Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOM

    cheatmake - enganya a make per a que no reconstrueixi certs fitxers.

SINOPSI

    cheatmake [hidechangefitxer] [show] [whyfitxer]

DESCRIPCIÓ

    L'ordre cheatmake s'usa per estalviar temps durant les recompilacions. Podeu enganyar a
    «make» per a que passi per alt els fitxers amb modificacions que no tinguin importància
    com per exemple quan afegiu comentaris al codi real.

    Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

OPCIONS

    hidechange fitxer
      Ocult el fet que el fitxer ha canviat establint la marca de temps en un moment
      anterior. Empreu-ho amb cura!

    show
      Llista quins fitxers necessitarà reconstruir make.

    why fitxer
      Explica la raó per la qual «make» necessita reconstruir un determinat fitxer.

ENTORN

    Hauria de configurar-se una de las següents variables (però no ambdues) si el directori
    font és diferent del que realitzareu la compilació. Si el directori de compilació és un
    subdirectori dintre del codi font, haureu d'usar la variable OBJ_SUBDIR.

    OBJ_SUBJDIR
      Indica que el directori de compilació està en un subdirectori a dins del codi font.
      Per exemple, si el directori del codi font és kdesdk i el de compilació
      kdesdk/obj-i386-linux, aleshores OBJ_SUBDIR haurà d'estar establerta a obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      Per a transformar el directori del codi font en el de compilació s'empra una expressió
      de sed. Per exemple, si el directori de les fonts és kdesdk/obj-i386-linux, aleshores
      OBJ_REPLACEMENT hauria d'estar establert a s#kdesdk#kdesdk-obj#.

VEURE TAMBÉ

    make(1)

AUTORS

    cheatmake ha estat escrit per en Faure, David faure@kde.org. Aquesta pàgina del manual ha
    estat preparada per en Burton, Ben bab@debian.org per al sistema Debian GNU/Linux® (però
    pot ser emprada per d'altres).

[FIXME: source]             8 de març del 2003              CHEATMAKE(1)