Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NOM

    kbookmarkmerger - Un programa per a fusionar un conjunt d'adreces d'interès a una llista
    d'usuari d'adreces d'interès.

SINOPSI

    kbookmarkmerger [Opcions de Qt...] [Opcions de KDE...] {directori}

DESCRIPCIÓ

    kbookmarkmerger és un programa per a fusionar el conjunt d'adreces d'interès que se li
    indiqui a dins d'un altre conjunt d'adreces d'interès que pertany a l'usuari; si l'usuari
    encara no ha creat cap adreça d'interès, aquestes seran creades en una nova llista a on
    s'inseriran les indicades. Mentre fa això, kbookmarkmerger segueix qualsevol adreça
    d'interès fusionada amb anterioritat, de manera que no es dupliquin les entrades més d'una
    vegada. En el cas que el KDE s'executi alhora que kbookmarkmerger, el subsistema de les
    adreces d'interès del KDE informarà de qualsevol canvi a les de l'usuari, de manera que
    totes les aplicacions accedeixin a aquesta informació (p. ex., el Konqueror) aplicant els
    canvis de forma immediata.

    L'ús tradicional és mantenir un conjunt d'adreces d'interès i emprar-lo com a esquelet per
    als directoris d'inici quan es crea un nou compte d'usuari i d'aquesta manera proveir-lo
    d'un conjunt d'adreces d'interès comunes. El problema d'aquesta solució és que una vegada
    ha estat creat el compte les noves adreces d'interès no es poden difondre.

    Aquest mecanisme és d'utilitat per administradors de sistema que els cal difondre una
    adreça d'interès que enllaci amb un cert document (per exemple, notes importants quant al
    sistema) a tots els usuaris. Els distribuïdors també poden trobar això d'utilitat, per
    exemple per fer augmentar els paquets de programari que subministren amb fitxers d'adreces
    d'interès que siguin fusionats pel kbookmarkmerger a una llista d'usuari d'adreces
    d'interès d'usuari quan el paquet sigui instal⋅lat. D'aquesta manera la documentació que
    acompanya a un paquet de programari seria visiblement accessible després que aquest hagi
    estat instal⋅lat.

    L'únic paràmetre requerit pel kbookmarkmerger és el nom d'un directori per explorar els
    fitxers de d'adreces d'interès. Tots els fitxers sota el directori indicat seran
    considerats com a candidats a ser fusionats. Dits fitxers hauran de ser fitxers en format
    XBEL vàlid.

VEURE TAMBÉ

    Manual de Konqueror[1]

EXEMPLES

      jordi@hal9000:~
      > kbookmarkmerger /usr/local/extra-bookmarks

    Fusiona tots els fitxers d'adreces d'interès desats a /usr/local/extra-bookmarks en una
    llista d'adreces d'interès per a l'usuari jordi.

ESTÀNDARDS

      Especificació XBEL[2]

RESTRICCIONS

    Quan es determina si un fitxer d'adreces d'interès ha estat o no fusionat amb les adreces
    d'interès de l'usuari, kbookmarkmerger simplement mira en el nom del fitxer d'adreces
    d'interès -el contingut no es comprova en tots-. Això vol dir que si es modifica un fitxer
    d'adreces d'interès que ja ha estat fusionat en les adreces d'interès d'un usuari no
    podreu fusionar els canvis.

    Tingueu també en compte que en el cas que un usuari modifiqui una adreça d'interès que ja
    ha estat fusionada, el fitxer d'adreces d'interès original restarà sense modificar.

AUTOR

    Raabe, Frerich raabe@kde.org

AUTOR

    Raabe, Frerich <raabe@kde.org>
      Autor.

NOTES

    1. Manual de Konqueror
      help:/konqueror/index.html

    2. Especificació XBEL
      http://pyxml.sourceforge.net/topics/xbel/