Provided by: po4a_0.41-1ubuntu1_all bug

NOM

    Locale::Po4a::Po - modul per a la manipulacio de fitxers PO

SINOPSI

      use Locale::Po4a::Po;
      my $fitxerpo=Locale::Po4a::Po->new();

      # Llegim el fitxer PO
      $fitxerpo->load('fitxer.po');

      # Afegim una entrada
      $pofile->push('msgid' => 'Hello', 'msgstr' => 'Hola',
              'flags' => "wrap", 'reference'=>'fitxer.c:46');

      # Extraiem una traduccio
      $fitxerpo->gettext("Hello"); # retorna 'Hola'

      # Escrivim el nou fitxer po
      $fitxerpo->write('unaltrefitxer.po');

DESCRIPCI'O

    Locale::Po4a::Po es un modul que permet manipular catalegs de
    missatges. Podeu carregar i escriure des de/a un fitxer (l'extensio del
    qual es habitualment po, podeu crear noves entrades sobre la marxa i
    demanar la traduccio de cadenes.

    Per una descripcio mes completa dels catalegs de missatges en el format
    PO i el seu us, consulteu la documentacio del programa gettext.

    Aquest modul es part del projecte PO4A, que te per objectiu utilitzar
    fitxers PO (dissenyats originalment per facilitar la traduccio de
    missatges de programa) per traduir de tot, incloent documentacio
    (pagines de manual, manuals d'info), descripcions de paquets,
    plantilles de debconf, i qualsevol altra cosa que se'n pugui
    beneficiar.

OPCIONS QUE ACCEPTA AQUEST M`ODUL

    porefs
      This specifies the reference format. It can be one of none to not
      produce any reference, noline to not specify the line number, and
      full to include complete references.

Funcions sobre el cat`aleg de missatges sencer

    new()
      Crea un nou cataleg de missatges. Si se li passa un parametre, sera
      el nom del fitxer PO que ha de carregar.

    read($)
      Llegeix un fitxer PO (el nom del qual es passa com a parametre).
      Les entrades que ja existien al cataleg actual no s'eliminen, les
      noves s'afegeixen al final del cataleg.

    write($)
      Escriu el cataleg actual al fitxer donat.

    write_if_needed($$)
      Like write, but if the PO or POT file already exists, the object
      will be written in a temporary file which will be compared with the
      existing file to check that the update is needed (this avoids to
      change a POT just to update a line reference or the POT-Creation-
      Date field).

    gettextize($$)
      Aquesta funcio produeix un cataleg de missatges traduit a partir de
      dos catalegs, l'original i la traduccio. Aquest proces es descriu a
      la seccio Gettextitzaci'o: com funciona? de po4a(7).

    filter($)
      Aquesta funcio extreu un cataleg a partir de l'actual. Nomes desara
      al cataleg resultant les entrades que tinguin una referencia al
      fitxer donat.

      Aquesta funcio analitza els seu parametre, el converteix a una
      definicio de funcio de Perl, avalua aquesta definicio i filtra els
      camps pels que aquesta funcio retorna cert.

      M'encanta Perl a vegades ;)

    to_utf8()
      Recodifica a UTF-8 els msgstrs del PO. No fa res si el joc de
      caracters no esta especificat en el fitxer PO (el valor "CHARSET"),
      o si ja esta en UTF-8 o ASCII.

Funcions per utilitzar el cat`aleg de missatges per les traduccions

    gettext($%)
      Retorna la traduccio de la cadena donada com a parametre al cataleg
      actual. La funcio retorna l'original (sense traduir) si no troba
      la cadena.

      Despres de la cadena a traduir, podeu passar un hash de parametres
      extra. Aquestes son les entrades valides:

      wrap
        boolea que indica si podem considerar que els espais de la
        cadena no son importants. En cas afirmatiu, la funcio canonitza
        la cadena abans de buscar-ne la traduccio, i justifica el
        resultat.

      wrapcol
        La columna a la que s'ha de justificar (per defecte: 76).

    stats_get()
      Retorna les estadistiques sobre la quantitat d'encerts de gettext
      des de la darrera vegada que s'ha cridat stats_clear(). Tingueu en
      compte que no son les mateixes estadistiques que mostra msgfmt
      --statistic. Aquestes son sobre l'us recent del fitxer PO, mentre
      que msgfmt informa sobre l'estat del fitxer. Exemple d'us:

        [us del fitxer PO per traduir coses]

        ($percentatge,$encerts,$peticions) = $fitxerpo->stats_get();
        print "Fins ara, s'han trobat traduccions per al $percentatge\% ($encerts de $peticions) de les cadenes.\n";

    stats_clear()
      Neteja les estadistiques sobre els encerts de gettext.

Funcions per construir un cat`aleg de missatges

    push(%)
      Insereix una nova entrada al final del cataleg actual. Els
      parametres han de formar una taula de hash. Les claus valides son :

      msgid
        la cadena en l'idioma original.

      msgstr
        la traduccio.

      reference
        una indicacio d'on s'ha trobat la cadena. Exemple: fitxer.c:46
        (significa a la linia 46 del 'fitxer.c'). Pot ser una llista
        separada per espais en cas de multiples ocurrencies.

      comment
        un comentari afegir manualment (pels traductors). El format es
        lliure.

      automatic
        un comentari que ha afegit automaticament el programa
        d'extraccio de cadenes. Vegeu l'opcio --add-comments del
        programa xgettext per a mes informacio.

      flags
        llista separada per espais dels flags definits per aquesta
        entrada.

        Els flags valids son: c-text, python-text, lisp-text, elisp-
        text, librep-text, smalltalk-text, java-text, awk-text, object-
        pascal-text, ycp-text, tcl-text, wrap, no-wrap i fuzzy.

        Vegeu la documentacio de gettext pels seus significats.

      type
        Aquest es mes aviat un parametre intern: s'utilitza a l'hora de
        gettextitzar documents. La idea es analitzar el document
        original i la traduccio a objectes PO, i ajuntar-los,
        utilitzant els msgid d'un com a msgid, i els msgid de l'altre
        com a msgstr. Per assegurar que les coses van be, es dona un
        tipus a cada msgid dels objectes po, segons la seva estructura
        (com ara "chapt", "sect1", "p" i aixi a DocBook). Si els tipus
        de les cadenes no coincideixen, significa que ambdos documents
        no comparteixen la mateixa estructura, i el proces acaba amb un
        error.

        Aquesta informacio s'escriu com a comentari automatic al fitxer
        PO ja que dona informacio de context sobre les cadenes a
        traduir als traductors.

      wrap
        boolea que indica si els espais en blanc es poden tractar en
        reformatejats cosmetics. En cas afirmatiu, abans d'utilitzar la
        cadena, aquesta es canonitzada.

        Aquesta informacio s'escriu al fitxer PO utilitzant el flag
        wrap o no-wrap.

      wrapcol
        La columna a la que s'ha de justificar (per defecte: 76).

        Aquesta informacio no s'escriu al fitxer PO.

Funcions diverses

    count_entries()
      Retorna el nombre d'entrades del cataleg (sense la capcalera).

    count_entries_doc()
      Returns the number of entries in document. If a string appears
      multiple times in the document, it will be counted multiple times

    msgid($)
      Retorna el msgid del nombre donat.

    msgid_doc($)
      Returns the msgid with the given position in the document.

    get_charset()
      Retorna el joc de caracters especificat a la capcalera PO. Si
      encara no s'ha ajustat, retornara "CHARSET".

    set_charset($)
      Defineix el joc de caracters de la capcalera PO al valor
      especificat com a primer parametre. Si no crideu mai aquesta funcio
      (i no es llegeix cap fitxer amb un joc de caracters especificat),
      el valor per defecte es deixa a "CHARSET". Aquest valor no canvia
      el comportament d'aquest modul, nomes s'utilitza per omplir el camp
      de la capcalera, i es retorna a get_charset().

AUTORS

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)