Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAMN

    deb-substvars - Debians kallkods-substitueringsvariabler

SYNOPS

    substvars

BESKRIVNING

    Innan dpkg-source, dpkg-gencontrol och dpkg-genchanges skriver sin
    kontrollinformation (till control-filen i kallkodspaketet .dsc for
    dpkg-source  och  till  standard  ut  for  dpkg-gencontrol  och
    dpkg-genchanges) kommer de utfora viss  variabelsubstituering  pa
    utdatafilen.

    En variabelsubstitution har formen ${variabelnamn}. Variabelnamn bestar
    av alfanumeriska tecken, bindestreck och kolon och borjar med ett
    alfanumeriskt tecken. Variabelsubstitueringar utfors upprepade ganger
    tills det inte kvarstar nagra - det resulterande innehallet i faltet
    lases av pa nytt efter substitueringen for att se om det behovs fler
    substitueringar.

    Nar alla substitueringar har utforts ersatts varje forekomst av
    strangen ${} (som inte ar en giltig substituering) med ett $-tecken.

    Medan variabelsubstituering gors pa alla falt i styrfilen ar det nagra
    av falten som anvands och behovs vid byggning innan substitueringen
    annu har utforts. Darfor gar det inte att anvanda variabler i falten
    Package, Source och Architecture.

    Variabelsubstituering sker over innehallet i falten efter att de har
    tolkats, vilket innebar att om du vill att en variabel skall expanderas
    over flera rader sa behover du inte inkludera ett blanksteg efter
    nyradstecknet. Detta gors implicit nar faltet skrivs ut. Till exempel,
    om variablen ${Description} satts till "foo ar bar.${Newline}foo ar
    bra." och du har foljande falt:

    Description: programmet foo
     ${Description}
     .
     Mer text.

    Sa blir resultatet:

    Description: programmet foo
     foo ar bar.
     foo ar bra.
     .
     Mer text.

    Variabler kan sattas genom att anvanda kommandoradsflaggan -V. De kan
    aven anges i filen debian/substvars (eller vilken som helst annan fil
    som anges med flaggan -T). Filen bestar av rader pa formen namn=v"arde.
    Avslutande blanksteg pa en rad, blanka rader och rader som borjar med
    en #-symbol (kommentarer) ignoreras.

    I tillagg ar foljande standardvariabler tillgangliga:

    Arch  Den aktuella byggarkitekturen (fran dpkg --print-architecture).

    source:Version
       Version for kallkodspaketet.

    source:Upstream-Version
       Version pa uppstromskallkodspaketet, inklusive Debianversionens
       epok, om sadan finns.

    binary:Version
       Den binara paketversionen (som kan avvika fran source:Version,
       till exempel i en binNMU).

    Source-Version
       Versionen pa kallkodspaketet (fran changelog-filen). Variabeln
       avroads fran eftersom betydelsen skiljer sig fran funktionen,
       anvand  i stallet source:Version eller binary:Version allt
       eftersom vad som ar lampligt.

    Installed-Size
       Den totala storleken pa paketets installerade filer. Vardet
       kopieras in i motsvarande falt i kontrollfilen. Om du staller in
       det kommer det att ersatta vardet pa faltet. Om variabeln inte
       ar satt kommer dpkg-gencontrol att anvanda du -k debian/tmp for
       att hitta det forvalda vardet.

    Extra-Size
       Ytterligare diskutrymme som anvands nar paketet installeras. Om
       vardet  ar  satt  kommer  dess  varde  att  laggas  till
       Installed-Size-variabelns varde (oavsett om den satts explicit
       eller om det forvalda vardet anvands) innan det kopieras till
       kontrollfilens falt Installed-Size.

    F:f"altnamn
       Vardet pa utdatafaltet f"altnamn (som maste anges med ratt form
       av stora och sma bokstaver). Om du satter dessa variabler hander
       ingenting forutom dar de explicit expanderats.

    Format Formatet pa filen .changes som skapats av denna version av
       kallkodspaketeringsskripten. Om du satter denna variabel kommer
       innehallet i Format-faltet i filen .changes ocksa att andras.

    Newline, Space, Tab
       Dessa variabler innehaller motsvarande tecken (radbrytning,
       blanksteg, tabbsteg).

    shlibs:beroendef"alt
       Variabelinstallningar  pa  den  har  formen  skapas  av
       dpkg-shlibdeps.

    dpkg:Upstream-Version
       Uppstromsversionen av dpkg.

    dpkg:Version
       Fullstandig version av dpkg.

    Om en variabel refereras till men inte definieras kommer en varning att
    genereras och ett tomt varde anvands.

FILER

    debian/substvars
       Lista over substitueringsvariabler och -varden.

PROGRAMFEL

    Tidpunkten pa faltoverstyrning intraffar jamfort med installning av
    vissa standardutdatafalt ar ganska forvirrad.

SE "AVEN

    dpkg(1), dpkg-genchanges(1), dpkg-gencontrol(1),  dpkg-shlibdeps(1),
    dpkg-source(1).

F"ORFATTARE

    Upphovsrattsskyddat (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrattsskyddat (C) 2000 Wichert Akkerman

    Detta ar fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare for kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.