Provided by: po4a_0.41-1ubuntu1_all bug

NOM

    Locale::Po4a::Pod - Converteix dades POD des de/a fitxers PO

SINOPSI

      use Locale::Po4a::Pod;
      my $analitzador = Locale::Po4a::Pod->new (sentence => 0, width => 78);

      # Llegim el POD de l'entrada estàndard i escrivim a la sortida estàndard.
      $analitzador->parse_from_filehandle;

      # Llegim el POD de fitxer.pod i escrivim a fitxer.txt.
      $analitzador->parse_from_file ('fitxer.pod', 'fitxer.txt');

DESCRIPCIÓ

    Locale::Po4a::Pod és un mòdul per ajudar en la traducció de documents
    en el format POD (el llenguatge preferit per documentar Perl) a altres
    llenguatges [humans].

ESTAT D'AQUEST MÒDUL

    Tinc un altre problema amb /usr/lib/perl5/Tk/MainWindow.pod (i algunes
    altres pàgines, vegeu més avall) que contenen:

     C<" #n">

    Per mala sort, a la versió de po4a, això es parteix per l'espai per
    justificar. Com a resultat, a la versió original, la pàgina de manual
    conté

    " #n"

    i la meva conté

    "" #n""

    que és lògic, ja que C<foobar> es reescriu com a "foobar".

    Llistat complet de les pàgines de la meva màquina que tenen aquest
    problema (de 564 pàgines ; tingueu en compte que això depèn de la
    columna escollida per justificar): /usr/lib/perl5/Tk/MainWindow.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/overload.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlapi.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/pod/perldelta.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlfaq5.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlpod.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlre.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlretut.pod

FUNCIONAMENT INTERN

    Com a classe derivada de Pod::Parser, Locale::Po4a::Pod suporta els
    mateixos mètodes i interfícies. Consulteu Pod::Parser per tots els
    detalls; breument, es crea un nou analitzador amb
    "Locale::Po4a::Pod->new()" i després es crida la funció
    parse_from_filehandle() o la funció parse_from_file().

    new() pot rebre opcions, en la forma de parells clau/valor, que
    controlen el comportament de l'analitzador. Tots els fills de
    Pod::Parser reconeixen aquestes opcions:

    alt Si té valor cert, selecciona un format de sortida alternativa, que
      entre d'altres coses, utilitza un estil d'encapçalament diferent i
      marca les entrades =item amb un punt al marge esquerre. Per
      defecte té el valor fals.

    code
      Si té valor cert, les parts no-POD del fitxer d'entrada s'inclouran
      també a la sortida. És útil per veure el codi documentat amb blocs
      POD, amb el POD tractat i el codi deixat intacte.

    indent
      És el nombre d'espais per indentar el text regular, i la indentació
      per defecte pels blocs =over. Per defecte val 4.

    loose
      Si té valor cert, s'afegeix una línia en blanc després de les
      capçaleres =head1. Si té valor fals (per defecte), no s'afegeixen
      línies en blanc després de =head1, encara que se segueix afegint
      després de =head2. Aquest és el comportament per defecte perquè és
      el format esperat per les pàgines de manual; si esteu formatejant
      documents de text arbitraris, obtindreu una sortida més amena si li
      doneu valor cert.

    quotes
      Indica les marques que s'utilitzaran al voltant del text C<>. Si
      el valor és un únic caràcter, s'utilitzarà com a marca esquerra i
      dreta; si són dos caràcters, el primer s'utilitzarà com a marca
      esquerra, i el segon com a marca dreta; i si són quatre caràcters,
      els dos primers s'utilitzaran com a marca esquerra, i els dos
      últims com a marca dreta.

      També es pot assignar el valor especial none. En aquest cas no
      s'afegiran marques al voltant del text C<>.

    sentence
      Si té valor cert, Locale::Po4a::Pod assumirà que cada frase acaba
      en dos espais, i intentarà conservar aquest espaiat. Si té valor
      fals, es comprimiran a un tots els espais consecutius dels
      paràgrafs no-verbatim. Per defecte val cert.

    width
      La columna a la que es justificarà el text. Per defecte val 76.

CONSULTEU TAMBÉ

    Pod::Parser, po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm),
    Locale::Po4a::Man(3pm),

AUTORS

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

    Copyright 2002 per SPI, inc.

    Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o
    modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).