Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

kconfig_compiler


NOM

    kconfig_compiler - Compilador de configuració de KDE

SINOPSI

    kconfig_compiler [Opcions-de-Qt] [Opcions-de-KDE] [opcions] fitxer.kcfg fitxer.kcfgc

DESCRIPCIÓ

    kconfig_compiler genera codi font C++ a partir de dos fitxers. El primer (.kcfg) conte
    informació sobre les opcions de configuració i el segon (.kcfgc) proporciona les opcions
    per a la generació del codi.

    El codi font generat conté una classe basada en KConfigSkeleton que proporciona un API per
    accedir a les dades de configuració de les aplicacions.

OPCIONS

    Arguments:

    fitxer.kcfg
      Fitxer XML kcfg d'entrada

    fitxer.kcfgc
      Fitxer d'opcions de generació de codi

    Opcions:

    -d, --directory <dir>
      Directori per a generar els fitxers a [.]

    Opcions genèriques:

    --help
      Mostra ajuda quant a les opcions

    --help-qt
      Mostra les opcions específiques de Qt

    --help-kde
      Mostra les opcions específiques de KDE

    --help-all
      Mostra totes les opcions

    --author
      Mostra informació de l'autor

    -v, --version
      Mostra informació de la versió

    --license
      Mostra informació de llicència

    Opcions de KDE:

    --caption <títol>
      Usa «títol» com a nom de la barra de títol

    --icon <icona>
      Usa «icona» com a icona d'aplicació

    --miniicon <icona>
      Usa «icona» com a icona d'aplicació

    --config <nom_fitxer>
      Usa el fitxer de configuració alternatiu

    --dcopserver <servidor>
      Utilitza el servidor DCOP especificat per «servidor»

    --nocrashhandler
      Desactiva el manipulador de petades, per a obtenir bolcats de nucli

    --waitforwm
      Espera un gestor de finestres compatible WM_NET

    --style <estil>
      Estableix l'estil d'IGU de l'aplicació

    --geometry <geometria>
      Estableix la geometria del client a l'estri principal - consulteu el format de
      l'argument amb man X

    Opcions de Qt:

    --display <nompantalla>
      Usa la pantalla del servidor X «nompantalla»

    --session <sessió_ID>
      Restaura l'aplicació per l'identificador de sessió donat

    --cmap
      Fa que l'aplicació instal⋅li un mapa de color privat a una pantalla de 8-bits

    --ncols <compte>
      Limita el número de colors assignats al cub de color a una pantalla de 8-bits, si
      l'aplicació està usant l'especificació de color QApplication::ManyColor

    --nograb
      Li diu a Qt de no capturar mai el ratolí o el teclat

    --sync
      Canvia a mode síncron per a la depuració

    --fn, --font <nom_tipus_lletra>
      Defineix el tipus de lletra de l'aplicació

    --bg, --background <color>
      Estableix el color de fons per omissió i una paleta d'aplicació (es calculen les
      ombres suaus i fosques)

    --fg, --foreground <color>
      Estableix el color de primer pla per omissió

    --btn, --button <color>
      Estableix el color per omissió del botó

    --name <nom>
      Estableix el nom de l'aplicació

    --title <títol>
      Estableix el títol de l'aplicació (capçalera)

    --visual TrueColor
      Força a l'aplicació a usar visió TrueColor a una pantalla de 8-bits

    --inputstyle <estil_d'entrada>
      Estableix l'estil d'entrada XIM (X Input Method). Els valors possibles són onthespot,
      overthespot, offthespot i root

    --im <servidor_XIM>
      Estableix el servidor XIM

    --noxim
      Deshabilita XIM

    --reverse
      Emmiralla tota la disposició dels estris

VEURE TAMBÉ

    http://developer.kde.org
      Lloc web El racó del desenvolupador del KDE

ERRORS

    Si us plau, useu bugs.kde.org[1] per a informar d'errors, no envieu cap correu directament
    als autors.

AUTORS

    Schumacher, Cornelius <schumacher@kde.org>
      Autor.

    Bastian, Waldo <bastian@kde.org>
      Autor.

    Rusin, Zack <zack@kde.org>
      Autor.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org