Provided by: turqstat_3.0-2_i386 bug

NAMN

    turqstat - Motesstatistikprogram for Fidonet och Usenet

SYNOPS

    turqstat [flaggor] utdatafil areadefinition(er)

BESKRIVNING

    Turquoise SuperStat laser innehallet i en Fidonetmeddelandebas i nagot
    av de stodda formaten, eller Usenetgrupper i det vanliga "news
    spool"-formatet, och skapar statistik inom foljande omraden:

       Svartlista "over citatvolym.

       Topplista "over avs"andare.

       Topplista "over originalinnehoall per meddelande.

       Topplista "over Fidonetn"at (endast Fidonet).

       Topplista "over Internet-toppdom"aner.

       Topplista "over mottagare (endast Fidonet).

       Topplista "over "arenderader.

       Topplista "over programvara.

       Postningar per veckodag.

       Postningar per tid poa dygnet.

FLAGGOR

  DATAURVAL
    -d dagar
       Valjer det antal dagar tillbaka som meddelanden skall raknas
       fran. Det forinstallda vardet ar 0, vilket betyder att rakna
       alla meddelanden.

    -n antal
       Valjer maximalt antal poster i topplistorna. Forinstallt varde
       ar 15. 0 anger att ingen grans anvands.

    -r intervall
       Valjer ett intervall av datum och tider for vilka statistik
       insamlas.     Intervallet    anges    pa    formen
       [oaoaoaoammdd[Thhmmss]]-[oaoaoaoammdd[Thhmmss]].        Exempel:
       20000101T000000-20001231T235959  ar hela 2000, -20010101 ar
       allting fore (exklusive) 1 januari 2001, och 20010101- ar
       allting fran (och med) 1 januari 2001.

  UTDATAFORMAT
    -F fil Valjer vilken utdatamall som skall anvandas. Standardvalet ar
       default.tpl

  VAL AV INDATA
    -a s"okv"ag/server
       Valjer  meddelandebassokvag  for  FXAPX/w-,  MyPoint-  och
       tanstaaflmeddelandebaser, vilka har alla meddelandebaser i samma
       filer. Valjer NNTP-server for icke-lokal Usenet news (-U).

    -s   Squishmeddelandebaser (forval).

    -m   FTSC *.MSG-meddelandebaser.

    -o   OPUS *.MSG-meddelandebaser.

    -j   JAM-meddelandebaser.

    -f   FDAPX/w-meddelandebaser.

    -t   Tanstaaflmeddelandebaser.

    -p   MyPointmeddelandebaser.

    -u   Usenet news spool (lokal netnews).

    -U   Usenet news(NNTP)-server (netnews pa annan dator).

  VAL AV TOPPLISTOR
    Dessa flaggor anvands for att stanga av topplistor. Som forval ar alla
    topplistor paslagna (forutom Internet-toppdoman, se nedan).

    -Q   Stanger av citatvolymssvartlistan.

    -W   Stanger av avsandartopplistan.

    -O   Stanger av originalinnehallstopplista.

    -N   Stanger av nattopplistan (enbart Fidonet).

    -T   Stanger av/slar pa topplistan over Internet-toppdomaner. For
       Usenet ar forval pa, varpa denna flagga stanger av det. For
       Fidonet ar forval av, varpa denna flagga slar pa det, men endast
       om RFC-gate:ade meddelanden hittas.

    -R   Stanger av mottagartopplista (enbart Fidonet).

    -S   Stanger av arenderadstopplista.

    -P   Stanger av programtopplista.

    -H   Stanger av postningsstatistik per timme.

    -D   Stanger av postningsstatistik per dag.

    -V   Stanger av visning av versioner i programtopplista.

  UTSEENDE PoA UTDATA
    -A   Visar alla siffror i topplistorna (forinstallt varde ar av).

    -C teckenkodning
       Valjer teckenkodning att anvanda for rapportfilerna som skapas.
       Teckenkodningsnamnet kan anges med antingen dess Fidonet- eller
       dess MIME-namn. Forval for Win32- och OS/2-verisonen ar IBMPC
       (teckentabell  437), och for alla andra versioner LATIN-1
       (iso-8859-1).

    -L   Anvand datumformat enligt "locale"-defintion (forinstallt varde
       ar att anvanda ISO-8601-format, vilket sammanfaller med EU- och
       svensk norm).

SE "AVEN

    turqstat(1), turqstat.dok

PROGRAMFEL

    Rapportera eventuella fel till forfattaren.

F"ORFATTARE

    Turquoise SuperStat skrevs av Peter Karlsson. Om du har felrapporter
    eller  fragor,  sand e-post till peter@softwolves.pp.se eller se
    webbplatsen pa http://www.softwolves.pp.se/sw/

    A Softwolves Software (tm) Release in 2008.

    Detta program ar slappt enligt GNU General Public License, version 2.