Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kabcclient - Client de línia d'ordres per a la llibreta d'adreces de KDE

SYNOPSIS

    kabcclient [[-A] | [-R] | [-M] | [-S] | [-L]] [--match-case] [--nosave] [-ic codec]
         [-if format] [-if-opts opcions-format] [-oc codec] [-of format]
         [-of-opts opcions-format] [data-entrada]

DESCRIPCIó

    kabcclient permet accés mitjançant la línia d'ordres a la llibreta d'adreces de KDE, per
    exemple en scripts de l'intèrpret d'ordres. Admet entrada des de stdin a través
    d'arguments addicionals en la línia d'ordres. La sortida sempre s'escriurà a stdout.

OPCIONS

    Modes d'operació

      -A, --add
        Afegeix una nova entrada de contacte a la llibreta d'adreces.

      -R, --remove
        Elimina una entrada de contacto existent de la llibreta d'adreces.

      -M, --merge
        Fusiona les dades d'entrada amb un contacte existent en la llibreta d'adreces.
        Això afegeix la nova informació a la ja existent.

      -S, --search
        Cerca a la llibreta d'adreces les entrades de contactes que coincideixin.

      -L, --list
        Mostra totes les entrades de la llibreta d'adreces.

    Opcions d'entrada

      -ic, --input-codec
        Codifica el text introduït mitjançant una codificació de text establerta. Veure
        -ic ajuda per a informació addicional sobre codecs d'entrada. Per omissió local és
        la que usarà el codificador per a les preferències actuals de locale(5).

      -if, --input-format
        Analitza el text introduït d'acord amb les regles de format indicades. Veure -if
        help per als formats disponibles. Per omissió és search.

      En comptes de llegir el text introduït, kabcclient pot mostrar un diàleg per a
      seleccionar els contactes utilitzant el format de l'entrada.
        diàleg

      -if-opts, --input-format-options
        Opcions addicionals per al formato d'entrada seleccionat. Pot ser opcional, igual
        que el mandat depenent del format. Veure -if-opts help per a les opcions de format
        disponibles.

    Opcions de sortida

      -oc, --output-codec
        Codifica el text de sortida mitjançant una codificació especificada. Veure -oc
        help per a informació addicional sobre els codificadors actuals. Per omissió local
        és el codificador que s'utilitzarà per a les preferències actuals de locale(5).

      -of, --output-format
        Formats de text de sortida d'acord amb les regles de format indicades. Veure -of
        help per als formats disponibles. Per omissió és vcard.

      -of-opts, --output-format-options
        Opcions addicionals per al format de sortida triat. Pot ser opcional, igual que el
        mandat, depenent del format. Veure -of-opts help per a les opcions de format
        disponibles.

    Opcions addicionals

      --match-case
        Utilitza la coincidència sensible de text en comprar el text introduït amb les
        entrades de contactes.

      --nosave
        Realitza operacions de canvi d'informació com -A, -R o -M només en memòria, però
        no escriu els canvis en la llibreta d'adreces.

DIAGNòSTICS

    Com de costum, un estat de sortida 0, indica èxit. Depenent del mode d'operació triat, un
    estat de sortida diferent de 0, indica que l'aplicació ha detectat un problema.

    AFEGEIX

      1
        Error en llegir el text introduït.

      2
        Ha fallat la creació d'una entrada de contacte correcta a partir del text
        introduït, p.ex. sense dades o format incorrecte del text d'entrada per al format
        d'entrada triat.

      3
        Error en desar els canvis a la llibreta d'adreces. Per exemple això es pot deure a
        que actualment hi ha altres aplicacions bloquejant la llibreta d'adreces.

    ESBORRA

      1
        Error en llegir el text introduït.

      2
        El programa podria no esborrar contactes de la llibreta d'adreces. Això es pot
        deure per un error en analitzar el text introduït, falla en trobar l'entrada del
        contacte en la llibreta d'adreces o en trobar més d'un contacte idèntic en la
        llibreta d'adreces. En l'últim cas, s'escriurà un missatge d'error a stderr.

      3
        Error en desar els canvis a la llibreta d'adreces. Per exemple això es pot deure a
        que actualment hi ha altres aplicacions bloquejant la llibreta d'adreces.

    FUSIONA

      1
        Error en llegir el text introduït.

      2
        El programa podria no fusionar l'entrada amb cap entrada de contacte de la
        llibreta d'adreces. Això es pot deure per una falla en analitzar el text
        introduït, falla en trobar el contacte a la llibreta d'adreces o en trobar més
        d'una coincidència. En l'últim cas, s'escriurà un missatge d'error a stderr.

      3
        Error en desar els canvis a la llibreta d'adreces. Per exemple això es pot deure a
        que actualment hi ha altres aplicacions bloquejant la llibreta d'adreces.

      CERCA, 1
        Error en llegir el text introduït.

      2
        El programa podria no trobar cap coincidència d'entrada de contacte a la llibreta
        d'adreces. Això es pot deure a una falla en analitzar el text introduït, o una
        falla en trobar el contacte a la llibreta d'adreces.

EXEMPLES

    Cercar entrades de contacte amb «Jordi» en el nom o en l'adreça de correu.

      kabcclient -S Jordi

    Fer el mateix utilitzant coincidència sensible.

      kabcclient --match-case -S Jordi

    Fer el mateix llegint el text introduït a stdin.

      echo "Jordi" | kabcclient --match-case -S

    Intentar afegir una nova entrada de contacte utilitzant informació d'una adreça de correu
    amb format.

      kabcclient --nosave --add -if email "Marilyn Monroe <mmonroe@moviestars.com>"

    Fer el mateix però aquesta vegada desant realment a la llibreta d'adreces canviada.

      kabcclient --add -if email "Marilyn Monroe <mmonroe@moviestars.com>"

    Mostrar els formats d'entrada disponibles.

      kabcclient -if help

    Mostrar els formats de sortida disponibles.

      kabcclient -of help

    Mostrar les opcions disponibles per al format de sortida «email».

      kabcclient -of email -of-opts help

    Mostrar totes les adreces de correu electrònic de tots els contactes que continguin
    «Marilyn».

      kabcclient -of email -of-opts allemails -S Marilyn

    Esborrar tots els contactes seleccionats en el diàleg de selecció de contactes.

      kabcclient --remove -if dialog

    Exportar els contactes seleccionats a un fitxer VCard (formato de sortida per omissió).

      kabcclient -S -if dialog > contacts.vcf

AUTOR

    Aquest manual fou escrit per en Kevin Krammer <kevin.kramer@gmx.at>. Es permet la còpia,
    distribució o modificació d'aquest document sota els termes de la Llicencia Pública
    General de GNU, versió 2 o qualsevol versió posterior publicada per la Free Software
    Foundation.

    En sistemes Debian, el text complet de la Llicencia Pública General de GNU es pot trobar a
    /usr/share/common-licenses/GPL.

AUTHOR

    Kevin Krammer <kevin.krammer@gmx.at>
      Autor