Provided by: po4a_0.41-1ubuntu1_all bug

NOM

    Locale::Po4a::Po - mòdul per a la manipulació de fitxers PO

SINOPSI

      use Locale::Po4a::Po;
      my $fitxerpo=Locale::Po4a::Po->new();

      # Llegim el fitxer PO
      $fitxerpo->load('fitxer.po');

      # Afegim una entrada
      $pofile->push('msgid' => 'Hello', 'msgstr' => 'Hola',
              'flags' => "wrap", 'reference'=>'fitxer.c:46');

      # Extraiem una traducció
      $fitxerpo->gettext("Hello"); # retorna 'Hola'

      # Escrivim el nou fitxer po
      $fitxerpo->write('unaltrefitxer.po');

DESCRIPCIÓ

    Locale::Po4a::Po és un mòdul que permet manipular catàlegs de
    missatges. Podeu carregar i escriure des de/a un fitxer (l'extensió del
    qual és habitualment po, podeu crear noves entrades sobre la marxa i
    demanar la traducció de cadenes.

    Per una descripció més completa dels catàlegs de missatges en el format
    PO i el seu ús, consulteu la documentació del programa gettext.

    Aquest mòdul és part del projecte PO4A, que té per objectiu utilitzar
    fitxers PO (dissenyats originalment per facilitar la traducció de
    missatges de programa) per traduir de tot, incloent documentació
    (pàgines de manual, manuals d'info), descripcions de paquets,
    plantilles de debconf, i qualsevol altra cosa que se'n pugui
    beneficiar.

OPCIONS QUE ACCEPTA AQUEST MÒDUL

    porefs
      This specifies the reference format. It can be one of none to not
      produce any reference, noline to not specify the line number, and
      full to include complete references.

Funcions sobre el catàleg de missatges sencer

    new()
      Crea un nou catàleg de missatges. Si se li passa un paràmetre, serà
      el nom del fitxer PO que ha de carregar.

    read($)
      Llegeix un fitxer PO (el nom del qual es passa com a paràmetre).
      Les entrades que ja existien al catàleg actual no s'eliminen, les
      noves s'afegeixen al final del catàleg.

    write($)
      Escriu el catàleg actual al fitxer donat.

    write_if_needed($$)
      Like write, but if the PO or POT file already exists, the object
      will be written in a temporary file which will be compared with the
      existing file to check that the update is needed (this avoids to
      change a POT just to update a line reference or the POT-Creation-
      Date field).

    gettextize($$)
      Aquesta funció produeix un catàleg de missatges traduït a partir de
      dos catàlegs, l'original i la traducció. Aquest procés es descriu a
      la secció Gettextitzaci: com funciona? de po4a(7).

    filter($)
      Aquesta funció extreu un catàleg a partir de l'actual. Només desarà
      al catàleg resultant les entrades que tinguin una referència al
      fitxer donat.

      Aquesta funció analitza els seu paràmetre, el converteix a una
      definició de funció de Perl, avalua aquesta definició i filtra els
      camps pels que aquesta funció retorna cert.

      M'encanta Perl a vegades ;)

    to_utf8()
      Recodifica a UTF-8 els msgstrs del PO. No fa res si el joc de
      caracters no està especificat en el fitxer PO (el valor "CHARSET"),
      o si ja està en UTF-8 o ASCII.

Funcions per utilitzar el catàleg de missatges per les traduccions

    gettext($%)
      Retorna la traducció de la cadena donada com a paràmetre al catàleg
      actual. La funció retorna l'original (sense traduir) si no troba
      la cadena.

      Després de la cadena a traduir, podeu passar un hash de paràmetres
      extra. Aquestes són les entrades vàlides:

      wrap
        booleà que indica si podem considerar que els espais de la
        cadena no són importants. En cas afirmatiu, la funció canonitza
        la cadena abans de buscar-ne la traducció, i justifica el
        resultat.

      wrapcol
        La columna a la que s'ha de justificar (per defecte: 76).

    stats_get()
      Retorna les estadístiques sobre la quantitat d'encerts de gettext
      des de la darrera vegada que s'ha cridat stats_clear(). Tingueu en
      compte que no són les mateixes estadístiques que mostra msgfmt
      --statistic. Aquestes són sobre l'ús recent del fitxer PO, mentre
      que msgfmt informa sobre l'estat del fitxer. Exemple d'ús:

        [ús del fitxer PO per traduir coses]

        ($percentatge,$encerts,$peticions) = $fitxerpo->stats_get();
        print "Fins ara, s'han trobat traduccions per al $percentatge\% ($encerts de $peticions) de les cadenes.\n";

    stats_clear()
      Neteja les estadístiques sobre els encerts de gettext.

Funcions per construir un catàleg de missatges

    push(%)
      Insereix una nova entrada al final del catàleg actual. Els
      paràmetres han de formar una taula de hash. Les claus vàlides són :

      msgid
        la cadena en l'idioma original.

      msgstr
        la traducció.

      reference
        una indicació d'on s'ha trobat la cadena. Exemple: fitxer.c:46
        (significa a la línia 46 del 'fitxer.c'). Pot ser una llista
        separada per espais en cas de múltiples ocurrències.

      comment
        un comentari afegir manualment (pels traductors). El format és
        lliure.

      automatic
        un comentari que ha afegit automàticament el programa
        d'extracció de cadenes. Vegeu l'opció --add-comments del
        programa xgettext per a més informació.

      flags
        llista separada per espais dels flags definits per aquesta
        entrada.

        Els flags vàlids són: c-text, python-text, lisp-text, elisp-
        text, librep-text, smalltalk-text, java-text, awk-text, object-
        pascal-text, ycp-text, tcl-text, wrap, no-wrap i fuzzy.

        Vegeu la documentació de gettext pels seus significats.

      type
        Aquest és més aviat un paràmetre intern: s'utilitza a l'hora de
        gettextitzar documents. La idea és analitzar el document
        original i la traducció a objectes PO, i ajuntar-los,
        utilitzant els msgid d'un com a msgid, i els msgid de l'altre
        com a msgstr. Per assegurar que les coses van bé, es dóna un
        tipus a cada msgid dels objectes po, segons la seva estructura
        (com ara "chapt", "sect1", "p" i així a DocBook). Si els tipus
        de les cadenes no coincideixen, significa que ambdós documents
        no comparteixen la mateixa estructura, i el procés acaba amb un
        error.

        Aquesta informació s'escriu com a comentari automàtic al fitxer
        PO ja que dóna informació de context sobre les cadenes a
        traduir als traductors.

      wrap
        booleà que indica si els espais en blanc es poden tractar en
        reformatejats cosmètics. En cas afirmatiu, abans d'utilitzar la
        cadena, aquesta és canonitzada.

        Aquesta informació s'escriu al fitxer PO utilitzant el flag
        wrap o no-wrap.

      wrapcol
        La columna a la que s'ha de justificar (per defecte: 76).

        Aquesta informació no s'escriu al fitxer PO.

Funcions diverses

    count_entries()
      Retorna el nombre d'entrades del catàleg (sense la capçalera).

    count_entries_doc()
      Returns the number of entries in document. If a string appears
      multiple times in the document, it will be counted multiple times

    msgid($)
      Retorna el msgid del nombre donat.

    msgid_doc($)
      Returns the msgid with the given position in the document.

    get_charset()
      Retorna el joc de caràcters especificat a la capçalera PO. Si
      encara no s'ha ajustat, retornarà "CHARSET".

    set_charset($)
      Defineix el joc de caràcters de la capçalera PO al valor
      especificat com a primer paràmetre. Si no crideu mai aquesta funció
      (i no es llegeix cap fitxer amb un joc de caràcters especificat),
      el valor per defecte es deixa a "CHARSET". Aquest valor no canvia
      el comportament d'aquest mòdul, només s'utilitza per omplir el camp
      de la capçalera, i es retorna a get_charset().

AUTORS

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)