Provided by: gramps_3.3.1-1_all bug

NAMN

    Gramps - Genealogical Research and Analysis Management Programming
    System.

SAMMANFATTNING

    Gramps [-?|--help] [--usage] [--version] [-l]  [-u|--force-unlock]
    [-O|--open=  DATABAS  [-f|--format=  FORMAT]]  [-i|--import=  FIL
    [-f|--format=  FORMAT]]  [-i|--import=  ...]  [-e|--export=  FIL
    [-f|--format=  FORMAT]]  [-a|--action=  oATG"ARD]  [-p|--options=
    ALTERNATIVSTR"ANG]] [ FIL ] [--version]

BESKRIVNING

    Gramps ar ett Free/OpenSource slaktforskningsprogram. Det ar skrivet i
    Python, med hjalp av GTK+/GNOME granssnittet. Gramps bor kannas bekant
    for de flesta, som har anvant andra slaktforskningsprogram tidigare,
    som Family Tree Maker (TM), Personal Ancestral Files (TM), DISGEN eller
    GNU Geneweb. Det stoder import via det populara GEDCOM-formatet, som
    anvands over hela varlden av nastan all slaktforskningsprogramvara.

ALTERNATIV

    Gramps FIL
       Nar FIL ges (utan nagra flaggor) som namn pa ett familjetrad
       eller som en mapp med familjetrad, sa oppnas detta och en
       interaktiv session startas.  Om FIL ar en fil, vars format
       forstas av Gramps, skapas ett tomt famljetrad, vars namn ar
       grundat pa namnet FIL och vars data importeras till det.
       Resterande alternativ ignoreras. Detta satt att starta passar
       vid  anvandning  av  Gramps  som  en  hanterare  for
       slaktforskningsdata i t. ex. en web-lasare.  Detta startsatt
       accepterar alla inbyggda dataformat for Gramps, se nedan.

    -f,--format= FORMAT
       Uttryckligen specificera format pa FIL givet av foregaende -i
       eller -e-alternativ. Om -f-alternativet inte ges for nagon FIL,
       gissas filformat for den filen utgaende fran dess filandelse
       eller dess MIME-typ.

       De format, som ar tillgangliga for utmatnig, ar Gramps-xml
       (gissas om FIL slutar pa .Gramps), gedcom (gissas om FIL slutar
       med .ged) eller nagon filexport, som ar tillganglig via Gramps
       tillaggsprogramsystem.

       De  format,  som  ar tillgangliga for inmatnig, ar grdb,
       Gramps-xml, gedcom, Gramps-pkg (gissas om FIL slutar med .gpkg)
       och geneweb (gissas om FIL slutar med .gw).

       De format, som ar tillgangliga for export ar Gramps-xml, gedcom,
       Gramps-pkg, wft (gissas om FIL slutar med .wft), geneweb och iso
       (gissas aldrig, specificeras alltid med -f-alternativ).

    -l   Listar alla databaser/familjetrad.

    -u,--force-unlock
       Tvingar upplasning av databas.

    -O,--open= DATABAS
       Oppnar DATABAS, som maste vara en befitlig databasmapp eller ett
       befintligt familjetrad. Om ingen atgard, import eller export-
       alternativ anges pa kommandoraden sa startas en interaktiv
       session med den angivna databasen.

    -i,--import= FIL
       Importera data fran FIL. Om du inte har specificerat en databas,
       skapas en temporar sadan, som tas bort nar Gramps avslutas.

       Om mer ar en indatafil anges, maste varje foregas av en -i-
       flagga. Filerna importeras i den givna ordningen, t.ex. -i FIL1
       -i FIL2 och -i FIL2 -i FIL1 kan skapa skilda Gramps IDs i den
       resulterande databasen.

    -e,--export= FIL
       Exporterar data till FIL. For iso-format, ar FIL i sjalva verket
       namnet pa den mapp, som Gramps databas kommer att skrivas till.
       For Gramps-xml, gedcom, wft, Gramps-pkg och geneweb, ar FIL
       namnet pa resultatfilen.

       Om mer ar en utdatafil anges, maste varje foregas av en -e-
       flagga. Filerna skrivs en efter en i den givna ordningen.

    -a,--action= oATG"ARD
       Utfor oATG"ARD pa importerade data. Detta gors efter att all
       import har avslutats felfritt. F. n. ar foljand atgarder mojliga
       summary  (samma  som  Rapporter->Visa->Sammanfattning  av
       databasen),  check  (samma  som  Verktyg->Reparera  databas
       ->Kontrollera och reparera) samt report (skapar report, kraver
       en
        ALTERNATIVSTR"ANG lamnad via -p-flaggan).

       ALTERNATIVSTR"ANG-en maste uppfylla foljand villkor:
       Far ej innehalla nagra mellanslag. Om nagra argument behover
       inbegripa  mellanslag,  maste  strangen  omslutas   av
       anforingstecken. Alternativstrangen ar en lista med par av namn
       och varden (atskiljda av likhetstecken). Namn och varde maste
       atskiljas med komma.

       De flesta rapportalternativ ar unika for varje rapport eller
       verktyg. Emellertid finns det gemensamm alternativ.

       name=rapportnamn
       Detta ar obligatoriskt och bestammer vilken rapport som skall
       skapas.  Om det givna namn inte motsvarar nagon mojlig rapport
       eller verktyg, kommer ett felmeddelande att skrivas ut, foljt av
       mojliga namn pa rapporter eller verktyg.

       show=all
       Detta ger en lista med namn pa alla mojliga alternativ for en
       bestamd rapport eller verktyg.

       show=optionname
       Detta skriver ut beskrivningen av den funktion, som optionname
       innebar, likval vad som ar godkanda typer och varden for detta
       alternativ.

       Anvand alternativen ovan for att ta reda pa all om en viss
       rapport.

    Om mer an en utdataatgard givits maste varje foregas av en -a-flagga.
    Atgarderna utfors en och en i den givna turordningen.

    -d,--debug= LOGGER_NAME
       Kopplar pa avlusningshjalpmedel for utveckling och tester.  For
       detaljer hanvisas till kallkoder

    --version
       Skriver ur Gramps versionsnummer och avslutar

Operation

    Om forsta argumentet pa kommandoraden inte inledds med ett minustecken
    (d. v. s. ingen flagga), kommer Gramps att forsoka oppna den fil, vars
    namn givits av det forsta argumentet samt paborja en interaktiv session
    utan att ta hansyn till resten av argumenten pa kommandoraden.

    Om -O-flagga givits, kommer Gramps att forsoka oppna den omnamnda
    databasen  och  sedan  arbeta med dess data, enligt ytterligare
    instruktioner pa kommandoraden.

    Med eller utan -Oflagga, kan det ske manga importeringar, exporteringar
    och atgarder beskrivna ytterligare pa kommanodraden genom att anvanda
    -i-, -e- samt -a-flaggor.

    Ordningen pa -i-, -e- eller -a-alternativen spelar ingen roll.  Den
    gallande ordningen ar alltid: all import (om nagon) -> alla atgarder
    (om nagra) -> all export (om nagon). Men oppning maste alltid ske
    forst!

    Om inget -O- eller -i-alternativ givits, kommer Gramps att starta sitt
    huvudfonster samt paborja den vanliga interaktiva sessionen med en tom
    databas, da hur som helst inget data finns att bearbeta.

    Om inget -e- eller -a-alternativ givits, kommer Gramps att starta sitt
    huvudfonster samt paborja den vanliga interaktiva sessionen med den
    databas, som blev resultet fran all import. Denna databas aterfinns i
    import_db.grdb under ~/.Gramps/import-mappen.

    De fel som intraffar under import, export eller vid atgarder kommer
    antingen att skrivas till stdout (om dessa avbrott hanteras av Gramps)
    eller till stderr (om  dessa  inte  hanteras).  Anvand  vanliga
    skalkommandon for att styra om stdout och stderr till att spara
    medelanden och fel i filer.

EXAMPEL

    For att oppna ett befintligt familjetrad och importera en xml-fil till
    det, kan man skriva:
       Gramps -O 'Mitt familjetr"ad' -i ~/db3.Gramps

    Ovanstaende andrar det oppnade familjetradet, for att gora samma sak,
    men importera bagge till ett tillfalligt familjetrad och paborja en
    interaktiv session, kan man skriva:
       Gramps -i 'My Family Tree' -i ~/db3.Gramps

    For att importera fyra databaser (vars format kan avgoras av deras
    namn) och sedan felkontrollera den resulterande  databasen, kan man
    skriva:
       Gramps -i FIL1.ged -i FIL2.tgz -i ~/db3.Gramps -i FIL4.wft -a
       check

    For att uttryckligen specificera formaten i examplet ovan, lagg till
    filnamn med passande -f-alternativ:
       Gramps -i FIL1.ged -f gedcom -i FIL2.tgz -f Gramps-pkg -i
       ~/db3.Gramps -f Gramps-xml -i FIL4.wft -f wft -a check

    For att spara den databas, som ar resultat av all import, ange -e-
    flagga (anvand -f om filnamnet inte tillater Gramps att gissa dess
    format):
       Gramps -i FIL1.ged -i FIL2.tgz -e ~/new-package -f Gramps-pkg

    For att importera tre databaser och paborja en interaklive Gramps-
    session med importresultatet:
       Gramps -i FIL1.ged -i FIL2.tgz -i ~/db3.Gramps

    For att kora verifieringsverktyget fran kommandoraden och mata ut
    resultatet till stdout:
       Gramps -O file.grdb -a tool -p name=verify

    Slutligen, for att paborja en normal interaktiv session skriv bara:
       Gramps

BEGREPP

    Stoder ett python-baserat system for tillaggsprogram, som mojliggor att
    import-  och  export-funktioner,  rapportgeneratorer, verktyg samt
    visningsfilter,  kan  komplettera  Gramps  utan  andringar  i
    huvudprogrammet.

    Forutom att skapa utskrift pa skrivare direkt, kan rapportgeneratorer
    ha andra malsystem som OpenOffice.org, AbiWord, HTML eller LaTeX sa att
    anvandaren kan tillatas att andra format for att passa behoven.

K"ANDA FEL OCH BEGR"ANSNINGAR

FILER

    ${PREFIX}/bin/gramps
    ${PREFIX}/share/gramps
    ${HOME}/.gramps

F"ORFATTARE

    Donald Allingham <don@gramps-project.org>
    http://gramps.sourceforge.net

    Denna man-sida skrevs ursprungligen av:
    Brandon L. Griffith <brandon@debian.org>
    till att inga i Debians GNU/Linux-system.

    Denna man-sida underhalls f. n. av:
    Alex Roitman <shura@gramps-project.org>

    Denna man-sida har oversatts till svenska av:
    Peter Landgren <peter.talken@telia.com>

DOCUMENTATION

    Anvandardokumentationen ar tillganglig genom GNOME's standard hjalp-
    bladdrare i form av Gramps-handboken. Handboken finns aven i XML-format
    som gramps-manual.xml under doc/gramps-manual/$LANG i den officiella
    kalldistributionen. Dock ej pa svenska.

    Utvecklingsdokumentationen kan hittas pa  http://developers.gramps-
    project.org.