Provided by: kde-l10n-ca_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kjscmd - Intèrpret de KJSEmbed de KDE

SINOPSIS

    kjscmd [--help] [[-e] | [--exec]] [[-i] | [-interactive]] [[-n] | [-no-kde]] [fitxer]

DESCRIPCIó

    kjscmd és una eina per a llançar scripts de KJSEmbed des de la línia d'ordres. Executarà
    els scripts continguts en el fitxer anomenat utilitzant KJSEmbed. No s'accepta (stdin) com
    a fitxer.

OPCIONS D'APLICACIó

    -e,--exec
      Executa l'script a fitxer sense compatibilitat amb l'IGU.

    -i,--interactive
      inicia l'intèrpret interactiu kjs.

    -n,--no-kde
      inicia sense compatibilitat amb el KApplication del KDE.

ÚS

    La manera més habitual per executar kjscmd és simplement com

      kjscmd fitxer

    Si no s'usa el paràmetre fitxer, executa un script de prova predeterminat que mesura la
    velocitat d'inici de kjscmd.

VEURE TAMBé

    kjs(1)

ERRORS

    Probablement hi ha un munt d'errors. Useu bugs.kde.org[1] per a informar-ne.

AUTHOR

    Harri Porten <porten@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org