard ger dselect flera olika metoder, sasom floppy (diskett),
    harddisk (harddisk) och cdrom, men andra paket du installerar kan
    tillhandahalla ytterligare metoder, t.ex ges atkomstmetoden apt av
    paketet apt och multi_cd av dpkg-multicd.

    Atkomstmetoden apt rekommenderas starkt.

  Update (Uppdatera)
    Uppdatera databasen med tillgangliga paket.

    Hamtar en lista over tillgangliga paket fran paketsamlingen som
    konfigurerats for den aktuella atkomstmetoden, och uppdaterar dpkg:s
    databas. Paketlistor finns normalt pa paketsamlingarna i filer vid namn
    Packages eller Packages.gz. Dessa filer kan genereras av de som
    underhaller  samlingarna   genom   att   anvanda   programmet
    dpkg-scanpackages(1).

    Vilka detaljer som ges om uppdateringen beror pa hur atkomstmetoden ar
    implementerad. Normalt ar processen sjalvforklarande och behover ingen
    interaktion med anvandaren.

  Select (V"alj)
    Visar eller valjer paketval och beroenden.

    Detta ar dselects huvudfunktion. Pa valskarmen kan anvandaren titta pa
    en lista over samtliga tillgangliga och installerade paket. Nar det
    kors med administratorsbehorighet ar det aven mojligt att interaktivt
    andra paketets valstatus. dselect sparar vilken inverkning dessa
    andringar far pa beroende eller motstridiga paket.

    Nar en konflikt eller ett misslyckat beroende upptacks visas en
    delskarm med mojlighet att losa beroendet. Pa denna skarm visas en
    lista over motstridiga eller beroende paket, och for varje paket som
    listas visas dess orsak. Anvandaren kan applicera de av dselect
    rekommenderade  andringarna,  sjalv  andra dem, eller backa alla
    andringar, inklusive de som gjorde att de ej hanterade beroendena eller
    konflikterna uppstod till att borja med.

    Anvandningen av den interaktiva paketvalshanterarskarmen beskrivs i
    ytterligare detalj nedan.

  Install (Installera)
    Installerar valda paket.

    Den valda atkomstmetoden hamtar installerbara eller uppgraderbara paket
    fran relevanta paketsamlingar och installerar dem med dpkg. Beroende pa
    hur atkomstmetoden implementerats hamtas antingen alla paket innan
    installationen, eller sa hamtas de nar sa ar nodvandigt. Nagra
    atkomstmetoder kommer aven ta bort  paket  som  markerades  for
    borttagning.

    Om ett fel uppstod under installationen ar rekommenderas det vanligen
    att kora installationen pa nytt. I de flesta fall kommer problemet
    forsvinna eller losas. Om problemet kvarstar eller den installation som
    genomfordes var felaktig, ber  vi  dig  undersoka  orsaken  och
    omstandigheterna   och   rapportera   ett   fel  i  Debians
    felrapporteringssystem. Instruktioner om hur du gor det finns pa
    http://bugs.debian.org/ eller genom att lasa dokumentationen for bug(1)
    eller reportbug(1), om dessa ar installerade.

    Detaljerna for hur installationen genomfors beror pa hur atkomstmetoden
    ar implementerad. Uppmarksamhet och indata fran anvandaren kan behovas
    under installation, konfiguration eller borttagning av paket, beroende
    pa hur utvecklarskripten i paketen ser ut. Vissa paket anvander
    debconf(1)-biblioteket, vilket mojliggor mer flexibel, eller till och
    med automatiserad, installation och installning.

  Config (Konfigurera)
    Konfigurera  paket som tidigare installerats, men ej till fullo
    konfigurerats.

  Remove (Radera)
    Tar bort eller raderar helt installerade paket som markerats for
    borttagning.

  Quit (Avsluta)
    Avslutar dselect

    Avslutar dselect med felkod noll (lyckat).

Paketvalshantering

  Introduktion
    dselect utsatter direkt administratoren for delar av den komplexitet
    det innebar att hantera stora mangder paket med manga inbordes
    beroenden. For en anvandare som inte ar nara fortrogen med koncepten
    och hur Debians pakethanteringssystem fungerar kan det te sig ratt sa
    overvaldigande.  Trots  att dselects malsattning ar att forenkla
    administration och hantering av paket ar det bara en del av helheten,
    och  kan  inte  antas  vara  ett  tillrackligt  substitut  for
    administratorsfardighet och -forstaelse. Anvandaren ar tvungen att ha
    kunskap  om det underliggande paketsystemet i Debian. Om tvivel
    foreligger, konsultera manualsidan dpkg(1) och Debians policymanual.

    Sa lange inte dselect kors i expert- eller direktlage visas en
    hjalpskarm forst nar val gors i menyn. Anvandaren rekommenderas oa det
    best"amdaste  att  studera  all  information  som  finns  i
    direkthjalpskarmarna nar de dyker upp. Direkthjalpskarmarna kan nar som
    helst nas via tangenten "?".

  Sk"armutseende
    Valskarmen ar normalt delat i en ovre och en nedre halva. Den ovre
    halvan visar en lista over paket; en markeringsrad kan valja paket
    individuellt eller i grupp (nar tillampligt) genom att valja en
    grupprubrik. Den nedre halvan av skarmen visar detaljer om det paket
    som just nu visas i den ovre halvan. Vilken sorts detaljer som visas
    kan varieras.

    Genom att trycka "I" vaxlas vyn mellan en fullskarmsvisning av
    paketlistan, en forstorad vy for paketdetaljer, eller en skarm med tva
    lika stora delar.

  Paketdetaljvy
    Paketdetaljvyn visar normalt den utokade paketbeskrivningen for det
    paket som just nu ar markerat i paketvallistan. Vilken sorts detaljer
    som visas kan vaxlas genom att trycka pa "i", vilken vaxlar mellan:
    - den utokade beskrivningen
    - kontrollinformationen for den installerade versionen
    - kontrollinformationen for den tillgangliga versionen

    I en beroendelosningsskarm ar det aven mojligt att visa specifika
    otillfredsstallda beroenden eller konflikter for paketet.

  Paketstatuslista
    Huvudvalskarmen visar en lista over samtliga paket som ar kanda for
    Debians pakethanteringssystem, vilket inbegriper paket installerade pa
    systemet och paket kanda fran databasen over tillgangliga paket.

    For varje paket visar listan paketets status, prioritet, avdelning,
    installerade och tillgangliga versioner, paketets namn och dess korta
    beskrivning, allt pa en rad. Genom att trycka pa tangenten "V" slas
    visningen av den installerade och den aktiva versionen pa och av. Genom
    att trycka pa tangenten "v" vaxlas paketstatusvisningen mellan ordrik
    och forkortad, med den forkortade visningen som forval.

    Den forkortade statusindikeringen bestar av fyra delar: en felflagga,
    vilken normalt skall vara blank, aktuell status, senast vald status och
    nu vald status. De forsta tva anger paketets faktiska status, det andra
    paret beskriver valet som gjorts av anvandaren.

    Detta ar vad de olika paketstatusindikatorerna i det forkortade laget
    betyder:
    Felflagga:
     tom   inget fel
     R    allvarligt fel, kraver ominstallation
    Installerad status:
     tom   ej installerat
     *    helt installerat och konfigurerat
     -    ej installerat, men konfigurationsfiler kan kvarsta
     U    uppackat men annu ej konfigurerat
     C    halvkonfigurerat (ett fel uppstod)
     I    halvinstallerat (ett fel uppstod)
    Aktuella och begarda val:
     *    markerat for installation eller uppgradering
     -    markerat for borttagning, konfigurationsfiler lamnas kvar
     =    hall: paketet kommer inte att roras alls
     _    markerat for borttagning, tar aven bort konfiguration
     n    paketet ar nytt och har annu inte markerats

  Mark"or- och sk"armr"orelser
    Paketvallistan och beroendekonfliktslosningnskarmarna kan navigeras
    genom att anvanda rorelsekommandon kopplade till foljande tangenter:
     p, Upp, k      flytta markeringsrad upp
     n, Ned, j      flytta markeringsrad ned
     P, Pgup, Baksteg  rulla lista 1 sida upp
     N, Pgdn, Mellanslag rulla lista 1 sida ned
     ^p         rulla lista 1 rad upp
     ^n         rulla lista 1 rad ned
     t, Home       hoppa till listans borjan
     e, End       hoppa till listans slut
     u          rulla info 1 sida upp
     d          rulla info 1 sida ned
     ^u         rulla info 1 rad upp
     ^d         rulla info 1 rad ned
     B, V"ansterpil    panorera vy 1/3 skarm vanster
     F, H"ogerpil     panorera vy 1/3 skarm hoger
     ^b         panorera vy 1 tecken vanster
     ^f         panorera vy 1 tecken hoger

  S"okning och sortering
    Det gar att soka i paketlistan efter paketnamn. Detta gors genom att
    trycka "/" och ange en enkel sokstrang. Strangen tolkas som ett
    reguljart uttryck enligt regex(7). Om du lagger till "/d" till
    sokuttrycket kommer dselect aven soka beskrivningar. Om du lagger till
    "/i" kommer sokningen att ignorera skillnader mellan gemener och
    versaler. Du kan kombinera dessa bada suffix sa har: "/id". Sokningen
    kan upprepas genom att trycka pa "n" eller "\" tills det onskade
    paketet hittas. Om sokningen nar slutet pa listan hoppar den till
    borjan och fortsatter sokningen darifran.

    Listans sorteringsordning kan andras genom att trycka pa tangenterna
    "o" och "O" upprepade ganger. Foljande nio sorteringsordningar kan
    valjas:
    alfabetisk     tillganglig      status
    prioritet+sektion tillganglig+prioritet status+prioritet
    sektion+prioritet tillganglig+sektion  status+sektion
    Nar det inte anges explicit ovan anvands alfabetisk ordning som den
    slutliga sorteringsnyckeln.

  "Andra val
    Den begarda valstatusen for varje individuellt paket kan andras med
    foljande kommandon:
     +, Insert  installera eller uppgradera
     =, H     hall i aktuellt tillstand och version
     :, G     avbryt hall: uppgradera eller lamna oinstallerad
     -, Delete  ta bort, men lamna kvar konfiguration
     _      ta bort och radera konfiguration

    Nar andringar som far en eller flera otillfredsstallda beroenden eller
    konflikter  till  foljd  gors, fragar dselect anvandaren med en
    beroendelosningsskarm, vilken beskrivs ytterligare nedan.

    Det ar aven mojligt att applicera dessa kommandon pa grupper av
    paketval, genom att peka markeringsraden pa en grupprubrik. Exakt hur
    paketen grupperas beror pa vilken listordning som for tillfallet
    anvands.

    Nodvandiga forsiktighetsatgarder bor tas nar andringar gors pa stora
    gruppmarkeringar, eftersom det med en gang kan ge stora mangder
    otillfredsstallda beroenden eller konflikter, vilka alla kommer att
    visas pa en beroendelosningsskarm, vilket gor dem mycket svara att
    hantera. I praktiken ar bara hall-kommandot och dess motsats anvandbara
    pa grupper.

  L"osa beroenden och konflikter
    Nar andringar som far en eller flera otillfredsstallda beroenden eller
    konflikter  till  foljd  gors, fragar dselect anvandaren med en
    beroendelosningsskarm. Forst visas dock en informativ hjalpskarm.

    Ovre halvan av skarmen listar alla paket som har otillfredsstallda
    beroenden  eller  konflikter  som ett resultat av andringen som
    efterfragas, samt alla paket vars installation kan losa nagot av dessa
    beroenden, eller vars borttagning kan losa nagon av konflikterna. Den
    nedre halvan visar som forval de beroenden eller konflikter som leder
    till att det markerade paketet listas.

    Redan da paketunderlistan fran borjan visas kan dselect ha satt
    efterfragad valstatus for nagra av de listade paketen, for att losa de
    beroenden eller konflikter som fick beroendelosningsskarmen att visas.
    Det ar oftast bast att folja upp de forslag dselect ger.

    De  listade  paketens  valstatus   kan   aterstallas   till
    ursprungsinstallningarna, sasom de var innan de otillfredsstallda
    beroendena eller konflikterna skapades, genom att trycka pa tangenten
    "R". Genom att trycka pa "D" aterstalls de foreslagna losningarna, men
    andringen som fick skarmen att visas behalls i den status de valdes.
    Slutligen, genom att trycka "U" aterstalls valen aterigen till de
    automatiskt foreslagna vardena.

  Bekr"afta de efterfroagade valen
    Genom att trycka Enter  godtas  den  vid  tillfallet  installda
    uppsattningen val. Om dselect inte upptacker nagra otillfredsstallda
    beroenden som foljd av de efterfragade valen kommer de nya valen att
    lagras. Om det daremot finns nagra otillfredsstallda beroenden kommer
    dselect aterigen ga till beroendelosningsskarmen.

    For att andra en uppsattning val som skapar otillfredsstallda beroenden
    eller konflikter, och tvinga dselect att godta dem trycker du pa
    "Q"-tangenten. Detta staller ovillkorligen in de val anvandaren gjort,
    vilket vanligtvis inte bor goras om man inte har last det finstilta.

    Motsatt effekt, att backa ut fran valandringar och aterga till
    foregaende vallista, kan fas genom att trycka pa tangenterna "X" eller
    Escape.  Genom att upprepade ganger trycka dessa tangenter, kan
    eventuella skadliga paketval backas ut helt och hallet for att aterga
    till senast etablerade installningar.

    Om du av misstag valjer nagra installningar och vill aterstalla alla
    val till det som for narvarande ar installerat pa systemet trycker du
    pa knappen "C". Det motsvarar pa ett ungefar att anvanda kommandot
    "avbryt hall" pa alla paket, men det ger en tydligare panikknapp om
    anvandaren av misstag tryckte pa Enter.

MILJ"OVARIABLER

    HOME  Om satt kommer dselect att anvanda det som katalogen fran vilket
       den anvandarspecifika konfigurationsfilen skall lasas.

PROGRAMFEL

    Paketvalsgranssnittet i dselect ar forvirrande for en  del  nya
    anvandare. Det har rapporterats att det till och med kan fa erfarna
    utvecklare av karnan att grata.

    Dokumentationen har brister.

    Det finns inget hjalpalternativ i huvudmenyn.

    Den synliga listan med tillgangliga paket kan inte forminskas.

    De  inbyggda  atkomstmetoderna  kan  inte  langre  na  nuvarande
    kvalitetsstandard. Anvand atkomstmetoden som ges av apt, den ar inte
    bara inte trasig, utan aven mycket flexiblare an  de  inbyggda
    atkomstmetoderna.

SE "AVEN

    dpkg(1), apt-get(8), sources.list(5), deb(5).

F"ORFATTARE

    dselect skrevs av Ian Jackson (ijackson@gnu.ai.mit.edu). En komplett
    lista over bidragslamnare far du med "dselect --version".
    Manualsidan skrevs av Juho Vuori <javuori@cc.helsinki.fi>, Josip Rodin
    och Joost Kooij.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.