Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAMN

    deb-control - Debians filformat for paketstyrfiler

SYNOPS

    control

BESKRIVNING

    Varje Debianpaket innehaller huvudstyrfilen "control", vilken i sig
    innehaller ett antal falt, eller kommentarer dar raderna inleds med
    "#". Varje falt borjar med en etikett, sasom Package eller Version
    (skiftlagesoberoende), foljt av ett kolontecken och faltets kropp. Falt
    avdelas endast av faltetiketter. Med andra ord kan texten i falten
    spanna over flera rader, men installationsverktygen kommer oftast att
    sla  samman  rader  nar  kroppen  tolkas (forutom i fallet for
    Description-faltet, se nedan).

N"ODV"ANDIGA F"ALT

    Package: <paketnamn>
       Vardet pa faltet bestammer paketets namn, och anvands av de
       flesta installationsverktygen for att generera filnamnen.

    Version: <versionsstrang>
       Vanligtvis ar detta det ursprungliga paketets versionsnummer pa
       den form programmets forfattare anvander. Den kan aven innehalla
       ett Debianuppdateringsnummer (for paket vars kalla ar utanfor
       Debian). Exakt format och  sorteringsalgoritm  beskrivs  i
       deb-version(5).

    Maintainer: <fullt-namn e-post>
       Skall vara pa formatet "Joe Bloggs <jbloggs@foo.com>" och ar
       normalt sett den person som skapat paketet, till skillnad fran
       forfattaren av den programvara som paketerades.

    Description: <kort beskrivning>
        <lang beskrivning>
       Formatet for paketbeskrivningen ar en kortfattad sammanfattning
       pa den forsta raden (efter "Description"-faltet). Foljande rader
       bor anvandas for en langre, mer detaljerad beskrivning. Varje
       rad i den lagre beskrivningen maste inledas med ett blanksteg,
       och blanka rader i den langa beskrivningen maste innehalla en
       ensam punkt (".") efter det inledande blanksteget.

VALFRIA F"ALT

    Section: <sektion>
       Detta ar ett generellt falt som ger paketet en kategori baserat
       pa programvara som det installerar. Nagra vanliga sektioner ar
       "utils", "net", "mail", "text", "x11" osv.

    Priority: <prioritet>
       Staller in hur viktigt paketet ar jamfort med systemet som
       enhet.  Vanliga  prioriteter  ar  "required"  (nodvandig),
       "standard" (normal), "optional" (valfritt), "extra" (extra) osv.

    I Debian har falten Section och Priority en definierad uppsattning
    accepterade varden baserade pa policymanualen. En forteckning over
    dessa varden finns i den senaste versionen av paketet debian-policy.

    Essential: <yes|no>
       Faltet kravs normalt sett endast om svaret ar "yes" (ja), och
       betecknar att paketet kravs for en korrekt installation av
       systemet. Dpkg och andra installationsverktyg tillater inte att
       ett paket markt Essential tas bort (atminstone inte utan att
       anvanda en av de tvingande flaggorna).

    Architecture: <arkitektur|all>
       Arkitekturen anger vilken sorts maskinvara paketet kompilerades
       for. Vanliga arkitekturer ar "i386", "m68k", "sparc", "alpha",
       "powerpc" osv. Observera att vardet all ar avsett for paket som
       ar oberoende av arkitektur. Exempel pa detta ar skal- eller
       Perlskript och dokumentation.

    Origin: <namn>
       Namnet pa den distribution paketet harstammar fran.

    Bugs: <url>
       URL:en till felrapporteringssystemet for detta paket.  Det
       nuvarande formatet ar <systemtyp>://<address>, till exempel
       debbugs://bugs.debian.org.

    Homepage: <url>
       URL till uppstromsprojektets hemsida.

    Tag: <lista med marken>
       Lista over marken som beskriver paketets  egenskaper.  En
       beskrivningen och forteckning over kanda marken finns i paketet
       debtags.

    Multi-Arch: <same|foreign|allowed>
       This field is used to indicate how this package should behave on
       a multi-arch installations. The value `same' means that the
       package is co-installable with itself, but it must not be used
       to satisfy the dependency of any package of a different
       architecture from itself. The value `foreign' means that the
       package is not co-installable with itself, but should be allowed
       to satisfy the dependency of a package of a different arch from
       itself. The value `allowed` allows reverse-dependencies to
       indicate in their Depends field that they need a package from a
       foreign architecture, but has no effect otherwise. This field
       should not be present in packages with the Architecture: all
       field.

    Source: <kallkodsnamn>
       Namnet pa det kallkodspaket som binarpaketet kommer fran, om det
       skiljer sig fran namnet pa sjalva paketet.

    Subarchitecture: <value>
    Kernel-Version: <value>
    Installer-Menu-Item: <value>
       These fields are used by the debian-installer and are usually
       not             needed.             See
       /usr/share/doc/debian-installer/devel/modules.txt  from  the
       debian-installer package for more details about them.

    Depends: <paketlista>
       Lista  over paket som kravs for att paketet skall kunna
       tillhandahalla  en  icke-trivial  mangd  funktionalitet.
       Pakethanteringsprogramvaran kommer inte tillata att ett paket
       installeras om paketen som listas i Depends-faltet inte ar
       installerade  (atminstone inte utan att anvanda en av de
       tvingande flaggorna). Vid en installation kors postinst-skripten
       i paketen i Depends:-falten innan de paket som beror pa dem.
       Under  det  omvanda  forhallandet,  en  borttagning,  kors
       prerm-skriptet  i  ett  paket innan de som finns i dess
       Depends:-falt.

    Pre-Depends: <paketlista>
       Lista over paket som maste vara installerade och konfigurerade
       innan paketet kan installeras. Detta anvands normalt i de fall
       paketet kraver att ett annat paket ar installerat for sitt
       preinst-skript.

    Recommends: <paketlista>
       Lista over paket som bor installeras tillsammans med paketet i
       de allra flesta fall.  Pakethanteringsprogramvaran kommer att
       varna anvandaren om man installerar ett paket utan de som listas
       i Recommends-faltet.

    Suggests: <paketlista>
       Lista over paket som ar relaterade till paketet och som kanske
       kan gora det mer anvandbart, men utan vilka det fortfarande ar
       rimligt att installera paketet.

    Syntaxen for falten Depends, Pre-Depends, Recommends och Suggestsar en
    lista med grupper av alternativa paket. Varje grupp innehaller en lista
    med paket avdelade med ett vertikalstreck (ror) ("|").  Grupperna
    avdelas med kommatecken. Komma utlases som "OCH", och vertikalstrecken
    som "ELLER", dar vertikalstrecken binder hardare. Varje paketnummer kan
    eventuellt foljas av en versionsnummerangivelse inom parenteser.

    Ett versionsnummer kan borja med ">>", vilket betyder att vilken som
    helst senare version matchar, dar det  ar  valfritt  att  ange
    Debianuppdateringen   (avdelad   med   bindestreck).   Tillatna
    versionrelationer ar ">>" for storre an, "<<" for mindre an, ">=" for
    storre an eller lika med", "<=" for mindre an eller lika med, och "="
    for lika med.

    Breaks: <paketlista>
       Listar paket som forstors av detta, till exempel genom att lyfta
       fram  fel  nar  det  namngivna  paketet  beror pa detta.
       Pakethanteringsprogramvaran tillater inte att forstorda paket
       konfigureras; problemet loses vanligtvis genom att uppgradera
       paketen som namnges i ett Breaks-falt.

    Conflicts: <paketlista>
       Listar paket som ar i konflikt (krockar) med detta, till exempel
       genom   att   innehalla   filer   med   samma  namn.
       Pakethanteringsprogramvaran tillater inte tva sadana paket att
       vara installerade samtidigt. Tva paket med inbordes konflikt bor
       innehalla en Conflicts-rad med varandras namn.

    Replaces: <paketlista>
       Lista over paket ersatts av filer fran det har paketet. Detta
       anvands for att mojliggora paket att skriva over filer fran
       andra paket, och anvands  normalt  sett  tillsammans  med
       Conflicts-faltet for att tvinga fram borttagning av det andra
       paketet om aven det har har de filer som finns i paketet det
       star i konflikt med.

    Provides: <paketlista>
       Detta ar en lista av virtuella paket som tillhandahalls av
       detta. Normalt sett anvands detta i de fall flera paket
       tillhandahaller samma tjanst. Till exempel kan bade sendmail och
       exim fungera som e-postserver, sa de tillhandahaller  ett
       gemensamt paket ("mail-transport-agent") pa vilket andra paket
       kan bero, vilket gor det mojligt for sendmail eller exim att
       fungera som ett alternativ som tillfredsstaller beroendet. Detta
       forhindrar att paket som beror pa en e-postserver maste kanna
       till alla deras paketnamn och anvanda "|" for att dela av
       listan.

    Syntaxen for Breaks, Conflicts, Replaces och Provides ar en lista over
    paketnamn avdelade med komman (och eventuella blanktecken). I falten
    Breaks och Conflicts lases kommatecknet som "ELLER". En eventuellt
    versionsnumret kan aven anges, med samma syntax som ovan for falten
    Breaks, Conflicts och Replaces.

    Built-Using: <package list>
       This field lists extra source packages that were used during the
       build of this binary package.  This is an indication to the
       archive maintenance software that these extra source packages
       must be kept whilst this binary package is maintained. This
       field must be a list of source package names with strict (=)
       version  relationships.  Note that the archive maintenance
       software is likely to refuse to accept an upload which declares
       a Built-Using relationship which cannot be satisfied within the
       archive.

EXEMPEL

    # Kommentar
    Package: grep
    Essential: yes
    Priority: required
    Section: base
    Maintainer: Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org>
    Architecture: sparc
    Version: 2.4-1
    Pre-Depends: libc6 (>= 2.0.105)
    Provides: rgrep
    Conflicts: rgrep
    Description: GNU grep, egrep and fgrep.
    The GNU family of grep utilities may be the "fastest grep in the west".
    GNU grep is based on a fast lazy-state deterministic matcher (about
    twice as fast as stock Unix egrep) hybridized with a Boyer-Moore-Gosper
    search for a fixed string that eliminates impossible text from being
    considered by the full regexp matcher without necessarily having to
    look at every character. The result is typically many times faster
    than Unix grep or egrep. (Regular expressions containing backreferencing
    will run more slowly, however.)

SE "AVEN

    deb(5), deb-version(5), debtags(1), dpkg(1), dpkg-deb(1).

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.