Provided by: kde-l10n-sv_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAME

    kabcclient - Kommandoradsklient for KDE:s adressbok

SYNOPSIS

    kabcclient [[-A] | [-R] | [-M] | [-S] | [-L]] [--match-case] [--nosave]
         [-ic avkodare] [-if format] [-if-opts formatalternativ]
         [-oc kodare] [-of format] [-of-opts formatalternativ]
         [indata]

BESKRIVNING

    kabcclient mojliggor atkomst av KDE:s adressbok fran kommandoraden,
    till exempel i skalskript. Det stoder indata fran standardinmatningen
    eller via ytterligare kommandoradsvaljare. Utdata skrivs alltid till
    standardutmatningen.

V"aLJARE

    Anv"andningss"att

      -A, --add
        Lagger till en ny kontaktpost i adressboken

      -R, --remove
        Tar bort en befintlig kontaktpost fran adressboken

      -M, --merge
        Sammanfogar indata med en befintlig kontaktpost i adressboken.
        Det lagger till eventuell ny information till den som redan
        finns

      -S, --search
        Soker i adressboken efter motsvarande kontaktposter

      -L, --list
        Listar alla kontaktposter i adressboken

    Indatav"aljare

      -ic, --input-codec
        Skicka indatatext via en angiven textavkodare. Se -ic help for
        ytterligare information om avkodare av indata. Forval ar local
        som anvander avkodaren for nuvarande installning av locale(5)

      -if, --input-format
        Tolkar indatatexten enligt angivna formateringsregler. Se -if
        help for tillgangliga format. Forval ar search

      Istallet for att lasa indatatext kan kabcclient visa en dialogruta
      for att valja kontakter med indataformatet
        dialog

      -if-opts, --input-format-options
        Ytterligare valjare for det valda indataformatet. Kan vara
        valfria eller nodvandiga beroende pa formatet. Se -if-opts help
        for tillgangliga formatvaljare

    Utdatav"aljare

      -oc, --output-codec
        Skicka utdatatext via en angiven textkodare. Se -oc help for
        ytterligare information om kodare av utdata. Forval ar local
        som anvander kodaren for nuvarande installning av locale(5).

      -of, --output-format
        Formaterar utdatatexten enligt angivna formateringsregler. Se
        -of help for tillgangliga format. Forval ar vcard

      -of-opts, --output-format-options
        Ytterligare valjare for det valda utdataformatet. Kan vara
        valfria eller nodvandiga beroende pa formatet. Se -of-opts help
        for tillgangliga formatvaljare

    Ytterligare v"aljare

      --match-case
        Anvand skiftlageskanslig textmatchning vid jamforelse av
        indatatext med kontaktposter

      --nosave
        Utfor bara atgarder som andrar information, liksom -A, -R eller
        -M, i minnet, men skriv inte tillbaka andringarna i adressboken

DIAGNOSTIK

    Som vanligt anger avslutningsstatus noll att programmet lyckades.
    Beroende pa valt atgardslage anger en avslutningsstatus skild fran noll
    ett visst problem som programmet stotte pa

    ADD

      1
        Lasning av indatatexten misslyckades

      2
        Att skapa en lamplig kontaktpost fran indatatexten
        misslyckades, t.ex. ingen data eller felformaterad indata for
        det valda indataformatet

      3
        Att spara andringarna i adressboken misslyckades. Det kan
        exempelvis orsakas av andra program som for narvarande har last
        adressboken.

    REMOVE

      1
        Lasning av indatatexten misslyckades

      2
        Programmet kunde inte ta bort nagon kontaktpost fran
        adressboken. Det kan orsakas av att tolkning av indatatexten
        misslyckades, att en motsvarande kontaktpost inte hittades i
        adressboken eller att mer an en motsvarande kontaktpost
        hittades i adressboken. I det senare fallet skrivs ett
        felmeddelande ut pa standardfelutmatningen

      3
        Att spara andringarna i adressboken misslyckades. Det kan
        exempelvis orsakas av andra program som for narvarande har last
        adressboken.

    MERGE

      1
        Lasning av indatatexten misslyckades

      2
        Programmet kunde inte sammanfoga indata med nagon kontaktpost i
        adressboken. Det kan orsakas av att tolkning av indatatexten
        misslyckades, att en motsvarande kontaktpost inte hittades i
        adressboken eller att mer an en motsvarande kontaktpost
        hittades i adressboken. I det senare fallet skrivs ett
        felmeddelande ut pa standardfelutmatningen

      3
        Att spara andringarna i adressboken misslyckades. Det kan
        exempelvis orsakas av andra program som for narvarande har last
        adressboken.

      SEARCH, 1
        Lasning av indatatexten misslyckades

      2
        Programmet kunde inte hitta nagon motsvarande kontaktpost i
        adressboken. Det kan orsakas av att tolkning av indatatexten
        misslyckades eller att en motsvarande kontaktpost inte hittades
        i adressboken

EXEMPEL

    S"ok efter kontaktposter med Anna antingen i namn eller e-postadresser

      kabcclient -S Anna

    G"or samma sak, men anv"and skiftl"agesk"anslig s"okning

      kabcclient --match-case -S Anna

    G"or samma sak, men l"as indatatexten froan standardinmatningen

      echo "Anna" | kabcclient --match-case -S

    F"ors"ok l"agga till en ny kontaktpost med data froan en formaterad
    e-postadress

      kabcclient --nosave --add -if email "Marilyn Monroe <mmonroe@moviestars.com>"

    G"or samma sak med spara verkligen den "andrade adressboken denna goangen

      kabcclient --add -if email "Marilyn Monroe <mmonroe@moviestars.com>"

    Listar tillg"angliga indataformat

      kabcclient -if help

    Listar tillg"angliga utdataformat

      kabcclient -of help

    Listar tillg"angliga alternativ f"or utdataformatet 'email'

      kabcclient -of email -of-opts help

    Listar alla e-postadresser f"or alla kontakter som innehoaller 'Marilyn'

      kabcclient -of email -of-opts allemails -S Marilyn

    Tar bort alla kontakter som anv"andaren markerat i dialogrutan f"or
    kontaktval

      kabcclient --remove -if dialog

    Exportera markerade kontakter till en vCard-fil (f"orvalt utdataformat)

      kabcclient -S -if dialog > kontakter.vcf

UPPHOVSMAN

    Manualsidan ar skriven av Kevin Krammer <kevin.krammer@gmx.at>.
    Rattighet ges att kopiera, distribuera och/eller andra dokumentet
    enligt villkoren i GNU General Public License, version 2 eller en
    senare version publicerad av Free Software Foundation.

    Pa Debian-system finns den fullstandiga texten for GNU General Public
    License i /usr/share/common-licenses/GPL.

AUTHOR

    Kevin Krammer <kevin.krammer@gmx.at>
      Upphovsman

K-skrivbordsmiljon        2005-09-08           KABCCLIENT(1)